Universul Juridic nr. 6/2019

Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
de Gheorghe Bîrdău

13 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

Funcționarul public trebuie să fie responsabil social, în sensul că trebuie să aducă la îndeplinire atribuțiile specifice funcției sale în mod prompt, responsabil și serios, pentru soluționarea cu celeritate și profesionalism a problemelor cetățenești(1), fără a pretinde vreun avantaj, de orice natură, în interes propriu.

Noțiunea de "funcționar public" se află într-o relație de dependență reciprocă cu cea de "interes public", ambele noțiuni urmărind aducerea la îndeplinire a intereselor societății, iar în acest context, interesul public trebuie pus pe primul loc(2), deoarece funcționarul public este un profesionist angajat pentru a atinge acest scop, binele general.

În doctrină(3) se face distincție între responsabilitatea socială și răspunderea juridică a funcționarului și se spune că dacă funcționarul este responsabil se poate elimina răspunderea sa juridică, însă, uneori, responsabilitatea funcționarului este cel puțin defectuoasă, iar atunci intervine răspunderea sa juridică.

O formă a răspunderii juridice a funcționarului public este răspunderea penală(4) , iar din această perspectivă, viziunea Codului penal intrat în vigoare la data de 01.02.2014 referitoare la conținutul noțiunii de "funcționar public" este diferită, fiind mai extinsă ca și arie de cuprindere, raportat la Codul penal de la 1968, dacă privim comparativ dispozițiile art. 147 alin. (1) C. pen. de la 1968 cu cele din art. 175 C. pen.

În dreptul penal român semnificația noțiunii de "funcționar public" este una autonomă, distinctă de cea din dreptul administrativ, iar pentru ca o persoană să fie inclusă sau exclusă de sub incidența normei de incriminare, ca și subiect activ calificat de calitatea de funcționar public, se pot folosi în mod decisiv diferite standarde de evaluare. Cu titlu exemplificativ arătăm că poate fi folosit ca și criteriu de identificare, raportul juridic dintre persoana în cauză și autoritățile publice, temeiul juridic în baza căruia prestează activitatea sau natura juridică a serviciului prestat(5).

În jurisprudența comunitară(6) s-a arătat că dacă funcțiile pe care o persoană le-a exercitat pot implica gestionarea de fonduri publice, acestea pot fi, în orice caz, asimilate funcțiilor exercitate de un funcționar public, în scopul constatării unei infracțiuni calificabile drept însușire ilegală de fonduri ale statului.

Definirea cu precizie a termenului de "funcționar public" este importantă având în vedere că noțiunea este folosită de legiuitor pentru a desemna calitatea de subiect activ calificat al unor infracțiuni, cum sunt de exemplu: infracțiunile de corupție (art. 289-294); omisiunea sesizării (art. 267); cercetarea abuzivă (art. 280); supunere la rele tratamente (art. 281); tortură (art. 282 și 439); asistență și reprezentare neloială (art. 284), fie pentru a nominaliza calitatea de subiect pasiv calificat al unor infracțiuni, ca de exemplu: ultrajul (art. 257); ultrajul judiciar (art. 279).

Calitatea subiectului activ sau pasiv poate avea efecte importante cu privire la existența infracțiunii, la o eventuală schimbare a încadrării juridice, la o participație penală diferită la infracțiunile proprii, întrucât lipsa calității cerute de lege, poate schimba calitatea făptuitorului din autor în complice(7).

Calitatea de funcționar public a făptuitorului poate constitui și un element circumstanțial de agravare: sustragerea sau distrugerea de înscrisuri [art. 259 alin. (2)]; facilitarea șederii ilegale în România [art. 264 alin. (2) lit. b)]; violarea secretului corespondenței [art. 302 alin. (3)]; instigarea publică [art. 368 alin. (2)].

Termenul de " funcționar public" poate fi inclus și în conținutul unor pedepse complementare (art. 55 interzicerea exercitării unor drepturi) sau a unei măsuri de siguranță (interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii [art. 108 lit. c)].

2. Sediul materiei

Potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) C. pen., prin funcționar public, în sensul legii penale, se înțelege persoana care, cu titlul permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, a unui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

2.1. Persoana care, cu titlul permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești

O primă categorie de funcționari publici este definită de dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. a) C. pen. și are în vedere, ca și criteriu de distincție, apartenența persoanei la una dintre puterile statului, iar nu generic cu referire la instituția în cadrul căreia își exercită activitatea ori la funcția pe care o ocupă.

Pentru a intra în sfera de activitate a dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. a) C. pen. persoana trebuie să aibă atribuții și să exercite efectiv acele responsabilități, stabilite în baza legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești. Prin urmare, nu intră sub incidența acestui text de lege, persoanele care îndeplinesc atribuții adiacente îndeplinirii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești, respectiv acele persoane care, deși îndeplinesc funcții publice, nu exercită efectiv funcția de legiferare, executare a legilor sau înfăptuire a justiției.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...