Organizarea controlului financiar de gestiune | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea controlului financiar de gestiune

Art. 3. -

Controlul financiar de gestiune se organizează la operatorul economic pentru controlul gestiunilor proprii, precum și la subunitățile din structura acestuia.

Art. 4. -

Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme:

a) controlul preventiv, care constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri și cheltuieli și a anexelor la acestea;

b) controlul operativ, care constă în verificarea unor operațiuni economico-financiare desfășurate în cursul exercițiului financiar curent.

Art. 5. -

Controlul financiar de gestiune aplică, în principal, următoarele metode de control:

a) control general, care constă în activitatea de verificare a tuturor operațiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului;

b) control parțial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operațiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată.

Art. 6. -

Controlul financiar de gestiune utilizează, în principal, următoarele instrumente specifice:

a) sistemul de bugete, care constă în controlul periodic al bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și ale subunităților din structura acestuia, precum și pe principalele activități, prin compararea permanentă a rezultatelor obținute cu previziunile bugetare, cu scopul:

1. identificării factorilor și cauzelor abaterilor de la prevederile bugetare;

2. informării conducerii și responsabililor de la diferite niveluri ierarhice;

3. fundamentării eventualelor acțiuni corective;

4. aprecierii activității diferiților responsabili de bugete.

b) costuri standard, care constă în compararea periodică a costului efectiv cu cel standard la nivelul operatorului economic și al subunităților din structura acestuia și a principalelor activități, în scopul identificării ariilor de activitate eficientă sau ineficientă, factorilor și cauzelor abaterilor și a fundamentării măsurilor corective care se impun;

c) situațiile financiare, așa cum sunt prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) sistemul informațional, care constă în totalitatea procedeelor, metodelor și mijloacelor utilizabile la nivelul entității, în cadrul procesului informațional considerat ca un tot organic al operațiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare și stocare a datelor și informațiilor;

e) controlul reciproc, care constă în cercetarea și confruntarea la aceeași unitate a unor documente sau evidențe cu conținut identic, însă diferite ca formă, pentru aceleași operații sau pentru operații diferite, însă legate reciproc;

f) controlul sistematic, care constă în gruparea documentelor pe probleme și apoi controlul acestora în ordine cronologică.

Art. 7. -

(1) Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale și lunare, întocmite de către personalul cu atribuții de control financiar de gestiune și aprobate de conducătorul operatorului economic.

(2) Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:

a) solicitarea conducerii operatorului economic;

b) rezultatele analizei de risc cu privire la activitățile specifice și impactul financiar al acestora;

c) rezultatele controalelor anterioare;

d) perioada de la precedenta verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective și până la împlinirea termenului de prescripție.

(3) Programul de activitate cuprinde subunitățile din structura operatorului economic, gestiunile și activitățile operatorului economic ce urmează a fi controlate, obiectivele, perioada controlată și cea stabilită pentru efectuarea acesteia.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Organizarea controlului financiar de gestiune
Realizarea controlului financiar de gestiune
;
se încarcă...