ANEXA Nr. 1 la instrucțiuni

DECLARAȚIE
privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denumire [. . . . . . . . . .]
Domiciliul fiscal
Județ [. . . . . . . . . .] Localitate [. . . . . . . . . .] Strada [. . . . . . . . . .]
Număr [. . . . . . . . . .] Bloc [. . . . . . . . . .] Scară [. . . . . . . . . .] Etaj [. . . . . . . . . .]
Ap. [. . . . . . . . . .] Cod poștal [. . . . . . . . . .] Sector [. . . . . . . . . .] Telefon [. . . . . . . . . .]
Fax [. . . . . . . . . .] E-mail [. . . . . . . . . .]

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul proiectului [. . . . . . . . . .]
Numele programului [. . . . . . . . . .]
Axa prioritară [. . . . . . . . . .]
Prioritate de investiție [. . . . . . . . . .]
Data depunerii operațiunii [. . . . . . . . . .]

C. .......... (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la.......... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de T.V.A. aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de T.V.A. conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în prezenta declarație și data prezentei declarații;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de T.V.A. conform art. 316 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anumite perioade sau pe întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în prezenta declarație și data prezentei declarații.

D. .......... (numele si statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la.......... (numele Autorității de Management), declar pe propria răspundere, având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal, că, pentru achizițiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, T.V.A. este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Nr. crt. Achiziția Scopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii1

1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare.

Numele si prenumele*: . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, din 25.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...