Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară din 15.11.2012

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Finalizarea verificărilor prealabile se constată printr-un proces-verbal întocmit de către inspectorii judiciari, care au efectuat verificările.

Art. 16. -

(1) Dacă în urma verificărilor prealabile efectuate se constată disfuncționalități în activitatea instanțelor sau parchetelor ori elemente de practică neunitară, inspectorii judiciari întocmesc, alături de rezoluția de clasare sau propunere de clasare, o notă în care sunt evidențiate aspectele constatate și propunerile formulate. Reviste (1)

(2) În cazurile în care soluționarea sau reglementarea aspectelor semnalate sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, nota, avizată de inspectorul-șef, se înaintează secției corespunzătoare sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 17. -

(1) În situația în care Inspecția Judiciară este sesizată cu aspecte care au făcut obiectul unor verificări anterioare, pentru care, după caz, s-a formulat răspuns sau s-a dispus clasarea, respingerea sesizării, cercetarea disciplinară sau exercitarea acțiunii disciplinare de către Inspecția Judiciară, noua sesizare primește același număr de înregistrare cu cel al sesizării anterioare. Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut de alin. (1), inspectorul judiciar desemnat întocmește un referat cu propunere de arhivare a lucrării, care se avizează de către șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare. Jurisprudență (1)

(3) Măsura dispusă, conform alin. (2), se comunică petentului, iar, în cazul sesizării Inspecției Judiciare în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, titularului acțiunii disciplinare i se transmite rezultatul verificărilor anterioare, prin adresă semnată de inspectorul-șef. Jurisprudență (1)

(4) Sesizările ulterioare cu același conținut se arhivează, fără răspuns către petent, pe baza referatului întocmit de inspectorul judiciar desemnat. Reviste (1)

(5) Dacă noua sesizare cuprinde și aspecte noi, care nu au făcut obiectul verificărilor anterioare, aceasta se înregistrează sub număr nou și se efectuează verificări prealabile cu privire la aspectele nou-sesizate, conform dispozițiilor art. 11-14. Jurisprudență (1)

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), după soluționarea lucrării, titularului acțiunii disciplinare i se comunică și rezultatul verificărilor anterioare.

§ 1.5. Finalizarea verificărilor prealabile în cazul sesizării Inspecției Judiciare în condițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată

Art. 18. - Reviste (1)

(1) În situația în care se constată, ca urmare a efectuării verificărilor prealabile, că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorii judiciari dispun, prin rezoluție, clasarea sesizării.

(2) Rezoluția de clasare se întocmește, de regulă, în termen de 10 zile de la finalizarea verificărilor prealabile și cuprinde date referitoare la: data și modalitatea de sesizare, aspectele sesizate, conținutul verificărilor prealabile efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, situația de fapt reținută și argumentarea soluției, raportat la aspectele sesizate și la rezultatul verificărilor, precum și dispozițiile legale aplicabile în speță. Reviste (1)

(3) Rezoluția de clasare, semnată de inspectorii judiciari, este supusă verificării și avizării de către șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare și inspectorul-șef. Reviste (1)

(4) După avizare, rezoluția de clasare se comunică petiționarului, persoanei vizate prin sesizare și, după caz, instituțiilor care au transmis sesizarea, prin adresă semnată de inspectorul-șef.

Art. 19. - Reviste (1)

(1) În situația în care, ca urmare a efectuării verificărilor prealabile, se constată că există indicii cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari dispun, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare, de regulă, în termen de 7 zile de la data finalizării verificărilor prealabile.

(2) Rezoluția prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele sesizate, conținutul verificărilor prealabile efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, situația de fapt reținută, fundamentarea soluției de începere a cercetării disciplinare, raportat la aspectele sesizate, rezultatul verificărilor și dispozițiile legale aplicabile în speță. Jurisprudență (1)

§ 1.6. Finalizarea verificărilor prealabile în cazul sesizării Inspecției Judiciare în condițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată

Art. 20. - Reviste (1)

(1) În situația în care, ca urmare a efectuării verificărilor prealabile, se constată că nu există indiciile unei abateri disciplinare, în termen de cel mult 10 zile de la data finalizării verificărilor prealabile inspectorii judiciari întocmesc rezoluția cu propunere de clasare, care se comunică titularilor acțiunii disciplinare, prin adresă semnată de inspectorul-șef. Reviste (1)

(2) Dispozițiile referitoare la conținutul rezoluției, prevăzute de art. 18 alin. (2), se aplică în mod corespunzător.

Art. 21. -

(1) În cazul în care, primind rezoluția cu propunerea de clasare, ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție dispune motivat completarea verificărilor prealabile, acestea se efectuează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Inspecția Judiciară, de regulă, de către inspectorii judiciari care au întocmit rezoluția.

(2) Finalizarea completării verificărilor prealabile se constată de inspectorii judiciari, prin proces-verbal.

(3) În situația în care, ca urmare a completării verificărilor, se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorii judiciari întocmesc o nouă rezoluție cu propunere de clasare.

(4) În conținutul acestei rezoluții se includ, alături de datele prevăzute de art. 18 alin. (2), următoarele mențiuni: data finalizării completării verificărilor prealabile, aspectele noi rezultate din completarea verificărilor și fundamentarea propunerii de clasare prin raportare și la aceste aspecte.

Art. 22. -

(1) Dacă în urma completării verificărilor se constată existența indiciilor privind săvârșirea unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari întocmesc rezoluție cu propunere de începere a cercetării disciplinare.

(2) Dispozițiile art. 19 alin. (2) referitoare la conținutul rezoluției se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. - Reviste (1)

Rezoluția cu propunere de începere a cercetării disciplinare se înaintează titularului acțiunii disciplinare, prin adresă semnată de inspectorul-șef, în termen de 7 zile de la data finalizării verificărilor prealabile.

SECȚIUNEA a 2-a Cercetarea disciplinară

§ 2.1. Dispoziții generale

Art. 24. - Reviste (1)

(1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare, este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare de către Inspecția Judiciară, prin inspectorii judiciari. Reviste (1)

(2) Cercetarea disciplinară se efectuează, în raport cu calitatea persoanei vizate, de către inspectorii din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori, care, după caz, au dispus ori au propus începerea cercetării disciplinare. În caz de imposibilitate a persoanelor menționate anterior, precum și în situația în care inspectorul judiciar care a efectuat verificările prealabile a propus clasarea sesizării potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 317/2004, republicată, cercetarea disciplinară se efectuează de către un alt inspector judiciar desemnat de inspectorul-șef, ca urmare a repartizării aleatorii. Reviste (1)

(3) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 60 de zile de la data începerii acesteia, cu excepția situației în care intervine suspendarea. Reviste (1)

(4) Pentru motive întemeiate cercetarea disciplinară poate fi prelungită cu maximum 30 de zile. Reviste (1)

(5) Prelungirea cercetării disciplinare se dispune prin rezoluție de către inspectorul-șef, în temeiul solicitării motivate formulate de inspectorul judiciar sau de echipa de inspectori judiciari. Reviste (1)

(6) În cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia existența sau inexistența vinovăției. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(7) Cercetarea disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal.

Art. 25. -

(1) Pe durata cercetării disciplinare, în cazul în care inspectorul sau echipa de inspectori judiciari apreciază că exercitarea în continuare a funcției de către judecătorul/procurorul cercetat ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurii disciplinare sau că această procedură este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției, formulează o notă cu propunere de suspendare din funcție a magistratului până la finalizarea procedurii.

(2) Nota cu propunerea de suspendare din funcție a magistratului conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele semnalate prin sesizare, argumentarea propunerii de suspendare din funcție.

(3) Nota se înaintează, prin adresă semnată de inspectorulșef, secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Reviste (1)

§ 2.2. Procedura cercetării disciplinare

Art. 26. - Reviste (1)

(1) În vederea efectuării cercetării disciplinare, inspectorul judiciar comunică magistratului, față de care s-a dispus începerea cercetării disciplinare, invitația de participare la cercetarea disciplinară și o copie a rezoluției prin care s-a început cercetarea disciplinară.

(2) Actele prevăzute la alin. (1) și adresa de înaintare, semnate de inspectorul judiciar, se înmânează persoanei cercetate, prin intermediul președintelui instanței/secției sau al prim-procurorului/șefului secției parchetului unde funcționează magistratul vizat, sub semnătură de primire, pe dovada de comunicare.

(3) După semnarea dovezii de comunicare, aceasta este remisă Inspecției Judiciare prin fax și, în original, inspectorului judiciar sau echipei de inspectori judiciari care efectuează cercetarea disciplinară, în momentul prezentării la instanță/parchet.

(4) În cazul în care se refuză primirea actelor prevăzute la alin. (1) sau semnarea dovezii de comunicare a acestora, se întocmește de către președintele instanței/secției sau primprocurorul/șeful secției parchetului un proces-verbal în care se consemnează această împrejurare; procesul-verbal se transmite Inspecției Judiciare, conform dispozițiilor alin. (3).

(5) Dacă persoana cercetată este plecată din țară sau lipsește de la sediul instanței/parchetului pentru o perioadă mai lungă de timp, aceasta este înștiințată despre începerea cercetării disciplinare în modalitatea stabilită de inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari; modalitatea de ducere la îndeplinire a înștiințării se consemnează într-un proces-verbal.

(6) În cazul în care s-au făcut toate demersurile necesare și nu s-a putut lua legătura cu persoana cercetată disciplinar, această situație se menționează într-un proces-verbal.

(7) Nerealizarea procedurii de comunicare, din motive obiective, nu împiedică efectuarea cercetării disciplinare și nu afectează valabilitatea acesteia. Reviste (1)

Art. 27. -

(1) La data stabilită pentru efectuarea cercetării disciplinare, inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari se prezintă la sediul instanței/parchetului, unde funcționează persoana cercetată disciplinar. Reviste (1)

(2) În cursul cercetării disciplinare, având în vedere caracterul administrativ al procedurii, nu se poate recuza inspectorul judiciar care efectuează cercetarea disciplinară. Ori de câte ori, față de calitatea persoanei cercetate, imparțialitatea cercetării disciplinare ar putea fi afectată, inspectorul-șef poate dispune, în condițiile legii, redistribuirea lucrării, din oficiu sau la cererea motivată a inspectorului judiciar care efectuează cercetarea disciplinară, a persoanei cercetate ori a autorului sesizării. Reviste (2)

(3) Refuzul persoanei cercetate disciplinar de a se prezenta la cercetare se constată prin proces-verbal și nu împiedică efectuarea cercetării. Reviste (1)

(4) În caz de imposibilitate obiectivă de prezentare la cercetare a persoanei vizate, se încheie un proces-verbal și se întocmește o nouă invitație, prin care se fixează o altă dată pentru efectuarea cercetării disciplinare.

(5) În cazul în care, din cauza neprezentării în mod repetat la cercetare a magistratului vizat sau a imposibilității repetate de îndeplinire a procedurii de comunicare cu acesta, indiferent de natura motivului, există posibilitatea depășirii termenului maxim de 90 de zile, prevăzut de art. 46 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, republicată, sau a termenului de maximum 2 ani de la data săvârșirii faptei, prevăzut de art. 46 alin. (7) din același act normativ, cercetarea disciplinară se efectuează și în lipsa persoanei cercetate, fără ca această situație să afecteze valabilitatea cercetării. Reviste (1)

Art. 28. -

(1) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva judecătorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă. Reviste (2)

(2) Pe baza actului prin care s-a pus în mișcare acțiunea penală, comunicat de organul de urmărire penală, inspectorul judiciar sau, după caz, echipa de inspectori judiciari dispune, prin rezoluție, suspendarea cercetării disciplinare până la data la care a devenit definitivă soluția pronunțată în cauza care a determinat suspendarea.

(3) După comunicarea de către organul de urmărire penală a soluției definitive pronunțate în cauza care a determinat suspendarea, se dispune, prin rezoluție, de către inspectorul judiciar sau, după caz, de către echipa de inspectori judiciari reluarea cercetării disciplinare, care continuă de la ultimul act efectuat în cauză.

Art. 29. - Reviste (1)

(1) În situația în care persoana vizată se prezintă la data stabilită pentru efectuarea cercetării disciplinare, inspectorul judiciar îi pune la dispoziție dosarul cuprinzând probele administrate în cursul verificărilor prealabile. Reviste (1)

(2) După studierea dosarului, inspectorul judiciar sau unul din membrii echipei de inspectori judiciari procedează la ascultarea persoanei cercetate și încheie în acest sens un proces-verbal de ascultare, în care se consemnează conținutul declarației date; procesul-verbal de ascultare este semnat pe fiecare pagină de persoana cercetată și de inspectorul judiciar care efectuează cercetarea disciplinară. Persoana cercetată poate fi asistată de un avocat ori de un alt judecător ori procuror.

(3) Dacă persoana cercetată a întocmit o declarație scrisă cu privire la aspectele cuprinse în rezoluția de începere a cercetării disciplinare, aceasta se atașează la dosarul de cercetare disciplinară.

(4) Ascultarea persoanei cercetate de către inspectorul judiciar sau unul din membrii echipei de inspectori judiciari, care efectuează cercetarea disciplinară, este obligatorie și în cazul în care se depune la dosar declarație scrisă.

(5) Refuzul persoanei cercetate de a da declarații nu împiedică efectuarea cercetării și se consemnează într-un procesul-verbal, precum și în procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare. Reviste (1)

Art. 30. - Reviste (1)

(1) După ascultarea persoanei cercetate, inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari procedează la verificarea apărărilor și la administrarea probelor solicitate în apărare. Reviste (1)

(2) În cazul existenței unei imposibilități de administrare a unora dintre probele solicitate sau în cazul în care inspectorul/echipa de inspectori judiciari apreciază că probele solicitate nu sunt utile și pertinente pentru determinarea împrejurărilor săvârșirii faptei sau a existenței ori inexistenței vinovăției, respinge motivat probele respective, consemnând în procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare probele solicitate și motivele care au determinat respingerea acestora. Reviste (1)

(3) Respingerea administrării probelor solicitate, în condițiile prevăzute de alin. (2), nu afectează valabilitatea cercetării și nu împiedică persoana cercetată să reitereze cererea sa de probațiune în fața secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari, în funcție de aspectele rezultate din declarația persoanei cercetate sau din probele depuse de aceasta în apărare, poate administra din oficiu orice alte probe pe care le consideră necesare pentru stabilirea faptelor și urmărilor acestora, a împrejurărilor în care au fost săvârșite, a existenței ori inexistenței vinovăției, consemnând în procesul-verbal de efectuare a cercetării probele administrate din oficiu. Reviste (1)

(5) În cazul ascultării altor persoane, inspectorul judiciar sau unul dintre membrii echipei de inspectori judiciari procedează la consemnarea declarației într-un proces-verbal care se semnează, pe fiecare pagină, de persoana ascultată și de inspectorul judiciar care a consemnat declarația.

(6) Dacă persoanele a căror ascultare se solicită sau este considerată necesară de către inspectorul judiciar sau de către echipa de inspectori judiciari refuză să dea declarații, această împrejurare se consemnează într-un proces-verbal, precum și în procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare.

(7) După administrarea tuturor probelor, inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari prezintă persoanei cercetate toate probele administrate în cursul efectuării cercetării disciplinare, aspect care este consemnat în procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare.

(8) În cazul în care sunt formulate obiecțiuni de către persoana cercetată, acestea se consemnează în procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare.

§ 2.3. Finalizarea cercetării disciplinare

Art. 31. - Reviste (2)

(1) La finalizarea cercetării disciplinare se întocmește un proces-verbal de efectuare a cercetării disciplinare, în care se menționează toate activitățile realizate pe parcursul cercetării disciplinare, precum și orice alte aspecte relevante pentru modalitatea de desfășurare a procedurii.

(2) După încheierea procesului-verbal de efectuare a cercetării disciplinare nu se mai administrează alte probe și nu se iau în considerare înscrisurile depuse.

Art. 32. - Reviste (1)

(1) În situația în care Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, se întocmește de către inspectorul judiciar sau, după caz, de către echipa de inspectori judiciari o rezoluție privind rezultatul cercetării disciplinare, în termen de cel mult 7 zile de la data finalizării cercetării disciplinare. Reviste (1)

(2) Rezoluția prevăzută la alin. (1) conține următoarele mențiuni: data și modalitatea sesizării, aspectele sesizate, conținutul verificărilor prealabile efectuate, data finalizării verificărilor prealabile, data începerii cercetării disciplinare, data finalizării cercetării disciplinare, situația de fapt rezultată din verificările prealabile și din cercetarea disciplinară, apărările formulate de magistrat pe parcursul verificărilor prealabile și cercetării disciplinare, fundamentarea propunerii de respingere a sesizării sau de admitere a sesizării și de exercitare a acțiunii disciplinare, raportate la aspectele sesizate și la rezultatul verificărilor și cercetării, precum și la dispozițiile legale aplicabile în speță. Reviste (1)

(3) Rezoluția se înaintează titularilor acțiunii disciplinare, prin adresă semnată de inspectorul-șef, în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea cercetării. Reviste (1)

(4) În situația în care, primind rezoluția, titularul acțiunii disciplinare dispune completarea cercetării disciplinare, aceasta se efectuează, de regulă, de către același inspector judiciar, în termen de 30 de zile de la data când a fost înregistrată solicitarea de completare la Inspecția Judiciară.

(5) După efectuarea completării cercetării disciplinare, se întocmește de către inspectorul judiciar sau de către echipa de inspectori judiciari o nouă rezoluție, care se comunică titularului acțiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia.

(6) Rezoluția prevăzută de alin. (5) conține, pe lângă aspectele cuprinse în rezoluția anterioară, și următoarele mențiuni: data finalizării completării cercetării disciplinare, aspectele noi rezultate ca urmare a completării dispuse, fundamentarea propunerii de respingere a sesizării sau de admitere a sesizării și de exercitare a acțiunii disciplinare, raportate la aspectele rezultate din completarea cercetării.

Art. 33. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) În situația în care Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, în termen de 30 de zile de la data finalizării cercetării disciplinare, se dispune de către inspectorul judiciar sau de către echipa de inspectori judiciari, prin rezoluție, una din următoarele soluții: Modificări (1), Reviste (1)

a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

b) respingerea sesizării, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare.

(2) Dispozițiile referitoare la conținutul rezoluției, prevăzute de art. 32 alin. (2), se aplică în mod corespunzător.

(3) Rezoluțiile prevăzute de alin. (1) lit. a) și b) sunt supuse avizării de către șeful de direcție și confirmării de către inspectorul-șef. Modificări (1)

(4) Inspectorul-șef poate dispune, din oficiu sau la propunerea șefului de direcție, prin rezoluție motivată:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...