Art 32 Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și sancțiuni - Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal -
Art. 32.
- Jurisprudență, Reviste (7)

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Art 22 Notificarea către autoritatea de supraveghere
Art 23 Controlul prealabil
Art 24 Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Art 25 Plângeri adresate autorității de supraveghere
Art 26 Contestarea deciziilor autorității de supraveghere
Art 27 Exercitarea atribuțiilor de investigare
Art 28 Norme de conduită
Art 29 Condițiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal
Art 30 Situații în care transferul este întotdeauna permis
Art 31 Omisiunea de a notifica și notificarea cu rea-credință
Art 32 Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Art 33 Neîndeplinirea obligațiilor privind confidențialitatea și aplicarea măsurilor de securitate
Art 34 Refuzul de a furniza informații
Art 35 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Art 36 Intrarea în vigoare
Reviste:
Pilonii prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală
Obligația de informare în cazul datelor negative transmise Biroului de credit
10. Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești. Dreptul de opoziție al persoanei vizate. Aplicarea mutatis mutandis a hotărârii CJUE în cauza C-131/12 Google Spain și Google. Principiul publicității ședințelor de judecată/ Personal data processing. Retrieval of information available on the courts' portal. Right of opposition of the data subject. Application mutatis mutandis of the CJEU judgment in Case C-131/12 Google Spain and Google. Principle of publicity of court hearings
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești. Obligația de informare în cazul în care datele nu au fost obținute de la persoana vizată. Excepții/Personal data processing. Retrieval of information available on the courts' portal. Obligation to inform where data have not been obtained from the data subject. Exceptions
;
se încarcă...