Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară și de verificare a eligibilității acestuia | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară și de verificare a eligibilității acestuia

Art. 6. -

(1) Angajatorii fermieri, prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

a) Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

b) Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, și Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotărâre de Guvern, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, organizate în condițiile legii potrivit Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

Art. 7. -

(1) Direcțiile au obligația de a întocmi un registru unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (1) se asigură de către un angajat al direcției, numit prin decizie a directorului executiv.

(3) Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor județe, dacă face dovada deținerii unor puncte de lucru în județele respective.

(4) Registrul unic trebuie să cuprindă:

a) denumirea angajatorului fermier;

b) numele și prenumele angajatului - tânăr beneficiar;

c) numărul și data cererii de înscriere în Program;

d) documente justificative pentru angajatorul fermier și angajat - tânăr beneficiar;

e) suma totală aprobată.

(5) Pentru înregistrarea eronată a datelor în registrul unic, angajatul direcției răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Modul de colectare și prelucrare a datelor personale ale tinerilor beneficiari de către direcții se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea asigurării confidențialității și securității adecvate a acestor date, asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestora.

(2) În procesul de preluare a datelor cu caracter personal, direcțiile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale legislației naționale, adoptată cu respectarea regulamentului menționat.

(3) Datele personale ale tinerilor beneficiari pot fi comunicate instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care le revin acestora.

(4) Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea aplicării Programului sunt: numele și prenumele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal și studiile.

(5) Datele personale ale tinerilor beneficiari sunt păstrate pe întreaga perioadă a contractului de muncă și ulterior încetării acestuia, potrivit prevederilor legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 9. -

Direcțiile îndeplinesc următoarele atribuții:

a) pun la dispoziția tinerilor beneficiari cererea de înscriere în Program;

b) înregistrează cererea de înscriere, însoțită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieșiri al direcțiilor;

c) verifică cererea de înscriere, precum și conformitatea documentelor anexate;

d) solicită completări/clarificări/modificări în situația în care se constată neconformități ale documentelor depuse, pe care le comunică angajatorului fermier în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

e) analizează dosarul din punctul de vedere al eligibilității în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea;

f) aprobă cererea de înscriere în Program, dacă dosarul îndeplinește condițiile prevăzute de Lege, o înscrie în registrul unic pentru accesarea Programului și informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil;

g) respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;

h) notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus;

i) exercită orice alte responsabilități în legătură cu implementarea Programului, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 10. -

(1) Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menținerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidență a salariaților, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților și cu statul de plată.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la direcții până la data de 15 a lunii, pentru luna anterior lucrată de angajați.

(3) Direcțiile aprobă lunar plata sumelor aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare angajator fermier în parte, și se asigură că sumele care se acordă angajatorului fermier sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage respingerea plății reprezentând sprijin financiar lunar.

Art. 11. -

Direcțiile întocmesc lunar situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

Art. 12. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. -

După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor.

Art. 14. -

Direcțiile virează sumele necesare reprezentând sprijin financiar în conturile angajatorului fermier, potrivit legislației în vigoare.

Art. 15. -

(1) Registrul unic prevăzut la art. 7 alin. (1), documentația depusă pentru accesarea Programului, precum și întreaga documentație corespunzătoare derulării Programului se păstrează la direcție pe o perioadă de 10 ani fiscali, de la data efectuării înscrierii în Program.

(2) Direcțiile întocmesc lista cuprinzând beneficiarii sprijinului financiar și sumele acordate acestora și o publică pe site-ul direcțiilor.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară și de verificare a eligibilității acestuia
Dispoziții finale
;
se încarcă...