Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2012 până la 18 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 631/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. II alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 1 și 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

(1) Formularele menționate la art. 1 și 3 se utilizează și în situațiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

(2) Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 și care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condițiile art. II alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012, dacă aceste persoane impozabile s-au înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de scutire.

Art. 7. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum și ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 20 ianuarie 2012.

Art. 10. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 16 noiembrie 2012.

Nr. 1.768.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

096
Număr de înregistrare ea operator de date cu caracter personal 759
Declarație de mențiuni
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL DIN ROMÂNIA RO
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
II. Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume, prenume/Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Cifra de afaceri din anul calendaristic precedent realizată, potrivit dispozițiilor legale în vigoare lei
IV. Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei, calculată potrivit legii lei
V. În temeiul dispozițiilor art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare/art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012, solicit scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Cod. 14.13.01.10.12

ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni de completare a formularului (096)
"Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"

Formularul (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", denumit în continuare formular, se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Formularul se utilizează și în situațiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, respectiv pentru solicitările de anulare a înregistrării în scopuri de TVA din anul 2012.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de lege.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de formular:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "I. Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România și care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal din România" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea "II. Reprezentare prin împuternicit" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

Secțiunea IV se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 3

DECIZIE
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . , et. . . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)/art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.

Vă înștiințăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/096

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"

1. Denumire: "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" (096)

2. Cod: 14.13.01.10.12

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care nu au depășit plafonul de scutire prevăzut de Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent și nici plafonul de scutire pentru anul în curs, care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Se utilizează și în situația prevăzută la art. II alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

8. Se întocmește în: două exemplare; de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"

1. Denumire: "Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"

2. Cod: 14.13.02.60/096

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se utilizează și în situația prevăzută la art. II alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

8. Se întocmește în: două exemplare; de: organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...