Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2019

Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiții deosebite la stabilirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă/Le cumul des avantages accordés aux personnes handicapées avec les avantages accordés pour la prestation du travail sous conditions spéciales lorsqu’on établit les conditions de retraite pour des raisons d’âge/Cumulating the benefits granted to disabled people with the benefits granted for the performance of work under special conditions upon establishing the retirement conditions on grounds of age
de Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu

05 aprilie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. ALEXANDRU ATHANASIU

Lector univ. dr. ANA-MARIA VLĂSCEANU

Facultatea de Drept, Universitatea din București

RÉSUMÉ

Cette étude propose une analyse critique de la solution prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans l'Arrêt n°. 42/2018 (publié dans le Journal Officiel n°. 814 du 24 septembre 2018), par lequel on a décidé que les points supplémentaires réglementés par l'art. 169 alinéa (1) de la Loi n°. 263/2010 relative au système unitaire de pensions publiques [l'art. 782 alinéa (1) de la Loi n°. 19/2000 relative au système public de pensions et d'autres droits d'assurances sociales] ne peuvent pas être accordés dans le cas où le retraité qui a réalisé un stage de versement de cotisations dans les conditions d'handicap préexistent à la qualité d'assuré, bénéficie d'un stage complet de cotisation réduit conformément à l'art. 58 de la Loi n°. 263/2010 (l'art. 47 de la Loi n°. 19/2000).

À notre avis, la solution délivrée par la cour suprême est erronée, parce qu'elle a nié le droit des personnes handicapées au cumule de certains bénéfices réglementés par la législation des pensions (par exemple, le stage de cotisation réduit et l'augmentation du score), en ignorant le but pour lequel le législateur a choisi, depuis l'année 2000, de réglementer en faveur de ces catégories d'assurés un stage complet de cotisation dérogatoire aux règles de droit commun, ainsi qu'à la fonction du « stage complet de cotisation » en l'ensemble des réglementations en matière des pensions.

Mots-clés: des personnes handicapées; le droit à la pension; des conditions spéciales de travail; la réduction de l'âge standard de retraite; le cumule de bénéfices.

ABSTRACT

This study puts forward a critical analysis of the solution rendered by the High Court of Cassation and Justice in Decision no. 42/2018, by which it established that the additional scoring regulated under art. 169 Para (1) of Law no. 263/2010 on the unitary public pension system [art. 782 Para (1) of Law no. 19/2000 on the public pension system and other social security rights] cannot be granted in cases where the pensioner who has accrued contribution period, being disabled prior to acquiring the insured status, benefited from a full contribution period, diminished as per art. 58 of Law no. 263/2010 (art. 47 of Law no. 19/2000).

In our view, the solution delivered by the court is incorrect, as it denied the right of disabled persons to the aggregation of benefits regulated under the retirement legislation (i.e. diminished full contribution period and additional scoring) by ignoring both the purpose for which the legislator decided, since 2000, to grant these individuals the right to a diminished full contribution period, as well as the role of the concept of "full contribution period" in the framework of the pension legislation.

Keywords: persons with disability; pension rights; particular conditions of employment; reduction of standard retiring age; aggregation of benefits.

În prezentul studiu ne propunem să avansăm soluții în vederea corectei inter­pretări și aplicări a unor dispoziții cuprinse în acte normative care au reglementat dreptul la pensie începând cu anul 1977 și până în prezent[1], în scopul de a stabili dacă persoanele care au prestat munca în condiții de handicap preexistent calității de asigurat și care, potrivit legii, beneficiază de un stagiu complet de cotizare special aveau dreptul de a cumula acest beneficiu cu cel generat de prestarea muncii în grupele I sau II de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de muncă, anterior intrării în vigoare a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În acest context, menționăm că Înalta Curte de Casație și Justiție a fost învestită de către Curtea de Apel Cluj, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă[2], cu solu­ționarea unei întrebări prealabile având ca obiect problema de drept la care am făcut referire.

În vederea întocmirii raportului asupra chestiunii de drept deduse judecății de către judecătorul raportor[3], instanța supremă a solicitat opinia specialiștilor din cadrul Facultății de Drept a Universității din București, opinie care stă la baza prezentului studiu.

Așa cum am arătat, Curtea de Apel Cluj a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție să stabilească dacă, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 din Legea nr. 263/2010[4] (art. 782 din Legea nr. 19/2000), beneficiul punctajului suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 trebuie acordat și pensionarilor care, în baza încadrării într-un grad de handicap preexistent calității de asigurat, au beneficiat de reducerea stagiilor de cotizare și a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000).

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat asupra chestiunii de drept sus-menționate prin Decizia nr. 42/2018[5], stabilind că, "în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare [art. 782 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare], punctajul suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 [art. 782 alin. (1) din Legea nr. 19/2000] nu poate fi acordat în situația în care pensionarul care a realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000) ".

Menționăm încă de la început că, în opinia noastră, soluția dată de instanța supremă este profund eronată, nesocotind, pe de o parte, rațiunea pentru care legiuitorul a ales, încă din anul 2000, să reglementeze în favoarea persoanelor cu handicap un stagiu com­plet de cotizare derogatoriu de la regulile de drept comun și ignorând, pe de altă parte, funcțiunea "stagiului complet de cotizare" în ansamblul reglementărilor în materia pensiilor.

Astfel, în această speță, chestiunea juridică dezlegată în drept de instanța supremă pune în discuție prin prisma valorilor de principiu promovate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modul cum pot fi corelate dispozițiile legale în materie de natură a genera posibilitatea concretă pentru unii asigurați în sistemul de pensii de a beneficia concomitent și complet de anumite avantaje legale, ceea ce, într-o sintagmă validată în limbajul juridic, este cunoscut ca fiind "cumulul de beneficii".

O prefață obligatorie în abordarea concretă din perspectiva interferării juridice implică, în opinia noastră, o necesară clarificare conceptuală utilă în documentarea unei soluții apropriate, "ambientată" motivațional în rațiunea legiuitorului astfel cum ea transpare din evoluția legislației în domeniu.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...