Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 133 alin. (151), art. 151 alin. (22) și art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului unic alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene,

având în vedere prevederile pct. 371 alin. (2) și (3) din secțiunea a 31-a "Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat" a cap. XI., titlul IV, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 781.626 din 13.05.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul formularului "Decizie de constatare a acordării bonificației", prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihaela Triculescu

București, 21 mai 2019.

Nr. 1.369.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică

ANEXA Nr. 2

ANTET1)
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .2)
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .
județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

1) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Se vor menționa numele și prenumele, domiciliul fiscal și codul numeric personal.

DECIZIE
de constatare a acordării bonificației

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (15), art. 151 alin. (22) și art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, vă comunicăm că s-a constatat acordarea următoarelor bonificații:

□ bonificația de 5% pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., în cuantum de . . . . . . . . . . lei, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea obligației fiscale3) Valoarea bonificației - lei
TOTAL x

3) Se va menționa denumirea obligației fiscale, respectiv: impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat și/sau contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate estimate, pentru anul 2018.

□ bonificația de 5% pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice4) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., în cuantum de . . . . . . . . . . lei, după cum urmează:

4) Se va completa și în cazul în care persoana fizică se încadrează în prevederile art. 133 alin. (15) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt. Denumirea obligației fiscale5) Valoarea bonificației - lei
TOTAL x

5) Se va menționa denumirea obligației fiscale, respectiv: impozitul pe venit/câștig net anual și/sau impozitul pe venitul anual realizat și/sau contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate datorate pentru anul 2018.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...