Dispoziții generale | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare - comisia constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor în insolventă, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență;

c) comisiile de soluționare a plângerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru soluționarea plângerilor prealabile formulate de practicienii în insolvență descalificați sau respinși, după caz;

d) agrearea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul ordin;

e) selectarea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de comisiile de selecție în derularea procedurii de selecție a practicienilor în insolvență agreați, prin analizarea și stabilirea rezultatului selecției ofertelor depuse de către aceștia, în funcție de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru susținerea desemnării de către organele fiscale centrale, în procedurile de insolvență în care acestea au calitatea de creditori;

f) ofertant - entitatea care își desfășoară activitatea sub una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență: cabinet individual, cabinete asociate, societăți civile profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), precum și consorțiul format prin acordul a două forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență;

g) evidența practicienilor în insolvență - reprezintă lista practicienilor în insolvență înregistrați în evidența Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare UNPIR, actualizată lunar și transmisă către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 2 Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora

(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare, cu următoarea componență:

- președinte - șeful serviciului care coordonează activitatea de insolvență din cadrul Direcției generale juridice;

- membru titular - șeful serviciului din cadrul Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare desemnat de șeful ierarhic superior;

- membru titular - șeful serviciului din cadrul Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză desemnat de șeful ierarhic superior.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți, din care unul din cadrul Direcției generale juridice și altul din cadrul Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(2) Procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență, se realizează de către Comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 5.000.000 lei inclusiv.

(3) Pentru creanțele mai mici decât plafonul prevăzut la alin. (2), selecția se efectuează de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Comisia de selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală are următoarea componență:

- președinte - directorul general al Direcției generale juridice sau înlocuitorul desemnat de acesta;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți ai Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(5) La nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisia de selecție în vederea selectării practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) la nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, urmând a efectua selecția practicienilor în insolvență în situația în care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe de până la 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componență:

- directorul general adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul serviciului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții;

b) la nivelul fiecărei administrații județene/de sector se constituie, prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia va fi constituită din: Derogări (1)

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației - membru titular.

Secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul administrației județene/de sector.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul Direcției generale regionale a finanțelor publice.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții;

c) prin excepție de la prevederile lit. b), la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, se constituie comisia de selecție de la nivelul administrației pentru administrarea contribuabililor mijlocii, pentru efectuarea selecțiilor contribuabililor mijlocii care dețin creanțe mai mici de 5.000.000 lei. Comisia are următoarea componență:

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct care coordonează activitatea de inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației - membru titular.

Secretariatul va fi asigurat de doi funcționari publici din cadrul biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau serviciului/biroului juridic ori înlocuitori ai acestora desemnați de conducătorul administrației județene a finanțelor publice.

Președintele comisiei poate fi înlocuit de funcționarul public de conducere desemnat în mod expres de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici desemnați în mod expres de conducătorul administrației pentru administrarea contribuabililor mijlocii.

(6) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisia de soluționare a plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvență, atât în procedura de agreare, cât și în procedura de selecție, cu următoarea componență:

- președinte - directorul general adjunct care coordonează activitatea de contencios-administrativ din cadrul Direcției generale juridice sau înlocuitorul desemnat de directorul general al direcției;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de soluționare a contestațiilor;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.

Secretariatul este asigurat de doi reprezentanți ai Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau înlocuitori ai acestora, desemnați de conducătorul acestei direcții.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei direcții.

(7) La nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, administrației pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice, după caz, se constituie Comisia de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor depuse de practicienii în insolvență în procedura de selecție, a cărei componență este formată din înlocuitorii de drept ai președintelui și membrilor titulari ai comisiei de selecție sau funcționarii publici de conducere desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei structuri la nivelul căreia acestea au fost constituite.

Secretariatul de la nivelul acestor comisii este asigurat de doi reprezentanți ai direcției/biroului/compartimentului juridic.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor/administrațiilor județele/de sector de care aparțin, desemnați în mod expres de conducătorul fiecărei structuri în cadrul căreia a funcționat comisia de selecție.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Dispoziții generale
Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Procedura de soluționare a plângerilor prealabile
Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
;
se încarcă...