Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 06 iunie 2019.

În vigoare de la 06 iunie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de necesitatea reglementării unei proceduri de selecție a practicienilor în insolvență în vederea desemnării în dosarele de insolvență în care organul fiscal central are calitatea de creditor, precum și pentru asigurarea unui grad ridicat de recuperare a creanțelor fiscale prin selectarea unui practician în insolvență viabil,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare - comisia constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor în insolventă, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență;

c) comisiile de soluționare a plângerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru soluționarea plângerilor prealabile formulate de practicienii în insolvență descalificați sau respinși, după caz;

d) agrearea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul ordin;

e) selectarea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de comisiile de selecție în derularea procedurii de selecție a practicienilor în insolvență agreați, prin analizarea și stabilirea rezultatului selecției ofertelor depuse de către aceștia, în funcție de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru susținerea desemnării de către organele fiscale centrale, în procedurile de insolvență în care acestea au calitatea de creditori;

f) ofertant - entitatea care își desfășoară activitatea sub una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență: cabinet individual, cabinete asociate, societăți civile profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), precum și consorțiul format prin acordul a două forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență;

g) evidența practicienilor în insolvență - reprezintă lista practicienilor în insolvență înregistrați în evidența Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare UNPIR, actualizată lunar și transmisă către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 2 Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora

(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare, cu următoarea componență:

- președinte - șeful serviciului care coordonează activitatea de insolvență din cadrul Direcției generale juridice;

- membru titular - șeful serviciului din cadrul Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare desemnat de șeful ierarhic superior;

- membru titular - șeful serviciului din cadrul Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză desemnat de șeful ierarhic superior.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți, din care unul din cadrul Direcției generale juridice și altul din cadrul Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(2) Procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență, se realizează de către Comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.

(3) Pentru creanțele mai mici decât plafonul prevăzut la alin. (2), selecția se efectuează de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală are următoarea componență:

- președinte - directorul general al Direcției generale juridice sau înlocuitorul desemnat de acesta;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți ai Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(5) La nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisia de selecție în vederea selectării practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) la nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, urmând a efectua selecția practicienilor în insolvență în situația în care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe de până la 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componență:

- directorul general adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul serviciului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții;

b) la nivelul fiecărei administrații județene/de sector se constituie, prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia va fi constituită din: Derogări (1)

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației - membru titular.

Secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul administrației județene/de sector.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcției generale regionale a finanțelor publice.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții;

c) prin excepție de la prevederile lit. b), la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, se constituie comisia de selecție de la nivelul administrației pentru administrarea contribuabililor mijlocii, pentru efectuarea selecțiilor contribuabililor mijlocii care dețin creanțe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componență:

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației - membru titular.

Secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul administrației județene a finanțelor publice.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul administrației pentru administrarea contribuabililor mijlocii.

(6) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisia de soluționare a plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvență, atât în procedura de agreare, cât și în procedura de selecție, cu următoarea componență:

- președinte - directorul general adjunct care coordonează activitatea de contencios-administrativ din cadrul Direcției generale juridice sau înlocuitorul desemnat de directorul general al direcției;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de soluționare a contestațiilor;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți ai Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(7) La nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, administrației pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice, după caz, se constituie Comisia de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor depuse de practicienii în insolvență în procedura de selecție, a cărei componență este formată din înlocuitorii de drept ai președintelui și membrilor titulari ai comisiei de selecție sau funcționarii publici de conducere desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei structuri la nivelul căreia acestea au fost constituite.

Secretariatul de la nivelul acestor comisii este asigurat de doi reprezentanți ai direcției/biroului/compartimentului juridic.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor/administrațiilor județele/de sector de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei structuri în cadrul căreia a funcționat comisia de selecție.

CAPITOLUL II Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență

ARTICOLUL 3 Publicarea anunțului

(1) Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență se demarează prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și către UNPIR prin orice mijloace de comunicare convenite împreună de cele două entități.

(2) Termenul de depunere a documentațiilor de participare este de 15 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau cel prevăzut în anunț. Derogări (2)

(3) Analiza ofertelor de agreare și emiterea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare au loc în termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), practicienii în insolvență agreați potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală nu vor depune documentațiile prevăzute la art. 4. Aceștia vor fi verificați de către Comisia de agreare din perspectiva îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și c) prin solicitarea de informații de la UNPIR. În urma verificării îndeplinirii acestor condiții, practicienii în insolvență sunt agreați sau descalificați, după caz, și incluși în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).

(5) Procedura de agreare se reia trimestrial, prin publicarea anunțului prevăzut la alin. (1), pentru practicienii în insolvență care nu sunt incluși în lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.

ARTICOLUL 4 Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării

(1) Documentația de participare la procedura de agreare se depune de către ofertanți la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa menționată în anunț, sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.

(2) Documentația de participare la procedura de agreare trebuie să cuprindă următoarele:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - va fi completat modelul cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentației, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii documentației.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun pe numele ofertanților, astfel cum sunt definiți la art. 1 lit. f).

(4) Documentația se depune în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată, în plic închis, toate paginile fiind numerotate si semnate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic denumirea, precum și adresa/sediul social al ofertantului, cu mențiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de agreare a practicienilor în insolvență - D.G.J.".

ARTICOLUL 5 Rezultatul analizei documentațiilor

În urma analizei documentațiilor depuse, ofertanții vor fi:

a) agreați - în situația în care documentația este completă și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4;

b) descalificați - în situația în care documentația nu este completă și/sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4;

c) respinși - în situația în care documentația este înregistrată la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală după expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) sau în situația în care documentația este completată după expirarea acestui termen.

ARTICOLUL 6 Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare

(1) Secretariatul comisiei înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul Comisiei de agreare.

(2) Președintele Comisiei de agreare, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului agreării.

(3) Comisia de agreare se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți, urmând ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor în insolvență să nu depășească termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

(4) Comisia de agreare verifică dacă documentația este completă și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, urmând să încadreze ofertanții în una dintre situațiile prevăzute la art. 5, întocmind în acest sens o decizie care va avea anexate următoarele:

a) Lista practicienilor în insolvență agreați;

b) Lista practicienilor în insolvență descalificați în cadrul procedurii de agreare;

c) Lista practicienilor în insolvență respinși în cadrul procedurii de agreare.

(5) În situația în care se impun clarificări cu privire la documentația depusă, Comisia de agreare poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitării, Comisia de agreare va decide descalificarea ofertei.

(6) Constatările și rezultatul procedurii de agreare se consemnează de către Comisia de agreare într-un proces- verbal care stă la baza emiterii deciziei prevăzute la alin. (4). Modelul Deciziei privind rezultatul procedurii de agreare este cel prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(7) Decizia prevăzută la alin. (6) se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se comunică de îndată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum și UNPIR, prin intermediul Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin grija secretariatului Comisiei.

(8) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (6) se poate formula plângere prealabilă, care se depune la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 15.

(9) Comisia de agreare poate emite decizie de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, în situația în care:

a) se constată erori în conținutul deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, pe baza documentelor care atestă această situație;

b) în urma soluționării plângerilor prealabile;

c) în baza hotărârilor judecătorești definitive;

d) ofertantul agreat are o colaborare defectuoasă cu organele fiscale;

e) se încadrează în prevederile alin. (16) și (17).

(10) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înțeleg acele măsuri vădit nelegale luate de ofertant, confirmate definitiv printr-o hotărâre judecătorească și care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvență, întocmind în acest sens la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza un referat, indicându-se în mod expres motivele care susțin o astfel de măsură.

(11) Referatul, însoțit de hotărârea judecătorească definitivă, se comunică Comisiei de agreare de către organul fiscal central, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluției instanței competente.

(12) Comisia de agreare, pe baza documentelor prevăzute la alin. (11), modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în sensul eliminării ofertanților care au avut o colaborare defectuoasă cu organele fiscale, din Lista practicienilor în insolvență agreați, comunicându-se practicienilor în cauză acest fapt.

(13) Prevederile alin. (5) - (8) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește decizia de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.

(14) Practicienii în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care, după data agreării, își schimbă denumirea și/sau forma de organizare sunt considerați agreați de către comisiile de selecție până la actualizarea listei. UNPIR comunică, de îndată, Agenției Naționale de Administrare Fiscală informații cu privire la aceste schimbări intervenite asupra practicienilor în insolvență, inclusiv lista formelor de organizare radiate sau practicienii în insolvență sancționați disciplinar, în baza cărora Comisia de agreare actualizează lista practicienilor în insolvență agreați, prin modificarea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.

(15) Trimestrial, pentru practicienii în insolvență agreați, Comisia de agreare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și c), până la data de 15 a lunii următoare expirării fiecărui trimestru. În situația în care nu sunt îndeplinite aceste condiții, Comisia de agreare modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în mod corespunzător.

(16) Practicienii în insolvență cuprinși în lista celor descalificați/respinși, precum și orice alți practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare pot depune la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală noi documentații care să respecte condițiile prevăzute la art. 4, până la termenul prevăzut la alin. (15).

(17) Pentru practicienii în insolvență prevăzuți la alin. (15) și (16), Comisia de agreare actualizează în mod corespunzător listele prevăzute la alin. (4) și emite decizia de modificare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare. Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale

ARTICOLUL 7 Competența comisiilor

(1) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați prevăzută de prezentul capitol se aplică de comisiile de selecție constituite în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Pentru contribuabilii care înregistrează creanțe în cuantum mai mare de 5.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal central se efectuează de către comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Pentru contribuabilii care înregistrează creanțe în cuantum de până la 5.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (4).

(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecție conform anexei nr. 8 la prezentul ordin.

ARTICOLUL 8 Demararea procedurii de selecție

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui practician de către organele fiscale, comisiile efectuează selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente: Derogări (1)

a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală;

b) categoria din care face parte debitorul;

c) cuantumul total al obligațiilor fiscale/bugetare înregistrate de debitor, din care obligații fiscale/bugetare principale și accesorii, cifra de afaceri, numărul de salariați;

d) confirmarea faptului că debitorul nu se încadrează în prevederile alin. (2) lit. c) și d).

(2) Prin excepție de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de prezentul ordin în cazul:

a) debitorilor dizolvați în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenței a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnați;

b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe mai mici de valoarea-prag prevăzută de legea insolvenței;

c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilității;

d) debitorilor pentru care, în termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolvență prevăzut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, pentru întocmirea raportului de inspecție fiscală, se constată fie lipsa bunurilor urmăribile, fie faptul că majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea înscrisă în evidența contabilă a debitoarei, sunt ipotecate în favoarea altor creditori astfel încât șansele creditorului fiscal de recuperare a creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței sunt minime.

(3) În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentința de deschidere. În privința onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.

(4) Pentru realizarea selecției, comisia de selecție, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, un anunț privind invitația de participare conform anexei nr. 4. Anunțul va fi comunicat în cursul aceleiași zile și către UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agenția Națională de Administrare Fiscală împreună cu UNPIR.

(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet potrivit alin. (4).

(6) Secretariatul comisiei înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul comisiei de selecție.

(7) Președintele comisiei de selecție, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului selecției.

(8) Comisia de selecție se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți.

ARTICOLUL 9 Documentația necesară

(1) Pentru participarea la procedura de selecție ofertanții trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform anexei nr. 5. Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței. Prin personal ce va fi alocat se înțelege personalul care are studii superioare de lungă durată și cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Nu se ia în considerare personalul alocat de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale);

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu se iau în considerare dosarele de insolventă instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate și semnate.

(3) Ofertele depuse până la termenul prevăzut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) ofertanții nu sunt înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat;

c) ofertele nu conțin unul dintre documentele prevăzute la alin. (1);

d) ofertele nu conțin toate informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) sau în anexe, după caz.

(4) Ofertele vor fi respinse în cazul în care sunt depuse sau completate cu documentele prevăzute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicării anunțului.

(5) Pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) se aplică dispozițiile Codului penal.

ARTICOLUL 10 Dispoziții cu privire la onorariu

(1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi exprimat prin raportare la toate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele, precum și art. 1.854 alin. (2) și (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare mai mică de 1%, exclusiv TVA, precum și cele vădit disproporționate, pe de o parte, raportat la societățile debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar, iar, pe de altă parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de către ceilalți ofertanți.

(3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte mențiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

ARTICOLUL 11 Publicarea ofertelor

(1) Comisia de selecție se va întruni și va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj, în urma eliminării ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).

(2) În cazul în care există 2 sau mai mulți ofertanți cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care și acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr mai mare de personal alocat procedurii. Dacă și în această situație punctajele sunt identice, va fi considerată câștigătoare oferta care are un număr mai mare de dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani.

(3) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, ofertantul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal central poate susține ofertantul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

(4) Selecțiile realizate pentru contribuabilii cu creanțe sub plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunoștința secretariatului comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea selecției, de către comisiile prevăzute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.

(5) În cazul în care cererile de deschidere a procedurii de insolvență sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuării selecției, aceștia vor propune desemnarea unui practician provizoriu în insolvență dintre cei aflați în evidența practicienilor în insolvență înregistrați la UNPIR. Propunerea desemnării practicianului în insolvență provizoriu va fi avizată în prealabil de președintele comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 12 Rezultatul selecțiilor

(1) Rezultatele selecțiilor se consemnează într-o decizie întocmită de comisia de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care se afișează pe pagina de internet și se comunică organului fiscal central care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție. Prin afișarea pe pagina de internet se consideră a fi comunicată decizia privind rezultatul selecției către ofertanții care au participat la selecție.

(2) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal central îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăși suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

(3) Comisia de selecție poate emite decizie de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, în următoarele situații:

a) în situația în care ulterior emiterii acesteia se constată erori în conținutul deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, pe baza documentelor care atestă această situație;

b) în urma soluționării plângerilor prealabile;

c) în baza hotărârilor judecătorești definitive.

(4) Pentru deciziile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1) și art. 15.

ARTICOLUL 13 Susținerea practicianului selectat

(1) Organele fiscale centrale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic și vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, selectat, în condițiile prezentului ordin. Jurisprudență

(2) În cazul în care procedura de selecție pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvență deschise este contestată pe calea unei acțiuni în instanță, organele fiscale centrale care au calitatea de creditori vor fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii, a practicianului în insolvență propus de alți creditori, respectiv instituții publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat.

ARTICOLUL 14 Alte dispoziții

Selecția practicienilor agreați în vederea susținerii în dosarele în care organul fiscal central este creditor se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât și pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecție pentru fiecare fază procedurală.

CAPITOLUL IV Procedura de soluționare a plângerilor prealabile

ARTICOLUL 15 Soluționarea plângerilor

(1) Înainte de a se adresa instanței competente, persoana care se consideră vătămată în procedura de agreare sau de selecție trebuie să solicite comisiei de agreare sau de selecție, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei privind rezultatul agreării/selecției, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selecție va înainta, prin grija secretariatului, plângerea prealabilă, în termen de maximum o zi de la data înregistrării acesteia, comisiei de soluționare a plângerilor prealabile constituite în condițiile prezentului ordin, în vederea soluționării acesteia.

(2) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează de comisia de soluționare a plângerilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la unitatea fiscală care a realizat procedura de agreare/selecție.

(3) Comisiile de soluționare a plângerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor întruni într-un termen de maximum 20 de zile de la înregistrare, urmând a soluționa plângerea ofertantului descalificat sau respins, după caz.

(4) În urma soluționării plângerii va fi emisă o decizie motivată de admitere sau respingere, care se comunică contestatorului, prin grija secretariatului, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2). Decizia este comunicată și comisiei de agreare sau selecție al cărui act a fost atacat cu plângere prealabilă, după caz, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

(5) Decizia emisă de comisia de soluționare poate fi atacată la instanța competentă în termenul prevăzut de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Măsuri tranzitorii și dispoziții finale

ARTICOLUL 16 Măsuri tranzitorii

(1) Selecțiile pentru care au fost publicate anunțuri anterior intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi finalizate în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

(2) Practicienii agreați în condițiile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscale nr. 2.442/2016, cu modificările ulterioare, își păstrează această calitate până la emiterea unei noi decizii privind rezultatul procedurii de agreare emisă în baza noilor prevederi.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

ARTICOLUL 18

Anexele Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihaela Triculescu

București, 29 mai 2019.

Nr. 1.443.

ANEXA Nr. 1

Antet

ANUNȚ

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., dosarele de participare la Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, Registratura generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență".

Documentația de participare la procedura de selecție este cea prevăzută în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Președintele Comisiei de agregare,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

OFERTANTUL
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele, sediul social
și numărul de telefon)
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către Agenția Națională de Administrare Fiscală

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) depunem documentația în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente menționate la art. 4 alin. (2) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, respectiv:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

2. certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentației, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

3. copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului valabilă la data depunerii documentației.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,
(semnătura)
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Antet

Comisia de agreare a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală

Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

DECIZIA
privind rezultatul procedurii de agreare

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,

Comisia de agreare d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. -

Descalifică solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 2 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 3. -

Respinge ca tardiv depuse solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 3 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. -

Ofertanții descalificați sau respinși au posibilitatea contestării în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de agreare,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

Antet

Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Agenția Națională de Administrare Fiscală/ . . . . . . . . . . (Se va menționa organul fiscal competent care organizează procedura de selecție.) invită practicienii în insolvență agreați să depună, până cel târziu la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență privind pe debitoarea . . . . . . . . . ., dosar aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., întocmită conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Informațiile fiscale/financiare ale debitorului, conform evidențelor existente la organul fiscal, sunt următoarele:

- cifra de afaceri: . . . . . . . . . . lei;

- număr de salariați: . . . . . . . . . .;

- obligații fiscale/bugetare datorate . . lei, din care obligații fiscale/bugetare principale de . . . . . . . . . . lei, obligații fiscale accesorii de . . . . . . . . . . lei.

Președintele Comisiei de agreare,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

OFERTANTUL
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele, sediul social
și numărul de telefon)
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

FORMULAR DE OFERTĂ

Către . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . . (denumirea ofertantului), ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., având ca obiect insolvența debitorului . . . . . . . . . . .

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de . . . . . . . . . . lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de . . . . . . . . . .% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței. Prin personal ce va fi alocat se înțelege personalul care are studii superioare de lungă durată și cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu sunt luate în considerare dosarele de insolvență instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Numele și prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .,
în calitate de . . . . . . . . . .,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 6

OFERTANTUL
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele, sediul social
și numărul de telefon)
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că nu ne aflăm în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul........... (Se va menționa debitorul la care urmează să fie numit).

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,
(semnătura)
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 7

OFERTANTUL
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele, sediul social
și numărul de telefon)
nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat

În vederea participării la selecția debitoarei. declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, că înțelegem să alocăm în vederea instrumentării Dosarului nr........... aflat pe rolul Tribunalului, pentru debitorul.......... un număr de.......... persoane calificate cu studii superioare de lungă durată, cu care avem contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei. Personalul alocat este alcătuit din următoarele persoane: Numele și prenumele Calificarea

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Numele și prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
. . . . . . . . . .
Semnătura
în calitate de . . . . . . . . . .,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 8

Stabilirea criteriilor de punctare

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii Observații Punctaj
Financiare Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct.
Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 puncte.
Exemplu situație: 3 oferte
- onorariu 5.000 lei - 1 punct
- onorariu 4.000 lei - 1+1 puncte
- onorariu 3.500 lei - 2+1 puncte.
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct.
Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 puncte.
Tehnice Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat, alocat procedurii de insolvență, cu studii superioare de lungă durată * În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, personalul va fi cumulat. Ofertantul cu cel mai mic număr de personal va avea pragul minim de acordare al punctajului, respectiv un (1) punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte. Numărul personalului alocat suplimentar adaugă câte un punct celorlalți ofertanți.
Exemplu situație: 3 oferte
- personal alocat 1 persoană - 1 punct
- personal alocat 2 persoane - 1+1 puncte
- personal alocat 3 persoane - 2+1 puncte.
Număr dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani conform declarației ofertantului * În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, numărul dosarelor va fi cumulat. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare din portofoliu - 1 punct. Celelalte oferte cu numărul mai mare de dosare, în ordine crescătoare, vor fi punctate cu câte 1 punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte.

ANEXA Nr. 9

Antet

Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

DECIZIE
privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență

Comisia de selecție a practicienilor în insolvență constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală/organului fiscal, în baza prevederilor din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea organizării procedurii de selecție a practicianului în insolvență pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență deschisă pentru debitorul , a analizat ofertele depuse de practicienii în insolvență și a stabilit următoarele:

I. Ca urmare a invitației de participare din data de ., pentru depunerea ofertelor în vederea desemnării practicianului în insolvență în Dosarul nr. ./ ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., ce are ca obiect insolvența debitorului . . , au fost depuse oferte de practicienii în insolvență, după cum urmează:

1. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . .

II. Ca urmare a analizei ofertelor depuse, s-au constatat următoarele:

a) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care îndeplinesc condițiile legale și au fost calificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF

b) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care nu îndeplinesc condițiile legale și au fost descalificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF Temeiul legal de descalificare Motivul descalificării

III. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de . . . . . . . . . ., cu onorariul lunar de . . . . . . . . . . lei și onorariu de succes . . . . . . . . . .%, aceasta întrunind cel mai mare punctaj.

Președintele Comisiei de selecție,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...