FORMULAR DE OFERTĂ | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5 -
FORMULAR DE OFERTĂ

Către . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . . (denumirea ofertantului), ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., având ca obiect insolvența debitorului . . . . . . . . . . .

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de . . . . . . . . . . lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de . . . . . . . . . .% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței. Prin personal ce va fi alocat se înțelege personalul care are studii superioare de lungă durată și cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu sunt luate în considerare dosarele de insolvență instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Numele și prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .,
în calitate de . . . . . . . . . .,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...