Realizarea controlului financiar de gestiune | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Realizarea controlului financiar de gestiune

Art. 8. -

Conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabilește:

a) modul de întocmire și realizare a programului de activitate;

b) durata efectuării unei acțiuni de control;

c) tipurile de acte de control, circuitul și modul de evidență a acestora;

d) desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite.

Art. 9. -

Constatările înscrise în actele de control trebuie să fie precise, bazate pe date și documente, eliminându-se orice elemente și descrieri personale, inutile și neconcludente. Pentru deficiențele constatate se consemnează, în mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementările interne încălcate, consecințele economico-financiare, patrimoniale, persoanele răspunzătoare și măsurile propuse.

Art. 10. -

(1) Actele de control se prezintă conducătorului operatorului economic.

(2) Conducătorul operatorului economic analizează, dispune și urmărește ducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în actele de control.

(3) Conducătorul operatorului economic asigură, trimestrial sau ori de câte ori se impune, informarea consiliului de administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.

(4) Persoana desemnată de conducătorul operatorului economic, cu atribuții de control financiar de gestiune, participă la ședințele consiliului de administrație, atunci când se dezbat probleme financiare, contabile și de control financiar de gestiune.

Art. 11. -

La solicitarea persoanelor cu atribuții de control financiar de gestiune, personalul operatorului economic este obligat:

a) să pună la dispoziție actele, documentele și înscrisurile solicitate;

b) să furnizeze informații și explicații verbale și/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul acțiunii de control financiar de gestiune;

c) să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;

d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;

e) să semneze cu sau fără obiecții actul de control.

Art. 12. -

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare economice și cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul cu studii medii și cel cu studii superioare economice și cu vechime efectivă mai mică de doi ani, încadrat cu atribuții de control financiar de gestiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își desfășoară în continuare activitatea.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi încadrate doar persoane care au studii superioare economice.

Art. 13. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, conducătorii operatorilor economici sunt obligați să elaboreze proceduri și să asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Organizarea controlului financiar de gestiune
Realizarea controlului financiar de gestiune
;
se încarcă...