Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 1640/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite princor Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 24 alin. (5), art. 38, 42, art. 48 alin. (4), art. 57, art. 73 alin. (2) și art. 89 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Se consideră îndeplinită cerința privind competența profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al certificatului de competență profesională, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 45 a) și 45 b), care îndeplinește cerința de bună reputație și care:

a) conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acționar al întreprinderii ori administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăși persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană."

2. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

3. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Copia conformă a licenței comunitare se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane."

5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) În cazul în care operatorul de transport rutier își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 21 alin. (1), acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat."

6. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea își va exprima opțiunea asupra modului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, respectiv transmiterea prin poștă pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

7. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) În cazul în care întreprinderea își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 31 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat."

9. Articolul 40 se abrogă.

10. La articolul 43, alineatele (3) și (4) se abrogă.

11. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

"

Art. 511. -

Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier."

12. La articolul 54 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:

"

c) în caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și al siguranței rutiere;

d) la solicitarea motivată a operatorului de transport."

13. La articolul 54, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiții:

a) autobuzul utilizat să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenței de traseu;

b) autobuzul utilizat să respecte capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă și să obțină cel puțin același punctaj, conform criteriului 3 din anexa nr. 18, cu cel al autobuzului înlocuit;

c) autobuzul utilizat să aibă cel puțin același an de fabricație cu cel al autobuzului înlocuit.

(5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită până la 90 de zile, în baza documentului eliberat de service-ul auto autorizat."

14. La articolul 54, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) În situația prevăzută la alin. (3) lit. c), înlocuirea autobuzului avariat se efectuează conform prevederilor alin. (4), după prezentarea documentelor care atestă că acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și al siguranței rutiere."

15. La articolul 54, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Înlocuirile autobuzului în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d) se fac cu notificarea prealabilă a Autorității Rutiere Române - A.R.R., iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul Autorității Rutiere Române - A.R.R."

16. La articolul 54, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"

(10) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua cursele/traseele câștigate cu autovehiculele înscrise la atribuire pentru care au fost eliberate licențe de traseu ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condițiile prevăzute la alin. (4)."

17. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) Programul de transport interjudețean se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea organizațiilor patronale reprezentative la nivel național pentru domeniul transporturilor rutiere, valabilitatea acestuia fiind de 74 de luni."

18. La articolul 55, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe și alte opriri în tranzit, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate aproba această solicitare.

(5) În perioada de valabilitate a programului de transport, în cazul în care se înființează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenței de traseu, se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulație."

19. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) I.S.C.T.R. va controla și monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier."

20. La articolul 56, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) Cursele/Traseul din programul de transport interjudețean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj."

22. Articolul 58 se abrogă.

23. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afișa următorul program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum și calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale."

24. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- data introducerii programului de transport interjudețean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;

- perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor;

- perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse;

- data atribuirii electronice."

25. La articolul 59, alineatul (2) se abrogă.

26. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cursele/Traseele din programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri în condițiile stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și afișate pe site-ul acesteia."

27. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Cursele/Traseele cuprinse în programul de transport interjudețean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, conform calendarului publicat pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R."

28. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Programul de transport interjudețean se poate modifica anual de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la data stabilită de aceasta prin:

a) reducerea, suplimentarea numărului de curse de pe un traseu existent, numai cu acordul celorlalți operatori de transport deținători ai licențelor de traseu pe acel segment de traseu;

b) eliminarea de opriri în tranzit, care pot fi stații sau autogări;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...