Demararea procedurii de selecție | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale -
ARTICOLUL 8
Demararea procedurii de selecție

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui practician de către organele fiscale, comisiile efectuează selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal. Solicitarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente: Derogări (1)

a) denumirea debitorului, datele de identificare ale acestuia, respectiv domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală;

b) categoria din care face parte debitorul;

c) cuantumul total al obligațiilor fiscale/bugetare înregistrate de debitor, din care obligații fiscale/bugetare principale și accesorii, cifra de afaceri, numărul de salariați;

d) confirmarea faptului că debitorul nu se încadrează în prevederile alin. (2) lit. c) și d).

(2) Prin excepție de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de prezentul ordin în cazul:

a) debitorilor dizolvați în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenței a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnați;

b) debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanțe mai mici de valoarea-prag prevăzută de legea insolvenței;

c) debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu procedura de declarare a insolvabilității;

d) debitorilor pentru care, în termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolvență prevăzut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, pentru întocmirea raportului de inspecție fiscală, se constată fie lipsa bunurilor urmăribile, fie faptul că majoritatea bunurilor imobile sau mobile, prin valoarea înscrisă în evidența contabilă a debitoarei, sunt ipotecate în favoarea altor creditori astfel încât șansele creditorului fiscal de recuperare a creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței sunt minime.

(3) În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat prin sentința de deschidere. În privința onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA.

(4) Pentru realizarea selecției, comisia de selecție, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, un anunț privind invitația de participare conform anexei nr. 4. Anunțul va fi comunicat în cursul aceleiași zile și către UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agenția Națională de Administrare Fiscală împreună cu UNPIR.

(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet potrivit alin. (4).

(6) Secretariatul comisiei înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul comisiei de selecție.

(7) Președintele comisiei de selecție, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului selecției.

(8) Comisia de selecție se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
;
se încarcă...