Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență -
ARTICOLUL 4
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării

(1) Documentația de participare la procedura de agreare se depune de către ofertanți la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa menționată în anunț, sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.

(2) Documentația de participare la procedura de agreare trebuie să cuprindă următoarele:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - va fi completat modelul cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentației, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii documentației.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun pe numele ofertanților, astfel cum sunt definiți la art. 1 lit. f).

(4) Documentația se depune în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată, în plic închis, toate paginile fiind numerotate si semnate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic denumirea, precum și adresa/sediul social al ofertantului, cu mențiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de agreare a practicienilor în insolvență - D.G.J.".

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
;
se încarcă...