Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale

ARTICOLUL 7 Competența comisiilor

(1) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați prevăzută de prezentul capitol se aplică de comisiile de selecție constituite în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Pentru contribuabilii care înregistrează creanțe în cuantum mai mare de 5.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal central se efectuează de către comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Pentru contribuabilii care înregistrează creanțe în cuantum de până la 5.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (4).

(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecție conform anexei nr. 8 la prezentul ordin.

ARTICOLUL 8 Demararea procedurii de selecție

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui practician de către organele fiscale, comisiile efectuează selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente: Derogări (1)

a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală;

b) categoria din care face parte debitorul;

c) cuantumul total al obligațiilor fiscale/bugetare înregistrate de debitor, din care obligații fiscale/bugetare principale și accesorii, cifra de afaceri, numărul de salariați;

d) confirmarea faptului că debitorul nu se încadrează în prevederile alin. (2) lit. c) și d).

(2) Prin excepție de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de prezentul ordin în cazul:

a) debitorilor dizolvați în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenței a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnați;

b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe mai mici de valoarea-prag prevăzută de legea insolvenței;

c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilității;

d) debitorilor pentru care, în termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolvență prevăzut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, pentru întocmirea raportului de inspecție fiscală, se constată fie lipsa bunurilor urmăribile, fie faptul că majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea înscrisă în evidența contabilă a debitoarei, sunt ipotecate în favoarea altor creditori astfel încât șansele creditorului fiscal de recuperare a creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței sunt minime.

(3) În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentința de deschidere. În privința onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.

(4) Pentru realizarea selecției, comisia de selecție, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, un anunț privind invitația de participare conform anexei nr. 4. Anunțul va fi comunicat în cursul aceleiași zile și către UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agenția Națională de Administrare Fiscală împreună cu UNPIR.

(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet potrivit alin. (4).

(6) Secretariatul comisiei înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul comisiei de selecție.

(7) Președintele comisiei de selecție, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului selecției.

(8) Comisia de selecție se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți.

ARTICOLUL 9 Documentația necesară

(1) Pentru participarea la procedura de selecție ofertanții trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform anexei nr. 5. Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței. Prin personal ce va fi alocat se înțelege personalul care are studii superioare de lungă durată și cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Nu se ia în considerare personalul alocat de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale);

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu se iau în considerare dosarele de insolventă instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate și semnate.

(3) Ofertele depuse până la termenul prevăzut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) ofertanții nu sunt înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat;

c) ofertele nu conțin unul dintre documentele prevăzute la alin. (1);

d) ofertele nu conțin toate informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) sau în anexe, după caz.

(4) Ofertele vor fi respinse în cazul în care sunt depuse sau completate cu documentele prevăzute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicării anunțului.

(5) Pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) se aplică dispozițiile Codului penal.

ARTICOLUL 10 Dispoziții cu privire la onorariu

(1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi exprimat prin raportare la toate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele, precum și art. 1.854 alin. (2) și (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare mai mică de 1%, exclusiv TVA, precum și cele vădit disproporționate, pe de o parte, raportat la societățile debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar, iar, pe de altă parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de către ceilalți ofertanți.

(3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte mențiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

ARTICOLUL 11 Publicarea ofertelor

(1) Comisia de selecție se va întruni și va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj, în urma eliminării ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).

(2) În cazul în care există 2 sau mai mulți ofertanți cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care și acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr mai mare de personal alocat procedurii. Dacă și în această situație punctajele sunt identice, va fi considerată câștigătoare oferta care are un număr mai mare de dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani.

(3) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, ofertantul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal central poate susține ofertantul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

(4) Selecțiile realizate pentru contribuabilii cu creanțe sub plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunoștința secretariatului comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea selecției, de către comisiile prevăzute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.

(5) În cazul în care cererile de deschidere a procedurii de insolvență sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuării selecției, aceștia vor propune desemnarea unui practician provizoriu în insolvență dintre cei aflați în evidența practicienilor în insolvență înregistrați la UNPIR. Propunerea desemnării practicianului în insolvență provizoriu va fi avizată în prealabil de președintele comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 12 Rezultatul selecțiilor

(1) Rezultatele selecțiilor se consemnează într-o decizie întocmită de comisia de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care se afișează pe pagina de internet și se comunică organului fiscal central care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție. Prin afișarea pe pagina de internet se consideră a fi comunicată decizia privind rezultatul selecției către ofertanții care au participat la selecție.

(2) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal central îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăși suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

(3) Comisia de selecție poate emite decizie de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, în următoarele situații:

a) în situația în care ulterior emiterii acesteia se constată erori în conținutul deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, pe baza documentelor care atestă această situație;

b) în urma soluționării plângerilor prealabile;

c) în baza hotărârilor judecătorești definitive.

(4) Pentru deciziile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1) și art. 15.

ARTICOLUL 13 Susținerea practicianului selectat

(1) Organele fiscale centrale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic și vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, selectat, în condițiile prezentului ordin. Jurisprudență

(2) În cazul în care procedura de selecție pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvență deschise este contestată pe calea unei acțiuni în instanță, organele fiscale centrale care au calitatea de creditori vor fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii, a practicianului în insolvență propus de alți creditori, respectiv instituții publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat.

ARTICOLUL 14 Alte dispoziții

Selecția practicienilor agreați în vederea susținerii în dosarele în care organul fiscal central este creditor se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât și pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecție pentru fiecare fază procedurală.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Dispoziții generale
Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Procedura de soluționare a plângerilor prealabile
Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
;
se încarcă...