Art 5 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului | Lege 268/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului Art 6 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului

CAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia - SECȚIUNEA 1 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului -
Art. 5.
- Modificări (3), Practică judiciară (1)

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este și director general. Modificări (2)

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu și în acest scop exercită următoarele atribuții:

a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;

b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;

c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;

d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor raportul de activitate al Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, precum și remunerarea membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(9) Președintele consiliului de administrație poate să delege dreptul de a semna contracte și/sau convenții ori alte documente unor persoane cu funcții de conducere, angajate ale Agenției Domeniilor Statului.

(10) Agenția Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operațiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...