Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară din 15.11.2012

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

a) completarea cercetării disciplinare;

b) infirmarea rezoluției emise de inspectorul judiciar sau de echipa de inspectori judiciari.

(5) Completarea cercetării disciplinare se efectuează în cel mult 30 de zile de la data dispunerii acesteia, de regulă, de către același inspector judiciar sau aceeași echipă de inspectori judiciari.

(6) După completarea cercetării disciplinare, se întocmește de către inspectorul judiciar sau de către echipa de inspectori judiciari o nouă rezoluție, care cuprinde, în mod corespunzător, mențiunile prevăzute de art. 32 alin. (6).

(7) Prin rezoluția prevăzută de alin. (4) lit. b), inspectorul-șef poate dispune una din următoarele soluții:

a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

b) respingerea sesizării.

Art. 34. -

Rezoluția de admitere a sesizării prevăzută de art. 33 alin. (1) lit. a), confirmată de inspectorul-șef, precum și rezoluția emisă de inspectorul-șef, în condițiile prevăzute de art. 33 alin. (7) lit. a), se comunică magistratului cercetat și se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult 30 zile de la data finalizării cercetării, prin adresă semnată de inspectorul-șef.

Art. 35. -

Rezoluția de respingere a sesizării prevăzută de art. 33 alin. (1) lit. b), confirmată de inspectorul-șef, precum și rezoluția emisă de inspectorul-șef, în condițiile prevăzute de art. 33 alin. (7) lit. b), se comunică persoanei care a formulat sesizarea, magistratului vizat și, după caz, instituțiilor care au transmis sesizarea, prin adresă semnată de inspectorul-șef.

Art. 36. - Reviste (1)

(1) Rezoluțiile de respingere a sesizării prevăzute de art. 35 pot fi contestate de persoana care a făcut sesizarea, în termen de 15 zile de la comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile, la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București. Reviste (1)

(2) În cazul în care, prin hotărârea Curții de Apel București, se dispune desființarea rezoluției contestate și trimiterea dosarului la Inspecția Judiciară pentru continuarea procedurii disciplinare, dosarul este repartizat aleatoriu, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) - (3) care se aplică în mod corespunzător.

(3) Termenul de soluționare a dosarului nu poate fi mare de 30 de zile și se stabilește astfel încât să nu se împlinească termenul de prescripție al răspunderii disciplinare.

(4) Dispozițiile referitoare la efectuarea și completarea cercetării disciplinare, precum și la soluțiile care pot fi dispuse de inspectorii judiciari, prin rezoluție, se aplică în mod corespunzător.

Art. 37. - Reviste (1)

(1) În situația în care, în cursul cercetării disciplinare, se constată că există indicii cu privire la încălcarea de către magistratul cercetat a normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari întocmesc, în mod distinct, un raport, prin care se sesizează secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la aspectele constatate. Reviste (1)

(2) Raportul întocmit conform prevederilor alin. (1) conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele sesizate, conținutul verificărilor efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, actele efectuate în cursul cercetării disciplinare, data finalizării cercetării disciplinare, prezentarea situației de fapt și a apărărilor formulate de persoana cercetată, soluția pronunțată în urma cercetării disciplinare, argumentarea sesizării secției Consiliului Superior al Magistraturii privind încălcarea normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, raportate la rezultatul verificărilor prealabile și al cercetării disciplinare și la dispozițiile legale incidente în speță.

(3) Raportul, avizat de șeful de direcție de inspecție judiciară și de inspectorul-șef, este înaintat secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistratură, în termen de cel mult 30 zile de la data finalizării cercetării.

SECȚIUNEA a 3-a Procedura efectuării verificărilor privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor

Art. 38. -

(1) Inspecția Judiciară se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și de către orice persoană, în legătură cu încălcarea de către judecători, procurori și magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a normelor Codului deontologic al judecătorilor sau procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005.

(2) Dispozițiile art. 10 alin. (3) - (4) și (6) și art. 11 alin. (1) - (7) se aplică în mod corespunzător.

(3) Dispozițiile referitoare la procedura efectuării verificărilor prealabile, prevăzute de art. 12-14, se aplică în mod corespunzător.

Art. 39. -

(1) În cadrul verificărilor se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia existența sau inexistența vinovăției.

(2) În cazul în care se apreciază că sunt necesare verificări directe, inspectorul judiciar comunică magistratului verificat data stabilită pentru efectuarea verificărilor, printr-o invitație, la care se anexează copia sesizării.

(3) Procedura de efectuare a verificărilor se desfășoară conform dispozițiilor art. 26 alin. (2) - (7) și art. 27 alin. (1) - (4), care se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care, din cauza neprezentării în mod repetat la efectuarea verificărilor a magistratului vizat sau a imposibilității repetate de îndeplinire a procedurii de comunicare cu acesta, indiferent de natura motivului, există posibilitatea depășirii termenului maxim de 90 de zile, prevăzut de art. 45 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, republicată, sau a termenului de un an de la data săvârșirii faptei, verificarea se efectuează și în lipsă, fără ca acest lucru să afecteze valabilitatea acesteia.

(5) În situația în care judecătorul/procurorul față de care se efectuează verificările se prezintă la data stabilită pentru efectuarea verificărilor, procedura prevăzută de dispozițiile art. 29 alin. (2) - (5), art. 30 și 31 se aplică în mod corespunzător.

Art. 40. -

(1) Rezultatul verificărilor privind încălcarea normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor se consemnează într-un raport întocmit de către inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari.

(2) Raportul întocmit conform prevederilor alin. (1) conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele sesizate, conținutul verificărilor efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, prezentarea situației de fapt și a apărărilor formulate de persoana verificată, argumentarea soluției propuse secției Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere rezultatul verificărilor și dispozițiile legale incidente în speță.

(3) Raportul, avizat de șeful de direcție de inspecție judiciară și de inspectorul-șef, este înaintat secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistratură, în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării verificării.

(4) În procedura de avizare a raportului, inspectorul-șef, din oficiu sau la propunerea șefului de direcție, poate dispune, prin rezoluție, completarea verificărilor.

(5) Completarea verificărilor se efectuează, în termen de maximum 30 de zile de la data rezoluției inspectorului-șef, de către același inspector judiciar sau aceeași echipă de inspectori judiciari, întocmindu-se un nou raport.

(6) Raportul prevăzut de alin. (5) conține, pe lângă aspectele cuprinse în raportul anterior, și următoarele mențiuni: data finalizării completării verificărilor, aspectele noi rezultate ca urmare a completării, argumentarea soluției propuse secției Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere aspectele rezultate din completarea verificărilor.

(7) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 4-a Procedura efectuării verificărilor privind condiția bunei reputații pentru judecătorii și procurorii în funcție

Art. 41. -

(1) Verificările referitoare la condiția bunei reputații pentru judecătorii și procurorii în funcții se efectuează, ca urmare a sesizării din oficiu a Inspecției Judiciare, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a oricărei persoane interesate.

(2) Dispozițiile art. 10 alin. (3) - (4) și (6) și art. 11 alin. (1) - (7) se aplică în mod corespunzător.

(3) Procedura de efectuare a verificărilor prevăzută de art. 12-14 și art. 39 se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. -

(1) Pe parcursul procedurii de verificare și constatare a condiției de bună reputație, în cazul în care inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari apreciază că exercitarea în continuare a funcției de către judecătorul/procurorul vizat ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurii sau că această procedură este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției, formulează o notă cu propunere de suspendare din funcție a magistratului până la finalizarea procedurii.

(2) Nota cu propunerea de suspendare din funcție a magistratului conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele semnalate prin sesizare, argumentarea propunerii de suspendare din funcție.

(3) Nota se înaintează, prin adresă semnată de inspectorul-șef, secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 43. -

(1) Rezultatul verificărilor referitoare la condiția bunei reputații pentru judecătorii și procurorii în funcții se consemnează într-un raport întocmit de către inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari.

(2) Dispozițiile prevăzute de art. 40 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1), avizat de șeful direcției de inspecție judiciară și de inspectorul-șef, se comunică judecătorului/procurorului verificat și persoanei care a înaintat sesizarea, în vederea formulării de obiecții, în termen de 15 zile de la data întocmirii.

(4) Obiecțiile se formulează în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării raportului și se transmit Inspecției Judiciare.

(5) După expirarea termenului prevăzut de alin. (4), raportul de inspecție prevăzut la alin. (1), împreună cu materialul care a stat la baza întocmirii acestuia, eventualele obiecții formulate de magistratul vizat și de persoana care a înaintat sesizarea, precum și, dacă este cazul, împreună cu răspunsul Inspecției Judiciare referitor la acestea se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) În situația în care secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune retrimiterea raportului pentru completarea verificărilor, aceasta se efectuează de către același inspector judiciar sau de către aceeași echipă de inspectori judiciari, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea la Inspecția Judiciară a dispoziției secției.

(7) După completarea verificărilor dispuse de secția Consiliului Superior al Magistraturii, se întocmește un nou raport, care conține atât datele cuprinse în raportul anterior, cât și următoarele mențiuni: data finalizării completării verificărilor, aspectele noi rezultate ca urmare a completării, argumentarea soluției propuse secției Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere rezultatul completării verificărilor.

(8) Raportul prevăzut de alin. (7), avizat de șeful direcției de inspecție judiciară și de inspectorul-șef, în termen de 15 zile de la data întocmirii, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

SECȚIUNEA a 5-a Procedura de efectuare a verificărilor privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 44. -

(1) Verificările privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se efectuează de către inspectorii judiciari, la solicitarea comisiei de organizare a concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform dispozițiilor art. 9 pct. 16 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, cu modificările ulterioare.

(2) Dispozițiile art. 11 alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. -

Conform dispozițiilor art. 25 alin. (6) și art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, verificările privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție vizează:

a) conduita profesională în timpul ședinței de judecată și relația cu justițiabilii, avocații, experții, interpreții în timpul exercitării funcției;

b) relațiile cu colegii, grefierii, restul personalului instanței ori al parchetului la care au funcționat ori al personalului instanțelor sau al parchetelor superioare ori inferioare ierarhic;

c) conduita în societate;

d) integritatea, evitarea conflictelor de interese de orice natură, imparțialitatea;

e) modul în care se raportează la valori precum independența justiției și a judecătorului/procurorului.

Art. 46. -

(1) Verificările privind conduita profesională în timpul ședinței de judecată și relația cu justițiabilii, avocații, experții, interpreții în timpul exercitării funcției se realizează de inspectorii judiciari prin asistarea la ședințele de judecată, precum și prin solicitarea de relații de la barou, corpul experților și interpreților.

(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), inspectorul judiciar solicită conducerii instanței/secției sau parchetului planificarea în ședințele de judecată a judecătorului/procurorului de ședință și asistă la ședințele de judecată, fără a anunța, în prealabil, magistratul vizat sau conducerea instanței/parchetului.

(3) Inspectorul judiciar înștiințează, ulterior asistării la ședința de judecată, conducerea instanței cu privire la activitatea desfășurată și obiectul verificărilor.

(4) În raport cu calitatea candidatului, se solicită relații de la parchetul de pe lângă instanța unde își desfășoară activitatea judecătorul sau, după caz, de la instanța corespunzătoare parchetului unde candidatul este procuror.

Art. 47. -

(1) Verificarea aspectelor prevăzute la art. 45 lit. b) și c) se realizează prin discuții între inspectorul judiciar și colegii candidatului, grefierii, restul personalului instanței/parchetului la care a funcționat sau al personalului instanțelor/parchetelor superioare ori inferioare ierarhic.

(2) Conținutul discuțiilor dintre inspectorul judiciar și colegii, grefierii, restul personalului instanței ori al parchetului, personalul instanțelor/parchetelor superioare sau inferioare ierarhic și conducerile instanțelor/parchetelor este consemnat, în rezumat, într-un proces-verbal, fără a se indica nominal autorul fiecăreia dintre susțineri.

Art. 48. -

(1) Pentru verificarea aspectelor referitoare la integritatea și imparțialitatea candidatului și evitarea conflictelor de interese de orice natură inspectorul judiciar analizează cazurile în care au fost formulate cereri de recuzare a candidatului sau cereri de abținere de către acesta, situațiile în care candidatul a semnalat colegiului de conducere conflictele de interese de orice natură și modul de soluționare.

(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), inspectorul judiciar poate solicita relații de la parchetul competent sau de la orice alte instituții cu competență în domeniu și poate utiliza date sau informații din evidențele Inspecției Judiciare și ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la candidat.

(3) Cu acordul candidatului, pot fi consultate de către inspectorul judiciar fișele și rapoartele întocmite de comisia de evaluare cu privire la activitatea profesională a acestuia.

Art. 49. -

Inspectorul judiciar analizează, în cadrul discuțiilor cu candidatul, modul în care acesta se raportează la valori precum independența justiției și a judecătorului.

Art. 50. -

(1) După finalizarea verificărilor, inspectorul judiciar întocmește un proces-verbal, în care consemnează toate activitățile efectuate, precum și orice alte aspecte relevante cu privire la modul de desfășurare a procedurii.

(2) Inspectorul judiciar întocmește un raport care cuprinde următoarele: data sesizării Inspecției Judiciare, data efectuării verificărilor, prezentarea pe scurt a conținutului verificărilor, data finalizării verificărilor, concluziile rezultate în urma efectuării verificărilor.

(3) Raportul este înaintat comisiei de organizare a concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin adresă semnată de inspectorul-șef.

SECȚIUNEA a 6-a Procedura de efectuare a verificărilor privind activitatea profesională și îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații la funcția de inspector judiciar

Art. 51. -

(1) Verificările privind îndeplinirea condiției de bună reputație, precum și alte aspecte relevante din activitatea profesională și conduita candidaților la funcția de inspector judiciar se efectuează la solicitarea comisiei de examinare, prevăzută la art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012.

(2) Dispozițiile art. 11 alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. -

(1) Principalele aspecte vizate de verificările cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație, precum și la alte aspecte relevante din activitatea și conduita candidaților la funcția de inspector judiciar sunt prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) -e).

(2) Dispozițiile art. 46-49 și art. 50 alin. (1) - (2) referitoare la procedura de efectuare a verificărilor se aplică în mod corespunzător.

(3) Raportul întocmit de inspectorul judiciar este înaintat comisiei de examinare prevăzute la art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012.

SECȚIUNEA a 7-a Procedura de efectuare a verificărilor pentru soluționarea sesizărilor cu privire la independența și imparțialitatea judecătorilor și procurorilor și a cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței acestora

Art. 53. -

(1) Verificările pentru soluționarea sesizărilor cu privire la independența și imparțialitatea judecătorilor și procurorilor și a cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței acestora se efectuează la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Cererile privind apărarea reputației profesionale și a independenței adresate de judecători și procurori direct Inspecției Judiciare se înaintează, pe cale administrativă, Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Dispozițiile art. 11 alin. (1) - (6), art. 12, 13 și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 54. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...