Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară din 15.11.2012

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport întocmit de către inspectorul judiciar sau de către echipa de inspectori judiciari.

(2) Raportul întocmit conform prevederilor alin. (1) conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele sesizate, conținutul verificărilor efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, prezentarea situației de fapt și argumentarea soluției propuse Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere rezultatul verificărilor și dispozițiile legale incidente în speță.

(3) După avizarea de către șeful direcției de inspecție judiciară și de inspectorul-șef, raportul se comunică judecătorului/procurorului vizat, în vederea formulării de obiecțiuni.

(4) Obiecțiile se formulează în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării raportului și se transmit Inspecției Judiciare.

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4), raportul de inspecție prevăzut la alin. (1), împreună cu materialul care a stat la baza întocmirii acestuia, eventualele obiecții formulate de magistrat, precum și, dacă este cazul, răspunsul Inspecției Judiciare referitor la acestea se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL III Realizarea lucrărilor de inspecție referitoare la atribuțiile de control ale Inspecției Judiciare

SECȚIUNEA 1 Procedura de efectuare a controalelor de către Inspecția Judiciară

§ 1.1. Dispoziții generale

Art. 55. -

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), c), d) și h) din Legea nr. 317/2004, republicată, Inspecția Judiciară, prin inspectorii judiciari, desfășoară, în principal, următoarele tipuri de control:

a) controlul privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor, ce decurg din legi și regulamente, de către conducerea instanței sau parchetului;

b) controlul privind respectarea normelor procedurale și regulamentare de către judecători/procurori și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor;

c) controlul tematic;

d) controlul privind remedierea deficiențelor constate ca urmare a unor verificări anterioare.

Art. 56. -

(1) Controalele prevăzute la art. 55 lit. a) -d) și domeniile specifice de activitate în care se exercită controlul se stabilesc, prin ordin, anual sau ori de câte ori se impune de către inspectorul-șef, după consultarea inspectorilor judiciari, ori la propunerea ministrului justiției, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție. Ordinul inspectorului-șef se comunică Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Plenul sau secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot dispune, prin hotărâre, efectuarea de către Inspecția Judiciară a controalelor prevăzute la art. 55 lit. a) -d), precum și a oricăror altor controale, în condițiile legii.

Art. 57. -

În cadrul controlului prevăzut la art. 55 lit. a) se verifică modul de îndeplinire de către judecătorii și procurorii cu funcții de conducere a atribuțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare și comunicare, precum și respectarea obligațiilor prevăzute de legi și regulamente pentru a asigura buna funcționare a instanței sau a parchetului și calitatea corespunzătoare a serviciului public.

Art. 58. -

(1) Controlul prevăzut la art. 55 lit. b) vizează verificarea respectării de către judecători și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor a normelor procedurale și regulamentare privind primirea și înregistrarea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunțarea, redactarea și comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanțele competente, punerea în executare a hotărârilor penale și civile.

(2) În cazul parchetelor, obiectul controlului constă în verificarea respectării de către procurori și personalul auxiliar de specialitate a normelor procedurale și regulamentare privind primirea și înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate și independența procurorilor, respectarea termenelor, redactarea și comunicarea actelor procedurale.

Art. 59. -

Controlul tematic are ca obiect verificarea respectării normelor procedurale și regulamentare privind un anumit domeniu de activitate sau compartiment din cadrul instanțelor și al parchetelor.

Art. 60. -

Controlul privind remedierea deficiențelor constatate ca urmare a unor verificări anterioare vizează îndeplinirea măsurilor dispuse pentru înlăturarea disfuncționalităților și pentru îmbunătățirea performanței instanței sau parchetului verificat.

§ 1.2. Activitatea premergătoare efectuării controlului

Art. 61. -

Echipele de control și perioadele în care se desfășoară verificările, obiectivele controlului și structura raportului de control, precum și data predării raportului de control se stabilesc, prin ordin al inspectorului-șef, la propunerea șefului direcției de inspecție judiciară corespunzătoare, după consultarea inspectorilor judiciari.

Art. 62. -

(1) În vederea efectuării controlului, echipa de inspectori judiciari desemnată solicită conducerii instanței/parchetului unde urmează a se efectua verificările comunicarea datelor și informațiilor necesare în raport cu obiectivele controlului, printr-o adresă avizată de șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare.

(2) Echipa de inspectori judiciari poate utiliza și informațiile relevante aflate în evidențele Inspecției Judiciare și ale Consiliului Superior al Magistraturii, precum și pe cele accesibile în sistemul informatic ECRIS al instanței/parchetului verificat.

(3) După comunicarea relațiilor solicitate și examinarea datelor prevăzute la alin. (2), echipa de inspectori judiciari realizează o planificare a activităților de control, care se aduce la cunoștința conducerii instanțelor/parchetelor verificate.

(4) Coordonatorul echipei de control, desemnat de șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare prin consultarea membrilor echipei de inspectori judiciari, stabilește strategia de efectuare a verificărilor, repartizarea atribuțiilor și modalitatea de întocmire a raportului.

§ 1.3. Modalitatea de desfășurare a controlului

Art. 63. -

(1) La data stabilită, echipa de control se prezintă la sediul instanței sau al parchetului unde urmează a se efectua verificările și aduce la cunoștința conducerii instanței/parchetului componența echipei, obiectivele controlului, planificarea activităților de control și programul de lucru.

(2) Verificările se efectuează, de regulă, în timpul programului de lucru al instanței sau al parchetului; cu acordul conducerii instanței/parchetului, verificările pot fi efectuate și după orele de program.

(3) În funcție de volumul de activitate, specificul fiecărei instanțe sau parchet, obiectivele controlului și aspectele identificate în activitatea instanței sau parchetului, se stabilește procentul lucrărilor supuse verificărilor, care se efectuează prin sondaj.

(4) Controlul se desfășoară conform obiectivelor stabilite.

(5) În cazul constatării unor disfuncționalități majore în activitatea instanțelor/parchetelor controlate, echipa de inspectori judiciari solicită inspectorului-șef extinderea verificărilor sau a obiectivelor controlului.

(6) În situația în care, pe parcursul verificărilor, se constată că există indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare sau de încălcare a normelor Codului deontologic de către judecători, procurori sau magistrați asistenți, inspectorul judiciar/echipa de inspectori judiciari întocmește un referat cu propunere de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare și îl înaintează inspectorului-șef.

(7) Sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare se realizează pe baza procesului-verbal întocmit de inspectorul-șef, ca urmare a analizei referatului prevăzut la alin. (6).

§ 1.4. Finalizarea controlului

Art. 64. -

(1) După finalizarea verificărilor, echipa de inspectori judiciari prezintă conducerii instanței/parchetului principalele constatări și concluziile preliminare ale controlului.

(2) Raportul de control se întocmește de echipa de inspectori judiciari, conform structurii stabilite.

(3) În conținutul raportului prevăzut la alin. (2) sunt prezentate, în mod clar, concis și sintetic, următoarele date: modalitatea de stabilire a controlului și echipei de control, obiectivele controlului, aspectele pozitive din activitatea instanței/parchetului care pot fi generalizate ca bune practici, deficiențele constatate, concluziile și propunerile echipei de inspectori judiciari.

(4) În cazul în care se constată o interpretare sau aplicare neunitară a unor dispoziții legale sau regulamentare ori în situația existenței unor dispoziții legale care suscită mai multe interpretări, în cuprinsul raportului se prezintă punctul de vedere al instanței sau al parchetului, precum și, dacă este cazul, constatările echipei de inspectori judiciari cu privire la respectarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(5) În situația în care verificările efectuate evidențiază exercitarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcții de conducere a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale, în raportul de control se menționează și se argumentează propunerea de revocare a acestor persoane din funcția de conducere.

(6) Raportul de control, după avizarea de către șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare și inspectorul-șef, este comunicat instanței/parchetului verificat, pentru formularea unor eventuale obiecții, în termenul stabilit de echipa de inspectori judiciari.

(7) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (6), raportul și eventualele obiecții formulate de instanța/parchetul verificat se înaintează secției corespunzătoare sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 65. -

(1) În cazul în care obiecțiile formulate de instanța/parchetul verificat sunt considerate întemeiate, Secția sau Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune completarea verificărilor, cu indicarea în scris și motivat a aspectelor ce urmează a fi completate.

(2) În această situație, după efectuarea completărilor dispuse, se întocmește un nou raport care cuprinde datele menționate în raportul de control inițial și rezultatul verificărilor suplimentare efectuate.

(3) După aprobarea de către Secția sau Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, raportul de control se publică pe pagina de internet a Inspecției Judiciare, cu respectarea dispozițiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de efectuare a verificărilor în cazul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art. 66. -

Revocarea din funcția de conducere a judecătorilor și procurorilor pentru motivul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în baza verificărilor efectuate de Inspecția Judiciară.

Art. 67. -

(1) Pentru stabilirea incidenței cazului de revocare din funcția de conducere a judecătorilor și procurorilor, prevăzut de dispozițiilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, verificările efectuate de Inspecția Judiciară vizează: modalitatea de exercitare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale.

(2) La verificarea organizării eficiente a activității sunt avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane și materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor în cadrul instanțelor sau parchetelor.

(3) La verificarea comportamentului și comunicării sunt avute în vedere, în principal, comportamentul și comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justițiabilii, persoanele implicate în actul de justiție, alte instituții, mass-media, asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul instanței sau parchetului și transparența actului de conducere.

(4) La verificarea asumării responsabilității sunt avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secvențiale în domeniul justiției și respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor.

(5) La verificarea aptitudinilor manageriale sunt avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă și capacitatea de adaptare rapidă.

Art. 68. -

(1) Dispozițiile privind procedura de efectuare a controlului, prevăzute la art. 61, 62 și art. 63 alin. (1), (2), (6) și (7), se aplică în mod corespunzător.

(2) După finalizarea verificărilor, echipa de inspectori judiciari întocmește un raport, în conținutul căruia sunt menționate: modalitatea de stabilire a controlului și echipei de control, obiectivele controlului, aspectele rezultate din verificările efectuate, concluziile și propunerile corespunzătoare situației de fapt reținute.

(3) Raportul, după avizarea de către șeful direcției de inspecție judiciară și inspectorul-șef, este înaintat secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...