Parlamentul României

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Modificări (18), Puneri în aplicare (8), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (5), Derogări (1), Reviste (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 07 iunie 2001.

În vigoare de la 07 iunie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Puneri în aplicare (1)

Art. 1. - Jurisprudență

Prin prezenta lege se reglementează:

a) cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

b) statutul juridic al Agenției Domeniilor Statului;

c) administrarea societăților comerciale și regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăților comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Prin terenuri cu destinație agricolă se înțelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pășuni, fânețe, sere, solarii, răsadnițe și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășuni împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații zootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă, platforme și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă. Jurisprudență

(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face de către Agenția Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acțiuni, vânzarea de active și prin privatizarea managementului către persoane fizice și juridice, române sau străine. Jurisprudență

(2) Terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Terenurile cu destinație agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăți comerciale.

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia

SECȚIUNEA 1 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, finanțată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, având ca atribuții: Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului; Jurisprudență

b) gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2;

c) administrarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Jurisprudență

d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Jurisprudență

e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităților și serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor. Modificări (3), Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (3), Jurisprudență

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este și director general. Modificări (2)

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor raportul de activitate al Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, precum și remunerarea membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(9) Președintele consiliului de administrație poate să delege dreptul de a semna contracte și/sau convenții ori alte documente unor persoane cu funcții de conducere, angajate ale Agenției Domeniilor Statului.

(10) Agenția Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operațiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Veniturile realizate de Agenția Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi. Modificări (1)

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii românești".

(3) Sumele colectate în fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" sunt destinate programelor de dezvoltare a piețelor interne și externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private și altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Jurisprudență

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinație agricolă aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, de universități și de unitățile de învățământ agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2, și a societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4. Modificări (1)

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinație agricolă, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere și de Direcția cadastru și îmbunătățiri funciare.

(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) și a Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenția Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, universitățile și unitățile de învățământ agricol și silvic și societățile naționale, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor. Jurisprudență

(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenția Domeniilor Statului balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate sau arendate în condițiile legii. Jurisprudență

(7) Agenția Domeniilor Statului, împreună cu oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, și Legii nr. 1/2000 și le va preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(8) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă, universităților și unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.

(2) Institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă și unitățile de învățământ agricol și silvic sunt scutite de plata redevenței pentru terenurile concesionate ce aparțin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.

(3) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului

SECȚIUNEA 1 Pregătirea privatizării Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Jurisprudență

(1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale ce intră sub incidența prezentei legi, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării și, concomitent, evaluarea acțiunilor deținute la respectiva societate.

(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele și prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă și nu solicită și cumpărarea de acțiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăților comerciale pentru desfășurarea activității, potrivit obiectului lor de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Vânzarea de acțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societățile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

b) capitalul social și structura acționariatului;

c) procentul din capitalul social supus vânzării;

d) suprafața totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;

e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare-restructurare.

Art. 11. -

(1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în listă Agenția Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anunțul publicitar elaborat pentru vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deținute în exploatare de aceste societăți.

(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.

(3) Anunțul publicitar va cuprinde informații minime cu privire la:

a) denumirea și sediul societății comerciale;

b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;

c) obiectul de activitate;

d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;

e) structura acționariatului;

f) suprafața terenului care urmează să fie concesionată;

g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;

h) locul de unde se pot obține alte date;

i) locul și data limită a depunerii ofertelor;

j) alte date considerate importante.

Art. 12. - Jurisprudență

Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă și/sau în concesionarea și arendarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenției Domeniilor Statului o scrisoare de intenție.

Art. 13. -

(1) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la prețul de piață stabilit de cerere și ofertă.

(2) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora și care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

Art. 14. -

(1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă cu preselecție.

(2) În cazul vânzării de acțiuni prin ofertă publică salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% față de prețul prevăzut în oferta făcută de Agenția Domeniilor Statului.

(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție asociația salariaților, constituită conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.

(4) Condițiile de participare la cumpărare de acțiuni prin negociere directă cu preselecție, în condițiile prevăzute la alin. (3), pentru societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul ofertei publice este prețul/acțiune, iar în negocierea directă cu preselecție este prețul/acțiune și pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experiența în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.

Art. 15. -

Asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile comerciale agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, pot cumpăra acțiuni emise de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2, beneficiind de următoarele facilități: plata în rate, eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din prețul de adjudecare și cu o dobândă de 10% pe an.

Art. 16. - Reviste (1)

(1) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de o asociație dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.

(2) Veniturile obținute potrivit alin. (1) se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea cumpărării de acțiuni.

Art. 17. -

(1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acționarilor societăților comerciale, iar asociațiile vor figura în registrul acționarilor și vor fi înscrise în registrul comerțului la poziția "Acționari", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor corespunzător cu numărul de acțiuni deținute.

(2) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate acțiunile neachitate se constituie gaj și se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

SECȚIUNEA a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice Puneri în aplicare (1)

Art. 18. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Jurisprudență

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.

(3) După înregistrarea scrisorii de intenție Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului. Modificări (1)

(4) Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde și procedura de concesionare, care poate fi: Modificări (1)

a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se află acest teren;

b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societăților comerciale ce dețin în administrare aceste terenuri.

A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis

Art. 19. -

(1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se face într-o singură etapă și are drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:

a) redevența oferită;

b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;

c) valoarea investițiilor propuse și posibilități financiare de realizat.

Art. 20. -

(1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea drept câștigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.

(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredințat prin contract, inclusiv investițiile realizate. Modificări (1)

(4) Pentru investițiile nerecuperate părțile vor conveni modul de recuperare a acestora.

B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă

Art. 21. - Jurisprudență

Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deținute în exploatare de către aceste societăți comerciale.

SECȚIUNEA a 4-a Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă Puneri în aplicare (1)

Art. 22. -

(1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea sau arendarea terenului aparținând domeniului public sau privat al statului, deținut în exploatare de această societate, Agenția Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare și apreciere al experților, întocmește, în vederea aprobării:

a) dosarul de prezentare a societății comerciale;

b) nota de preț privind evaluarea acțiunilor;

c) caietul de sarcini.

(2) Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație. Consiliul de administrație hotărăște asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică: Modificări (1)

- durata concesiunii;

- modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată;

- investiții făcute de concesionar;

- condiții de exploatare a concesiunii;

- obligații de mediu;

- regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(3) Comisia de negociere numită prin decizia Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului va negocia condițiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate. Modificări (1)

(4) Departajarea ofetelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:

a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;

b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii.

CAPITOLUL IV Vânzarea de active aparținând societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă

SECȚIUNEA 1 Pregătirea pentru vânzare Puneri în aplicare (1)

Art. 23. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă în urma ofertării de două ori a unei societăți comerciale și a oferirii de facilități, conform art. 15, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăți comerciale pe ferme și centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenția Domeniilor Statului, sau la restructurarea societății, prin vânzare de active, concesionări sau arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. Modificări (1)

(2) Ferma de producție agricolă, definită ca fiind unitatea de producție ce însumează infrastructura investițională și terenurile aferente necesare în vederea desfășurării procesului de producție agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăți agricole supuse privatizării. Ferma de producție agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. Jurisprudență

(3) În cazul reorganizării judiciare a societăților comerciale care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă Agenția Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunța asupra planului de reorganizare propus.

SECȚIUNEA a 2-a Vânzarea de active cu plata integrală Puneri în aplicare (3)

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Vânzarea activelor societăților comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administrație ale societăților comerciale, avizat de Agenția Domeniilor Statului și aprobat de adunarea generală a acționarilor. Modificări (1)

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la prețul cel mai bun oferit.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.

(4) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație ale societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă au obligația să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenția Domeniilor Statului și publicării ei în presă. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acționarilor sau ai consiliului de administrație al societății vânzătoare. Modificări (1)

(2) Sumele realizate din vânzarea activelor societăților comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:

a) rambursarea datoriilor;

b) efectuarea de investiții;

c) finalizarea activității din principalul obiect de activitate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.

Art. 26. -

(1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi și care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere pentru activele societății, altele decât terenurile cu destinație agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriașii, dacă aceștia au efectuat investiții în activele utilizate și nu au obligații restante față de societate.

(2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părți și cu scăderea valorii investițiilor efectuate de chiriaș, respectiv de locatar.

(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este condiționată de aprobarea prealabilă de către Agenția Domeniilor Statului.

SECȚIUNEA a 3-a Vânzarea de active cu plata în rate Puneri în aplicare (1)

Art. 27. -

Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agenției Domeniilor Statului, în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație, active cu plata în rate salariaților, precum și societăților agricole, asociațiilor agricole și altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) avans minim de 20% din prețul aprobat de adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, cu aprobarea Agenției Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia; Modificări (1)

b) rate eșalonate pe un termen de până la 5 ani;

c) dobânda anuală de 30%.

Art. 28. -

Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 29. -

(1) Constituie contravenții la prezenta lege, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) nepublicarea listei cuprinzând societățile comerciale care se privatizează potrivit anunțului publicitar;

b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;

c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul său;

d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;

e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea prețului de ofertă sau stabilirea redevenței ce stau la baza negocierii;

f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;

g) divulgarea de informații confidențiale unor terți, în vederea influențării prețului de ofertă sau redevenței.

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 31. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, acțiunile societăților comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, și a Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum și acțiunile societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 32. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 33. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 46/2000 privind atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 28 mai 2001.

Nr. 268.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

SOCIETĂȚI COMERCIALE PE ACȚIUNI
deținătoare de trenuri cu destinație agricolă

Nr. crt. Denumirea Societății Comerciale
Județul Alba
1. AGRA ALBA - S.A.
2. AGROINDUSTRIALA PETREȘTI - S.A.
3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS
4. BLASIUS BLAJ - S.A.
5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.
6. MUREȘUL - S.A. LUNCA MUREȘULUI
7. PERLA TÂRNAVEI JIDVEI - S.A.
8. SUINDPROD - S.A. GALDA
9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD
10. VITICOLA - S.A. AIUD
11. VITIS - S.A. SEBEȘ
Județul Arad
12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.
13. AGROINDUSTRIALA FÂNTÂNELE - S.A.
14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.
15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.
16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.
17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A.
18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.
19. AGROINDUSTRIALA ȘAGU - S.A.
20. AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA - S.A. ȘIMAND
21. AGROINDUSTRIALA UTVINIȘ - S.A.
22. ALFAR - S.A. ARAD
23. ARCER CERMEI - S.A.
24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA
25. CRISCOM - S.A. CHIȘINEU-CRIȘ
26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.
27. HORTICOLA HORIA - S.A.
28. HORTICOLA INEU - S.A.
29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A.
30. IZVORIN - S.A.
31. PASTORALA - S.A. ARAD
32. PISCICOLA ARAD - S.A.
33. SEMROM - S.A. SEMLAC
34. SUPERSEM ARAD - S.A.
35. VITIVINICOLA BARAȚCA - S.A.
36. ZOOLACT - S.A. SEMLAC
Județul Argeș
37. AGROIZ IZVORU - S.A.
38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI
39. AGROPIT - S.A. PITEȘTI
40. AGROSTAR COSTEȘTI - S.A.
41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGEȘ
42. AIASC - S.A. VULPEȘTI
43. BĂICULEȘTI - S.A.
44. CERES PITEȘTI - S.A.
45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG
46. HORTICOM ROCIU - S.A.
47. PITSER - S.A. BASCOV
48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI
Județul Bacău
49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU
50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI
51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN
52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI
53. AGROPROD - S.A. PARÂNCEA
54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI
55. AICBAC - S.A. BACĂU
56. AREAL - S.A. BACĂU
57. CERAVIS - S.A. BRAD BEREȘTI-BISTRIȚA
58. ESOX - S.A. BACĂU
59. GODOVANA - S.A. FILIPENI
60. HORTIPROD - S.A. BACĂU
61. HORTIPROD - S.A. ORBENI
62. INTENSIV - S.A. BEREȘTI
63. MULTIPROD - S.A. SASCUT
64. POMICOLA - S.A. LICHITIȘENI
65. PROTOBAC - S.A. BACĂU
66. SELBAC - S.A. BACĂU
67. SERON - S.A. ONEȘTI
68. SUINPROD - S.A. BACĂU
69. AGROIND VULTURENI - S.A.
Județul Bihor
70. AGORA - S.A. ORADEA
71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.
72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.
73. AGROINDUSTRIALA CRIȘANA TINCA - S.A.
74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.
75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A.
76. AVÂNTUL - S.A. ORADEA
77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.
78. DEALUL NOU SĂCUENI - S.A.
79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND
80. HORTICOLA - S.A. BALC
81. HORTICOLA SĂLARD - S.A.
82. INHOLOD - S.A.
83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND
84. MALUS - S.A. ALEȘD
85. MARGA - S.A. MARGHITA
86. ORSER - S.A. ORADEA
87. OVIPERS - S.A. ORADEA
88. POMUR - S.A. URVIND
89. PRATOSEM - S.A. ORADEA
90. PRO ACVA - S.A. CEFA
91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI
92. VEGANI - S.A. SACADAT
93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.
94. SCAZ - S.A. SALONTA
Județul Bistrița-Năsăud
95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRIȚA
96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRIȚA
97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA
98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA
99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINȚA
100. BISTRIȚA - S.A. BISTRIȚA
101. FRULEG - S.A. BISTRIȚA
102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA
Județul Botoșani
103. AGROJIM - S.A. DÂNGENI
104. AGROMIH - S.A. RIPICENI
105. AGROSAV - S.A. SĂVENI
106. AGROZINDAL - S.A. ALBEȘTI
107. AVICOLA - S.A. BOTOȘANI
108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI
109. EMAGROCOM - S.A. CĂTĂMAREȘTI
110. FLORA - S.A. BOTOȘANI
111. INDAGRO - S.A. BOTOȘANI
112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOȘANI
113. PROAGRO - S.A. DOROHOI
114. SENDORA - S.A. SENDRICENI
115. SITNA - S.A. BOTOȘANI
116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA
117. SUINPROD - S.A. BUCECEA
Județul Brașov
118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA
119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.
120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.
121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.
122. AGROINDUSTRIALA RÂȘNOV - S.A.
123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.
124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAȘ
125. AVICOLA CODLEA - S.A.
126. DORIPESCO - S.A. BRAȘOV
127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAȘ
128. PAJIȘTI - S.A. BRAȘOV
129. SERE CODLEA - S.A.
130. SERE - S.A. BRAȘOV
Județul Brăila
131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A.
132. AGROINDUSTRIALA RÂMNICELU - S.A.
133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU
134. AGROMAX - S.A. MĂXINENI
135. AGROMIXT ROMANU - S.A.
136. AGROSIL - S.A. SILIȘTEA
137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULEȘTI
138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILEȘTI
139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI
140. CERES - S.A. BRĂILA
141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A.
142. COMAGRIM DUDEȘTI - S.A.
143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂȚEI
144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.
145. HORTICOLA DUNĂREA - S.A. BRĂILA
146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.
147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A.
148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINEȘTI
149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA
150. OREMIXT - S.A. LATINU
151. OREZUL GROPENI - S.A.
152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINEȘTI
153. PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A.
154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.
155. SEMBRA - S.A. BRĂILA
156. STANRIZ STĂNCUȚA - S.A.
157. VERMATTA - S.A.
158. ZAGNA - S.A. VĂDENI
Județul Buzău
159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.
160. AMBLAC - S.A. BUZĂU
161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU
162. ROMNUTRICOMB - S.A. RÂMNICU SĂRAT
163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.
164. ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT - S.A.
165. ROMAGRIBUZ STÂLPU - S.A.
166. ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI - S.A.
167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.
168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI
169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU
170. SERE SCURTEȘTI - S.A.
171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU
172. SUCORS - S.A. RÂMNICU SĂRAT
173. SUINPROD BUZĂU - S.A.
174. VERSEM - S.A. BUZĂU
Județul Caraș-Severin
175. AGROBER BERZOVIA - S.A.
176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI
177. AGROPRODUCT - S.A. REȘIȚA
178. AGRORACER RĂCĂȘDIA - S.A.
179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAȘ - S.A.
Județul Călărași
180. AGRICOLA CIULNIȚA - S.A.
181. AGRICOM BORCEA - S.A.
182. AGRO CHIRNOGI - S.A.
183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.
184. AGROINDUSTRIALA IVĂNEȘTI - S.A.
185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.
186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRAȘI
187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULEȘTI
188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.
189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MĂNĂSTIREA - S.A.
190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.
191. AGROMIXT ROSEȚI - S.A.
192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRAȘI
193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRAȘI
194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBȚIRE - S.A.
195. AGROZOOTEHNICA GRĂDIȘTEA - S.A.
196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A.
197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
198. CERES CIOCĂNEȘTI - S.A.
199. DAPHNES - S.A. OLTENIȚA
200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ
201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ
202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRAȘI
203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRAȘI
204. LEGOMSEM MĂNĂSTIREA - S.A.
205. LEGUMICOLA OLTENIȚA - S.A.
206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A.
207. MINERVA - S.A. FUNDENI
208. OLRIZ OLTENIȚA - S.A.
209. PISCICOLA OLTENIȚA - S.A.
210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRAȘI
211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A.
Județul Cluj
212. AGRAP - S.A. APAHIDA
213. AGRICOLA GHERLA - S.A.
214. AGROCOM CLUJ - S.A.
215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.
216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ
217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII
218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ
219. NAPOSEM - S.A. CLUJ
220. PISCICOLA CLUJ - S.A.
221. ROMCON - S.A. DEJ
222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.
Județul Constanța
223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI
224. AGILOQ - S.A. AGIGEA
225. AGRIAS - S.A. CASTELU
226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU
227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANȚA
228. AGROPIT - S.A. PIETRENI
229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUȘOR
230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU
231. BANCOT - S.A. BĂNEASA
232. CARSOR - S.A. HÂRȘOVA
233. CELACOB - S.A. COBADIN
234. CELLAM - S.A. AMZACEA
235. CERES - S.A. MANGALIA
236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
237. CERLIN - S.A. COGEALAC
238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU
239. CILACER CIOCÂRLIA - S.A.
240. COLINA - S.A. SARAIU
241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA
242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANȚU
243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA
244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA
245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA
246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU
248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANȚA
249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU
250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ
251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA
252. OSTROVIT - S.A. OSTROV
253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANȚA
254. PESCO - S.A. PEȘTERA
255. PESTOM - S.A. CONSTANȚA
256. POMICOLA - S.A. CRUCEA
257. PRODSEM - S.A. CONSTANȚA
258. PROSPER - S.A. CONSTANȚA
259. SEMLACT - S.A. SĂCELE
260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENȚA
261. STELACER - S.A. STEJARU
262. STUPINA - S.A.
263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR
264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR
265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ
266. VULTAGRA - S.A. VULTURU
Județul Covasna
267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUȘ
268. AGROMIXT - S.A. CATALINA
269. GRĂDINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC
270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
272. SOL-LACT - S.A. OZUN
273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVIȘTE
275. AGRINCOR - S.A. CORNĂȚELU
276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVIȘTE
277. AGROINDUSTRIALA GĂEȘTI - S.A.
278. CREIAS - S.A. CREVEDIA
279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVIȘTE
280. OMNIA - S.A. PUCIOASA
281. PAJIȘTI - S.A. TÂRGOVIȘTE
282. PIFCO - S.A. PUCIOASA
283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET
284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVIȘTE
285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA
286. SERATOM - S.A. TÂRGOVIȘTE
287. SOLEX - S.A. BĂLENI
288. TERRA - S.A. TITU
Județul Dolj
289. AGRICOLA - S.A. BĂILEȘTI
290. AGRICOLA - S.A. LEU
291. AGROCELACTIS - S.A. RAST
292. AGROFRUCT - S.A. MOȚĂȚEI
293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI
294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA
295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA
296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNĂRENI
297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA
298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCEȘU DE JOS
299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI
300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA
301. AGROPROD - S.A. GOEȘTI
302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPȘOR
303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNEȘTI
304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
305. CERVINA - S.A. ȘEGARCEA
306. EXPOM - S.A. VÂRVOR
307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI
308. HORTICOLA - S.A. BOURENI
309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA
310. HORTIPROD - S.A. BREASTA
311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT
312. LEGFRUCT - S.A. BĂILEȘTI
313. LEGUMICOLA URZICUȚA - S.A.
314. HOLDING - S.A. CRAIOVA
315. SERICAROM - S.A. DOLJ
316. LOTUS - S.A. CRAIOVA
317. NĂVODARUL - S.A. CALAFAT
318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA
Județul Galați
319. AGRIMAT - S.A. MATCA
320. AGROGAL - S.A. GALAȚI
321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI
322. AGROTEC - S.A. TECUCI
323. AGROVIN - S.A. IVEȘTI
324. BRATES PRUT - S.A. FRUMUȘIȚA
325. CONTEC - S.A. TECUCI
326. GALSEM - S.A. GALAȚI
327. HORINCEA - S.A. BEREȘTI
328. HORTIGAL - S.A. GALAȚI
329. MALINA SMÂRDAN - S.A. GALAȚI
330. NICORVIN - S.A. TECUCI
331. PESCOGAL - S.A. GALAȚI
332. PROLLCEF - S.A. ȘENDRENI
333. RAREȘ - S.A. FOLTEȘTI
334. SEROMGAL - S.A. GALAȚI
335. ZATUN - S.A.
Județul Giurgiu
336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU
337. AGRO - S.A. PRUNDU
338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA
339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI
340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOȘARI
341. AGROIS - S.A. GIURGIU
342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE
343. AGROMIXT - S.A. TOPORU
344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNAȚII-COPĂCENI
345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILEȘTI
346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA
347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU
348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA
349. PAJIȘTI VLĂSIA - S.A. GIURGIU
350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU
351. SERICAROM - S.A. GIURGIU
Județul Gorj
352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU
353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLEȘTI
354. CERES - S.A. TÂRGU JIU
355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNEȘTI
356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU
357. TURCENI - S.A.
358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBEȘTI-PIȚIC
Județul Harghita
359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC
360. AGROFRUCT - S.A COBĂTEȘTI
361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA
362. AGROPISC - S.A. SÂNPAUL
363. AGROPRODCOM - S.A. LAZAREA
364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC
365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC
Județul Hunedoara
366. AGROCOM - S.A. HAȚEG
367. AGROMICIA VEȚEL - S.A.
368. AGROSERV 9 BRĂNIȘCA - S.A.
369. AGROSIM - S.A. SIMERIA
370. AVICOLA - S.A. MINTIA
371. CERESAGRA - S.A. DEVA
372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.
373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI
374. SERVAGRA - S.A. DEVA
375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI
376. SUINPROD - S.A. ORĂȘTIE
377. VITICOLA - S.A. ȘOIMUȘ
Județul Ialomița
378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂSEȘTI
379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU
380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI
381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUȘANI
382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA
383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA
384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI
385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI
386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA
387. CERES - S.A. BORĂNEȘTI
388. CERES - S.A. SLOBOZIA
389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA
390. FRUMUȘICA - S.A. AXINTELE
391. HORTICONS - S.A. FETEȘTI
392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA
393. LEGUROM - S.A. URZICENI
394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI
395. VITIPOMICOLA - S.A. FETEȘTI
Județul Iași
396. ACVARES - S.A. IAȘI
397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.
398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A.
399. AGROCOM STRUNGA - S.A.
400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI
401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.
402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA
403. AGROMIXT- S.A. REDIU
404. COTNARI - S.A.
405. IAȘI NORD - S.A.
406. PESCARIS - S.A. IAȘI
407. PODGORIA COPOU - S.A.
408. SELEFER IAȘI - S.A.
409. VINIFRUCT COPOU - S.A.
410. TEHNOSTAR - S.A.
Județul Ilfov și municipiul București
411. AGRO GLINA - S.A.
412. AGROINDAF - S.A. AFUMAȚI
413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON
414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOȘOAIA
415. AGROPOL - S.A. POPEȘTI-LEORDENI
416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI
417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA
418. CONSERV - S.A. BUFTEA
419. LEOSER - S.A. POPEȘTI
420. MILSER - S.A. BUCUREȘTI
421. PESCARUL - S.A. BUCUREȘTI
422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIȘ
423. SAIC - S.A. BRAGADIRU
424. SERICAROM - S.A. BUCUREȘTI
425. UNISEM - S.A. BUCUREȘTI
Județul Maramureș
426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE
427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE
428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE
Județul Mehedinți
429. AGROFRUCT - S.A. PRUNIȘOR
430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.
431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.
432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA
433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEȘTI - S.A.
434. AGROMIXT - S.A. TÂMNA
435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE
436. HORTICOLA - S.A. ȘIMIAN
437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.
439. LUXIN - S.A.
440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
441. ZORILE BURILA MARE - S.A.
Județul Mureș
442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT
443. AGROCONS MUREȘ - S.A.
444. AGROINDUSTRIALA ACĂȚARI - S.A.
445. AGROINDUSTRIALA BATOȘ - S.A.
446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBEȘTI
447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTEȘTI
448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN
449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SÂNCRAIU DE MUREȘ
450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHIȘOARA
451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A.
452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.
453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MUREȘ
454. PISCICOLA ZAU - S.A.
455. TESTSUIN - S.A. GORNEȘTI
456. ZAMUR ZAU - S.A.
457. ANIMALE BLANA MUREȘ - S.A.
Județul Neamț
458. AGRIBAS - S.A.
459. AGROCOMPLEX - S.A.
460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMȚ
461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA
462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMȚ
463. FASTROM - S.A. ROMAN
464. GIROSTAR - S.A. GIROV
465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ
Județul Olt
466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT
467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTIȘOARA
468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA
469. AGROPROD - S.A. CORBU
470. AGROPROD - S.A. SLATINA
471. ALCOR - S.A. CORABIA
472. AVICOLA - S.A. IANCA
473. AVICOLA - S.A. SLATINA
474. BOIANU - S.A. DRĂGĂNEȘTI-OLT
475. BRIAS BREBENI - S.A.
476. CORIAS - S.A. CORABIA
477. FRUCTUS ROMANAȚI - S.A.
478. HORTICOLA - S.A. STUDINA
479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENEȘTI
480. LACOLTIAS - S.A. DEVESELU
481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA
482. POIANA - S.A. RADOMIREȘTI
483. POTAS - S.A. POTELU
484. REDIAS - S.A. REDEA
485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.
486. STUDIAS - S.A. STUDINA
487. SUINPROD - S.A. CARACAL
488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBUREȘTI
Județul Prahova
489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIEȘTI
490. AGROS BOLDEȘTI-SCĂENI - S.A.
491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂNEȘTI
492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI
493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI
494. AVICOLA - S.A. PLOIEȘTI
495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE
496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA
497. PISCICOLA - S.A. FULGA
498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.
499. POMICOLA - S.A. BĂICOI
500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIEȘTI
501. PRODLEG - S.A. CIORANI
502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE
503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ
504. SEMINA - S.A. ALBEȘTI
505. SEPRA - S.A. BĂRCĂNEȘTI
506. SERPLO - S.A. PLOIEȘTI
507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI
508. VIDELMAR URLAȚI - S.A.
Județul Satu Mare
509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.
510. AGROCOM - S.A. SATU MARE
511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TĂȘNAD
512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL
513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.
514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.
515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU
516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE
517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE
518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI
519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE
520. SAMLEF - S.A. SATU MARE
521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE
522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE
Județul Sălaj
523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A.
524. MESES - S.A. ZALĂU
Județul Sibiu
525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI
526. AGRIMEX - S.A. ȘURA MICĂ
527. AGROBAZN - S.A. BAZNA
528. AGROCOM - S.A. SIBIU
529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA
530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.
531. AGROVIMED - S.A. MEDIAȘ
532. AGROZOO NOCRICH - S.A.
533. DACIA APOLD - S.A.
534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI
535. HAPOMEX - S.A. SLIMNIC
536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA
537. HORTICOLA - S.A. SIBIU
538. HORTISEM - S.A. SIBIU
539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAȘ
540. PISCICOLA - S.A. SIBIU
541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER
Județul Suceava
542. ARBUSTUM - S.A. TODIREȘTI
543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUȚI
544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA
545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA
546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI
547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI
548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA
549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA
550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI
Județul Teleorman
551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA
552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE
553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN
554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA
555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCȘENEI
556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJEȘTI
557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN
558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA
559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROȘIORI DE VEDE
560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA
561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE
562. BUSCO - S.A. BRÂNCENI
563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA
565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA
566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA
567. HORTICOLA - S.A. PIETROȘANI
568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA
569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA
570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA
571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA
572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN
Județul Timiș
573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI
574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN
575. AGROIND SERE - S.A. SÂNNICOLAU MARE
546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM
577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM
578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAȘ
579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC
580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIȘ
581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM
582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA
583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMIȘOARA
584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMIȘENI - S.A. ȘAG
585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC
586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI
587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA
588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING
589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM
590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL
591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALĂU
592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA
593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMIȘOARA
594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE
595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHIȘOARA
596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS
597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE
598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM
599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU
600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA
601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDEȘTII VECHI
602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC
603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET
604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI
605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SÂNANDREI
606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. ȘAG
607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING
608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMIȘOARA
609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING
610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SÂNNICOLAU MARE
611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA
612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA
613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MAȘLOC
614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAȘ
615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA
616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE
617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC
618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC
619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ
620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAȘ
621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI
622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINȚ
623. CARTIM - S.A. CARANI
624. COMTIM - S.A. TIMIȘOARA
625. FRUCTUS - S.A. TIMIȘOARA
626. GRABTIM - S.A. GRABATI
627. PESCOTIM - S.A. TIMIȘOARA
628. POMITIM - S.A. PERIAM
629. SEMTIM - S.A. TIMIȘOARA
630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE
Județul Tulcea
631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NALBANT
632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA
633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NALBANT
634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU
635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV
636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD
637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU
638. AGROZOOTEHNICA AVÂNTUL - S.A. BAIA
639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA
640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRAȘU NOU
641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU
643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA
644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA
645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MĂCIN
646. DALLCO DUNĂREA - S.A. TULCEA
647. DINOGETIA - S.A. VĂCĂRENI
648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL
649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA
650. OREZICOLA SMÂRDAN - S.A.
651. TRIUMPH - S.A. TULCEA
652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA
653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULIȚEL
Județul Vaslui
654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU
655. AGRO OVINEX - S.A. VETRIȘOAIA
656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNEȘTI
657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD
658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA
659. AGROMIXT - S.A. OLTENEȘTI
660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIREȘTI
661. CYPRINUS - S.A. VASLUI
662. HORTICOLA - S.A. VETRIȘOAIA
663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI
664. PODGORIA - S.A. POGĂNEȘTI
665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD
666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI
667. PRODINCOM - S.A. VASLUI
668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD
669. VIDISAMP - S.A. HUȘI
670. VITA CONS - S.A. HUȘI
Județul Vâlcea
671. AGROIND COM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU
673. FRALVIL - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI
675. HORTICOLA - S.A. BĂLCEȘTI
676. VILSEM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂȘANI
678. ZOOTEHNICA - S.A.
Județul Vrancea
679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂȘEȘTI
680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNEȘTI
681. AGROMIXT - S.A. FOCȘANI
682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD
683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU
684. PAJIȘTEA VRANCEA - S.A.
685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.
686. ROMVITIS - S.A. ODOBEȘTI
687. ROVINCO - S.A. COTEȘTI
688. SALF - S.A. FOCȘANI
689. SUINTEST - S.A. FOCȘANI
690. VERITAS - S.A. PANCIU
691. VINICOLA - S.A. FOCȘANI
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

INSTITUTE ȘI STAȚIUNI DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE AGRICOLĂ, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AGRICOL ȘI SILVIC, CARE DEȚIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ

Nr. crt. Denumirea institutului, stațiunii de cercetare și producție agricolă și a unității de învățământ agricol și silvic
1. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
2. STAȚIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
3. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR ARAD
4. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MINIȘ - ARAD
5. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
6. STAȚIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJIȘTI ARGEȘ
7. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEȘ
8. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ȘTEFĂNEȘTI
9. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BACĂU
10. STAȚIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
11. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
12. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
13. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BISTRIȚA
14. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR POPĂUȚI - BOTOȘANI
15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIA CARTOFULUI BRAȘOV
16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV
17. STAȚIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRAȘOV
18. STAȚIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ȘERCAIA - BRAȘOV
19. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRAȘOV
20. STAȚIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
21. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDEȘTI - BUZĂU
22. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
23. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR RUȘEȚU - BUZĂU
24. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU
25. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
26. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEȘ - TIMIȘ
27. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CARANSEBEȘ - TIMIȘ
28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR ȘI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
29. STAȚIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
30. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULEȘTI - CĂLĂRAȘI
31. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
32. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
33. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR JUCU - CLUJ
34. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
35. STAȚIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA
36. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANȚA
37. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANȚA
38. INSTITUTUL PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CONSTANȚA
39. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA
40. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VOINEȘTI - DÂMBOVIȚA
41. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BILCIUREȘTI - DÂMBOVIȚA
42. STAȚIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIȚA
43. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
44. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IȘALNIȚA - DOLJ
45. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE ȘIMNICU - DOLJ
46. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ
47. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MÂRȘANI - DOLJ
48. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAȚI
49. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
50. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAȚII ȘI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
51. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
52. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU API- CULTURĂ BUCUREȘTI
53. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
54. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
55. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
56. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
57. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ IAȘI
58. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ IAȘI
59. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DANCU - IAȘI
60. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IAȘI
61. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAȚIEI - MARAMUREȘ
62. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MEHEDINȚI
63. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREȘ
64. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR REGHIN - MUREȘ
65. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREȘ
66. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU MUREȘ
67. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MUREȘ
68. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMȚ
69. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI ROMAN - NEAMȚ
70. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMȚ
71. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
72. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ STREJEȘTI - OLT
73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ
74. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
75. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
76. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
79. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
80. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
81. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRĂGĂNEȘTI - VLAȘCA - TELEORMAN
82. STAȚIUNEA DE CERCETARE PAJIȘTI TIMIȘOARA
83. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIȘ
84. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TULCEA
85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA
86. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR VASLUI
87. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI
88. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂȘANI - VÂLCEA
89. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VÂLCEA
90. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FOCȘANI - VRANCEA
91. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ODOBEȘTI - VRANCEA
92. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREȘTI
93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ȘI AGROCHIMIE BUCUREȘTI
94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREȘTI
95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV
96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ BALOTEȘTI - ILFOV
97. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTI - ILFOV
98. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL AIUD
99. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BLAJ
100. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
101. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARAD
102. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIPOVA
103. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNTANA
104. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MINIȘ
105. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CHIȘINEU-CRIȘ
106. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘICULA
107. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEȘ
108. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
109. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL COSTEȘTI
110. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HEMEIUȘI
111. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SASCUT
112. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SALONTA
113. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
114. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MARGHITA
115. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CADEA
116. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BISTRIȚA
117. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECLEAN
118. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BOTOȘANI
119. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘENDRICENI
120. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂGĂRAȘ
121. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PREJMER
122. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂILA
123. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IANCA
124. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BUZĂU
125. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECENI
126. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT
127. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SMEENI
128. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ORAVIȚA
129. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLĂRAȘI
130. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FUNDULEA
131. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGALINA
132. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
133. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
134. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURDA
135. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINATĂ CLUJ-NAPOCA
136. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CONSTANȚA
137. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PALAS
138. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
139. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CASTELU
140. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HÂRȘOVA
141. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
142. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
143. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GĂEȘTI
144. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TITU
145. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VOINEȘTI
146. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUCET
147. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TĂRTĂȘEȘTI
148. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
149. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CALAFAT
150. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEGARCEA
151. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MALU MARE
152. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARCEA
153. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DĂBULENI
154. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂILEȘTI
155. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FILIAȘI
156. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA
157. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALAȚI
158. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TECUCI
159. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALAȚI
160. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CUDALBI
161. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
162. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI - TÂRGU JIU
163. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
164. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU
165. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȚĂNDĂREI
166. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARMĂȘEȘTI
167. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL URZICENI
168. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FETEȘTI
169. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FIERBINȚI
170. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IAȘI
171. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI
172. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HOLBOCA
173. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
174. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI
175. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘOMCUTA MARE
176. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEINI
177. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HALÂNGA
178. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMIAN
179. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREȘ
180. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIGHIȘOARA
181. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IERNUT
182. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL REGHIN
183. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA
184. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROMAN
185. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMȚ
186. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN
187. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SLATINA
188. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARACAL
189. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BALȘ
190. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SCORNICEȘTI
191. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CORABIA
192. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIZIL
193. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
194. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEȘTI
195. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CAREI
196. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI-OAȘ
197. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIVADA
198. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMLEU SILVANIEI
199. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ILEANDA
200. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUȘFALĂU
201. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIBIU
202. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
203. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
204. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
205. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RĂDĂUȚI
206. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
207. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
208. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
209. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROȘIORI DE VEDE
210. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA
211. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ
212. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIACOVA
213. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TIMIȘOARA
214. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BILED
215. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE
216. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
217. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ
218. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA
219. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TULCEA
220. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TOPOLOG
221. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HUȘI
222. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PUIEȘTI
223. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI
224. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MURGENI
225. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ZORLENI
226. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI
227. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂLCEȘTI
228. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FOCȘANI
229. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODOBEȘTI
230. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ADJUD
231. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FLOREȘTI
232. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂNEȘTI
233. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGOMIREȘTI-VALE
234. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
235. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREȘTI
236. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență

SOCIETĂȚILE COMERCIALE PE ACȚIUNI DEȚINĂTOARE DE TERENURI AGRICOLE CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ CARE NU AU FOST INCLUSE ÎN ANEXA Nr. 1

Nr. crt. Denumirea Societății Comerciale
Județul Arad
1. AGRICOLA - S.A. CURTICI
2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA
3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD
4. CARNE - S.A. ARAD
Județul Argeș
5. AGROCOM - S.A. MERIȘANI
6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI
Județul Bacău
7. AGRIBAC ITEȘTI - S.A. BEREȘTI
8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGEȘTI
9. AGROFRUCT DOJA - S.A.
10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI
11. ALIUM - S.A. HORGEȘTI
12. BĂNEȘTI - S.A. STĂNIȘEȘTI
13. FRUCTEX - S.A. BACĂU
14. MALUS - S.A. HORGEȘTI
15. SERE COMĂNEȘTI - S.A.
16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI
Județul Bihor
17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.
18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.
19. AGROINDUSTRIALA ȘAPTE LES - S.A.
20. AGROINDUSTRIALA ȘASE CEFA - S.A.
21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.
22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.
23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG
Județul Botoșani
24. AGRICOLA 2000 - S.A. ȘENDRICENI
25. AGRICOLA - S.A. BOTOȘANI
26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA
27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI
28. BRAIPOR - S.A. BRĂIEȘTI
29. STÂNCA STÂNCA - S.A.
30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA
31. TICBO - S.A. BOTOȘANI
Județul Buzău
32. AGRICOLA - S.A. DULBANU
33. AGROHORTI - S.A. RÂMNICU SĂRAT
34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA
35. CARBUZ BUZĂU - S.A.
36. PISCICOLA AMARA - S.A.
37. PISCICOLA BOLDU - S.A.
38. PISCICOLA MIHĂILEȘTI - S.A.
39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.
40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU
41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA
42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU
Județul Cluj
43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA
44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.
Județul Constanța
45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA
46. MUNCA OVIDIU - S.A.
47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN
Județul Dâmbovița
48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA
49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVIȘTE
50. HORTEX - S.A. LUCIENI
Județul Dolj
51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
52. CRASER - S.A. CRAIOVA
53. PISCICOLA - S.A. DUNĂRENI
Județul Galați
54. ZATUN - S.A. GALAȚI
Județul Giurgiu
55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU
56. SUINPROD - S.A. OINACU
Județul Hunedoara
57. AGROLACT HAMEI - S.A.
58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOS
59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU
60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE
Județul Ialomița
61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA
Județul Iași
62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI
63. AGROMIXT - S.A. REDIU
64. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ECOLOGIE - S.A.
Județul Ilfov și municipiul București
65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.
66. BERSER - S.A. BUCUREȘTI
67. COMAICO - S.A.
68. GLINCARN - S.A. POPEȘTI-LEORDENI
69. HORTICOLA - S.A. BUCUREȘTI
70. PISCICOLA ILFOV - S.A.
71. SEMTEST - S.A. BALOTEȘTI
72. SUINPROD - S.A. POPEȘTI-LEORDENI
Județul Maramureș
73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG
74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUȘ
75. AGROZOOTEHNICA - S.A. SEINI
76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE
77. POMICOLA - S.A. ȘOMCUTA MARE
78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMAȚIEI
Județul Mehedinți
79. AVICOLA - S.A. SIMIAN
80. SUINPROD - S.A. IZVORU BÂRZII
Județul Mureș
81. AVICOLA TÂRGU MUREȘ - S.A.
Județul Neamț
82. AGRACOM BĂLĂNEȘTI - S.A.
83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMȚ
84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.
85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ
86. ROMFLAX - S.A. GIROV
Județul Olt
87. AGRODĂNEASA - S.A.
88. OLTSEM - S.A. SLATINA
Județul Prahova
89. COMPORSA - S.A. PLOIEȘTI
90. PREST PAJ SAM - S.A.
Județul Satu Mare
91. AGRICOLA - S.A. CIG
92. AGRIPOM - S.A. SAI
93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI
94. AGROSERV - S.A. SATU MARE
95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU
96. AGROZOO - S.A. BOTIZ
97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU
98. CHEREUȘA - S.A. CHEREUȘA
99. CORPARET - S.A. CAREI
100. CUCU - S.A. ODOREU
101. OVIS - S.A. MOFTIN
102. POMICOLA - S.A. CEHAL
103. POMICOLA - S.A. HOMOROD
104. POMICOLA - S.A. JOLTA
105. SĂTMĂREANA - S.A. SATU MARE
Județul Suceava
106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUȚI
107. SUINPROD - S.A. VEREȘTI
Județul Teleorman
108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU
110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN
111. CARLA PRODIMPEX - S.A.
112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN
Județul Timiș
113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.
114. FLORATIM - S.A. TIMIȘOARA
115. ORTITIM - S.A. ORȚIȘOARA
116. RECASEM - S.A. RECAȘ
117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ
118. SEMTIM - S.A.
119. SERITIM - S.A.
Județul Tulcea
120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF
121. ECODELTA - S.A. TULCEA
122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA
123. PISCICOLA - S.A. MĂCIN
124. PISCICOLA - S.A. MILA 23
125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL
126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE
128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA
129. PISCICOLA - S.A. SULINA
130. PISCICOLA - S.A. TULCEA
131. VINIFICAȚIE ȘI BĂUTURI - S.A. TULCEA
Județul Vaslui
132. AVICOLA - S.A. VASLUI
133. VINICOLA AVEREȘTI 2000 - S.A.
Județul Vâlcea
134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂȘANI
135. SERE - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

SOCIETĂȚILE NAȚIONALE
deținătoare de terenuri cu destinație agricolă, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea societăţii naţionale
1. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" - S.A.
2. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "TUTUNUL ROMÂNESC" - S.A.
3. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "CAI DE RASĂ" - S.A.
4. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A.
5. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE "CEDER" - S.A.
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Majorarea capitalului social al societăților destinate activității comerciale cu participare străină
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...