Plângeri adresate autorității de supraveghere | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal -
Plângeri adresate autorității de supraveghere

Art. 25. - Jurisprudență

(1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidența prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociație sau o fundație să îi reprezinte interesele. Reviste (1)

(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În vederea soluționării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul și, dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociația ori fundația care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente și memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.

(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicția temporară a prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(6) Decizia trebuie motivată și se comunică părților interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii. Jurisprudență

(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operațiunilor de prelucrare până la soluționarea plângerii în condițiile alin. (5).

(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanța competentă este Tribunalul Municipiului București. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanța poate dispune suspendarea prelucrării până la soluționarea plângerii de către autoritatea de supraveghere.

(10) Prevederile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător și în situația în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârșirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Dreptul de opoziție
Excepții
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Dreptul de a se adresa justiției
Confidențialitatea prelucrărilor
Securitatea prelucrărilor
Autoritatea de supraveghere
Notificarea către autoritatea de supraveghere
Controlul prealabil
Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Plângeri adresate autorității de supraveghere
Contestarea deciziilor autorității de supraveghere
Exercitarea atribuțiilor de investigare
Norme de conduită
Condițiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal
Situații în care transferul este întotdeauna permis
Omisiunea de a notifica și notificarea cu rea credință
Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Neîndeplinirea obligațiilor privind confidențialitatea și aplicarea măsurilor de securitate
Refuzul de a furniza informații
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Reviste:
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
;
se încarcă...