Revista Romana de Drept Privat nr. 4/2018

Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
de Cristina Nicolescu

01 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Lector univ. dr. CRISTINA NICOLESCU

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Motto: "Copilul nu datorează părintelui viața, ci creșterea."

(Nicolae Iorga)

RESUME

De la perspective des sujets des relations juridiques de filiation, des interets generaux et particuliers qu'on exige a proteger, les actions d'etat civil concernant la filiation comprennent quelques particularites, en visant la categorie des personnes ayant droit a les exercer, le caractere imprescriptible dans la plupart des situations ou la specificite de certains aspects processuels.

Le fondement des actions civiles en cette matiere sera represente par l'interet legitime de faire gagner la verite biologique, en excluant les presomptions legales dans la supposition où elles changent en simples fictions juridiques. Quelquefois, il est plus approprie de preserver la securite des rapports juridiques et de famille, les autorites nationales etant obligees de prendre toutes les demarches necessaires pour decider au beneficie de proteger l'interet superieur de l'enfant, qui prevaut sur celui du parent, comme il a ete statue dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

Dans le systeme du Code civil roumain, la categorie des titulaires de l'action en contestation de paternite a ete completee avec un personnage inedit, a savoir le pretendu pere biologique, et la solution normative configuree en matiere couvrant, cependant, certaines vulnerabilites.

Mots-cles: action en contestation de paternite; interet superieur de l'enfant; le pretendu pere biologique; l'intervention volontaire.

ABSTRACT

From the perspective of the subjects of the legal relations of parentage, of the general and particular interests that need to be protected, the civil status actions regarding parentage involve a series of particularities, regarding the scope of persons entitled to exercise them, the non-applicability of statutory limitations in most situations or the specificity of some procedural aspects.

The basis for civil action in this matter is the legitimate interest in making biological truth triumph, by removing legal presumptions in the event that they become pure legal fiction. Sometimes, it is however better to preserve the security of legal and family relationships, with national authorities being required to take all the necessary steps to decide in favour of the protection of the best interests of the child, which prevails over that of the parent, as also stated in the case-law of the Strasbourg Court.

In the Romanian Civil Code system, the scope of the holders of the action for denial of parentage was supplemented with a unique character, namely the alleged biological father, but the normative solution configured in the matter still have some vulnerabilities.

Keywords: action for denial of parentage; best interests of the child; alleged biological father; voluntary intervention.

Preliminarii

Filiația reprezintă o instituție tradițională a dreptului familiei care, asemenea altor instituții, este supusă în prezent unor modelări, transformări, provocări, determinate în special de evoluția spectaculoasă a științelor medicale, dar și de diluarea progresivă a barierelor de ordin moral, social și religios. Sunt puse astfel în discuție fundamentele sale primordiale, din moment ce chiar reperul natural - maternitatea - comportă uneori o serie de necunoscute.

Dincolo de implicațiile de natură medicală, socială, familială, afectivă sau emoțională, concepția și nașterea unui copil prezintă semnificații juridice multiple, interesând dreptul cel puțin din perspectiva filiației și a drepturilor personalității.

Filiația este un element fundamental al stării civile, iar starea civilă, la rândul său, are la bază dreptul persoanei la identitate personală și socială, înscriindu-se, totodată, în sfera interesului general. Este îndeobște cunoscut că în dreptul roman filiația a fost construită cu ajutorul prezumțiilor - veritabile ficțiuni juridice -, una dintre acestea fiind exprimată prin celebrul adagiu latin "pater is est quem iustae nuptiae demonstrant", maximă ce datează din epoca jurisconsultului Paulus. În zilele noastre, problema instituirii prezumțiilor poate părea de domeniul istoriei dreptului filiației, fiind ancorată în acele timpuri când dovada filiației nu se putea face științific, ci prin supoziții bazate pe întreținerea de raporturi intime. "Astăzi doar prețul unei dovezi științifice absolute (testul genetic) ne mai face să presupunem legăturile de filiație."1

Întrucât prezumțiile legale se pot transforma uneori în ficțiune, pentru restabilirea adevărului biologic, legiuitorul pune la dispoziția persoanelor interesate instrumente juridice specifice, și anume acțiunile de stare civilă privind filiația (acțiunea în stabilirea maternității/paternității copilului din afara căsătoriei, acțiunea în contestarea recunoașterii de filiație, acțiunea în tăgada paternității etc.).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...