CERERE de înscriere în Program | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la Normele metodologice -
CERERE
de înscriere în Program

Către

Direcția pentru Agricultură a județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Angajatorul fermier1.........., cu sediul în localitatea.........., județul.........., înscris/înscrisă la registrul comerțului cu nr..........., CUI.........., cod CAEN..........2, cont bancar/trezorerie deschis la.........., reprezentat de domnul/doamna.........., domiciliat/domiciliată în localitatea.........., județul.........., str........... nr..........., deținător/deținătoare a BI/CI seria.......... nr..........., eliberat/eliberată la data de.........., CNP.........., în calitate de.......... (împuternicit/reprezentant legal/administrator), solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, și depun următoarele documente:

1 Se menționează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

2 Desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară.

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției, împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Solicitant,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Verificat reprezentant direcție
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CERERE de înscriere în Program
DECLARAȚIE
DECLARAȚIE
REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
;
se încarcă...