ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Evoluții economice recente și perspective

1. Redresarea economică a României continuă, dar o ușoară scădere a activității în ultimul trimestru al anului 2011 a confirmat semnalele anterioare ce indicau o încetinire a creșterii. PIB-ul real a crescut cu 2,5% în anul 2011, pe fondul unei recolte foarte bune și a unei redresări modeste a cererii private. Cu toate acestea, în ultimul trimestru PIB a scăzut cu 0,2% (t/t), cererea internă a avut o creștere negativă și creșterea exporturilor a încetinit. Datele preliminare sugerează că în primul trimestru al anului 2012 evoluția PIB-ului a fost ușor negativă. Condițiile meteorologice nefavorabile și incertitudinea continuă de pe piețele externe au afectat activitatea economică, dar vânzările cu amănuntul și creditul privat s-au menținut relativ bine. Inflația IPC a scăzut la un nivel record de 1,8% în luna aprilie 2012, ca rezultat al deflatării continue a prețurilor la alimente față de nivelul ridicat de acum un an.

2. Pentru tot anul 2012 anticipăm acum o creștere de 11/2%, deși slăbiciunile din zona euro vor continua să afecteze activitatea. Creșterea va fi determinată de o redresare a cererii interne și de o mai bună absorbție a fondurilor UE. Se proiectează o inflație care se menține în intervalul țintit de BNR, deși aceasta va crește temporar către limita superioară a acestui interval în trimestrul 3 datorită efectelor de bază. Se anticipează că deficitul de cont curent va fi de aproximativ 41/2 din PIB în 2012, reflectând rezultate ale activității comerciale puțin mai slabe decât se anticipase în primele luni ale anului. Riscurile privind activitatea economică continuă să fie acelea de a se înregistra niveluri mai scăzute datorită evoluțiilor de pe piețele financiare internaționale. Implementarea cu prudență a politicilor va fi așadar esențială pentru creșterea încrederii și asigurarea unor rezerve de politici.

Politica fiscală

3. În primul trimestru al anului 2012 ne-am încadrat în ținta de deficit fiscal, ajustată pentru a permite cheltuieli de capital mai mari. Veniturile fiscale realizate au depășit nivelul anticipat, reflectând o redresare treptată a pieței muncii, eforturi sporite de colectare fiscală și introducerea taxei de clawback la produsele farmaceutice, precum și măsuri de decalare a termenelor de plată pentru impozitele pe profit. Veniturile nefiscale înregistrează însă o rămânere în urmă, datorită scăderii dividendelor plătite de întreprinderile de stat (ÎS). Pe parte de cheltuieli am redus numărul de angajați în sectorul public cu încă 7.000 de posturi, ceea ce a dus la un nivel mai redus al cheltuielilor cu salariile. Aceste resurse au fost redirecționate către cheltuieli mai mari de capital și către cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri UE. Prin urmare, deși execuția proiectelor din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI) a fost sub nivelul planificat, cheltuielile totale de capital au fost mai mari decât se programase. Din păcate, țintele privind arieratele bugetului de stat și ale autorităților locale au fost ratate, în principal datorită presiunilor de cheltuieli la nivelul spitalelor și autorităților locale. Vom adopta măsurile compensatorii descrise în paragraful 7.

4. Pentru anul 2012 ne menținem angajamentul de a aduce deficitul în termeni ESA sub 3% din PIB. Există totuși riscuri și se vor impune eforturi susținute de colectare a impozitelor și taxelor și de limitare a cheltuielilor. În mod deosebit, cheltuielile de capital finanțate din resurse interne vor trebui să încetinească substanțial pentru a se putea încadra în limitele bugetare și a se evita acumularea de arierate. Vom pune de o parte încă 0,1% din PIB ca măsură asiguratorie față de aceste presiuni pe parte de cheltuieli de capital. Vom întări monitorizarea bugetului de capital pentru a ne asigura că proiectele cu rezultate slabe sunt eliminate și că sumele provenind din top-up-ul acordat pentru proiectele cu finanțare UE sunt utilizate pentru accelerarea implementării proiectelor cu finanțare UE. Implementarea în continuare a taxei de clawback ne va ajuta să ne asigurăm că față de industria farmaceutică nu se mai acumulează arierate.

5. Consolidarea fiscală va continua în anul 2012, deficitul scăzând cu aproximativ 2 puncte procentuale din PIB în termeni structurali comparativ cu anul 2011. Cu toate acestea, având în vedere condițiile economice precare, am decis să relaxăm ușor procesul de consolidare fiscală comparativ cu ceea ce ne propusesem anterior. Deficitul cash va crește de la 1,9% din PIB la 2,2% din PIB, în timp ce deficitul în termeni ESA se va menține sub 3% din PIB, în conformitate cu angajamentele pe care ni le-am asumat în baza Procedurii de deficit excesiv a UE. Vom adopta totodată măsurile ce se impun pentru a asigura o ajustare structurală suplimentară de cel puțin 0,5% din PIB în anul 2013, în termeni ESA.

6. Utilizând spațiul suplimentar permis de noua țintă de deficit cash, vom proceda la o majorare a salariilor cu 8% începând din luna iunie, urmând ca reîntregirea deplină a salariilor să aibă loc în luna decembrie, dacă situația bugetară va permite acest lucru. Dată fiind reducerea continuă a numărul de angajați în sectorul public, cheltuielile de personal din sectorul public vor continua să se mențină în anul 2012 la 6,7% din PIB, ca și în anul 2011. Vom utiliza resursele rămase pentru a restitui treptat pensionarilor contribuțiile obligatorii de asigurări de sănătate plătite în trecut, ce au fost de curând declarate neconstituționale.

7. După un an de scădere a arieratelor și facturilor neplătite la nivelul BGC (excluzând ÎS), la începutul anului 2012 arieratele au crescut, fapt ce a condus la neîndeplinirea țintelor programului atât pentru BS, cât și pentru BL. Arieratele au crescut cu 73 milioane RON, situându-se acum la aproximativ 0,2% din PIB (fiind concentrate mai ales la autoritățile locale). La ÎS monitorizate în cadrul programului, în primul trimestru al anului 2012 arieratele s-au menținut la 2,7% din PIB, sub plafonul indicativ prevăzut în program.

- În sectorul sanitar, arieratele aferente facturilor înregistrate au fost acum integral eliminate. Taxa de clawback introdusă în primul trimestru al anului 2012 a generat 282 milioane RON, sumă ce va fi integral utilizată pentru a achita facturile neînregistrate identificate în cursul exercițiului de inventariere și înregistrate la finele anului 2011. Vom încerca de asemenea să limităm nivelul facturilor restante către spitale, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a împiedica apariția arieratelor la spitale. Vom căuta totodată să îmbunătățim mecanismul taxei de clawback, în scopul de a facilita implementarea acesteia.

- La nivelul autorităților locale, arieratele au început să crească din nou, fiind concentrate la unitățile administrative mici și către furnizorii de energie. Aceste evoluții reflectă serioase deficiențe de monitorizare și aplicare a Legii finanțelor publice locale (LFPL). Am alocat transferuri suplimentare de la bugetul de stat pentru a contribui astfel la reducerea acestor arierate. Vom efectua o analiză cuprinzătoare a arieratelor de la nivelul autorităților locale, pentru a stabili cauzele și entitățile cărora li se datorează aceste sume. Vom solicita asistență tehnică pentru evaluarea modului de implementare a LFPL și a aranjamentelor financiare pentru autoritățile locale, inclusiv în ceea ce privește formula de echilibrare după care se distribuie resursele între diferitele entități locale, sistemele de cote defalcate, procedurile de insolvență și sancțiunile menite să prevină apariția de arierate. În acest sens, mai multe ministere ordonatoare au încheiat contracte multianuale de cofinanțare pentru fiecare dintre proiectele de la nivel local pe care le au în portofoliul lor. Anticipăm că acest proces va fi finalizat până la finele lunii iunie 2012, în limitele aprobate prin legea bugetului de stat și Strategia fiscală 2012-2014. În același timp, ministerele ordonatoare vor efectua o prioritizare a proiectelor respective și vor încărca informațiile relevante într-o bază de date cu investițiile de capital.

- Pentru ÎS înregistrăm progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate prin operațiuni de convertire a datoriilor în acțiuni, plăți și alte operațiuni de ordin financiar. Anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor companiilor monitorizate cu 5 până la 6 miliarde RON (1% din PIB) în semestrul al doilea al anului 2012.

- Înregistrăm progrese în procesul de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți al trezoreriei, inclusiv pentru modulul de control și raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administrației. Am constituit un grup de lucru care să finalizeze proiectarea sistemului și, până la finele lunii iunie 2012, vom lansa procesul de licitație pentru contractul cu furnizorul aplicației informatice (criteriu de performanță structural). Acest sistem va contribui la controlul angajamentelor de plată pentru a evita acumularea viitoare de arierate.

- În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul bugetului de stat și în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva 7 din 2011 a UE în acest domeniu va fi transpusă în legislația românească în timp util, proiectul de lege urmând a fi transmis Parlamentului până la finele anului 2012. În acest sens, vom încerca să utilizăm veniturile provenite din taxa de claw-back pentru a începe să reducem termenul în care sunt plătite facturile de produse farmaceutice depuse până la finele lunii iunie. Totodată, în Strategia fiscală pe termen mediu 2013-15, vom asigura finanțarea necesară pentru reducerea treptată a întârzierilor la plată în sectorul sanitar de la 210 zile la 60 de zile, conform prevederilor Directivei UE 2011/7/UE. Pentru a preveni posibilele arierate viitoare datorate unor contracte nefinanțate ne vom asigura că angajamentele asumate la nivelul administrației centrale pentru proiecte de capital multianuale sunt integral cuprinse în cadrul bugetar pe termen mediu. Ne vom asigura că pentru proiectele multianuale de investiții contractarea se va realiza în concordanță cu aceste alocări multianuale de angajamente. Am decis de asemenea să anulăm toate proiectele de investiții necontractate în cadrul PNDI pentru a ne asigura că pe viitor toate investițiile sunt aduse în buget.

8. Ne continuăm eforturile de elaborare și implementare a unor reforme cuprinzătoare în sectorul sanitar. Intenționăm ca până la finele lunii iunie să elaborăm un nou proiect de lege (criteriu de performanță structural), proiect de lege care să fie supus dezbaterii publice în perioada iulie-septembrie și aprobat în Parlament până la finele lunii octombrie. Reforma va viza rezolvarea deficitelor bugetare persistente din sistemul sanitar și sporirea calității serviciilor. Pe termen mediu, având în vedere faptul că în România nivelul cheltuielilor publice de sănătate ca pondere în PIB este printre cele mai reduse din UE, vom asigura finanțarea adecvată în concordanță cu recomandarea Comisiei prezidențiale din 2008 privind politica din domeniul sanitar, incluzând în necesarul de cheltuieli și costurile aferente impactului procesului de îmbătrânire a populației. Reforma va asigura de asemenea angajarea cheltuielilor în limita bugetului alocat. Pentru a limita creșterea cheltuielilor vom căuta să reducem sfera de cuprindere a pachetului de servicii publice bazându-ne mai mult pe suportarea comună a costurilor și asigurarea privată suplimentară. Explorăm de asemenea opțiunile existente privind o mai mare implicare a sectorului privat în furnizarea serviciilor de sănătate și finanțarea acestora, în vederea sporirii eficienței și calității serviciilor, dar și pentru a obține resurse suplimentare.

9. Pentru a soluționa dezechilibrele financiare din sectorul sanitar în perioada 2012-2013, ne angajăm să implementăm măsuri majore în acest domeniu chiar anterior adoptării legislației-cadru cuprinzătoare:

- Având în vedere problemele conceptuale ale legii privind coplata aprobate de Parlament la începutul anului 2012, vom revizui formula de coplată, în sensul de a o baza pe o sumă fixă modestă independentă de venit și limitată la un plafon anual maxim. Legea revizuită va fi elaborată până la mijlocul lunii iulie 2012 și adoptată până la finele lunii august 2012, implementarea urmând a avea loc la scurt timp după această dată.

- În vederea controlării cheltuielilor și asigurării unor plusuri de eficiență pe termen scurt, am aprobat Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, privind introducerea unei liste negative de servicii, sanitare și medicamente, pe baza recomandărilor asistenței tehnice oferite de Institutul Național de Sănătate și Excelență Clinică (NICE) din Marea Britanie. Am aprobat Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/118/2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 - ordin cu intrare în vigoare de la 15 mai 2012, ce include protocoalele terapeutice revizuite necesare pentru implementarea listei negative. Totodată, în concordanță cu raportul NICE ne propunem să includem în contractul-cadru cu furnizorii de servicii sanitare prevederi de reducere a perioadelor de spitalizare. Implementarea planului național de paturi de spital ce stabilește numărul de paturi spitalicești ce poate fi contractat în anul 2012 de fiecare județ cu casele de asigurări de sănătate s-a realizat deja prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești. Am creat totodată cadrul legal de evaluare a tehnologiei sanitare. Nu vom introduce medicamente sau indicații noi în lista medicamentelor compensate fără a dispune de o evaluare interimară a tehnologiei sanitare. Aceste acțiuni ar trebui să contribuie la limitarea costurilor și la evitarea apariției de noi arierate la nivelul spitalelor. Vom continua să încurajăm, acolo unde este posibil, includerea pe lista de medicamente compensate și gratuite a medicamentelor generice.

- Vom monitoriza bugetele agregate ale spitalelor publice pentru a ne asigura că acestea corespund cu cheltuielile programate în bugetul general consolidat. Totodată, vom actualiza întregul capitol referitor la spitale din actuala lege a sănătății. Acest nou capitol:

(i) va stabili obligativitatea auditului financiar la toate spitalele publice (aflate în subordonare centrală sau locală și fundații) și a auditului financiar a modului în care sunt cheltuite fondurile publice;

(ii) va stabili obligativitatea diseminării publice (prin pagini web) a bugetelor, veniturilor și cheltuielilor pentru toate spitalele publice;

(iii) va introduce sancțiuni aplicabile directorilor de spitale ce realizează cheltuieli peste bugetele disponibile; și

(iv) va crea cadrul legal pentru transformarea unor spitale publice tradiționale în fundații publice (non-profit).

- Vom continua implementarea noului sistem de tehnologia informației în cadrul sectorului sanitar. Am demarat auditarea registrelor de pacienți, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2012. Contractul de realizare a cardurilor destinate pacienților și a sistemului IT este semnat și vom începe distribuirea cardurilor electronice de sănătate către un milion de participanți până în luna august. Acestea vor ajuta la procesul de control al fraudelor și abuzurilor din sistem, permițând în același timp o mai bună monitorizare a cheltuielilor angajate. Toți participanții din sistemul de sănătate vor trebui acoperiți până la finele anului 2013. Se anticipează că noul modul electronic de prescripții pentru Sistemul informatic național sanitar va fi funcțional până la finele lunii iunie 2012. Se fac eforturi în cadrul unui proiect finanțat din fonduri UE aflat în derulare pentru crearea unei baze de date sanitare centralizate care să conțină dosarele electronice de sănătate și se anticipează că aceasta va fi funcțională până la mijlocul anului 2013.

10. Am elaborat unele măsuri de eficientizare a sistemului fiscal pornind de la recomandările asistenței tehnice FMI. Aceste măsuri, ce vor fi adoptate până în luna iulie 2012, vizează: (i) simplificarea declarării și plății impozitelor pe câștigurile de capital, prin trecerea la un sistem de reținere la sursă de către intermediari (brokeri) a unor sume anticipate și o singură declarație depusă de contribuabil la sfârșit de an; și (ii) asigurarea unui tratament fiscal neutru pentru cesionarea creanțelor neperformante din sectorul bancar. Totodată, până în luna septembrie, vom aproba măsuri ce vizează: (i) simplificarea schemei de amortizare a mijloacelor fixe; (ii) revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea variind în funcție de destinația proprietății, și nu în funcție de contribuabil; (iii) simplificarea mecanismului de deduceri pentru impozitul pe venit, prin aplicarea unui singur plafon de deducere pentru toți contribuabilii, revizuirea sau eliminarea deducerilor personale. Aceste măsuri vor intra în vigoare în ianuarie 2013. Vom elabora de asemenea o strategie de lărgire a bazei de impunere și vom efectua o evaluare a impactului bazată pe analiza impozitelor aplicate veniturilor agricole și a contribuțiilor sociale la persoanele fizice autorizate. Până la mijlocul lunii iunie 2012 vom transmite un plan de ajustare a cotelor de accize ce va viza menținerea valorii reale și ne vom coordona acțiunile cu măsurile de îmbunătățire a colectării, mai ales prin reducerea evaziunii în sfera accizelor la alcool.

11. Realizăm progrese în reforma cuprinzătoare a administrației fiscale (ANAF). Printre cele mai importante evoluții se numără cele de mai jos:

- Se anticipează că măsurile administrative menite să conducă la reducerea numărului de contribuabili mici înregistrați în scopuri de TVA vor produce rezultatele dorite începând cu luna iulie. Ne menținem angajamentul de a reduce cu 20% numărul acestor contribuabili.1 Ca urmare a revizuirii prevederilor Codului fiscal pentru a facilita anularea înregistrării în scopuri de TVA a firmelor, de la finele anului 2011, un număr de 11.000 de contribuabili mici au fost eliminați sau au ieșit în mod voluntar din evidențele TVA.

___________

1 Ținând seama de dificultățile de ordin metodologic pe care le prezintă evaluarea cifrei de afaceri în cursul anului fiscal, evaluarea acestui obiectiv se va face pe baza nivelului din decembrie 2012 comparativ cu cel din decembrie 2011.

- Pentru a eficientiza în continuare rolurile fiscale, noul Guvern a decis să reactiveze planurile de introducere a unui sistem obligatoriu simplificat de impozitare a micilor contribuabili. Cu ajutorul FMI și CE, vom elabora un proiect de lege în acest sens până la finele lunii octombrie 2012. Am primit deja aprobarea Consiliul de miniștri al UE pentru majorarea plafonului de la care înregistrarea ca plătitor de TVA devine obligatorie la 65.000 de euro. Sistemul simplificat va trebui discutat cu reprezentanții companiilor din România și confirmat de Comitetul de TVA al UE înainte de a intra în vigoare, la 1 ianuarie 2013.

• Referitor la persoanele fizice cu averi mari (PFAM), am identificat 300 de contribuabili persoane fizice ce vor fi incluse în programul nostru destinat asigurării conformării, pe baza informațiilor publice disponibile și analizării evidențelor fiscale. Până pe 10 mai 2012 vom emite scrisori de notificare care să încurajeze conformarea voluntară, ca prim pas în aplicarea mai fermă a legii. Am ajuns la un acord în ceea ce privește furnizarea de cursuri de pregătire profesională în materie de metode indirecte de control de către experți în administrare fiscală din alte țări europene și în prezent încercăm să identificăm finanțare pentru achiziționarea unui instrument IT care să fie utilizat în analiza de risc.
• Vom merge mai departe în direcția restructurării și modernizării ANAF, pentru a spori capacitatea și eficiența administrării, inclusiv prin asistență tehnică din partea FMI. Ne propunem ca până la mijlocul anului 2013 să consolidăm activitatea în 8 direcții regionale și 47 de unități fiscale locale, de la nivelul actual de 221, până la începutul anului 2015. Vom aproba (până la finele anului 2012) un proiect multianual cu Banca Mondială, de susținere a modernizării.
• Ne intensificăm eforturile de aplicare a legii prin creșterea capacității de care dispunem în domeniile analizei de risc și inspecției și prin îmbunătățirea interoperabilității cu autoritatea vamală și cu Garda Financiară. Am intensificat acțiunile de inspecție, am reproiectat sistemele de urmărire a achizițiilor intracomunitare (sistemul Traffic Control). Vom perfecționa procedura de transmitere a dosarelor spre urmărire penală pentru infracțiuni fiscale și vom întări cooperarea dintre ANAF, poliție și parchet. Până la data de 1 iulie vom constitui o unitate centrală de combatere a fraudei intracomunitare, cu concentrare pe domeniile cu risc ridicat. Vom implementa de asemenea transmiterea centralizată a ordinelor de poprire în cadrul procedurii de executare silită și introducerea unui sistem electronic de monitorizare a rezultatelor executărilor.

• Suntem în curs de extindere a depunerii electronice și de perfecționare a unui ghișeu unic pentru depunerea declarațiilor fiscale. În luna martie, aproximativ 90% din principalele declarații depuse la ANAF de către companii au fost depuse prin utilizarea de mijloace electronice.
• Începând cu luna iulie 2012, ANAF va prelua colectarea contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice autorizate. Până în luna decembrie 2012 vom adopta reglementările ce se impun pentru a finaliza integrarea acestor categorii de contribuții sociale în cadrul proceselor de colectare fiscală ale ANAF și pentru a permite contribuabililor persoane fizice ca, din ianuarie 2013, să depună o singură declarație atât pentru impozitul pe venit, cât și pentru contribuțiile sociale.

12. Continuăm să avansăm în procesul de implementare a planurilor de acțiune bazate pe recomandările analizelor funcționale realizate anul trecut la ministerele din administrația centrală și la agenții. Deoarece un număr de termene-limită stabilite inițial nu au fost respectate, va fi implementată o nouă procedură de monitorizare și ministerele ordonatoare vor sugera măsurile corective, indicatorii de progres și noi termene-limită realiste în rapoartele de progres pe care trebuie să le transmită până la mijlocul lunii iulie 2012. Până la finele lunii septembrie 2012 vom elabora un plan de personal pentru ministerele ordonatoare, care să se înscrie în parametrii cheltuielilor de personal prevăzute în buget și, acolo unde este posibil, să fie fundamentat pe baza analizelor funcționale realizate. Separat, vom avea în vedere creșterea eficienței și transparenței procedurilor de achiziții publice ca prioritate de vârf. Vom incorpora, până la finele lunii iunie 2012, în sistemul național de achiziții publice recomandările evaluării efectuate de Comisia Europeană, în vederea implementării în conformitate cu calendarul convenit până la finele lunii decembrie 2012.

13. Deși am înregistrat unele progrese în absorbția fondurilor UE, se impun eforturi suplimentare pentru atingerea țintei pe care ne-am stabilit-o, de a absorbi o sumă suplimentară de 6 miliarde de euro în anul 2012: 3,5 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune și încă 2,5 miliarde de euro din Fondul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Fondul pentru Pescuit. Deși, datorită condițiilor de iarnă grea de la începutul anului, nu am realizat nivelul de absorbție planificat pentru T1 din 2012, ne menținem ținta stabilită la nivelul anului. Ne vom accelera eforturile pentru a impulsiona absorbția și lucrăm îndeaproape cu CE în direcția simplificării procedurii, fapt ce va contribui la absorbția mai rapidă a fondurilor până la nivelul beneficiarilor.

14. Am alcătuit un portofoliu de investiții cu toate proiectele guvernamentale pentru a asigura monitorizarea și prioritizarea adecvată. Acest portofoliu va fi utilizat pentru a ne concentra pe cele a căror finanțare poate fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (3-5 ani) și pentru a întrerupe proiectele cu prioritate redusă și pe cele neperformante ce nu pot fi integral finanțate în acest orizont de timp. Am perfecționat baza de date cu portofoliul de investiții pentru a include și proiectele de la nivel local cofinanțate de la bugetul statului. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Mediului și Pădurilor se angajează să garanteze că cheltuielile de execuție din cadrul PNDI nu depășesc suma de 1 miliard RON în anul 2012 și de 1 miliard RON în 2013 și că nu vor mai fi semnate proiecte noi în cadrul PNDI.

15. Condițiile de finanțare a datoriei publice pe piața internă au fost pozitive în anul 2012 până la acest moment și deci am folosit această oportunitate pentru a concentra finanțarea pentru întregul an în prima parte a anului și pentru a consolida în continuare rezervele, ce constituie o protecție esențială împotriva șocurilor economice. Ne-am continuat totodată eforturile de dezvoltare a curbei de randament la lei și de extindere a maturității datoriei noastre interne, prin noi emisiuni de obligațiuni pe 4,7 și 15 ani. Pe parte externă, în lunile ianuarie și februarie am lansat cu succes o emisiune de obligațiuni în dolari SUA cu durată de 10 ani, în valoare de 2,25 miliarde dolari SUA la o rată favorabilă. Intenționăm să revenim pe piața externă în a doua jumătate a anului 2012 dacă piața va permite acest lucru, pentru a stabili o prezență constantă pe piețele internaționale. În conformitate cu strategia noastră de management al datoriei, am intensificat eforturile de sensibilizare a comunității internaționale investiționale și am instituit un dialog permanent lunar cu intermediarii primari și cu investitorii instituționali, prin intermediul de întâlniri lunare. Curând vom finaliza amendarea criteriilor pentru intermediarii primari, ce vizează asigurarea eficienței în emiterea și distribuirea datoriei publice interne. Am susținut de asemenea eforturi de centralizare a tranzacționării obligațiunilor naționale pe platformele de tranzacționare electronice. Ne vom continua eforturile în direcția consolidării rezervelor fiscale (incluzând finanțarea DPL-DDO de la Banca Mondială) menținându-ne obiectivul de a avea un nivel de acoperire a necesarului brut de finanțare pe 4 luni, cu scopul de a proteja finanțele publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute. Dobânda netă plătită pentru aceste rezerve financiare reprezintă un cost necesar pentru asigurarea împotriva șocurilor. Vom realiza un proiect finanțat din fonduri UE și implementat cu asistență de la Banca Mondială al cărui scop este acela de consolidare a departamentului nostru de management al datoriei.

Sectorul financiar

16. Sectorul bancar din România este bine capitalizat și lichid, dar continuă să fie vulnerabil la efectele de contagiune din zona euro. Creditele sectorului privat au crescut, împrumuturile (a-l-a) acordate sectorului corporatist nefinanciar crescând în termeni reali cu până la 9,8%, iar cele acordate populației cu până la 4% la finele lunii martie. Cu toate acestea, ponderea împrumuturilor neperformante (ÎNP) în totalul împrumuturilor a ajuns în luna martie la 15,9%, comparativ cu 14,3% la finele anului 2011. Totalul provizioanelor prudențiale la finele lunii martie era suficient pentru a acoperi 99% din ÎNP, iar noua rată de provizionare IFRS s-a situat la un nivel confortabil de 68,4%. Recunoașterea cu întârziere de către bănci a ÎNP și aplicarea mai strânsă a cadrului de supraveghere ar putea reprezenta un motiv al acestei creșteri. Prin urmare, profitabilitatea băncilor se menține slabă, dar a revenit la cifre pozitive în primul trimestru al anului 2012. Capitalizarea sectorului bancar se menține puternică, cu o rată de 14,5% la finele lunii martie. Lichiditatea sectorului bancar în ansamblul său s-a îmbunătățit în primul trimestru al anului 2012 comparativ cu semestrul al doilea din 2011.

17. Pentru a continua să ne dezvoltăm capacitatea de a răspunde oricăror potențiale dificultăți apărute în sectorul bancar, BNR, Fondul de garantare a depozitelor (FGD) și Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vor coordona implementarea planurilor de pregătire și a aranjamentelor la nivel operațional pentru recent dobânditele competențe de închidere a băncilor. Detaliile cadrului de planificare pentru situații neprevăzute vor fi transmise și agreate cu echipele FMI și CE până la finele lunii iunie, împreună cu planurile detaliate pentru băncile potențial vulnerabile. Pe baza memorandumului de înțelegere, BNR și FGD vor conveni până la finele lunii mai 2012 setul de informații financiare relevante, precum și aranjamentele interne necesare pentru a transmite aceste informații FGD. BNR va continua să examineze îndeaproape practicile bancare, de exemplu, în aplicarea noilor standarde IFRS, pentru a se asigura că provizionarea pentru împrumuturi generatoare de pierderi și evaluarea riscului de credit al împrumuturilor restructurate continuă să se mențină prudente și în concordanță cu cele mai bune practici internaționale. Analiza experienței în aplicarea filtrelor prudențiale și propunerile de aranjamente permanente ce se vor aplica în 2013 vor fi transmise spre consultarea cu industria până la finele lunii iulie. Vom continua să schimbăm cu promptitudine informații cu echipele FMI și CE.

18. Ne vom asigura că regimul fiscal aplicabil creanțelor bancare vândute companiilor românești este unul neutru, pentru ca băncile să poată contracara creșterea împrumuturilor depreciate și să își eficientizeze gestionarea bilanțurilor (până la finele lunii iunie). Vom amenda Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit până la finele lunii octombrie, pentru a asigura astfel că tratamentul debitelor subordonate în masa creditorilor este determinat de termenii contractuali și nu de limite de capital. Vom continua să ne consultăm cu echipele FMI și CE înainte de introducerea sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare și să evităm adoptarea unor inițiative legislative, cum ar fi actualul proiect de lege a insolvenței personale ori propuneri de lege de colectare a datoriilor, ce ar putea submina disciplina debitorilor. Legea de amendare a Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare va fi adoptată până la finele lunii octombrie 2012.

Politica monetară

19. Inflația totală a scăzut la un nivel record de 1,8% în luna aprilie ca rezultat al deflației prețurilor la alimente în urma unei recolte excepționale și al scăderii prețurilor la mărfurile de alt fel decât carburanți. Scăderea s-a înregistrat în pofida condițiilor meteorologice proaste din primele două luni ale anului și a prețurilor petrolului ce s-au situat peste nivelurile anticipate. Inflația de bază a continuat să scadă, ajungând la un nivel de 2% în luna martie. Se anticipează că, în trimestrul 3 al anului 2012, inflația totală va reveni temporar la niveluri apropiate de limita superioară a intervalului țintit, pe măsură ce se va face simțit impactul deplin al prețurilor mai mari la petrol, iar efectele de bază ale deflației prețurilor la alimente se inversează. Cu toate acestea, inflația ar trebui să se mențină în intervalul țintit de BNR de 3+1% pe tot parcursul anului. Riscurile ca aceasta să fie mai mare se mențin însă, inclusiv din volatilitatea cursului de schimb ca urmare a menținerii nivelului de incertitudine pe piețele internaționale și din ajustarea mai mare decât se anticipase a prețurilor administrate.

20. Având în vedere perspectiva favorabilă în materie de inflație, din luna noiembrie 2011 am redus în 4 pași rata de politică monetară cu 100 de puncte de bază, înregistrând un efect negativ mic asupra cursului de schimb, în timp ce anticipațiile privind inflația au scăzut. Având însă în vedere instabilitatea care se manifestă în continuare pe piețele financiare internaționale, precum și riscurile asociate de volatilitate excesivă a intrărilor de capital și a cursului de schimb, conjugate cu alte riscuri aferente inflației, se impune menținerea, în continuare, a unei atitudini prudente în materie de politică monetară, susținută de un mix de politici macroeconomice coerent. Vom menține neschimbate, în lunile următoare, ratele rezervelor minime obligatorii și vom acționa judicios în privința ratei dobânzii de politică monetară. Vom continua de asemenea operațiunile periodice de reachiziție, în funcție de necesități, pentru a asigura un nivel suficient de lichiditate în sistemul bancar.

Reforme structurale

Reforme strategice și de reglementare în domeniile transporturi și energie

21. Reforma cuprinzătoare a sectoarelor transporturi și energie este esențială pentru consolidarea creșterii în România. În sectorul transporturi, elaborăm un nou master plan pentru România, ce va asigura echilibrul între cererea în creștere și mijloacele fiscale existente, asigurând complementaritățile dintre diferitele moduri de transport și definind prioritățile de investiții pe termen mediu și lung. Vom continua să căutăm să identificăm măsuri adiționale de creștere a veniturilor și reducere a costurilor (inclusiv prin aplicarea standardelor de cost) pentru a îmbunătăți în continuare poziția financiară a ÎS din sectorul transporturi. Ca acțiune prealabilă, Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de acordare a unui împrumut-punte pentru eliminarea arieratelor CFR Infrastructură către furnizorii privați de energie și va emite un memorandum guvernamental pentru eliminarea penalităților și plata treptată a principalului la arieratele datorate Electrica. Acest împrumut-punte va fi înlocuit de un împrumut garantat de stat acordat companiei de căi ferate până la finele anului. Ca și condiție pentru această schemă de eliminare a arieratelor, CFR Căi Ferate va prezenta și va trece la executarea măsurilor necesare de reducere a costurilor și de sporire a veniturilor, pentru a-și asigura viabilitatea financiară în anul 2013 și pe mai departe. În plus, vom îngloba filialele companiilor CFR Căi Ferate, CFR Marfă și CFR Călători în companiile-mamă ale acestora odată ce sunt rezolvate contestările în justiție. Până la finele lunii iunie 2012 vom semna contracte cu firme de consultanță, având ca obiect identificarea candidaților calificați pentru a reconstitui comitetele directoare și pentru a instala echipe de management privat la CFR Căi Ferate și CFR Călători, după cum prevede Legea guvernanței corporative din noiembrie 2011. În final, ne propunem realizarea obiectivului pe care l-am stabilit, de reducere a rețelei totale de căi ferate aflate în administrarea CFR la 15.500 km linie prin închirierea sau închiderea a aproximativ 550 km de linie în trimestrul 2 al anului 2012.

22. Pentru sectorul energetic ne propunem să dezvoltăm cadrul de prețuri și reglementare prin adoptarea următorilor pași2:

___________

2 În cazul în care procedurile de infringement ale UE necesită acțiuni mai rapide, ne vom conforma acestor cerințe.

- Am transmis Parlamentului spre aprobare legislația de transpunere a celui de-al treilea pachet energie UE în legislația română. Proiectul de lege privind electricitatea prevede un regim unbundling corespunzător, definirea consumatorilor vulnerabili și independența financiară și funcțională a autorității de reglementare în domeniul energiei (ANRE). Anticipăm aprobarea de către Parlament a acestei legi până la mijlocul lunii iunie. Pentru gaze vom adopta proiectul de legislație până la finele lunii iunie.

- Vom publica foaia de parcurs aprobată pentru electricitate până la data de 30 iunie 2012 și vom trece la eliminarea treptată a prețurilor reglementate la electricitate în luna septembrie 2012. Între timp vom implementa ajustarea convenită de 5% a tarifelor reglementate pentru consumatorii casnici și industriali până la 30 iunie. ANRE va majora apoi treptat cota de electricitate obținută de pe piața dereglementată de către companiile de distribuție pentru consumatorii industriali ai acestora, ajungând la 100% până la finele anului 2013. De la 1 ianuarie 2014 vor fi eliminate prețurile reglementate pentru consumatorii industriali. Se va aplica mecanismul de transmitere a electricității achiziționate de către companiile de distribuție prevăzut în regulamentul de furnizare a energiei electrice cu scopul sporirii investițiilor în acest sector, în conformitate cu cadrul de reglementare. Pentru gospodării ANRE va majora treptat cota de electricitate provenind de pe piața dereglementată, de la companiile furnizoare de electricitate începând de la 1 iulie 2013, această cotă ajungând la 100% până la finele anului 2017 în conformitate cu foaia de parcurs aprobată pentru electricitate în luna martie 2012.

- În sectorul gazelor naturale am elaborat și transmis FMI, CE și BM un proiect de foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a prețurilor reglementate la gaze naturale. Această foaie de parcurs va fi aprobată prin memorandum guvernamental ca și acțiune prealabilă de finalizare a acestei evaluări, urmând a fi ulterior publicată. Prețurile reglementate la gaze pentru consumatorii industriali vor fi majorate începând din decembrie 2012 și vor ajunge la nivelul mediu al prețurilor internaționale la gaze până la finele anului 2014 într-o manieră în general liniară. Prețurile vor fi integral liberalizate începând din ianuarie 2015, cu condiția ca între prețul mediu european și prețul de import să nu rămână o diferență mare (ce ar putea pune în pericol stabilitatea pieței), caz în care ajustarea va continua până la finele anului 2015. Pentru consumatorii casnici, prețurile reglementate la gaze se vor majora începând din iulie 2013 și vor ajunge la nivelul prețurilor internaționale la gaze până cel târziu în decembrie 2018. Parametrii-cheie ai foii de parcurs vor fi incluși în legislația privind gazele naturale ce va fi aprobată prin ordonanță de guvern.

- De asemenea, am constituit o comisie interministerială care să elaboreze (în consultare cu industria petrolului și gazelor) un proiect de pachet ce va conține măsuri fiscale, de redevențe și de reglementare pentru sectorul petrol și gaze. Pachetul va acoperi două părți: (a) o suprataxă care să capteze parțial veniturile extraordinare pe care le vor realiza companiile ca urmare a liberalizării prețurilor la gaze, după cum se prevede în foaia de parcurs. Fondurile astfel realizate vor contribui la finanțarea măsurilor de protejare a consumatorilor vulnerabili de impactul pe care îl va avea ajustarea prețurilor; și (b) un nou regim de reglementare și impozitare a sectorului petrol și gaze pentru perioada 2015-2024, ce va fi elaborat, beneficiind de consultanță de specialitate, până la finele anului 2012. În paralel, vom accelera negocierile în derulare pentru Acordul interguvernamental pentru gaze naturale (IGA) cu Rusia și ne vom strădui de asemenea să luăm măsuri pentru diversificarea ofertei de gaze. Vom întreprinde demersurile necesare pentru a ridica restricțiile de export existente și vom lua măsuri de implementare a fluxurilor inverse la interconectorii de gaze. În final, vom încerca în mod activ să evităm nerespectarea de către Parlament a dreptului de veto exprimat de președinte cu privire la interdicția exportului de gaze, ceea ce ar putea duce la suspendarea programului cu UE, această acțiune contravenind principiilor de bază ale pieței unice UE.

- Suntem determinați să dezvoltăm o platformă de comercializare a gazelor naturale. În acest sens, am desemnat operatorul pieței de energie electrică (OPCOM) ca operator și am solicitat OPCOM să realizeze această platformă, astfel încât aceasta să devină funcțională la data de 1 ianuarie 2013. Odată ce platforma va fi funcțională, vom oferi acțiuni OPCOM (prin vânzare sau majorare de capital) participanților pe piața electricității și gazelor și poate altor burse europene de energie, în scopul de a asigura o largă participare a participanților pe piață în acționariatul OPCOM ca bază a unei puternice guvernanțe corporative.

- În ultimele luni a avansat procesul de reziliere sau renegociere a contractelor bilaterale de energie ale ÎS încheiate în afara OPCOM. 3 contracte bilaterale au expirat sau au fost reziliate în ultima parte a anului 2011. Contractele ce nu au putut fi reziliate legal au fost renegociate în sensul majorării prețurilor, scurtării duratei contractelor, reducerii cantităților și transparentizării și publicării condițiilor și termenilor contractelor. 9 din 10 companii au fost de acord în cursul negocierilor finalizate pe data de 23 aprilie 2012. Am programat încă o rundă de negocieri în luna mai, având în vedere că în data de 25 aprilie 2012 CE a anunțat investigații aprofundate menite să evalueze dacă Hidroelectrica a vândut electricitate la tarife preferențiale încălcând astfel reglementările europene privind ajutorul de stat. Vom informa periodic FMI, CE și BM în legătură cu stadiul renegocierilor. Elementele-cheie ale contractelor, printre care prețul mediu, durata și cantitățile, vor fi publicate în termen de 30 de zile de la finalizare. Toate noile contracte bilaterale ale ÎS se vor încheia în mod transparent și nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) și prin alte proceduri concurențiale (pentru gaze), condițiile contractuale urmând a fi publicate. De îndată ce noua platformă de tranzacționare a gazelor naturale va fi funcțională, toate contractele bilaterale de gaze vor fi tranzacționate prin această platformă.

- Ministerul Administrației și Internelor împreună cu MFP vor asigura aplicarea cu celeritate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate. Deși autoritățile locale au permis o oarecare majorare a prețurilor finale de consum în anul 2011, necesarul mare de subvenții se menține, autoritățile locale achitând doar parțial aceste subvenții. Până la acest moment, doar un operator a depus plângere în baza ordonanței de urgență, deși condițiile de iarnă grea din primul trimestru al anului 2012 au condus probabil la acumularea altor facturi neplătite către operatorii de energie termică. Vom continua să monitorizăm și să raportăm trimestrial FMI, CE și BM situația financiară a sistemului de încălzire centralizată și să asigurăm aplicarea cu celeritate a prevederilor ordonanței de urgență.

Întreprinderile de stat

23. Țintele indicative stabilite pentru primul trimestru pentru soldul operațional și arieratele la întreprinderile de stat au fost îndeplinite. Am creat o direcție integral funcțională de control financiar în cadrul MFP, cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea rezultatelor financiare și în materie de restructurare ale ÎS. Deși am realizat îmbunătățiri majore la unele companii, progresul general a fost mai lent decât anticipasem și încă mai trebuie adoptate măsuri substanțiale. Planurile de restructurare a ÎS de la nivel central au fost transmise și au fost stabilite ținte cuantificabile pentru aceste ÎS. Vom monitoriza trimestrial performanțele față de aceste ținte. Până la mijlocul lunii iunie 2012 ministerele de resort vor transmite restul planurilor revizuite în conformitate cu instrucțiunile date de echipă referitoare la scopul și conținutul acestor planuri pentru toate entitățile ce au avut peste 20 de angajați sau o cifră de afaceri de peste 1 milion RON în anul 2010.

24. Cu o singură excepție notabilă, a vânzării unui pachet de 15% din acțiunile Transelectrica în luna martie, programul de privatizare continuă să înregistreze întârzieri semnificative. După selectarea unui ofertant câștigător pentru privatizarea integrală a Cuprumin, nu s-a reușit semnarea contractului de achiziție în timpul prevăzut de lege. Vânzarea acțiunilor Oltchim rămase în proprietatea statului a fost amânată până în luna septembrie a anului 2012 datorită unor probleme tehnice. Rezultatele noastre în ceea ce privește recrutarea consultanților juridici și de tranzacție au fost variate:

- Am selectat consultantul juridic și de tranzacție pentru privatizarea majoritară la CFR Marfă, consultanții juridici pentru privatizarea majoritară a Electrica Serv și Electrica Furnizare și pentru Nuclearelectrica (IPO de cel puțin 10% prin majorare de capital). Vom semna contractul cu consultantul juridic și de tranzacție de la CFR Marfă până la mijlocul lunii iunie.

- Am angajat consultanții de tranzacție pentru Romgaz (IPO pentru un pachet de acțiuni de 15%), Hidroelectrica (IPO de 10% pentru majorarea de capital), dar încă trebuie să angajăm consultanți de tranzacție și juridici pentru Poșta Română (pachet minoritar).

25. Pentru a accelera aceste reforme, am decis ca în anul 2012 să ne concentrăm eforturile pe vânzarea de acțiuni la Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz și Transgaz (pentru companiile din portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri). Ne propunem acum să organizăm oferte publice pentru Transgaz până la finele lunii iunie 2012, pentru Romgaz până la mijlocul lunii septembrie 2012 și pentru Hidroelectrica până la mijlocul lunii octombrie 2012 și vom urgenta pregătirile pentru vânzarea acțiunilor Nuclearelectrica până la finele anului 2012. Oferta publică pentru acțiunile Romgaz și Hidroelectrica va constitui criteriu structural de referință de îndeplinit până la mijlocul lunii octombrie 2012. Privatizarea Tarom (IPO de 20%) și CFR Marfă (privatizare majoritară) în acest an continuă să reprezinte o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

26. Totodată, ne vom continua eforturile de privatizare a următoarelor companii, având ca scop organizarea de licitații publice până în prima parte a anului 2013: (i) Ne propunem acum o privatizare majoritară a Electrica (inclusiv Electrica Furnizare și cele 3 companii de distribuție) și vânzarea restului de acțiuni ale Electrica în companiile de furnizare și distribuție de electricitate deja privatizate; (ii) noul producător de energie Hunedoara, ce va fi creat până în iulie 2012 prin fuzionarea centralelor Paroșeni și Mintia și a celor 4 mine viabile ale CNH (privatizare majoritară); (iii) noul producător de energie Oltenia ce va fi creat până la mijlocul lunii mai 2012 prin fuzionarea SNLO și a celor 3 complexuri energetice Craiova, Rovinari și Turceni (privatizare majoritară); și (iv) Elcen București (privatizare majoritară). Vor continua eforturile și la celelalte companii. Acordăm cea mai mare prioritate privatizării Complexului Energetic Oltenia, datorită volumului mare de investiții de care are nevoie și al rolului critic pe care îl joacă acesta în securitatea energetică a României. Ne vom continua dialogul cu Municipalitatea București pentru a identifica o soluție reciproc acceptabilă pentru companiile strâns legate Elcen București și Radet. Pentru toate companiile privatizate, Guvernul va monitoriza îndeaproape implementarea angajamentelor asumate în materie de investiții.

27. Ne continuăm acțiunile de rezolvare a situației financiare a companiei Termoelectrica. Am scos Electrocentrale București, Electrocentrale Mintia și Electrocentrale Paroșeni din Termoelectrica și le-am plasat în directa coordonare a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Rămân însă alte active valoroase ce trebuie extrase, active pe care intenționăm să le plasăm într-o nouă entitate, Grup Electrocentrale. Partea din companie rămasă va fi plasată în procedură de lichidare voluntară până în prima parte a lunii septembrie. Vom transmite Registrului Comerțului o propunere juridică semnată de Consiliul de administrație al Termoelectrica în baza unui ordin al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru separarea de Termoelectrica a CET Brăila și CET Galați și a acțiunilor deținute la companiile energetice până la mijlocul lunii iunie 2012.

28. Am început implementarea prevederilor legii guvernanței corporatiste generale, lege ce a marcat o ameliorare semnificativă a cadrului de guvernare corporatistă a ÎS din România. Am primit oferte pentru o firmă care să asiste în procesul de selectare a echipelor de management privat pentru principalele ÎS ce rămân în proprietatea majoritară a statului. Noile echipe de management și membrii consiliilor de administrație trebuiau selectate/selectați până la finele lunii aprilie 2012 pentru a-și prelua ulterior mandatele cât de repede permite legea; cu toate acestea, am înregistrat întârzieri majore la majoritatea companiilor, excepție făcând Complexul Energetic Oltenia. La Oltenia, însă, există îngrijorări serioase legate de cât de potriviți sunt candidații selectați pentru Consiliu. Vom reevalua procesul de la Oltenia și vom utiliza doar firme credibile și independente de recrutare și doar candidații pe deplin calificați vor fi numiți membri ai consiliului. Recunoaștem faptul că dacă s-ar proceda altfel ar fi subminată credibilitatea programului nostru de reformă în fața publicului și în fața potențialilor investitori. Vom numi membrii Consiliului și directorii executivi la Oltchim, Hidroelectrica și Electrica Furnizare până la finele lunii iunie; numirile pentru membrii consiliului la Nuclearelectrica, Romgaz și Complexul Energetic Oltenia se vor face până la finele lunii septembrie; iar directorii executivi vor fi numiți până cel târziu la finele lunii octombrie 2012; iar numirea membrilor consiliului și a directorului executiv la Tranzgaz se va face până la finele anului 2012. Din rațiuni de transparență toate numirile vor fi publicate. Pentru ÎS din portofoliul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii am demarat un proces corespondent de selectare a membrilor în consiliu pentru CFR Călători și CFR Căi Ferate.

Alte reforme structurale

29. Continuăm implementarea noilor prevederi legislative în domeniul pieței muncii și asistenței sociale. Am îmbunătățit funcționarea pieței muncii prin implementarea noului Cod al muncii ce a dus deja la o redresare modestă a nivelului de ocupare și la transformarea unui număr mare de acorduri de muncă informale în contracte noi înregistrate. Aproape o treime din aceste contracte sunt contracte cu durată fixă. Vom monitoriza implementarea Codului de dialog social și vom continua cooperarea cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru a ne asigura că noul Cod de dialog social respectă convențiile de bază ale OIM. Noua Lege a pensiilor a redus semnificativ numărul pensionărilor anticipate și al pensiilor de invaliditate, iar vârsta de pensionare continuă să crească. Am început redactarea legislației secundare pentru Legea asistenței sociale ce a fost aprobată anul trecut pentru raționalizarea și țintirea mai bună a prestațiilor sociale. Suntem determinați să integrăm diferitele categorii de prestații sociale într-o manieră eficientă, inclusiv prin asigurarea protecției familiilor celor mai vulnerabile față de majorările prețurilor la gaze și electricitate programate a avea loc în anii următori.

30. Ne menținem angajamentul de a îmbunătăți intrarea pe piețele de comerț cu amănuntul pentru a menține un mediu concurențial, pentru a încuraja inovarea și a spori eficiența. A existat o întârziere în eliminarea barierelor în calea deschiderii magazinelor mari de comerț cu amănuntul, ce se anticipa inițial a fi realizată până în luna februarie 2012. Acum vom aproba amendamentul legislativ corespunzător prin ordonanță de urgență până la începutul lunii iunie 2012. Suntem în curs de a realiza, împreună cu Banca Mondială, un Raport privind respectarea standardelor și codurilor (ROSC) pe tema sistemelor de insolvența corporațiilor și a drepturilor creditorilor. Așteptăm raportul de la Banca Mondială în lunile următoare și ulterior primirii acestuia vom redacta un Cod al insolvenței.

Tabelul 1. România: Ținte cantitative în cadrul Programului

2010 2011 2012
decembrie realizat martie realizat iunie realizat septembrie realizat decembrie realizat martie program martie preliminar iunie program septembrie program decembrie indicativ
I. Criterii cantitative de performanță
1. Plafonul variației cumulate a activelor externe nete (milioane euro)1/2
2. Plafonul soldului cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)3
3. Limita stocului arieratelor bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale
(miliarde lei)
4. Limita garanțiilor bugetului general consolidat emise de la finele lui 2008 (valoare nominală, în miliarde lei)

II. Criterii de performanță permanente
5. Neacumularea de arierate la datoria externă

III. Consultări pe inflație
6. Rata inflației la 12 luni în prețuri de consum
Interval exterior (limita superioară) Interval interior (limita superioară) Punct central
Interval interior (limita inferioară) Interval exterior (limita inferioară)

IV. Ținte orientative
7. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE și asistență socială, milioane lei)
8. Plafonul soldului operațional (venituri fără impozite și dobânzi), exclusiv subvențiile, pentru ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)4

9. Limita stocului de arierate al ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)

10. Limita stocului arieratelor bugetelor locale (miliarde lei)
11. Limita execuției Programului PNDI (milioane lei)4

20.026
-33.621
0,19

7,6
0
-
-
7,9
-
-131.938

-6,8


17,9

0,91
-

119
-5.254
0,15

8,1
0
-
-
8,0
-
-30.670

-0,7


19,2

0,82
-

1.896
-11.260
0,11

6,0
0
-
-
8,0
-
-62.578

-1,8


19,7

0,81
-

292,8
-13.685
0,10

5,8
0
-
-
3,5
-
-94.133

-2,4


18,5

0,82
-

-457
-23.837
0,09

6,5
0
-
-
3,1
-
-128.317

-2,0


14,9

0,75
-

533
-4.550
0,08

14,0
0
4,1
3,1
2,1
1,1
0,132.000

-1,5


17,0

0,70
200

1.696
-3.454
0,12

7,0
0
-
-
2,4
-
-30.910

-0,4


16,2

0,79
66

250
-7.000
0,06

14,0
0
4,4
3,4
2,4
1,4
0,464.800

-2,2


15,0

0,50
400

250
-9.700
0,04

14,0
0
5,9
4,9
3,9
2,9
1,999.000

-2,7


12,5

0,45
700

450
-14.660
0,02

14,0
0
5,2
4,2
3,2
2,2
1,2133.700

-3,2


9,0

0,30
1.000

1 Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2 Ținta pentru martie este ajustată în sus cu 532 de milioane euro pentru a reflecta plasamentul peste nivelul anticipat al obligațiunilor în euro.

3 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011). Ținta pentru martie este ajustată cu 1.450 milioane RON la 4.550 milioane RON pentru cheltuieli de capital.

4 Cifre cumulate în cursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2012 este cumulativă de la 1 ianuarie 2012).

Tabelul 2. România: Performanțe în cadrul celei de-a cincea evaluări

Măsura Data vizată Comentariu
Acțiuni prealabile
1. Aprobarea unei foi de parcurs pentru dereglementarea prețurilor la gaze conform celor specificate în MPEF

2. Aprobarea de către Guvern a unui memorandum de anulare a penalităților aferente arieratelor pe care le are CFR la Electrica și a unei ordonanțe de urgență de acordare a unui împrumut-punte destinat achitării arieratelor CFR Infrastructură către furnizorii privați de energie

Criterii cantitative de performanță
1. Plafon active externe nete
2. Plafonul soldului total al bugetului general consolidat
3. Limita arieratelor interne ale bugetului de stat și sistemului asigurărilor sociale
4. Limita garanțiilor bugetului general consolidat
5. Neacumularea de arierate externe la plată

Ținte cantitative indicative
1. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat
2. Plafonul soldului operațional al principalelor ÎS
3. Limita stocului de arierate la ÎS
4. Limita stocului de arierate ale autorităților locale

Interval de consultare pe inflație
Interval interior
Interval exterior

Criterii de referință structurale
1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând (i) desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz; (ii) elaborarea de planuri de acțiune pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS

2. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent, în care să se stabilească prioritatea și să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte a căror finanțare poate fi asigurată integral, examinarea viabilității proiectelor vechi, a celor cu prioritate redusă și a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, și producerea unui raport final și a unui plan de acțiune

3. Elaborarea de amendamente comprehensive la legislația din domeniul sanitar care să soluționeze deficiențele bugetare ce persistă în acest sector și să asigure servicii sanitare de calitate1

4. Desemnarea consultanților de tranzacție pentru grupul 2 și a consultantului juridic pentru grupul 3, conform celor prevăzute în MPEF

5. O majorare de 5% a prețului la electricitate pentru consumatorii industriali și casnici

Criterii structurale noi
1. Lansarea licitației pentru asigurarea programului software care să integreze sistemul de raportare contabilă cu sistemul de plăți al trezoreriei
2. Organizarea de IPO pentru acțiunile deținute de stat la Romgaz și Hidroelectrica

31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 201231 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 201231 martie 2012
31 martie 201215 iulie 2011

30 septembrie 2011


31 decembrie 201115 februarie 2012


30 iunie 2012
30 iunie 2012


15 octombrie 2012

Îndeplinit
Îndeplinit
Neîndeplinit
Îndeplinit
ÎndeplinitÎndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
NeîndeplinitÎndeplinit
ÎndeplinitÎndeplinit

Îndeplinit

Reprogramat pentru
30 iunie 2012


Îndeplinit

1 Legislația din domeniul sanitar este în curs de revizuire pentru a încerca să rezolve mai bine lipsa controalelor financiare și a nivelului corespunzător al finanțării în sectorul sanitar. Vor fi reanalizate și prevederile privind asigurarea privată pentru unele beneficii din pachetul de bază.

Acesta este un fragment din Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare:
ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE
ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE
;
se încarcă...