Parlamentul României

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități

Modificări (35), Referințe (32), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, potrivit anexelor nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

(1) Rețeaua națională de localități este compusă din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.

(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanță europeană;

b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;

d) rangul III - orașe;

e) rangul IV - sate reședință de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

(1) Trecerea localităților de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.

(2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localităților urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor. Jurisprudență (2)

Art. 4. - Modificări (1)

În zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa în mod prioritar pentru:

a) modernizarea unor localități rurale cu rol de servire în zona de influență;

b) declararea de noi orașe, promovând programe speciale de coparticipare la susținerea financiară a dezvoltării instituționale, necesare în vederea înființării acestor noi orașe.

Art. 5. -

Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populației din unitatea administrativ-teritorială de la care se preiau localitățile rurale și a populației din unitățile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauză, pe baza documentației prin care se atestă îndeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.

Art. 6. -

Pentru dezvoltarea echilibrată a localităților urbane și rurale Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa pentru sprijinirea și revitalizarea unor comune cuprinse în anexele nr. IV și V, în care s-au produs scăderi accentuate de populație în ultimii 30 de ani.

Art. 7. -

(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României și a municipiilor de rangul I unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului. Modificări (1)

(2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcționează ca entități independente fără personalitate juridică.

(3) Zonele metropolitane pot funcționa pe un perimetru independent de limitele unităților administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritățile administrației publice locale.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Asociația zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale și cu consultarea populației în condițiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, adoptă programul de dezvoltare a zonei.

Art. 9. -

În vederea optimizării evoluției marilor aglomerări urbane, prin lege se pot înființa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de funcționare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitățile acordate.

Art. 10. -

În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreare, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I.

Art. 11. -

Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spațiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.

Art. 13. -

Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iulie 2001.

Nr. 351.

ANEXA Nr. I

DEFINIREA
principalilor termeni utilizați
1. Localitate - formă de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și mărimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară.
În funcție de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.
2. Localitate urbană - localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influență socio-economică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.
3. Localitate rurală (sat) - localitate în care:
a) majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;
b) majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.
4. Unități administrativ- teritoriale - potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele. Unitățile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.
5. Oraș - unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localități, dintre care cel puțin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic orașul are două componente:
a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;
b) componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității. Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține.
Orașele care prezintă o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții sunt declarate municipii.
6. Comună - unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.
7. Teritoriu administrativ - suprafață delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.
8. Rețea de localități - totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zonă funcțională), ale căror existență și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități urbane și localități rurale.
9. Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale - clasificarea localităților pe ranguri în funcție de importanța în rețea și de rolul teritorial, asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.
10. Rang - expresie a importanței actuale și în perspectivă imediată a unei localități în cadrul rețelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influență polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. Această importanță trebuie să își găsească corespondentul și în nivelul de modernizare.
11. Zonă metropolitană - zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
12. Centură verde - zonă delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spațiilor suplimentare de agrement și recreare.
13. Zonă de dezvoltare - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.
14. Zonă de influență - teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu mărimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.
15. Sistem urban - sistem de localități învecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare păstrându-și autonomia administrativă

ANEXA Nr. II

LOCALITĂȚI URBANE

1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane*)

Nr. crt. Indicatori minimali Municipiu Oraș
0 1 2 3
1.1. Număr de locuitori 25.000 5.000
1.2. Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 85 75
1.3. Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă (% din totalul locuințelor) 80 70
1.4. Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință (% din totalul locuințelor) 75 55
1.5. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 7
1.6. Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori 2,3 1,8
1.7. Unități de învățământ postliceal liceal sau altă formă de învățământ secundar
1.8. Dotări culturale și sportive săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport săli de spectacol, biblioteci publice, spații pentru activități sportive
1.9. Locuri în hoteluri 100 50
1.10. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
1.11. Străzi cu rețele de distribuție a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70 60
1.12. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
1.13. Epurarea apelor uzate stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică stație de epurare cu treaptă mecanică
1.14. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70 60
1.15. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - m2/locuitor 15 10
1.16. Depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat parc public grădină publică
Modificări (1)

*) În prezent există municipii și orașe în care nu sunt încă atinși indicatorii cantitativi și calitativi minimali.

2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri

Rangul Statutul localității Numărul de localități
0 municipiu, capitală 1
I municipii 11
II municipii 81
III orașe 172
TOTAL LOCALITĂȚI URBANE: 265

3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I

3.1. Localizare geografică favorabilă:

Situare geostrategică de interes internațional sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de comunicație de importanță internațională/europeană.

3.2. Populație:

a) număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;

b) formare profesională de înaltă specializare: forță de muncă cu o calificare superioară și pregătire continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;

c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orașului simultan cu conștiința apartenenței sale la grupa orașelor de același rang.

3.3. Accesibilitate:

La nivel internațional, paneuropean: accesibilitate directă la rețeaua majoră de căi de comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene)

La nivel național: accesibilitate la rețeaua de căi de comunicații naționale (autostrăzi, drumuri expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).

3.4. Funcțiuni economice: bază economică la înalt nivel tehnologic și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică).

3.5. Nivel de dotare/echipare:

Localitățile asigură un potențial de găzduire/primire a unor funcții și echipamente ale căror importanță, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul internațional sau european al acestor localități constă în caracterul și dimensiunea internațională sau europeană a funcțiilor și echipamentelor lor.

3.6. Principalele categorii și tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 și I:

- instituții de decizie politică, juridică și economică de importanță internațională, națională sau - Parlament, Guvern, ministere și alte instituții centrale, instanțe supreme (Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.;
regională: - sedii ale administrației publice locale, sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, parchete, sedii ale organizațiilor politice, sedii de sindicat, fundații, sedii ale unor organizații neguvernamentale etc.;
- instituții naționale și regionale de reputație internațională/europeană sau active în domeniul relațiilor internaționale/europene: - sedii ale filialelor organismelor internaționale, mari instituții naționale cu caracter științific de deschidere internațională/europeană (academie, centre și institute naționale de cercetare etc.);
- sedii pentru congrese și conferințe, sedii pentru expoziții și târguri, hoteluri de lux și de mare capacitate, școli internaționale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan internațional, de arbitraj internațional etc.
- instituții străine și internaționale cu sediul permanent: - firme și bănci străine, diverse alte instituții social-economice, culturale și științifice, organizații internaționale neguvernamentale, instituții științifice străine (școli, universități), consulate și alte reprezentanțe diplomatice, comerciale, turistice etc.
- diferite organizații cu sucursale, filiale și agenții în străinătate: - sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și științifice;
- alte dotări/echipamente:
educație, cercetare științifică: - universități, institute de învățământ superior diversificate, institute naționale de cercetare sau filiale ale acestora;
sănătate: - clinici universitare și spitale;
cultură: - muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuși, operă, operetă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri, tipografii;
comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: - centre de comerț și de afaceri, burse de valori și de mărfuri, servicii comerciale diversificate și de înaltă calitate;
mass-media: - sistem cu rază de difuzare și acoperire internațională/europeană sau regională, agenții de presă, posturi naționale și regionale de radio și televiziune;
sport, agrement: - complexuri sportive, stadioane, săli de competiții sportive de nivel internațional/european, național sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică și de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport și agrement etc.;
protecția mediului: - agenții de protecție a mediului și servicii ecologice dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate (organizarea auditului de mediu, igiena urbană etc.);
alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
culte: - centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor autorizate;
transport/comunicații: - aeroporturi internaționale, gări feroviare racordate la rețeaua europeană, servicii de poștă cu acoperire internațională;
ordine publică, apărarea țării și siguranță națională: - instituții specifice și racordate la organizații internaționale

3.7. Localități urbane de rangul 0

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. București municipiu Capitala României 2.013.911

3.8. Localități urbane de rangul I

Sunt de rangul I următoarele localități:

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. Bacău municipiu reședință de județ Bacău 210.469
2. Brașov municipiu reședință de județ Brașov 314.219
3. Brăila - sistem urban - Brăila 233.447
4. Galați municipii reședință de județ Galați 328.596
5. Cluj-Napoca municipiu reședință de județ Cluj 331.476
6. Constanța municipiu reședință de județ Constanța 342.394
7. Craiova municipiu reședință de județ Dolj 314.920
8. Iași municipiu reședință de județ Iași 348.489
9. Oradea municipiu reședință de județ Bihor 221.824
10. Ploiești municipiu reședință de județ Prahova 251.981
11. Timișoara municipiu reședință de județ Timiș 329.111

4.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul II

4.1. Municipii reședință de județ

4.1.1. Populație

- de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori

- zona de influență: circa 200.000-500.000 de locuitori

4.1.2. Rază de servire: circa 60-80 km

4.1.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la cel puțin două sisteme majore de căi de comunicație (traseu de cale ferată principală, drumuri naționale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale)

4.1.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu rază de servire prioritar județeană

4.1.5. Nivel de dotare-echipare:

- instituții de decizie politică, administrativă, juridică de importanță județeană: - sedii ale administrației publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizațiilor neguvernamentale;
- judecătorii, tribunale, procuratură, parchet și alte instituții juridice;
- educație, cercetare științifică: - institute de învățământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naționale de cercetare;
- sănătate, asistență socială: - spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, stație de salvare județeană, asistență de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcționale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.;
- cultură: - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziție, de conferințe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.;
- comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: - centre comerciale, camere de comerț, centre de afaceri, burse de valori și de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata și cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; posibilități de organizare a unor târguri importante;
- turism: - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri;
- mass-media: - mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidiene sau periodice;
- finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări;
- sport, agrement: - zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.);
- protecția mediului: - agenții de protecție a mediului și servicii dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate și a igienei urbane;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - lăcașuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate;
- transport/comunicații: - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poștă etc;
- ordine, securitate: - instituții specifice cerințelor la nivel județean.

4.2. Alte municipii

4.2.1. Populație

- de regulă între 25.000 și circa 70.000 de locuitori;

- din zona de influență: între circa 30.000 și circa 100.000 de locuitori

4.2.2. Rază de servire: circa 20 km

4.2.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la calea ferată, drum național, drum județean și accese facile ale localităților din zona de influență

4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, eventual și din agricultură

4.2.5. Nivel de dotare-echipare:

- administrație publică, autorități judecătorești, partide politice, sindicat: - sedii ale administrației publice locale; judecătorie, parchet, sedii de partid, de sindicat și alte asociații;
- educație, cercetare științifică: - gimnazii, licee generale și de specialitate, colegii, școli de maiștri;
- filiale ale unor institute de cercetare;
- sănătate, asistență socială: - spital general, stație de salvare, dispensar, leagăn de copii, creșe, cămine de bătrâni;
- cultură: - case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de expoziție, club etc.
- comerț, servicii comerciale: - unități comerciale diversificate: magazine universale și specializate, supermagazine, piață agroalimentară;
- unități pentru prestări de servicii diversificate și/sau flexibile;
- turism: - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri;
- finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări;
- sport, agrement: - stadioane, terenuri și săli de sport (competiții de nivel județean sau local), alte spații destinate sportului, grădini publice și alte spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber;
- protecția mediului: - servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecția mediului, monitorizarea emisiilor poluante și igiena urbană;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - protopopiate, parohii;
- transport/comunicații: - gară, autogară, poștă, centrală telefonică;
- ordine, securitate: - poliție, obiective specifice.

4.3. Localități urbane de rangul II

Sunt de rangul II următoarele localități:

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. Aiud municipiu Alba 28.909
2. Adjud municipiu Vrancea 20.776
3. Alba Iulia municipiu reședință de județ Alba 72.615
4. Alexandria municipiu reședință de județ Teleorman 58.651
5. Arad municipiu reședință de județ Arad 184.290
6. Baia Mare municipiu reședință de județ Maramureș 150.613
7. Bârlad municipiu Vaslui 78.633
8. Bistrița municipiu reședință de județ Bistrița-Năsăud 87.355
9. Blaj municipiu Alba 21.819
10. Botoșani municipiu reședință de județ Botoșani 128.591
11. Brad municipiu Hunedoara 18.075
12. Buzău municipiu reședință de județ Buzău 147.627
13. Calafat municipiu Dolj 21.227
14. Caracal municipiu Olt 39.276
15. Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
16. Carei municipiu Satu Mare 25.590
17. Călărași municipiu reședință de județ Călărași 77.669
18. Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
19. Câmpina municipiu Prahova 40.569
20. Câmpulung municipiu Argeș 43.634
21. Câmpulung Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
22. Codlea municipiu Brașov 24.814
23. Curtea de Argeș municipiu Argeș 34.867
24. Dej municipiu Cluj 41.120
25. Deva municipiu reședință de județ Hunedoara 76.498
26. Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
27. Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
28. Drobeta-Turnu Severin municipiu reședință de județ Mehedinți 118.069
29. Făgăraș municipiu Brașov 44.535
30. Fălticeni municipiu Suceava 33.867
31. Fetești municipiu Ialomița 36.649
32. Focșani municipiu reședință de județ Vrancea 98.581
33. Gherla municipiu Cluj 24.232
34. Giurgiu municipiu reședință de județ Giurgiu 72.763
35. Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
36. Huși municipiu Vaslui 33.320
37. Lugoj municipiu Timiș 49.028
38. Mangalia municipiu Constanța 43.924
39. Medgidia municipiu Constanța 46.783
40. Mediaș municipiu Sibiu 62.543
41. Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județ Harghita 46.819
42. Motru municipiu Gorj 25.860
43. Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
44. Oltenița municipiu Călărași 31.434
45. Onești municipiu Bacău 60.507
46. Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
47. Orșova municipiu Mehedinți 15.379
48. Pașcani municipiu Iași 45.898
49. Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
50. Piatra-Neamț municipiu reședință de județ Neamț 124.859
51. Pitești municipiu reședință de județ Argeș 187.001
52. Rădăuți municipiu Suceava 32.151
53. Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
54. Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județ Vâlcea 119.791
55. Reghin municipiu Mureș 38.925
56. Reșița municipiu reședință de județ Caraș-Severin 93.590
57. Roman municipiu Neamț 81.803
58. Roșiori de Vede municipiu Teleorman 36.603
59. Satu Mare municipiu reședință de județ Satu Mare 130.072
60. Săcele municipiu Brașov 29.967
61. Sebeș municipiu Alba 29.475
62. Sfântu Gheorghe municipiu reședință de județ Covasna 66.896
63. Sibiu municipiu reședință de județ Sibiu 169.299
64. Sighetu Marmației municipiu Maramureș 44.433
65. Sighișoara municipiu Mureș 36.222
66. Slatina municipiu reședință de județ Olt 87.137
67. Slobozia municipiu reședință de județ Ialomița 56.310
68. Suceava municipiu reședință de județ Suceava 118.311
69. Târgoviște municipiu reședință de județ Dâmbovița 99.086
70. Târgu Jiu municipiu reședință de județ Gorj 98.206
71. Târgu Mureș municipiu reședință de județ Mureș 164.928
72. Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
73. Târnăveni municipiu Mureș 29.828
74. Tecuci municipiu Galați 46.785
75. Tulcea municipiu reședință de județ Tulcea 95.957
76. Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
77. Turda municipiu Cluj 60.998
78. Urziceni municipiu Ialomița 19.088
79. Vaslui municipiu reședință de județ Vaslui 79.070
80. Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
81. Zalău municipiu reședință de județ Sălaj 71.148

5.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul III

5.1. Populație: - de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;
- din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori
5.2. Rază de servire: circa 10-20 km
5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență
5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)
5.5. Nivel de dotare-echipare:
- administrație publică, autorități judecătorești și asociații: - primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociații;
- educație: - învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal;
- sănătate, asistență socială: - spital general sau secție-spital, maternitate, dispensar policlinic, stație de salvare, creșă, farmacie, cămin de bătrâni;
- cultură: - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziții, club etc.
- comerț, prestări de servicii: - magazine universale și magazine specializate, piață agroalimentară;
- turism: - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;
- finanțe-bănci, asigurări: - sucursale sau filiale de bănci, instituții de credit și societăți de asigurare, C.E.C.;
- sport, agrement: - terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiții locale, grădini publice și alte spații verzi amenajate;
- protecția mediului: - serviciu de protecție a mediului;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - lăcaș de cult;
- transport-comunicații: - autogară, eventual gară, poștă, centrală telefonică;
- ordine, securitate: - sedii de poliție și de jandarmerie.

5.6. Localități urbane de rangul III:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...