Notificarea către autoritatea de supraveghere | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal -
Notificarea către autoritatea de supraveghere

Art. 22. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Operatorul este obligat să notifice autorității de supraveghere, personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de prelucrări având același scop sau scopuri corelate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic scop ținerea unui registru destinat prin lege informării publicului și deschis spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu condiția ca prelucrarea să se limiteze la datele strict necesare ținerii registrului menționat.

(3) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) numele sau denumirea și domiciliul ori sediul operatorului și ale reprezentantului desemnat al acestuia, dacă este cazul;

b) scopul sau scopurile prelucrării;

c) o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate și a datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate;

d) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora se intenționează să li se dezvăluie datele; Reviste (1)

e) garanțiile care însoțesc dezvăluirea datelor către terți; Reviste (1)

f) modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor; data estimată pentru încheierea operațiunilor de prelucrare, precum și destinația ulterioară a datelor;

g) transferuri de date care se intenționează să fie făcute către alte state;

h) o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate pentru asigurarea securității prelucrării;

i) specificarea oricărui sistem de evidență a datelor cu caracter personal, care are legătură cu prelucrarea, precum și a eventualelor legături cu alte prelucrări de date sau cu alte sisteme de evidență a datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt situate pe teritoriul României;

j) motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6), în situația în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

(4) Dacă notificarea este incompletă, autoritatea de supraveghere va solicita completarea acesteia.

(5) În limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de supraveghere poate solicita și alte informații, în special privind originea datelor, tehnologia de prelucrare automată utilizată și detalii referitoare la măsurile de securitate. Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în situația în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice.

(6) Dacă se intenționează ca datele care sunt prelucrate să fie transferate în străinătate, notificarea va cuprinde și următoarele elemente:

a) categoriile de date care vor face obiectul transferului;

b) țara de destinație pentru fiecare categorie de date.

(7) Notificarea este supusă unei taxe care trebuie plătită de operator autorității de supraveghere.

(8) Autoritățile publice care efectuează prelucrări de date cu caracter personal în legătură cu activitățile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul legii sau în îndeplinirea obligațiilor asumate prin acorduri internaționale ratificate, sunt scutite de taxa prevăzută la alin. (7). Notificarea se va transmite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ care instituie obligația respectivă și va cuprinde numai următoarele elemente:

a) denumirea și sediul operatorului;

b) scopul și temeiul legal al prelucrării;

c) categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.

(9) Autoritatea de supraveghere poate stabili și alte situații în care notificarea nu este necesară, în afara celei prevăzute la alin. (2), sau situații în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată, precum și conținutul acesteia, numai în unul dintre următoarele cazuri: Puneri în aplicare (2)

a) atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel puțin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu condiția să precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite și perioada pentru care datele pot fi stocate;

b) atunci când prelucrarea se efectuează în condițiile art. 7 alin. (2) lit. d).

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Informarea persoanei vizate
Dreptul de acces la date
Dreptul de intervenție asupra datelor
Dreptul de opoziție
Excepții
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Dreptul de a se adresa justiției
Confidențialitatea prelucrărilor
Securitatea prelucrărilor
Autoritatea de supraveghere
Notificarea către autoritatea de supraveghere
Controlul prealabil
Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Plângeri adresate autorității de supraveghere
Contestarea deciziilor autorității de supraveghere
Exercitarea atribuțiilor de investigare
Norme de conduită
Condițiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal
Situații în care transferul este întotdeauna permis
Omisiunea de a notifica și notificarea cu rea credință
Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Reviste:
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală
;
se încarcă...