Parlamentul României

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități

Modificări (37), Referințe (32), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 24 iulie 2001.

În vigoare de la 24 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, potrivit anexelor nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Rețeaua națională de localități este compusă din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.

(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanță europeană;

b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;

d) rangul III - orașe;

e) rangul IV - sate reședință de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Trecerea localităților de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.

(2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localităților urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor. Jurisprudență

Art. 4. - Modificări (1)

În zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa în mod prioritar pentru:

a) modernizarea unor localități rurale cu rol de servire în zona de influență;

b) declararea de noi orașe, promovând programe speciale de coparticipare la susținerea financiară a dezvoltării instituționale, necesare în vederea înființării acestor noi orașe.

Art. 5. -

Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populației din unitatea administrativ-teritorială de la care se preiau localitățile rurale și a populației din unitățile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauză, pe baza documentației prin care se atestă îndeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.

Art. 6. -

Pentru dezvoltarea echilibrată a localităților urbane și rurale Guvernul, cu participarea autorităților administrației publice locale, va acționa pentru sprijinirea și revitalizarea unor comune cuprinse în anexele nr. IV și V, în care s-au produs scăderi accentuate de populație în ultimii 30 de ani.

Art. 7. -

(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României și a municipiilor de rangul I unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului. Modificări (2)

(2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcționează ca entități independente fără personalitate juridică.

(3) Zonele metropolitane pot funcționa pe un perimetru independent de limitele unităților administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritățile administrației publice locale.

Art. 8. - Jurisprudență

Asociația zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale și cu consultarea populației în condițiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, adoptă programul de dezvoltare a zonei.

Art. 9. -

În vederea optimizării evoluției marilor aglomerări urbane, prin lege se pot înființa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de funcționare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitățile acordate.

Art. 10. - Modificări (1)

În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreare, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I.

Art. 11. -

Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spațiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.

Art. 13. -

Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iulie 2001.

Nr. 351.

ANEXA Nr. I

DEFINIREA
principalilor termeni utilizați
1. Localitate - formă de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și mărimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară.
În funcție de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.
2. Localitate urbană - localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influență socio-economică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.
3. Localitate rurală (sat) - localitate în care:
a) majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;
b) majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.
4. Unități administrativ- teritoriale - potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele. Unitățile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.
5. Oraș - unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localități, dintre care cel puțin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic orașul are două componente:
a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;
b) componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității. Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține.
Orașele care prezintă o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții sunt declarate municipii.
6. Comună - unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.
7. Teritoriu administrativ - suprafață delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.
8. Rețea de localități - totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zonă funcțională), ale căror existență și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități urbane și localități rurale.
9. Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale - clasificarea localităților pe ranguri în funcție de importanța în rețea și de rolul teritorial, asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.
10. Rang - expresie a importanței actuale și în perspectivă imediată a unei localități în cadrul rețelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influență polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. Această importanță trebuie să își găsească corespondentul și în nivelul de modernizare.
11. Zonă metropolitană - zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
12. Centură verde - zonă delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spațiilor suplimentare de agrement și recreare.
13. Zonă de dezvoltare - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizării dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.
14. Zonă de influență - teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu mărimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.
15. Sistem urban - sistem de localități învecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare păstrându-și autonomia administrativă
Modificări (2)

ANEXA Nr. II

LOCALITĂȚI URBANE

1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane*)

Nr. crt. Indicatori minimali Municipiu Oraș
0 1 2 3
1.1. Număr de locuitori 25.000 5.000
1.2. Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 85 75
1.3. Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă (% din totalul locuințelor) 80 70
1.4. Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință (% din totalul locuințelor) 75 55
1.5. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 7
1.6. Număr de medici care revin la 1.000 de locuitori 2,3 1,8
1.7. Unități de învățământ postliceal liceal sau altă formă de învățământ secundar
1.8. Dotări culturale și sportive săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport săli de spectacol, biblioteci publice, spații pentru activități sportive
1.9. Locuri în hoteluri 100 50
1.10. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
1.11. Străzi cu rețele de distribuție a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70 60
1.12. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60 50
1.13. Epurarea apelor uzate stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică stație de epurare cu treaptă mecanică
1.14. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70 60
1.15. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) - m2/locuitor 15 10
1.16. Depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat parc public grădină publică
Modificări (1)

*) În prezent există municipii și orașe în care nu sunt încă atinși indicatorii cantitativi și calitativi minimali.

2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri

Rangul Statutul localității Numărul de localități
0 municipiu, capitală 1
I municipii 11
II municipii 81
III orașe 172
TOTAL LOCALITĂȚI URBANE: 265

3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I

3.1. Localizare geografică favorabilă:

Situare geostrategică de interes internațional sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de comunicație de importanță internațională/europeană.

3.2. Populație:

a) număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;

b) formare profesională de înaltă specializare: forță de muncă cu o calificare superioară și pregătire continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;

c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orașului simultan cu conștiința apartenenței sale la grupa orașelor de același rang.

3.3. Accesibilitate:

La nivel internațional, paneuropean: accesibilitate directă la rețeaua majoră de căi de comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene)

La nivel național: accesibilitate la rețeaua de căi de comunicații naționale (autostrăzi, drumuri expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).

3.4. Funcțiuni economice: bază economică la înalt nivel tehnologic și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică).

3.5. Nivel de dotare/echipare:

Localitățile asigură un potențial de găzduire/primire a unor funcții și echipamente ale căror importanță, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul internațional sau european al acestor localități constă în caracterul și dimensiunea internațională sau europeană a funcțiilor și echipamentelor lor.

3.6. Principalele categorii și tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 și I:

- instituții de decizie politică, juridică și economică de importanță internațională, națională sau - Parlament, Guvern, ministere și alte instituții centrale, instanțe supreme (Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.;
regională: - sedii ale administrației publice locale, sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, parchete, sedii ale organizațiilor politice, sedii de sindicat, fundații, sedii ale unor organizații neguvernamentale etc.;
- instituții naționale și regionale de reputație internațională/europeană sau active în domeniul relațiilor internaționale/europene: - sedii ale filialelor organismelor internaționale, mari instituții naționale cu caracter științific de deschidere internațională/europeană (academie, centre și institute naționale de cercetare etc.);
- sedii pentru congrese și conferințe, sedii pentru expoziții și târguri, hoteluri de lux și de mare capacitate, școli internaționale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan internațional, de arbitraj internațional etc.
- instituții străine și internaționale cu sediul permanent: - firme și bănci străine, diverse alte instituții social-economice, culturale și științifice, organizații internaționale neguvernamentale, instituții științifice străine (școli, universități), consulate și alte reprezentanțe diplomatice, comerciale, turistice etc.
- diferite organizații cu sucursale, filiale și agenții în străinătate: - sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și științifice;
- alte dotări/echipamente:
educație, cercetare științifică: - universități, institute de învățământ superior diversificate, institute naționale de cercetare sau filiale ale acestora;
sănătate: - clinici universitare și spitale;
cultură: - muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuși, operă, operetă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri, tipografii;
comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: - centre de comerț și de afaceri, burse de valori și de mărfuri, servicii comerciale diversificate și de înaltă calitate;
mass-media: - sistem cu rază de difuzare și acoperire internațională/europeană sau regională, agenții de presă, posturi naționale și regionale de radio și televiziune;
sport, agrement: - complexuri sportive, stadioane, săli de competiții sportive de nivel internațional/european, național sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică și de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport și agrement etc.;
protecția mediului: - agenții de protecție a mediului și servicii ecologice dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate (organizarea auditului de mediu, igiena urbană etc.);
alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
culte: - centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor autorizate;
transport/comunicații: - aeroporturi internaționale, gări feroviare racordate la rețeaua europeană, servicii de poștă cu acoperire internațională;
ordine publică, apărarea țării și siguranță națională: - instituții specifice și racordate la organizații internaționale

3.7. Localități urbane de rangul 0

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. București municipiu Capitala României 2.013.911

3.8. Localități urbane de rangul I

Sunt de rangul I următoarele localități:

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. Bacău municipiu reședință de județ Bacău 210.469
2. Brașov municipiu reședință de județ Brașov 314.219
3. Brăila - sistem urban - Brăila 233.447
4. Galați municipii reședință de județ Galați 328.596
5. Cluj-Napoca municipiu reședință de județ Cluj 331.476
6. Constanța municipiu reședință de județ Constanța 342.394
7. Craiova municipiu reședință de județ Dolj 314.920
8. Iași municipiu reședință de județ Iași 348.489
9. Oradea municipiu reședință de județ Bihor 221.824
10. Ploiești municipiu reședință de județ Prahova 251.981
11. Timișoara municipiu reședință de județ Timiș 329.111

4.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul II

4.1. Municipii reședință de județ

4.1.1. Populație

- de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori

- zona de influență: circa 200.000-500.000 de locuitori

4.1.2. Rază de servire: circa 60-80 km

4.1.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la cel puțin două sisteme majore de căi de comunicație (traseu de cale ferată principală, drumuri naționale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale)

4.1.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu rază de servire prioritar județeană

4.1.5. Nivel de dotare-echipare:

- instituții de decizie politică, administrativă, juridică de importanță județeană: - sedii ale administrației publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizațiilor neguvernamentale;
- judecătorii, tribunale, procuratură, parchet și alte instituții juridice;
- educație, cercetare științifică: - institute de învățământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naționale de cercetare;
- sănătate, asistență socială: - spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, stație de salvare județeană, asistență de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcționale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.;
- cultură: - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziție, de conferințe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.;
- comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: - centre comerciale, camere de comerț, centre de afaceri, burse de valori și de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata și cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; posibilități de organizare a unor târguri importante;
- turism: - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri;
- mass-media: - mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidiene sau periodice;
- finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări;
- sport, agrement: - zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.);
- protecția mediului: - agenții de protecție a mediului și servicii dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate și a igienei urbane;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - lăcașuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate;
- transport/comunicații: - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poștă etc;
- ordine, securitate: - instituții specifice cerințelor la nivel județean.

4.2. Alte municipii

4.2.1. Populație

- de regulă între 25.000 și circa 70.000 de locuitori;

- din zona de influență: între circa 30.000 și circa 100.000 de locuitori

4.2.2. Rază de servire: circa 20 km

4.2.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la calea ferată, drum național, drum județean și accese facile ale localităților din zona de influență

4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, eventual și din agricultură

4.2.5. Nivel de dotare-echipare:

- administrație publică, autorități judecătorești, partide politice, sindicat: - sedii ale administrației publice locale; judecătorie, parchet, sedii de partid, de sindicat și alte asociații;
- educație, cercetare științifică: - gimnazii, licee generale și de specialitate, colegii, școli de maiștri;
- filiale ale unor institute de cercetare;
- sănătate, asistență socială: - spital general, stație de salvare, dispensar, leagăn de copii, creșe, cămine de bătrâni;
- cultură: - case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de expoziție, club etc.
- comerț, servicii comerciale: - unități comerciale diversificate: magazine universale și specializate, supermagazine, piață agroalimentară;
- unități pentru prestări de servicii diversificate și/sau flexibile;
- turism: - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri;
- finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări;
- sport, agrement: - stadioane, terenuri și săli de sport (competiții de nivel județean sau local), alte spații destinate sportului, grădini publice și alte spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber;
- protecția mediului: - servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecția mediului, monitorizarea emisiilor poluante și igiena urbană;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - protopopiate, parohii;
- transport/comunicații: - gară, autogară, poștă, centrală telefonică;
- ordine, securitate: - poliție, obiective specifice.

4.3. Localități urbane de rangul II

Sunt de rangul II următoarele localități:

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. Aiud municipiu Alba 28.909
2. Adjud municipiu Vrancea 20.776
3. Alba Iulia municipiu reședință de județ Alba 72.615
4. Alexandria municipiu reședință de județ Teleorman 58.651
5. Arad municipiu reședință de județ Arad 184.290
6. Baia Mare municipiu reședință de județ Maramureș 150.613
7. Bârlad municipiu Vaslui 78.633
8. Bistrița municipiu reședință de județ Bistrița-Năsăud 87.355
9. Blaj municipiu Alba 21.819
10. Botoșani municipiu reședință de județ Botoșani 128.591
11. Brad municipiu Hunedoara 18.075
12. Buzău municipiu reședință de județ Buzău 147.627
13. Calafat municipiu Dolj 21.227
14. Caracal municipiu Olt 39.276
15. Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
16. Carei municipiu Satu Mare 25.590
17. Călărași municipiu reședință de județ Călărași 77.669
18. Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
19. Câmpina municipiu Prahova 40.569
20. Câmpulung municipiu Argeș 43.634
21. Câmpulung Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
22. Codlea municipiu Brașov 24.814
23. Curtea de Argeș municipiu Argeș 34.867
24. Dej municipiu Cluj 41.120
25. Deva municipiu reședință de județ Hunedoara 76.498
26. Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
27. Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
28. Drobeta-Turnu Severin municipiu reședință de județ Mehedinți 118.069
29. Făgăraș municipiu Brașov 44.535
30. Fălticeni municipiu Suceava 33.867
31. Fetești municipiu Ialomița 36.649
32. Focșani municipiu reședință de județ Vrancea 98.581
33. Gherla municipiu Cluj 24.232
34. Giurgiu municipiu reședință de județ Giurgiu 72.763
35. Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
36. Huși municipiu Vaslui 33.320
37. Lugoj municipiu Timiș 49.028
38. Mangalia municipiu Constanța 43.924
39. Medgidia municipiu Constanța 46.783
40. Mediaș municipiu Sibiu 62.543
41. Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județ Harghita 46.819
42. Motru municipiu Gorj 25.860
43. Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
44. Oltenița municipiu Călărași 31.434
45. Onești municipiu Bacău 60.507
46. Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
47. Orșova municipiu Mehedinți 15.379
48. Pașcani municipiu Iași 45.898
49. Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
50. Piatra-Neamț municipiu reședință de județ Neamț 124.859
51. Pitești municipiu reședință de județ Argeș 187.001
52. Rădăuți municipiu Suceava 32.151
53. Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
54. Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județ Vâlcea 119.791
55. Reghin municipiu Mureș 38.925
56. Reșița municipiu reședință de județ Caraș-Severin 93.590
57. Roman municipiu Neamț 81.803
58. Roșiori de Vede municipiu Teleorman 36.603
59. Satu Mare municipiu reședință de județ Satu Mare 130.072
60. Săcele municipiu Brașov 29.967
61. Sebeș municipiu Alba 29.475
62. Sfântu Gheorghe municipiu reședință de județ Covasna 66.896
63. Sibiu municipiu reședință de județ Sibiu 169.299
64. Sighetu Marmației municipiu Maramureș 44.433
65. Sighișoara municipiu Mureș 36.222
66. Slatina municipiu reședință de județ Olt 87.137
67. Slobozia municipiu reședință de județ Ialomița 56.310
68. Suceava municipiu reședință de județ Suceava 118.311
69. Târgoviște municipiu reședință de județ Dâmbovița 99.086
70. Târgu Jiu municipiu reședință de județ Gorj 98.206
71. Târgu Mureș municipiu reședință de județ Mureș 164.928
72. Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
73. Târnăveni municipiu Mureș 29.828
74. Tecuci municipiu Galați 46.785
75. Tulcea municipiu reședință de județ Tulcea 95.957
76. Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
77. Turda municipiu Cluj 60.998
78. Urziceni municipiu Ialomița 19.088
79. Vaslui municipiu reședință de județ Vaslui 79.070
80. Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
81. Zalău municipiu reședință de județ Sălaj 71.148

5.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul III

5.1. Populație: - de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;
- din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori
5.2. Rază de servire: circa 10-20 km
5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență
5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)
5.5. Nivel de dotare-echipare:
- administrație publică, autorități judecătorești și asociații: - primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociații;
- educație: - învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal;
- sănătate, asistență socială: - spital general sau secție-spital, maternitate, dispensar policlinic, stație de salvare, creșă, farmacie, cămin de bătrâni;
- cultură: - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziții, club etc.
- comerț, prestări de servicii: - magazine universale și magazine specializate, piață agroalimentară;
- turism: - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;
- finanțe-bănci, asigurări: - sucursale sau filiale de bănci, instituții de credit și societăți de asigurare, C.E.C.;
- sport, agrement: - terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiții locale, grădini publice și alte spații verzi amenajate;
- protecția mediului: - serviciu de protecție a mediului;
- alimentare cu apă și canalizare: - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare;
- culte: - lăcaș de cult;
- transport-comunicații: - autogară, eventual gară, poștă, centrală telefonică;
- ordine, securitate: - sedii de poliție și de jandarmerie.

5.6. Localități urbane de rangul III:

Sunt de rangul III următoarele localități:

Nr. crt. Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999
1. Abrud oraș Alba 6.803
2. Agnita oraș Sibiu 12.115
3. Aleșd oraș Bihor 10.852
4. Anina oraș Caraș-Severin 10.594
5. Aninoasa oraș Hunedoara 6.108
6. Avrig oraș Sibiu 16.215
7. Azuga oraș Prahova 6.119
8. Babadag oraș Tulcea 10.878
9. Baia de Aramă oraș Mehedinți 5.724
10. Baia de Arieș oraș Alba 4.877
11. Baia Sprie oraș Maramureș 15.735
12. Balș oraș Olt 23.147
13. Baraolt oraș Covasna 10.464
14. Basarabi oraș Constanța 11.070
15. Băicoi oraș Prahova 20.234
16. Băile Govora oraș Vâlcea 3.147
17. Băile Herculane oraș Caraș-Severin 6.051
18. Băile Olănești oraș Vâlcea 4.814
19. Băile Tușnad oraș Harghita 1.802
20. Băilești oraș Dolj 22.231
21. Bălan oraș Harghita 9.295
22. Beclean oraș Bistrița-Năsăud 12.033
23. Beiuș oraș Bihor 12.089
24. Berești oraș Galați 3.926
25. Bicaz oraș Neamț 8.911
26. Bocșa oraș Caraș-Severin 19.023
27. Boldești-Scăeni oraș Prahova 11.505
28. Bolintin-Vale oraș Giurgiu 11.464
29. Borsec oraș Harghita 3.109
30. Borșa oraș Maramureș 27.247
31. Breaza oraș Prahova 18.863
32. Brezoi oraș Vâlcea 7.589
33. Budești oraș Călărași 9.596
34. Buftea oraș Ilfov 19.617
35. Buhuși oraș Bacău 21.993
36. Bumbești-Jiu oraș Gorj 11.882
37. Bușteni oraș Prahova 11.787
38. Buziaș oraș Timiș 8.128
39. Cavnic oraș Maramureș 5.494
40. Călan oraș Hunedoara 14.714
41. Călimănești-Căciulata oraș Vâlcea 8.923
42. Câmpeni oraș Alba 8.587
43. Cehu Silvaniei oraș Sălaj 8.468
44. Cernavodă oraș Constanța 20.514
45. Chișineu-Criș oraș Arad 8.724
46. Cisnădie oraș Sibiu 17.204
47. Comarnic oraș Prahova 13.532
48. Comănești oraș Bacău 26.237
49. Copșa Mică oraș Sibiu 5.157
50. Corabia oraș Olt 21.932
51. Costești oraș Argeș 12.091
52. Covasna oraș Covasna 12.306
53. Cristuru Secuiesc oraș Harghita 11.291
54. Cugir oraș Alba 30.244
55. Curtici oraș Arad 9.762
56. Dărăbani oraș Botoșani 12.002
57. Dărmănești oraș Bacău 14.232
58. Deta oraș Timiș 7.059
59. Drăgănești-Olt oraș Olt 13.181
60. Dumbrăveni oraș Sibiu 8.812
61. Eforie oraș Constanța 9.294
62. Făget oraș Timiș 7.519
63. Făurei oraș Brăila 4.626
64. Fieni oraș Dâmbovița 8.092
65. Filiași oraș Dolj 20.159
66. Fundulea oraș Călărași 6.217
67. Găești oraș Dâmbovița 16.598
68. Geoagiu oraș Hunedoara 6.290
69. Gheorgheni oraș Harghita 21.245
70. Gura Humorului oraș Suceava 16.740
71. Hațeg oraș Hunedoara 12.507
72. Hârlău oraș Iași 12.260
73. Hârșova oraș Constanța 11.198
74. Horezu oraș Vâlcea 7.446
75. Huedin oraș Cluj 9.955
76. Ianca oraș Brăila 12.886
77. Iernut oraș Mureș 9.833
78. Ineu oraș Arad 10.416
79. Isaccea oraș Tulcea 5.614
80. Însurăței oraș Brăila 7.501
81. Întorsura Buzăului oraș Covasna 9.081
82. Jibou oraș Sălaj 12.283
83. Jimbolia oraș Timiș 10.497
84. Lehliu Gară oraș Călărași 6.667
85. Lipova oraș Arad 11.491
86. Luduș oraș Mureș 18.647
87. Lupeni oraș Hunedoara 31.409
88. Măcin oraș Tulcea 11.803
89. Mărășești oraș Vrancea 13.070
90. Marghita oraș Bihor 18.650
91. Mihăilești oraș Giurgiu 7.161
92. Mioveni oraș Argeș 35.889
93. Mizil oraș Prahova 17.075
94. Moinești oraș Bacău 25.532
95. Moldova Nouă oraș Caraș-Severin 15.112
96. Moreni oraș Dâmbovița 22.868
97. Nădlac oraș Arad 8.422
98. Năsăud oraș Bistrița-Năsăud 11.365
99. Năvodari oraș Constanța 34.669
100. Negrești oraș Vaslui 10.481
101. Negrești-Oaș oraș Satu Mare 16.356
102. Negru Vodă oraș Constanța 5.529
103. Nehoiu oraș Buzău 12.650
104. Novaci oraș Gorj 6.151
105. Nucet oraș Bihor 2.851
106. Ocna Mureș oraș Alba 15.697
107. Ocna Sibiului oraș Sibiu 4.184
108. Ocnele Mari oraș Vâlcea 3.591
109. Odobești oraș Vrancea 7.985
110. Oravița oraș Caraș-Severin 15.222
111. Otopeni oraș Ilfov 10.515
112. Oțelu Roșu oraș Caraș-Severin 13.128
113. Ovidiu oraș Constanța 13.458
114. Panciu oraș Vrancea 9.834
115. Pâncota oraș Arad 7.418
116. Petrila oraș Hunedoara 28.742
117. Piatra Olt oraș Olt 6.583
118. Plopeni oraș Prahova 10.083
119. Pogoanele oraș Buzău 7.614
120. Predeal oraș Brașov 6.735
121. Pucioasa oraș Dâmbovița 16.489
122. Râșnov oraș Brașov 16.242
123. Rovinari oraș Gorj 12.603
124. Rupea oraș Brașov 6.246
125. Salonta oraș Bihor 20.006
126. Săveni oraș Botoșani 8.685
127. Sângeorz-Băi oraș Bistrița-Năsăud 10.702
128. Sânnicolau Mare oraș Timiș 13.007
129. Scornicești oraș Olt 13.751
130. Sebiș oraș Arad 6.829
131. Segarcea oraș Dolj 8.704
132. Seini oraș Maramureș 9.439
133. Simeria oraș Hunedoara 14.571
134. Sinaia oraș Prahova 14.636
135. Siret oraș Suceava 10.003
136. Slănic oraș Prahova 7.249
137. Slănic Moldova oraș Bacău 5.375
138. Solca oraș Suceava 4.687
139. Sovata oraș Mureș 12.219
140. Strehaia oraș Mehedinți 12.564
141. Sulina oraș Tulcea 5.140
142. Șimleu Silvaniei oraș Sălaj 17.053
143. Ștei oraș Bihor 9.466
144. Tălmaciu oraș Sibiu 9.147
145. Tășnad oraș Satu Mare 10.188
146. Târgu Bujor oraș Galați 8.044
147 Târgu Cărbunești oraș Gorj 9.338
148. Târgu Frumos oraș Iași 13.763
149. Târgu Lăpuș oraș Maramureș 14.139
150. Târgu Neamț oraș Neamț 22.634
151. Târgu Ocna oraș Bacău 14.184
152. Techirghiol oraș Constanța 7.388
153. Teiuș oraș Alba 7.338
154. Titu oraș Dâmbovița 10.711
155. Toplița oraș Harghita 16.839
156. Topoloveni oraș Argeș 10.329
157. Țăndărei oraș Ialomița 14.591
158. Țicleni oraș Gorj 5.205
159. Uricani oraș Hunedoara 12.177
160. Urlați oraș Prahova 11.858
161. Valea lui Mihai oraș Bihor 10.665
162. Vașcău oraș Bihor 3.032
163. Vălenii de Munte oraș Prahova 13.898
164. Vânju Mare oraș Mehedinți 7.074
165. Victoria oraș Brașov 10.896
166. Videle oraș Teleorman 12.498
167. Vișeu de Sus oraș Maramureș 18.444
168. Vlăhița oraș Harghita 7.392
169. Vulcan oraș Hunedoara 33.186
170. Zărnești oraș Brașov 26.520
171. Zimnicea oraș Teleorman 16.787
172. Zlatna oraș Alba 9.254

6.0. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală

Zona Județul Suprafața orientativă (ha) Numărul de locuitori la 1 ianuarie 1999 Numărul de comune Numărul de sate
Zona 1 Constanța 147.156 25.769 8 31
Tulcea 181.397 39.719 14 52
Total zona 1 328.553 65.488 22 83
Zona 2 Constanța 157.150 36.160 11 51
Total zona 2 157.150 36.160 11 51
Zona 3 Brăila 36.115 13.774 4 15
Călărași 30.834 11.896 2 6
Ialomița 80.898 30.857 10 26
Total zona 3 147.847 56.527 16 47
Zona 4 Argeș 84.586 42.396 13 52
Olt 57.019 32.323 10 27
Teleorman 82.339 44.999 14 50
Total zona 4 223.944 119.718 37 129
Zona 5 Dolj 177.423 101.701 21 52
Total zona 5 177.423 101.701 21 52
Zona 6 Dolj 33.764 12.432 4 41
Gorj 65.823 36.148 11 74
Vâlcea 184.012 118.507 35 279
Total zona 6 283.599 167.087 50 394
Zona 7 Dolj 102.778 38.230 17 72
Mehedinți 79.882 38.714 11 31
Total zona 7 182.660 76.944 28 103
Zona 8 Arad 152.554 30.200 12 83
Timiș 53.713 7.016 6 28
Total zona 8 206.267 37.216 18 111
Zona 9 Arad 29.019 8.329 3 19
Bihor 75.393 37.007 10 60
Total zona 9 104.412 42.336 13 79
Zona 10 Sălaj 111.983 31.469 13 70
Total zona 10 111.983 31.469 13 70
Zona 11 Maramureș 41.417 24.173 5 33
Sălaj 48.481 14.035 7 52
Total zona 11 89.898 38.208 12 85
Zona 12 Bistrița-Năsăud 82.187 31.459 11 67
Cluj 44.716 19.054 8 42
Mureș 68.322 40.952 14 104
Total zona 12 195.225 91.207 33 213
Zona 13 Botoșani 118.290 73.208 17 89
Iași 59.072 29.437 7 39
Total zona 13 177.362 102.645 24 128
Zona 14 Iași 49.789 31.724 9 31
Vaslui 46.054 24.723 8 41
Total zona 14 95.843 56.447 17 72
Zona 15 Bacău 134.037 66.819 20 176
Iași 43.213 35.951 8 50
Neamț 22.398 12.710 4 28
Vaslui 222.906 99.720 28 198
Total zona 15 422.554 215.200 60 452
Zona 16 Buzău 159.832 96.782 29 241
Vrancea 228.597 75.311 22 149
Total zona 16 388.429 172.093 51 390
Zona 17 Brăila 59.288 15.372 7 27
Buzău 13.203 4.506 2 5
Galați 94.792 72.921 13 26
Vrancea 33.965 13.966 4 17
Total zona 17 201.248 106.765 26 75

NOTĂ:

Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.

6.1. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală

LISTA CUPRINZÂND COMUNELE

Zona Județul Denumirea comunei
Zona 1 Constanța 1. Cogealac
2. Crucea
3. Mihai Viteazu
4. Nicolae Bălcescu
5. Pantelimon
6. Siliștea
7. Târgușor
8. Vulturu
Tulcea 1. Baia
2. Beidaud
3. Casimcea
4. Cerna
5. Ciucurova
6. Dăeni
7. Dorobanțu
8. Hamcearca
9. Horia
10. Izvoarele
11. Ostrov
12. Peceneaga
13. Stejaru
14. Topolog
Total zona 1: 22 de comune
Zona 2 Constanța 1. Adamclisi
2. Aliman
3. Băneasa
4. Cobadin
5. Deleni
6. Dobromir
7. Dumbrăveni
8. Independența
9. Ion Corvin
10. Lipnița
11. Oltina
Total zona 2: 11 comune
Zona 3 Brăila 1. Ciocile
2. Cireșu
3. Roșiori
4. Ulmu
Călărași 1. Dragalina
2. Dragoș Vodă
Ialomița 1. Axintele
2. Balaciu
3. Căzănești
4. Ciochina
5. Cocora
6. Grindu
7. Munteni-Buzău
8. Reviga
9. Sălcioara
10. Sfântu Gheorghe
Total zona 3: 16 comune
Zona 4 Argeș 1. Bârla
2. Căldăraru
3. Hârșești
4. Izvoru
5. Miroși
6. Mozăceni
7. Negrași
8. Popești
9. Recea
10. Slobozia
11. Ștefan cel Mare
12. Teiu
13. Ungheni
Olt 1. Crâmpoia
2. Icoana
3. Mihăești
4. Movileni
5. Nicolae Titulescu
6. Radomirești
7. Seaca
8. Șerbănești
9. Tufeni
10. Văleni
Teleorman 1. Balaci
2. Ciolănești
3. Dobrotești
4. Gratia
5. Necșești
6. Poeni
7. Sârbeni
8. Scurtu Mare
9. Siliștea
10. Siliștea-Gumești
11. Tătărăștii de Jos
12. Tătărăștii de Sus
13. Trivalea-Moșteni
14. Zâmbreasca
Total zona 4: 37 de comune
Zona 5 Dolj 1. Amărăștii de Jos
2. Amărăștii de Sus
3. Apele Vii
4. Bârca
5. Bechet
6. Bistreț
7. Castranova
8. Călărași
9. Celaru
10. Daneți
11. Dăbuleni
12. Dioști
13. Dobrești
14. Gângiova
15. Gighera
16. Goicea
17. Măceșu de Sus
18. Măceșu de Jos
19. Mârșani
20. Ostroveni
21. Sadova
Total zona 5: 21 de comune
Zona 6 Dolj 1. Bulzești
2. Fărcaș
3. Melinești
4. Murgași
Gorj 1. Berlești
2. Bustuchin
3. Căpreni
4. Crușeț
5. Dănciulești
6. Hurezani
7. Logrești
8. Stejari
9. Stoina
10. Turburea
11. Țânțăreni
Vâlcea 1. Alunu
2. Amărăști
3. Băbeni
4. Bălcești
5. Berbești
6. Copăceni
7. Dănicei
8. Drăgoești
9. Făurești
10. Fârtățești
11. Galicea
12. Ghioroiu
13. Glăvile
14. Grădiștea
15. Gușoeni
16. Ionești
17. Lădești
18. Lăpușata
19. Livezi
20. Mateești
21. Măciuca
22. Olanu
23. Orlești
24. Pesceana
25. Popești
26. Roești
27. Roșiile
28. Scundu
29. Sinești
30. Stănești
31. Stoilești
32. Șirineasa
33. Tetoiu
34. Valea Mare
35. Zătreni
Total zona 6: 50 de comune
Zona 7 Dolj 1. Botoșești-Paia
2. Brabova
3. Carpen
4. Cernătești
5. Gogoșu
6. Grecești
7. Orodel
8. Plenița
9. Predești
10. Sălcuța
11. Seaca de Pădure
12. Secu
13. Sopot
14. Terpezița
15. Vârtop
16. Vela
17. Verbița
Mehedinți 1. Bălăcița
2. Bâcleș
3. Cujmir
4. Dârvari
5. Gârla Mare
6. Gruia
7. Obârșia de Câmp
8. Oprișor
9. Pristol
10. Salcia
11. Vânători
Total zona 7: 28 de comune
Zona 8 Arad 1. Bata
2. Birchiș
3. Bârzava
4. Brazii
5. Gurahonț
6. Hălmagiu
7. Hălmăgel
8. Petriș
9. Pleșcuța
10. Săvârșin
11. Vărădia de Mureș
12. Vârfurile
Timiș 1. Bara
2. Bogda
3. Brestovăț
4. Ghizela
5. Mașloc
6. Secaș
Total zona 8: 18 comune
Zona 9 Arad 1. Apateu
2. Craiva
3. Hășmaș
Bihor 1. Căpâlna
2. Ceica
3. Cociuba Mare
4. Drăgești
5. Holod
6. Lăzăreni
7. Olcea
8. Sâmbăta
9. Șoimi
10. Tinca
Total zona 9: 13 comune
Zona 10 Sălaj 1. Almașu
2. Buciumi
3. Cizer
4. Cuzăplac
5. Dragu
6. Fildu de Jos
7. Halmășd
8. Hida
9. Plopiș
10. Sâg
11. Sânmihaiu Almașului
12. Valcău de Jos
13. Zimbor
Total zona 10: 13 comune
Zona 11 Maramureș 1. Boiu Mare
2. Mireșu Mare
3. Șomcuta Mare
4. Ulmeni
5. Valea Chioarului
Sălaj 1. Gâlgău
2. Ileanda
3. Letca
4. Lozna
5. Poiana Blenchii
6. Rus
7. Zalha
Total zona 11: 12 comune
Zona 12 Bistrița-Năsăud 1. Budești
2. Chiochiș
3. Galații Bistriței
4. Lechința
5. Matei
6. Miceștii de Câmpie
7. Milaș
8. Silivașu de Câmpie
9. Sânmihaiu de Câmpie
10. Teaca
11. Urmeniș
Cluj 1. Buza
2. Cămărașu
3. Cătina
4. Frata
5. Geaca
6. Mociu
7. Pălatca
8. Suatu
Mureș 1. Band
2. Cozma
3. Crăiești
4. Fărăgău
5. Grebenișu de Câmpie
6. Miheșu de Câmpie
7. Pogăceaua
8. Râciu
9. Sărmașu
10. Sânpetru de Câmpie
11. Șăulia
12. Șincai
13. Valea Largă
14. Zau de Câmpie
Total zona 12: 33 de comune
Zona 13 Botoșani 1. Albești
2. Călărași
3. Dobârceni
4. Durnești
5. Flămânzi
6. Frumușica
7. Hlipiceni
8. Lunca
9. Mihălășeni
10. Prăjeni
11. Răuseni
12. Ripiceni
13. Românești
14. Santa Mare
15. Ștefănești
16. Todireni
17. Trușești
Iași 1. Andrieșeni
2. Bivolari
3. Gropnița
4. Probota
5. Șipote
6. Trifești
7. Vlădeni
Total zona 13: 24 de comune
Zona 14 Iași 1. Ciortești
2. Costuleni
3. Cozmești
4. Dolhești
5. Gorban
6. Grozești
7. Moșna
8. Prisăcani
9. Răducăneni
Vaslui 1. Arsura
2. Boțești
3. Bunești-Averești
4. Codăești
5. Dănești
6. Drânceni
7. Miclești
8. Tăcuta
Total zona 14: 17 comune
Zona 15 Iași 1. Dagâța
2. Ipatele
3. Mironeasa
4. Scânteia
5. Șcheia
6. Tansa
7. Țibana
8. Țibănești
Neamț 1. Bozieni
2. Oniceni
3. Poienari
4. Valea Ursului
Bacău 1. Colonești
2. Corbasca
3. Dealu Morii
4. Filipeni
5. Găiceana
6. Glăvănești
7. Horgești
8. Huruiești
9. Izvoru Berheciului
10. Lipova
11. Motoșeni
12. Oncești
13. Parincea
14. Pâncești
15. Plopana
16. Podu Turcului
17. Răchitoasa
18. Stănișești
19. Tătărăști
20. Vultureni
Vaslui 1. Albești
2. Alexandru Vlahuță
3. Banca
4. Berezeni
5. Blăgești
6. Bogdănești
7. Bogdănița
8. Costești
9. Dimitrie Cantemir
10. Dragomirești
11. Fălciu
12. Găgești
13. Gherghești
14. Hoceni
15. Iana
16. Ivănești
17. Lunca Banului
18. Mălușteni
19. Murgeni
20. Poienești
21. Puiești
22. Pungești
23. Roșiești
24. Șuletea
25. Vetrișoaia
26. Viișoara
27. Voinești
28. Vutcani
Total zona 15: 60 de comune
Zona 16 Buzău 1. Beceni
2. Berca
3. Bisoca
4. Bozioru
5. Brăești
6. Buda
7. Calvini
8. Cănești
9. Cătina
10. Cernătești
11. Chiliile
12. Cislău
13. Cozieni
14. Lopătari
15. Măgura
16. Mărgăritești
17. Mânzălești
18. Murgești
19. Odăile
20. Pardoși
21. Pănătău
22. Pătârlagele
23. Pârscov
24. Sărulești
25. Scorțoasa
26. Tisău
27. Valea Salciei
28. Vintilă Vodă
29. Viperești
Vrancea 1. Andreiașu de Jos
2. Bârsești
3. Chiojdeni
4. Câmpuri
5. Dumitrești
6. Gura Caliței
7. Jitia
8. Mera
9. Năruja
10. Nereju
11. Nistorești
12. Paltin
13. Poiana Cristei
14. Răcoasa
15. Reghiu
16. Soveja
17. Tulnici
18. Valea Sării
19. Vidra
20. Vintileasca
21. Vizantea Livezi
22. Vrâncioaia
Total zona 16: 51 de comune
Zona 17 Brăila 1. Gemenele
2. Măxineni
3. Racovița
4. Râmnicelu
5. Romanu
6. Salcia Tudor
7. Scorțaru Nou
Buzău 1. Balta Albă
2. Vâlcelele
Galați 1. Costache Negri
2. Cuca
3. Cudalbi
4. Foltești
5. Frumușița
6. Fundeni
7. Grivița
8. Ivești
9. Liești
10. Măstăcani
11. Pechea
12. Rediu
13. Scânteiești
Vrancea 1. Bălești
2. Ciorăști
3. Măicănești
4. Nănești
Total zona 17: 26 de comune

NOTĂ:

Reprezentarea grafică a localităților urbane cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.

ANEXA Nr. III


DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL SECȚIUNEA a IV-a - REȚEAUA
DE LOCALITĂȚI
REȚEAUA DE LOCALITĂȚI URBANE

ANEXA Nr. IV

LOCALITĂȚI RURALE

1.0. Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri

Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri este următoarea:

Nr. Rangul Statutul localității
1.1. IV sate reședință de comună
1.2 V sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor sau orașelor

2.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang IV

Rangul IV este atribuit satelor reședință de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:

- sediu de primărie;

- grădiniță, școală primară și gimnazială;

- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;

- poștă, servicii telefonice;

- sediu de poliție și de jandarmerie;

- cămin cultural cu bibliotecă;

- magazin general, spații pentru servicii;

- teren de sport amenajat;

- parohie;

- cimitir;

- stație/haltă C.F. sau stație de transport auto;

- dispensar veterinar;

- sediu al serviciului de pompieri;

- puncte locale pentru depozitarea controlată a deșeurilor;

- alimentare cu apă prin cișmele stradale.

3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang V

Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținând municipiilor sau orașelor. Existența unor dotări publice sau comerciale și dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori și de specificul așezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:

- școală primară;

- punct sanitar;

- magazin pentru comerț alimentar și nealimentar.

Aceste dotări sunt necesare și în cazul satelor având o populație de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanțe de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.

4.0. Condiții necesare pentru înființarea de comune

1. Populația minimă - 1.500 de locuitori
2. Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
3. Legături pe drumuri sau pe calea ferată între satul reședință de comună și celelalte sate componente
4. Reducerea distanței dintre satul reședință de comună și celelalte sate componente
5. Spații construite pentru instituții și dotări*):
- primărie;
- școală primară și gimnazială;
- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic;
- post de poliție;
- stație/haltă C.F. sau stație de transport auto
*) După declararea noii comune este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul reședință de comună, conform pct. 2.0.
Modificări (1)

Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie îndeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.

5.0. Comune în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită acțiuni de sprijin și revitalizare

Nr. crt. Județul Comune cu scăderi de populație
Scăderi de 30,0 - 50,0% Scăderi de peste 50%
Numărul de comune % din numărul total de comune % din suprafața totală % din populația rurală Numărul de comune % din numărul total de comune % din suprafața totală % din populația rurală
1. Alba 25 38,5 36,0 29,6 10 15,3 13,4 7,1
2. Arad 19 28,4 34,0 20,7 5 7,5 8,0 2,6
3. Argeș 21 22,6 23,6 18,6 2 2,1 13,2 1,4
4. Bacău 14 17,7 13,6 10,2 1 1,3 0,9 0,4
5. Bihor 27 31,4 27,4 24,1 1 1,2 1,7 0,7
6. Bistrița-Năsăud 5 9,4 8,4 6,8 4 7,5 4,4 3,2
7. Botoșani 33 48,5 47,6 39,7 - - - -
8. Brașov 13 30,2 37,3 20,2 2 4,7 3,4 1,6
9. Brăila 17 43,6 43,3 35,1 2 5,1 3,4 2,1
10. Buzău 31 38,3 34,0 28,1 4 4,9 2,0 1,2
11. Caraș-Severin 24 34,8 34,5 27,7 7 10,1 5,8 4,7
12. Călărași 16 33,3 34,6 28,1 4 8,3 6,9 3,9
13. Cluj 30 40,5 42,9 34,5 18 24,3 24,2 12,9
14. Constanța 11 20,4 22,2 14,0 3 5,5 3,8 1,7
15. Covasna 2 6,1 2,5 2,5 - - - -
16. Dâmbovița 1 1,3 1,6 0,5 - - - -
17. Dolj 36 38,3 36,2 28,5 5 5,3 5,2 2,6
18. Galați 17 30,3 28,8 16,2 1 1,8 1,1 0,7
19. Giurgiu 14 30,4 31,9 24,0 5 10,9 13,2 6,3
20. Gorj 2 3,2 1,9 1,6 - - - -
21. Harghita 7 14,3 16,0 8,9 1 2,0 1,3 0,6
22. Hunedoara 19 33,9 31,7 29,4 10 17,8 13,9 7,8
23. Ialomița 21 42,8 37,8 32,2 3 6,1 7,9 2,9
24. Iași 12 14,1 11,6 7,8 1 1,2 0,5 0,3
25. Ilfov 3 7,9 9,6 3,0 - - - -
26. Maramureș 5 8,1 5,2 2,8 - - - -
27. Mehedinți 24 40,7 38,9 33,0 7 11,8 12,5 7,8
28. Mureș 27 30,0 22,2 19,4 8 8,9 6,1 3,9
29. Neamț 10 14,3 9,8 8,3 - - - -
30. Olt 16 17,0 19,7 13,2 2 2,1 1,6 0,8
31. Prahova 5 5,8 3,5 2,1 1 1,2 0,6 0,2
32. Satu Mare 23 41,0 47,6 30,0 - - - -
33. Sălaj 27 49,0 54,8 45,1 6 10,9 11,7 5,4
34. Sibiu 15 28,3 31,9 27,2 8 15,1 13,8 7,2
35. Suceava 1 1,1 0,5 0,5 - - - -
36. Teleorman 37 42,0 46,2 40,2 5 5,7 4,9 2,7
37. Timiș 27 36,0 40,5 29,6 4 5,3 3,9 0,7
38. Tulcea 15 34,9 49,6 26,3 3 7,0 6,7 2,6
39. Vaslui 31 43,7 41,6 33,0 1 1,4 0,9 0,6
40. Vâlcea 13 16,9 16,7 10,2 - - - -
41. Vrancea 8 13,6 12,0 9,3 - - - -
TOTAL: 704 26,2 27,2 18,3 134 5,0 5,0 1,9

NOTĂ:

Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.

5.1. Lista cuprinzând comunele în care s-au produs scăderi
accentuate de populație în perioada 1966-1998, care necesită
acțiuni de sprijin și revitalizare

Comune cu scăderi de populație de 30-50% Comune cu scăderi de populație de peste 50%
Județul Denumirea comunei Județul Denumirea comunei
Alba 1. Albac Alba 1. Almașu Mare
2. Arieșeni 2. Ceru-Băcăinți
3. Avram Iancu 3. Doștat
4. Berghin 4. Fărău
5. Blandiana 5. Întregalde
6. Bucium 6. Mogoș
7. Cenade 7. Ohaba
8. Cergău 8. Ponor
9. Ciuruleasa 9. Râmeț
10. Gârbova 10. Roșia de Secaș
11. Gârda de Sus
12. Hopârta
13. Horea
14. Livezile
15. Lopadea Nouă
16. Mirăslău
17. Noșlac
18. Ocoliș
19. Poiana Vadului
20. Poșaga
21. Scărișoara
22. Sohodol
23. Șpring
24. Valea Lungă
25. Vidra
Arad 1. Bârzava Arad 1. Bata
2. Birchiș 2. Șilindia
3. Cermei 3. Șiștarovăț
4. Chisindia 4. Tauț
5. Conop 5. Zerind
6. Craiva
7. Dieci
8. Dorgoș
9. Grăniceri
10. Hălmăgel
11. Hășmaș
12. Mișca
13. Petriș
14. Pilu
15. Pleșcuța
16. Șicula
17. Socodor
18. Târnova
19. Zărand
Argeș 1. Bârla Argeș 1. Arefu
2. Brăduleț 2. Nucșoara
3. Căldăraru
4. Corbeni
5. Cotmeana
6. Dâmbovicioara
7. Hârsești
8. Lunca Corbului
9. Mozăceni
10. Negrași
11. Popești
12. Recea
13. Rociu
14. Sălătrucu
15. Săpata
16. Stolnici
17. Suseni
18. Teiu
19. Uda
20. Ungheni
21. Vedea
Bacău 1. Berești-Bistrița Bacău 1. Izvoru Berheciului
2. Colonești
3. Dealu Morii
4. Filipeni
5. Letea Veche
6. Lipova
7. Motoșeni
8. Oncești
9. Plopana
10. Roșiori
11. Secuieni
12. Strugari
13. Tătărăști
14. Vultureni
Bihor 1. Abram Bihor 1. Husasău de Tinca
2. Boianu Mare
3. Brusturi
4. Căpâlna
5. Cefa
6. Cetariu
7. Cherechiu
8. Chișlaz
9. Ciuhoi
10. Cociuba Mare
11. Copăcel
12. Criștioru de Jos
13. Derna
14. Drăgești
15. Holod
16. Lăzăreni
17. Mădăras
18. Săcădat
19. Sălacea
20. Sălard
21. Sâmbăta
22. Sârbi
23. Șimian
24. Șinteu
25. Spinuș
26. Tarcea
27. Viișoara
Bistrița-Năsăud 1. Budești Bistrița-Năsăud 1. Miceștii de Câmpie
2. Chiochiș 2. Milaș
3. Matei 3. Sânmihaiu de Câmpie
4. Silivașu de Câmpie 4. Urmeniș
5. Târlișua
Botoșani 1. Avrămeni
2. Bălușeni
3. Brăești
4. Concești
5. Cordăreni
6. Corlăteni
7. Coțușca
8. Dângeni
9. Dobârceni
10. George Enescu
11. Gorbănești
12. Havârna
13. Hănești
14. Hilișeu-Horia
15. Hlipiceni
16. Lunca
17. Manoleasa
18. Mihăileni
19. Mitoc
20. Păltiniș
21. Rădăuți-Prut
22. Răuseni
23. Ripiceni
24. Roma
25. Santa Mare
26. Suharău
27. Știubieni
28. Todireni
29. Unțeni
30. Văculești
31. Vârfu Câmpului
32. Viișoara
33. Vlăsinești
Brașov 1. Bunești Brașov 1. Beclean
2. Cața 2. Ticușu
3. Fundata
4. Hârseni
5. Jibert
6. Lisa
7. Mândra
8. Părău
9. Recea
10. Șercaia
11. Șoarș
12. Ucea
13. Viștea
Brăila 1. Berteștii de Jos Brăila 1. Racovița
2. Bordei Verde 2. Scorțaru Nou
3. Ciocile
4. Cireșu
5. Frecăței
6. Galbenu
7. Gradiștea
8. Măxineni
9. Râmnicelu
10. Romanu
11. Roșiori
12. Salcia Tudor
13. Siliștea
14. Surdila-Greci
15. Unirea
16. Vișani
17. Zăvoaia
Buzău 1. Amaru Buzău 1. Chiliile
2. Bălăceanu 2. Murgești
3. Balta Albă 3. Odăile
4. Blăjani 4. Pardoși
5. Boldu
6. Bozioru
7. Brădeanu
8. Breaza
9. C. A. Rosetti
10. Cănești
11. Colți
12. Cozieni
13. Ghergheasa
14. Glodeanu Sărat
15. Glodeanu-Siliștea
16. Mărgăritești
17. Mihăilești
18. Năeni
19. Padina
20. Pănătău
21. Pietroasele
22. Puiești
23. Racovițeni
24. Robeasca
25. Săgeata
26. Sărulești
27. Scorțoasa
28. Scutelnici
29. Valea Salciei
30. Vâlcelele
31. Ziduri
Caraș-Severin 1. Bănia Caraș-Severin 1. Brebu
2. Berliște 2. Brebu Nou
3. Berzasca 3. Ciuchici
4. Buchin 4. Ciudanovița
5. Cărbunari 5. Fârliug
6. Ciclova Română 6. Ocna de Fier
7. Copăcele 7. Zorlențu Mare
8. Doclin
9. Dognecea
10. Ezeriș
11. Forotic
12. Goruia
13. Lăpușnicel
14. Mehadia
15. Naidăș
16. Prigor
17. Ramna
18. Sasca Montană
19. Socol
20. Târnova
21. Ticvaniu Mare
22. Văliug
23. Vărădia
24. Vermeș
Călărași 1. Alexandru Odobescu Călărași 1. Frăsinet
2. Belciugatele 2. Gurbănești
3. Ciocănești 3. Ulmu
4. Cuza Vodă 4. Valea Argovei
5. Dichiseni
6. Dor Mărunt
7. Dorobanțu
8. Grădiștea
9. Ileana
10. Lupșanu
11. Nicolae Bălcescu
12. Radovanu
13. Sărulești
14. Sohatu
15. Vâlcelele
16. Vlad Țepeș
Cluj 1. Așchileu Cluj 1. Aiton
2. Băișoara 2. Aluniș
3. Căianu 3. Beliș
4. Călățele 4. Bobâlna
5. Cămărașu 5. Borșa
6. Căpușu Mare 6. Buza
7. Cătina 7. Chinteni
8. Ceanu Mare 8. Ciurila
9. Cojocna 9. Cornești
10. Dăbâca 10. Geaca
11. Feleacu 11. Mărgău
12. Fizeșu Gherlii 12. Pălatca
13. Frata 13. Panticeu
14. Gârbău 14. Petreștii de Jos
15. Izvoru Crișului 15. Ploscoș
16. Jichișu de Jos 16. Recea-Cristur
17. Jucu 17. Vad
18. Măguri-Răcătău 18. Vultureni
19. Mănăstireni
20. Mintiu Gherlii
21. Mociu
22. Moldovenești
23. Săcuieu
24. Sâncraiu
25. Sânmărtin
26. Sânpaul
27. Suatu
28. Tureni
29. Țaga
30. Valea Ierii
Constanța 1. Adamclisi Constanța 1. Dumbrăveni
2. Aliman 2. Ion Corvin
3. Cerchezu 3. Vulturu
4. Deleni
5. Dobromir
6. Gârliciu
7. Lipnița
8. Oltina
9. Ostrov
10. Saraiu
11. Seimeni
Covasna 1. Comandău
2. Ilieni
Dâmbovița 1. Cornățelu
Dolj 1. Afumați Dolj 1. Brabova
2. Bistreț 2. Gogoșu
3. Botoșești-Paia 3. Seaca de Pădure
4. Bulzești 4. Terpezița
5. Carpen 5. Vârvoru de Jos
6. Celaru
7. Cernătești
8. Cioroiași
9. Drăgotești
10. Drănic
11. Ghercești
12. Gighera
13. Gângiova
14. Goicea
15. Grecești
16. Ișalnița
17. Izvoare
18. Măceșu de Jos
19. Măceșu de Sus
20. Mischii
21. Murgași
22. Negoi
23. Orodel
24. Ostroveni
25. Perișor
26. Radovan
27. Robănești
28. Sălcuța
29. Seaca de Câmp
30. Secu
31. Siliștea Crucii
32. Sopot
33. Teslui
34. Urzicuța
35. Valea Stanciului
36. Vela
Galați 1. Bălăbănești Galați 1. Cuca
2. Bălășești
3. Băleni
4. Berești-Meria
5. Cavadinești
6. Cerțești
7. Corni
8. Gohor
9. Jorăști
10. Nămoloasa
11. Oancea
12. Priponești
13. Scânteiești
14. Smulți
15. Suceveni
16. Vârlezi
17. Vlădești
Giurgiu 1. Bucșani Giurgiu 1. Gogoșari
2. Bulbucata 2. Răsuceni
3. Călugăreni 3. Schitu
4. Daia 4. Stănești
5. Găujani 5. Stoenești
6. Ghimpați
7. Gostinari
8. Greaca
9. Iepurești
10. Izvoarele
11. Letca Nouă
12. Putineiu
13. Singureni
14. Toporu
Gorj 1. Arcani
2. Câlnic
Harghita 1. Atid Harghita 1. Săcel
2. Dârjiu
3. Mărtiniș
4. Merești
5. Plăieșii de Jos
6. Șimonești
7. Ulieș
Hunedoara 1. Baia de Criș Hunedoara 1. Balșa
2. Băița 2. Bătrâna
3. Bănița 3. Bulzeștii de Sus
4. Blăjeni 4. Bunila
5. Boșorod 5. Burjuc
6. Brănișca 6. Lelese
7. Cârjiți 7. Lunca Cernii de Jos
8. Cerbăl 8. Teliucu Inferior
9. Densuș 9. Toplița
10. Dobra 10. Unirea
11. Ghelari
12. Gurasada
13. Lăpugiu de Jos
14. Mărtinești
15. Pestișu Mic
16. Ribița
17. Tomești
18. Vorța
19. Zam
Ialomița 1. Adâncata Ialomița 1. Axintele
2. Albești 2. Drăgoești
3. Balaciu 3. Giurgeni
4. Bărcănești
5. Brazii
6. Ciocârlia
7. Ciochina
8. Ciulnița
9. Cocora
10. Cosâmbești
11. Grindu
12. Miloșești
13. Perieți
14. Reviga
15. Sălcioara
16. Sfântu Gheorghe
17. Sinești
18. Sudiți
19. Valea Ciorii
20. Valea Măcrișului
21. Vlădeni
Iași 1. Andrieșeni Iași 1. Cucuteni
2. Coarnele Caprei
3. Costuleni
4. Cozmești
5. Dobrovăț
6. Grozești
7. Ipatele
8. Moșna
9. Prisăcani
10. Românești
11. Tansa
12. Țuțora
Ilfov 1. Dascălu
2. Nuci
3. Petrăchioaia
Maramureș 1. Ariniș
2. Asuaju de Sus
3. Băsești
4. Bicaz
5. Vima Mică
Mehedinți 1. Balta Mehedinți 1. Bâcleș
2. Bălăcița 2. Cireșu
3. Bâlvănești 3. Godeanu
4. Breznița-Motru 4. Pădina
5. Burila Mare 5. Poroina Mare
6. Căzănești 6. Prunișor
7. Corlățel 7. Vlădaia
8. Devesel
9. Dubova
10. Dumbrava
11. Greci
12. Husnicioara
13. Ilovăț
14. Izvoru Bârzii
15. Livezile
16. Malovăț
17. Obârșia de Câmp
18. Oprișor
19. Podeni
20. Pristol
21. Rogova
22. Șișești
23. Vânători
24. Vânjuleț
Mureș 1. Apold Mureș 1. Băla
2. Ațintiș 2. Bichiș
3. Bahnea 3. Cozma
4. Beica de Jos 4. Iclănzel
5. Bogata 5. Papiu Ilarian
6. Chiheru de Jos 6. Râciu
7. Coroisânmărtin 7. Vețca
8. Crăiești 8. Viișoara
9. Cucerdea
10. Cuci
11. Fântânele
12. Fărăgău
13. Grebenișu de Câmpie
14. Hodoșa
15. Măgherani
16. Miheșu de Câmpie
17. Neaua
18. Ogra
19. Pogăceaua
20. Sânger
21. Sânpetru de Câmpie
22. Șăulia
23. Șincai
24. Suplac
25. Tăureni
26. Voivodeni
27. Zagăr
Neamț 1. Bahna
2. Bârgăuani
3. Dragomirești
4. Făurei
5. Icușești
6. Moldoveni
7. Poienari
8. Războieni
9. Stănița
10. Tupilați
Olt 1. Bărăști Olt 1. Făgețelu
2. Colonești 2. Topana
3. Corbu
4. Cungrea
5. Leleasca
6. Mihăești
7. Oporelu
8. Pleșoiu
9. Radomirești
10. Seaca
11. Spineni
12. Sprâncenata
13. Tătulești
14. Teslui
15. Vâlcele
16. Văleni
Prahova 1. Ariceștii Zeletin Prahova 1. Jugureni
2. Boldești-Gradiștea
3. Călugăreni
4. Salciile
5. Tătaru
Satu Mare 1. Acâș
2. Andrid
3. Beltiug
4. Căuaș
5. Cehal
6. Craidorolț
7. Doba
8. Hodod
9. Homoroade
10. Moftin
11. Pir
12. Pișcolt
13. Pomi
14. Sanislău
15. Santău
16. Săcășeni
17. Săuca
18. Socond
19. Supur
20. Terebești
21. Tiream
22. Valea Vinului
23. Viile Satu Mare
Sălaj 1. Almașu Sălaj 1. Carastelec
2. Băbeni 2. Cuzăplac
3. Bălan 3. Dragu
4. Buciumi 4. Lozna
5. Camăr 5. Zalha
6. Chieșd 6. Zimbor
7. Cizer
8. Coșeiu
9. Creaca
10. Cristolț
11. Dobrin
12. Fildu de Jos
13. Gâlgău
14. Gârbou
15. Hida
16. Horoatu Crasnei
17. Ileanda
18. Letca
19. Măeriște
20. Meseșenii de Jos
21. Plopiș
22. Poiana Blenchii
23. Rus
24. Sâg
25. Sânmihaiu Almașului
26. Someș-Odorhei
27. Treznea
Sibiu 1. Apoldu de Jos Sibiu 1. Alțâna
2. Brădeni 2. Bârghiș
3. Chirpăr 3. Bruiu
4. Iacobeni 4. Cârțișoara
5. Laslea 5. Ludoș
6. Loamneș 6. Marpod
7. Merghindeal 7. Mihăileni
8. Micăsasa 8. Păuca
9. Miercurea Sibiului
10. Nocrich
11. Porumbacu de Jos
12. Șeica Mare
13. Șeica Mică
14. Slimnic
15. Valea Viilor
Suceava 1. Mușenița
Teleorman 1. Balaci Teleorman 1. Bujoreni
2. Bogdana 2. Călmățuiu
3. Botoroaga 3. Necșești
4. Călinești 4. Răsmirești
5. Călmățuiu de Sus 5. Săceni
6. Ciolănești
7. Ciuperceni
8. Crângeni
9. Crângu
10. Didești
11. Drăcșenei
12. Frumoasa
13. Furculești
14. Măgura
15. Mârzănești
16. Mereni
17. Piatra
18. Pietroșani
19. Plopii-Slăvitești
20. Putineiu
21. Salcia
22. Sârbeni
23. Scurtu Mare
24. Segarcea-Vale
25. Sfințești
26. Siliștea-Gumești
27. Slobozia Mândra
28. Stejaru
29. Talpa
30. Tătărăștii de Jos
31. Traian
32. Trivalea-Moșteni
33. Troianu
34. Vârtoape
35. Viișoara
36. Vitănești (Purani)
37. Zâmbreasca
Timiș 1. Balinț Timiș 1. Bara
2. Banloc 2. Bogda
3. Beba Veche 3. Brestovăț
4. Belinț 4. Secaș
5. Bethausen
6. Boldur
7. Cenad
8. Ciacova
9. Criciova
10. Dudeștii Vechi
11. Fârdea
12. Ghizela
13. Giera
14. Jamu Mare
15. Lenauheim
16. Margina
17. Nițchidorf
18. Ohaba Lungă
19. Pietroasa
20. Pișchia
21. Racovița
22. Sacoșu Turcesc
23. Topolovățu Mare
24. Tormac
25. Traian Vuia
26. Uivar
27. Victor Vlad Delamarina
Tulcea 1. Casimcea Tulcea 1. Beidaud
2. Ceamurlia de Jos 2. C. A. Rosetti
3. Chilia Veche 3. Ceatalchioi
4. Ciucurova
5. Crișan
6. Dorobanțu
7. Grindu
8. Hamcearca
9. Horia
10. Maliuc
11. Murighiol
12. Sfântu Gheorghe
13. Slava Cercheză
14. Topolog
15. Valea Nucarilor
Vaslui 1. Alexandru Vlahuță Vaslui 1. Blăgești
2. Arsura
3. Bălteni
4. Bogdana
5. Bogdănița
6. Boțești
7. Bunești-Averești
8. Coroiești
9. Costești
10. Crețești
11. Dănești
12. Dimitrie Cantemir
13. Dragomirești
14. Gârceni
15. Gherghești
16. Hoceni
17. Ivănești
18. Mălușteni
19. Oltenești
20. Oșești
21. Pădureni
22. Puiești
23. Pungești
24. Roșiești
25. Șuletea
26. Tăcuta
27. Tătărăni
28. Viișoara
29. Vulturești
30. Vutcani
31. Zăpodeni
Vâlcea 1. Amărăști
2. Boișoara
3. Câineni
4. Ghioroiu
5. Glăvile
6. Gușoeni
7. Lădești
8. Măciuca
9. Mădulari
10. Milcoiu
11. Racovița
12. Runcu
13. Stănești
Vrancea 1. Bălești
2. Boghești
3. Ciorăști
4. Corbița
5. Gura Caliței
6. Nănești
7. Tănăsoaia
8. Tătăranu
TOTAL: = 704 comune

NOTĂ:

Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.

ANEXA Nr. V


DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL SECȚIUNEA a IV-a - REȚEAUA
DE LOCALITĂȚI
REȚEAUA DE LOCALITĂȚI RURALE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...