Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului | Lege 268/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia -
SECȚIUNEA 1
Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Practică judiciară (12), Doctrină (1)

(1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, finanțată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, având ca atribuții: Modificări (3), Practică judiciară (6)

a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului; Practică judiciară (1)

b) gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2;

c) administrarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Practică judiciară (2)

d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic; Practică judiciară (1)

e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităților și serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Modificări (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor. Modificări (3), Practică judiciară (1)

Art. 5. - Modificări (3), Practică judiciară (1)

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este și director general. Modificări (2)

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor raportul de activitate al Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, precum și remunerarea membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(9) Președintele consiliului de administrație poate să delege dreptul de a semna contracte și/sau convenții ori alte documente unor persoane cu funcții de conducere, angajate ale Agenției Domeniilor Statului.

(10) Agenția Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operațiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Veniturile realizate de Agenția Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi. Modificări (1)

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii românești".

(3) Sumele colectate în fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" sunt destinate programelor de dezvoltare a piețelor interne și externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private și altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...