Documentația necesară | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale -
ARTICOLUL 9
Documentația necesară

(1) Pentru participarea la procedura de selecție ofertanții trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform anexei nr. 5. Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal care va fi alocat de către ofertant pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței. Prin personal ce va fi alocat se înțelege personalul care are studii superioare de lungă durată și cu care ofertantul are încheiat un contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Nu se ia în considerare personalul alocat de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale);

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) certificat de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emis de organul fiscal central competent, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 3 ani. Nu se iau în considerare dosarele de insolventă instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate și semnate.

(3) Ofertele depuse până la termenul prevăzut la art. 8 alin. (5) vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) ofertanții nu sunt înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat;

c) ofertele nu conțin unul dintre documentele prevăzute la alin. (1);

d) ofertele nu conțin toate informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) sau în anexe, după caz.

(4) Ofertele vor fi respinse în cazul în care sunt depuse sau completate cu documentele prevăzute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicării anunțului.

(5) Pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) se aplică dispozițiile Codului penal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
Art 1 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
;
se încarcă...