CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului -
← SECȚIUNEA a 2 a Vânzarea de acțiuni
CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului -
SECȚIUNEA a 4 a Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă →

SECȚIUNEA a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice Puneri în aplicare (1)

Art. 18. - Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Practică judiciară (1)

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.

(3) După înregistrarea scrisorii de intenție Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului. Modificări (1)

(4) Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde și procedura de concesionare, care poate fi: Modificări (1)

a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se află acest teren;

b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societăților comerciale ce dețin în administrare aceste terenuri.

A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis

Art. 19. -

(1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se face într-o singură etapă și are drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:

a) redevența oferită;

b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;

c) valoarea investițiilor propuse și posibilități financiare de realizat.

Art. 20. -

(1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea drept câștigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.

(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredințat prin contract, inclusiv investițiile realizate. Modificări (1)

(4) Pentru investițiile nerecuperate părțile vor conveni modul de recuperare a acestora.

B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă

Art. 21. - Practică judiciară (1)

Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deținute în exploatare de către aceste societăți comerciale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...