Fondul Monetar Internațional - FMI

Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE

București, 28 februarie 2012

Doamnei Christine Lagarde
Director general
Fondul Monetar Internațional
Washington, DC, 20431
S.U.A.

Stimată doamnă Lagarde:

1. Autoritățile din România își reafirmă angajamentul față de programul economic susținut de Fondul Monetar Internațional (FMI), Uniunea Europeană (UE) și de Banca Mondială (BM). Performanțele realizate până în acest moment continuă să fie semnificative. Am îndeplinit toate criteriile de performanță stabilite pentru cea de-a patra evaluare a programului și am avansat pe o agendă structurală cuprinzătoare și dificilă. Deși mai sunt încă necesare progrese în anumite domenii, suntem determinați să întreprindem acțiunile suplimentare descrise în Memorandumul atașat privind politicile economice și financiare (MPEF). Rezultatele obținute de noi în ceea ce privește stabilizarea economică și reformele încep să dea roade, odată cu revenirea creșterii economice în 2011, după 2 ani de declin. Redresarea rămâne vulnerabilă în fața evoluțiilor nefavorabile de pe piețele financiare internaționale și a slăbiciunilor economice din zona euro, așadar, se impun continuarea implementării cu fermitate a politicilor și menținerea rezervelor fiscale, monetare și financiare pentru a ne asigura protecția față de riscuri.

2. Rezultatele noastre în ceea ce privește țintele cantitative și agenda reformelor structurale pentru cea de-a patra evaluare sunt foarte bune (MPEF tabelele 1 și 2)

• Criterii de performanță cantitative și ținte indicative. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanță cantitative stabilite pentru finele lunii decembrie 2011. Au fost de asemenea îndeplinite toate țintele indicative. Inflația s-a menținut în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflație.
• Criterii structurale de referință. A fost îndeplinit criteriul de referință privind elaborarea de măsuri de scoatere din evidență a unui număr semnificativ de plătitori mici de TVA cu scopul creșterii eficienței colectării. Legislația de reformă a sectorului sanitar a fost elaborată; datorită opoziției întâmpinate acest proiect de lege a fost însă retras ulterior. Lucrăm acum la elaborarea unor propuneri alternative, în consultare cu Banca Mondială, și sperăm ca noul proiect de lege să fie gata până la finele lunii iunie. Continuăm să avansăm în îndeplinirea unor criterii structurale anterioare ce au fost doar parțial îndeplinite: prioritizarea portofoliului de investiții progresează, desemnarea consultanților juridici și de tranzacție pentru vânzarea pachetelor de acțiuni în cadrul ÎS rămâne un obiectiv principal al Guvernului și continuăm restul acțiunilor de reformă a ÎS pentru a finaliza criteriul structural stabilit pentru iulie 2011 până în aprilie 2012.

3. În cadrul documentului MPEF atașat evidențiem planurile de a continua să înaintăm pe calea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în programul macroeconomic. Având în vedere performanța semnificativă realizată de noi în cadrul programului susținut de FMI și UE, Guvernul României și Banca Națională a României (BNR) solicită finalizarea celei de-a patra evaluări. Intenția noastră este de a continua să tratăm acest acord ca pe un acord de tip preventiv.

4. Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări trimestriale, acțiuni prealabile, criterii de performanță cantitative și ținte indicative, precum și criterii structurale de referință. Propunem o modificare a criteriului de performanță cantitativ la 31 martie 2012 și stabilirea acestor criterii pentru 30 iunie 2012 conform conținutului documentului MPEF atașat, în care se aduc modificări ajustoarelor pentru criteriul de performanță privind activele externe nete (AEN) și soldul bugetului general consolidat [descris în Memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ)]. După cum se explică în MPEF, propunem de asemenea un nou criteriu structural de referință și o acțiune prealabilă pentru măsurarea progreselor înregistrate în cadrul programului (MPEF tabelul 2). În Memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ) este explicat modul de măsurare a țintelor programului.

5. Considerăm că politicile prevăzute în scrisorile din 10 martie 2011, 9 iunie 2011, 14 septembrie 2011, 2 decembrie 2011 și în această scrisoare sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor programului nostru economic. Suntem pregătiți să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea acestor obiective. Ne vom consulta cu FMI și Comisia europeană (CE) înainte de a modifica măsurile incluse în această scrisoare și memorandumul atașat sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului și vom pune la dispoziția FMI și a Comisiei Europene (CE) informațiile necesare în vederea monitorizării programului.

6. Acordăm permisiunea noastră FMI și CE pentru publicarea scrisorii de intenție și a anexelor la aceasta, precum și a rapoartelor echipei aferente. Scrisoarea este transmisă în copie domnului Olli Rehn.

Cu stimă,
Bogdan Alexandru Drăgoi, Mugur Constantin Isărescu,
ministrul finanțelor publice guvernatorul Băncii Naționale a României

ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Evoluții economice recente și perspective

1. Redresarea economică a României continuă, dar perspectiva este mai precară datorită deteriorării condițiilor în restul Europei. Indicatorii sugerează că pentru anul 2011 creșterea s-a situat la aproximativ 21/2%, peste nivelul anticipat anterior, datorită unei recolte excepționale pe plan intern și a exporturilor puternice. Inflația IPC a scăzut la 3,1% în decembrie datorită presiunilor puternice de reducere a prețurilor la alimente exercitate de recolta excelentă. Pentru anul 2012 anticipăm acum o creștere de 11/2-2%. Încetinirea ritmului în Europa va constitui o frână majoră pentru redresare, aceasta fiind însă parțial compensată de o mai bună absorbție a fondurilor UE și de redresarea treptată a cererii interne. Continuarea implementării cu fermitate a politicilor este o condiție necesară pentru contracararea riscurilor, deoarece se mențin încă vulnerabilitățile față de evoluțiile nefavorabile din piețele financiare internaționale și din zona euro. Se anticipează o menținere a inflației în interiorul intervalului țintit de banca națională în 2012, deși încă se mențin riscuri ca aceasta să fie mai mare. Deficitul de cont curent ar trebui să se stabilizeze la aproximativ 4-41/2% din PIB, reflectând rezultatele comerciale mai bune.

Politica fiscală

2. În 2011 am realizat un deficit cash de 4,2% din PIB, menținându-ne cu succes în limita țintei de 4,4% din PIB. În trimestrul patru, veniturile fiscale realizate au depășit nivelul anticipat, reflectând o redresare treptată a pieței muncii și eforturile sporite de colectare fiscală. Am redus totodată numărul de angajați în sectorul public cu încă 20.000 de posturi, aducând astfel nivelul cheltuielilor cu salariile sub 7% din PIB. Implementarea reformelor din domeniul pensiilor, printre care verificarea pensiilor de invaliditate și înăsprirea condițiilor de eligibilitate, a condus la o reducere semnificativă a numărului de persoane ce beneficiază de pensii de invaliditate. Scăderea șomajului și raționalizarea programelor ineficiente de protecție socială au determinat scăderea cheltuielilor de asistență socială. În luna august am modificat legislația în sensul de a acorda ajutoare de căldură segmentelor de populație cu gradul cel mai ridicat de vulnerabilitate, eliminând în același timp subvențiile de încălzire de la bugetul de stat. Veniturile fiscale suplimentare realizate și controlul strâns exercitat asupra cheltuielilor cu salariile ne-au permis să alocăm resurse pentru eliminarea arieratelor și facturilor neplătite de la ÎS și din sectorul sanitar. Alte resurse au fost realocate către cheltuieli de capital și transferuri de finanțare a proiectelor cu fonduri UE.

3. Pentru anul 2012 ne menținem angajamentul de a aduce deficitul în termeni ESA sub 3 procente din PIB, cu un deficit bugetar cash de 1,9% din PIB [2,1% din PIB dacă se includ și cheltuielile efectuate în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI)]. Deși perspectiva economică este mai precară, efectele favorabile ale colectării fiscale mai mari de anul trecut ar trebui să asigure venituri suficiente pentru a ne permite să ne atingem ținta, deși se va impune o reținere susținută de la efectuarea de cheltuieli. Salariile în sectorul public vor fi înghețate în continuare, la fel ca și pensiile. Cu toate acestea, în cazul în care condițiile economice o vor permite, vom analiza posibilitatea modificării bugetului mai târziu în cursul anului, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscale. Reducerea numărului de angajați în sectorul public va continua prin politica de înlocuire a unui singur angajat din 7 care părăsesc sistemul; această politică va fi însă aplicată cu mai multă flexibilitate, pentru a se elimina blocajele determinate de lipsa de personal. În ceea ce privește bugetul de capital, se vor realiza economii prin eliminarea proiectelor neperformante și prin reducerea cofinanțării naționale a proiectelor cu fonduri UE, după cum permite Regulamentul (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară pentru statele membre ce au un program cu FMI/UE. Implementarea unei taxe de clawback va garanta neacumularea de arierate în industria farmaceutică. Restructurarea întreprinderilor de stat incluse în bugetul general consolidat va fi de asemenea esențială pentru realizarea țintei pe 2012. Transferurile de la buget au fost condiționate de aprobarea unor planuri viabile de restructurare pentru ÎS. Este de așteptat ca și aplicarea programelor sociale pe baza testării mijloacelor de trai să genereze în continuare economii.

4. Arieratele și facturile neplătite la nivelul bugetului general consolidat (excluzând ÎS) au continuat să scadă. Arieratele se situează acum sub 0,2 procente din PIB (aproape integral la nivelul autorităților locale). La ÎS monitorizate în cadrul programului, arieratele au scăzut în trimestrul patru al anului 2011 cu aproximativ 0,8 procente din PIB, ajungând la 2,6 procente din PIB.

• În sectorul sanitar, arieratele aferente facturilor înregistrate au fost acum integral eliminate, iar facturile neînregistrate descoperite în cursul exercițiului de inventariere până la finele anului 2011 au fost integral înregistrate în sistem și programate la plată. Implementarea taxei de clawback ar trebui să contribuie la prevenirea acumulării de noi arierate în sectorul sanitar.
• La nivelul autorităților locale, arieratele au scăzut în anul 2011, dar această tendință ar putea fi accelerată. O mai bună aplicare și monitorizare a modificărilor aduse în anul 2010 legii finanțelor publice locale (LFPL) ar trebui să permită reducerea în continuare a arieratelor. În acest sens, ministerele ordonatoare ar trebui să încheie contracte multianuale de cofinanțare pentru fiecare dintre proiectele de la nivel local existente în portofoliile lor până în martie 2012, în limitele aprobate în legea bugetului de stat și în Strategia fiscală 2012-2014. În același timp, ministerele ordonatoare vor realiza o prioritizare a proiectelor respective și vor încărca datele relevante într-o bază de date cu investițiile de capital.
• Pentru ÎS, înregistrăm progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate prin operațiuni de convertire a datoriilor în acțiuni, plăți și alte operațiuni de ordin financiar. Per ansamblu, anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor companiilor monitorizate cu 5 până la 6 miliarde RON (1 la sută din PIB) în semestrul al doilea al anului 2012.

• Următoarea fază a procesului de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți al trezoreriei este în derulare, inclusiv pentru modulul de control și raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administrației. Proiectarea sistemului se va finaliza până la finele lunii aprilie 2012, iar până la mijlocul lunii mai 2012 se va lansa procesul de licitație pentru contractul cu furnizorul aplicației. Acest sistem va contribui la controlul angajamentelor de plată pentru a evita acumularea viitoare de arierate.
• În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul bugetului de stat și în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva 7 a UE în acest domeniu va fi transpusă în legislația românească în timp util. În acest sens, vom încerca să utilizăm veniturile provenite din taxa de claw-back pentru a începe să reducem termenul în care sunt plătite facturile de produse farmaceutice depuse până la finele lunii iunie.
• Pentru a preveni posibilele arierate viitoare datorate unor contracte nefinanțate, ne vom asigura că bugetele aferente tuturor angajamentelor asumate la nivelul administrației centrale în cadrul proiectelor de capital multianuale sunt integral cuprinse în cadrul bugetar pe termen mediu. Contractarea proiectelor multianuale de investiții se va realiza în concordanță cu aceste alocări multianuale de angajamente.

5. Ne continuăm eforturile de elaborare și implementare a unor reforme cuprinzătoare în sectorul sanitar. Un proiect de lege-cadru pentru reforma sistemului a fost prezentat în luna ianuarie, dar a fost retras spre a fi reanalizat din cauza obiecțiilor semnificative primite din partea publicului, dar intenționăm ca până la finele lunii iunie să elaborăm un proiect de lege revizuit, care să fie supus dezbaterii publice în perioada iulie-septembrie și aprobat în Parlament până la finele lunii octombrie. Reforma va viza rezolvarea deficitelor bugetare persistente din sistemul sanitar și sporirea calității serviciilor. Pe termen mediu, având în vedere faptul că nivelul cheltuielilor de sănătate în România este printre cele mai reduse din UE, ca pondere în PIB, vom asigura finanțarea adecvată în concordanță cu recomandarea Comisiei Prezidențiale din 2008 privind politica din domeniul sanitar, incluzând în necesarul de cheltuieli și provocarea generată de impactul procesului de îmbătrânire a populației. Reforma va asigura de asemenea angajarea cheltuielilor în limita bugetului alocat. Pentru a limita creșterea cheltuielilor vom căuta să reducem sfera de cuprindere a pachetului de servicii publice bazându-ne mai mult pe suportarea comună a costurilor și asigurarea privată suplimentară. Explorăm de asemenea opțiunile existente privind o mai mare implicare a sectorului privat în furnizarea serviciilor de sănătate și finanțarea acestora, în vederea sporirii eficienței și calității serviciilor, dar și pentru a obține resurse suplimentare.

6. Pentru a soluționa dezechilibrele financiare din sectorul sanitar ne angajăm să implementăm măsuri majore în acest domeniu chiar anterior finalizării legislației-cadru cuprinzătoare:

- Având în vedere problemele conceptuale ale legii privind coplata aprobate de curând de Parlament, vom revizui coplata, în sensul de a o baza pe o rată fixă modestă. Vom aproba rectificarea prin ordonanță de urgență până la mijlocul lunii aprilie 2012, implementarea urmând a avea loc la scurt timp după această dată.

- În vederea controlării cheltuielilor și asigurării unor plusuri de eficiență pe termen scurt, vom elabora, până la mijlocul lunii aprilie 2012, și vom implementa până la finele lunii iunie o listă negativă de servicii sanitare și medicamente, pe baza rezultatelor asistenței tehnice oferite de Institutul Național de Sănătate și Excelență Clinică, ce va include (i) liste revizuite de medicamente decontate și (ii) o reducere a perioadelor de spitalizare și implementarea planului național de paturi de spital. Vom crea totodată cadrul legal de evaluare a tehnologiei sanitare și vom demara implementarea acestuia. Vom modifica de asemenea programele naționale de sănătate pentru a asigura concordanța acestora cu noul pachet de servicii de bază.

- Vom monitoriza bugetele agregate ale spitalelor pentru a ne asigura că acestea corespund cu cheltuielile programate în bugetul general consolidat. Totodată, vom lua toate măsurile ce se impun pentru a evita apariția de noi arierate. Pentru spitalele aflate în responsabilitatea autorităților locale, legislația de reformă a sistemului sanitar va conține prevederi menite să faciliteze monitorizarea acestora de către Ministerul Sănătății.

- Vom continua implementarea noului sistem de tehnologia informației în cadrul sectorului sanitar. Am demarat auditarea registrelor de pacienți, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2012. Până la finele lunii aprilie vom începe distribuirea noilor carduri de sănătate de care vor beneficia toți participanții și care vor ajuta la procesul de control al fraudelor și abuzurilor din sistem și la o mai bună monitorizare a cheltuielilor angajate. Am semnat un contract pentru achiziția unui nou modul electronic de prescripții pentru Sistemul informatic național sanitar și se anticipează că sistemul va fi funcțional până la finele lunii mai 2012. Aceste mecanisme vor asigura menținerea în viitor a cheltuielilor în limita alocărilor.

7. Vom încerca să eficientizăm sistemul fiscal pornind de la recomandările asistenței tehnice FMI. Concret, aceste măsuri vor include: (i) simplificarea schemelor de amortizare a mijloacelor fixe; (ii) simplificarea declarării și plății impozitelor pe câștigurile de capital; (iii) simplificarea mecanismului de deduceri pentru impozitul pe venit; (iv) elaborarea unei strategii de revizuire a bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate; și (v) elaborarea unui plan de ajustare a cotelor de accize pentru a se asigura menținerea valorii reale.

8. Guvernul va stabili prin Comitetul de planificare strategică prioritățile de politici publice ce vor fi susținute de către strategia fiscală pe termen mediu. Guvernul a creat un grup interministerial coordonat de Centrul Guvernului (Center of Government) care să urmărească implementarea planurilor de acțiune pentru analizele funcționale. Înregistrăm progrese în implementarea planurilor de acțiune generate de analizele funcționale și în luna ianuarie am transmis deja primul set de rapoarte de progres. Pe parcursul lunilor următoare vom avansa în implementarea activităților prioritare cu ajutorul IFI, după cum s-a convenit în MTÎ semnat de curând cu BEI și BM. Vom raporta stadiul acestor activități în cel de-al doilea set de rapoarte de progres ce trebuie transmis până la mijlocul lunii aprilie. Centrul Guvernului va demara elaborarea de indicatori care să măsoare rezultatele intermediare obținute pe parcursul implementării planurilor de acțiune. Totodată, Guvernul va aproba, pe baza celor primite de la ministere, un plan anual de activitate ce va conține propuneri legislative și de politici semnificative, plan ce va trebui aprobat până la finele anului 2012.

9. Condițiile de finanțare a datoriei publice pe piața internă s-au îmbunătățit în anul 2012 până la acest moment și deci am folosit această oportunitate pentru a crește emisiunile de datorie în scopul consolidării rezervelor. Ne continuăm eforturile de dezvoltare a curbei de randament prin extinderea maturității emisiunilor noastre interne de obligațiuni prin emisiunea unei obligațiuni de 15 ani. Pe partea externă, după o amânare determinată de condițiile dificile de pe piață de la finele anului 2011, în luna ianuarie am lansat cu succes o emisiune în valoare de 1,5 miliarde dolari SUA pe durată de 10 ani, în dolari SUA la o rată favorabilă, și intenționăm să revenim pe piața externă în anul 2012 atunci când condițiile pieței vor permite acest lucru, în conformitate cu strategia de management al datoriei. Pentru a facilita accesul mai bun la finanțarea externă ne vom accelera eforturile de sensibilizare a comunității internaționale investiționale. Ne vom continua eforturile în direcția consolidării rezervelor fiscale (incluzând finanțarea DPL-DDO de la Banca Mondială), menținându-ne obiectivul de a avea un nivel de acoperire a necesarului brut de finanțare pe 4 luni cu scopul de a proteja finanțele publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute. Dobânda plătită pentru aceste rezerve financiare reprezintă un cost necesar pentru asigurarea împotriva șocurilor. Ne-am îmbunătățit strategia de management al datoriei și vom iniția un proiect cu asistență de la Banca Mondială al cărui scop este acela de consolidare a serviciului nostru de management al datoriei.

10. Deși am înregistrat unele progrese în absorbția fondurilor UE, se impun eforturi suplimentare pentru atingerea țintei pe care ne-am stabilit-o, de a absorbi o sumă suplimentară de 6 miliarde de euro în anul 2012: 3,5 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune și încă 2,5 miliarde de euro din Fondul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Fondul pentru Pescuit. Urmărim implementarea Planului de acțiuni prioritare din mai 2011 și am transmis Comisiei Europene două rapoarte de progres. În vederea impulsionării semnificative a absorbției în acest an, am identificat proiectele de prioritate ridicată, am întărit capacitatea autorităților de management și am luat măsuri de reducere a blocajelor de ordin procedural. În mod deosebit, am transmis spre analiză Comisiei un plan revizuit de acțiuni prioritare ce include măsuri de sporire a transparenței. Am adoptat de asemenea un cod de conduită pentru personalul ce lucrează cu fonduri UE și pentru a asigura implementarea cu eficacitate a acestuia în prezent este în curs de elaborare un mecanism de monitorizare ce va fi adoptat până la finele lunii februarie. În scopul dezvoltării capacității autorităților de management (inclusiv pentru fondurile agricole), până în luna iunie 2012 vor fi ocupate 100 de posturi vacante și 211 posturi nou-create (prin redistribuire în limita posturilor aprobate la nivelul principalelor instituții bugetare). Am limitat de asemenea perioada de procesare a cererilor de rambursare către beneficiari la 45 de zile pentru toate autoritățile de management. Pentru a consolida experiența tehnică a autorităților de management am semnat deja MTÎ cu BEI și BM pentru acordarea de asistență tehnică, în concordanță cu reglementările aplicabile proiectelor de asistență tehnică, și până la finele lunii martie se va semna un nou MTÎ cu BERD. Vom asigura alocarea de resurse cash suficiente pentru finanțarea proiectelor de investiții finanțate de UE, astfel încât să nu se acumuleze arierate.

11. Înregistrăm progrese în alcătuirea unui portofoliu de investiții cu toate proiectele guvernamentale pentru a asigura monitorizarea și prioritizarea adecvată a proiectelor. Acest portofoliu va fi utilizat pentru a evalua proiectele, pentru a ne concentra pe cele a căror finanțare poate fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (de exemplu, 3-5 ani) și a întrerupe proiectele cu prioritate redusă și pe cele neperformante ce nu pot fi integral finanțate în acest orizont de timp. Am identificat 14 proiecte reprezentând peste 10% din valoarea totală a proiectelor, ce vor fi întrerupte. Vom perfecționa în continuare baza de date privind portofoliul de investiții pentru a include și proiectele autorităților locale cofinanțate de la bugetul de stat și pentru a întări monitorizarea proiectelor PNDI de către serviciul de monitorizare a cheltuielilor de capital din cadrul Ministerul Finanțelor Publice (MFP) (finele lunii martie 2012). Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) și Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP) se angajează să garanteze că cheltuielile de execuție din cadrul PNDI nu depășesc suma de 1,0 miliard RON în anul 2012 (820 de milioane RON pentru MDRT și 180 de milioane RON pentru MMP) și 1,0 miliard RON în 2013. Totodată, autoritățile ce supraveghează parteneriatele public-privat (PPP) se angajează să raporteze împreună până la mijlocul lunii aprilie 2012 despre cum funcționează relațiile lor de lucru. În strategia fiscală pe termen mediu ce stă la baza programului de convergență ce va fi transmis UE se vor preciza sumele anuale alocate cheltuielilor în cadrul PNDI, iar totalul sumelor autorizate pentru contractare în cadrul PNDI va fi ajustat în concordanță cu acestea.

12. Îmbunătățirea administrării fiscale și lupta împotriva evaziunii fiscale reprezintă elemente cruciale în strategia noastră de creștere a veniturilor. Înregistrăm progrese în realizarea unei reforme cuprinzătoare a ANAF. Printre cele mai importante evoluții se numără cele de mai jos:

- Am revizuit prevederile Codului fiscal pentru a facilita, în anumite condiții, anularea înregistrării în scopuri de TVA a firmelor. Suntem în curs de implementare a planului de reducere a numărului de contribuabili înregistrați în scopuri de TVA cu 20% în perioada septembrie 2011-2012 prin măsuri administrative.

- Referitor la persoanele fizice cu averi mari (PFAM), strategia de conformare fiscală pentru PFAM este în prezent în curs de consolidare. Pe baza procedurii de analiză de risc adoptată în septembrie 2011, vor fi selectați contribuabilii persoane fizice ce vor face obiectul verificării fiscale. În acest sens, am accelerat procesul de analiză a datelor și încercăm să obținem acces la noi baze de date, pentru a putea demara verificări la persoane fizice la jumătatea anului 2012. Încercăm să identificăm finanțare pentru achiziționarea unui instrument IT care să fie utilizat în analiza de risc și pentru a acoperi costurile de formare privind metodele indirecte de control.

- Am adoptat hotărârea Guvernului privind restructurarea ANAF și am închis 141 de administrații la nivel regional pentru a reduce costurile colectării, reducând personalul ANAF cu 8% de la finele anului 2010. Ne propunem să sporim mai mult capacitatea și eficiența administrării, inclusiv printr-o AT din partea DAF al FMI și cu sprijin de la Banca Mondială. Astfel, vom pregăti, cu sprijinul Băncii Mondiale, un proiect multianual de modernizare a administrării fiscale, proiect ce va fi aprobat (până la finele anului 2012). Vom aproba printr-un memorandum de Guvern un plan de acțiune conținând principalele măsuri și termene care vor sta la baza reformei administrării fiscale.

- Începând cu anul 2012 am redus numărul de contribuabili mari aflați în portofoliul direcției generale de administrare a marilor contribuabili la 2000.

- În luna septembrie 2011 am adoptat o strategie de risc în materie de conformare, în concordanță cu cele mai bune practici. Am înființat un departament responsabil cu evaluarea riscului care este funcțional la acest moment. În continuare vom întreprinde măsuri pentru prevenirea dificultăților care ar putea apărea la momentul expirării a derogării privind taxarea inversă la cereale.

- Ne propunem să realizăm o extindere a depunerii electronice și simplificarea în continuare a declarațiilor fiscale și a numărului de plăți ce trebuie efectuate, cu scopul de a crea un ghișeu unic pentru depunerea declarațiilor și efectuarea plăților. În decembrie 2011, 87% din totalul declarațiilor fiscale depuse la ANAF au folosit noua facilitate de depunere electronică, ce a fost extinsă la toate categoriile de contribuabili și pentru principalele obligații fiscale administrate.

- Până in luna iulie 2012 vom finaliza preluarea colectării contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice obligate să se asigure în temeiul legii.

Sectorul financiar

13. Provizionarea activelor depreciate, dar și evoluțiile din zona euro au continuat să apese sectorul bancar românesc în cursul trimestrului 4. Sectorul în ansamblul său a înregistrat o pierdere echivalentă cu 1,4% din capitalul mediu la nivelul anului. Ponderea împrumuturilor neperformante în totalul împrumuturilor a ajuns la finele trimestrului 4 la 14,1%, mai mică cu 0,1 puncte procentuale față de trimestrul anterior, mai ales datorită unei creșteri a împrumuturilor acordate sectorului corporatist. Provizioanele totale la finele lunii decembrie erau suficiente pentru a acoperi 99,5% din împrumuturile neperformante. Susținut de noi injecții de capital în valoare de 1,6 miliarde RON, sistemul bancar a continuat să se mențină bine capitalizat, cu o rată medie de adecvare a capitalului de 14,5% la finele lunii decembrie.

14. Pentru a contribui la atenuarea creșterii împrumuturilor depreciate și la eficientizarea bilanțurilor bancare, până la finele lunii iunie ne vom asigura că regimul fiscal aplicabil creanțelor bancare vândute companiilor românești este unul neutru. Totodată, pentru a acorda băncilor flexibilitate în procesul de restructurare a împrumuturilor, BNR va monitoriza îndeaproape practicile bancare pentru a se asigura că provizionarea pentru împrumuturi generatoare de pierderi și evaluarea riscului de credit al împrumuturilor restructurate continuă să se mențină prudente și în concordanță cu cele mai bune practici internaționale. Autoritățile vor face obiectul unei evaluări efectuate de către Banca Mondială în ceea ce privește condițiile de insolvență și drepturile creditorilor în primăvara anului 2012. În luna ianuarie 2012 au fost adoptate amendamente la legislația de lichidare a băncilor, în sensul introducerii competențelor de tip bridge bank și a altor competențe de stabilizare pentru a se soluționa cazurile băncilor cu probleme, dar și pentru a se consolida condițiile de majorare rapidă a resurselor Fondului de garantare a depozitelor (FGD). În plus, autoritățile au luat măsuri de întărire a aranjamentelor instituționale și a coordonării dintre participanții la plasa de stabilitate financiară. FGD a aderat la Comitetul național de stabilitate financiară (CNSF) și a fost creat un grup de lucru comun BNR-FGD supravegheat de departamentul de supraveghere al BNR. Până la finele lunii februarie BNR și FGD vor semna un MÎ prin care se va asigura că FGD este alertat suficient de devreme și primește informații despre potențialele instituții cu probleme, ceea ce îi va da acestuia posibilitatea de a se pregăti să își îndeplinească obligațiile în mod judicios. În continuare, BNR împreună cu FGD vor finaliza procedurile intra și inter-agenții de atribuire a competențelor de lichidare a băncilor, inclusiv a competențelor de bridge bank și a celor de achiziție și asumare. Acestea vor avea la bază experiența altor state UE, ce au adoptat de curând aceste competențe, și vor continua să fie reînnoite și revizuite în baza experienței, inclusiv lecții învățate din exercițiul de simulare a crizei ce va avea loc în primăvara anului 2012. BNR, FGD și MFP vor analiza și aproba, la cele mai înalte niveluri, gradul de pregătire și aranjamentele operaționale până la finele lunii aprilie 2012. Legea prin care se amendează Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare va fi promulgată până la finele lunii aprilie 2012. Vom continua să ne consultăm cu echipele FMI și CE înainte de introducerea sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare și să evităm adoptarea unor inițiative legislative, cum ar fi actualul proiect de lege a insolvenței personale sau propuneri de lege de colectare a datoriilor, ce ar putea submina disciplina debitorilor.

Politica monetară

15. Inflația totală a scăzut la 3,1% în luna decembrie, închizându-se în interiorul intervalului de țintire a inflației pentru al doilea an de la adoptarea regimului de țintire a inflației în 2005. Scăderea inflației a fost determinată în principal de scăderea prețurilor la alimente, datorită unei recolte excepționale, dispariției efectelor de runda întâi ale majorării TVA, pe lângă o scădere a inflației de bază. Pentru 2012, având în vedere cererea internă slabă și presiunile mai ușoare asupra prețurilor mondiale la alimente și energie, este probabil ca inflația să se mențină în intervalul țintit de Banca Centrală de 3±1 procente. În conjuncție cu presiunile inflaționiste mai reduse am redus rata de politică cu 75 de puncte de bază în 3 etape din luna noiembrie. Condițiile monetare se mențin adecvate. Impactul reducerii ratei asupra cursului de schimb și a fluxurilor de capital a fost limitat până la acest moment. Cu toate acestea, riscurile de creștere se mențin, incluzând și ajustări suplimentare ale prețurilor administrate, o posibilă revenire a prețurilor interne la alimente și presiuni generate de deprecierea cursului de schimb. Având în vedere instabilitatea care se manifestă pe piețele financiare internaționale, precum și riscurile asociate de volatilitate excesivă a cursului de schimb și de fluxuri reduse de capital, conjugate cu riscurile aferente inflației, se impune menținerea, în continuare, a unei atitudini prudente în materie de politică monetară, susținută de un mix de politici macroeconimice coerent. Vom menține neschimbate, în lunile următoare, ratele rezervelor minime obligatorii și vom acționa judicios în privința ratei dobânzii de politică monetară. Vom continua de asemenea operațiunile periodice de repo, în funcție de necesități, pentru a asigura un nivel suficient de lichiditate în sistemul bancar.

Reforme structurale

Reforme strategice și de reglementare în domeniile transporturi și energie

16. Avansăm în planurile noastre de reforme majore în sectoarele transporturi și energie pentru a consolida creșterea economică în România. În sectorul transporturi, elaborăm o nouă strategie generală de transport și un master plan pentru România, ce va asigura echilibrul între cererea în creștere și mijloacele fiscale existente, asigurând complementaritățile dintre diferitele moduri de transport și definind prioritățile de investiții pe termen mediu și lung. Reducerea cheltuielilor și schemele de eliminare a arieratelor au îmbunătățit poziția ÎS din sectorul transporturilor. Vom continua să căutăm să identificăm măsuri adiționale de creștere a veniturilor și reducere a costurilor (inclusiv prin aplicarea standardelor de cost). Suntem în curs de finalizare a planurilor pentru un împrumut garantat de stat sau resurse bugetare, prin care să se elimine arieratele CFR Infrastructură către furnizorii de energie până la finele lunii iunie 2012, realizând astfel economii semnificative prin anularea penalităților. Aceste eforturi vor fi completate de elaborarea, până la finele lunii martie 2012, a unor metode de îmbunătățire a generării de venituri și a gestionării proprietăților imobiliare ale diferitelor ÎS din sectorul transporturi, posibil prin crearea unei societăți imobiliare speciale. În plus, vom demara imediat acțiuni de reconstituire a consiliilor de administrație și de angajare a echipelor de management privat la ÎS, după cum prevede legislația privind guvernanța corporativă din noiembrie 2011. Am închis 1.000 de km de linii de cale ferată subutilizate, ceea ce aduce rețeaua totală aflată în administrarea CFR mai aproape de ținta noastră de 15.500 km linie.

17. Pentru sectorul energetic, ne propunem să dezvoltăm cadrul de prețuri și reglementare prin adoptarea următorilor pași1:

___________

1 În cazul în care procedurile de infringement ale UE necesită acțiuni mai rapide, ne vom conforma acestor cerințe.

- Am elaborat legislația de transpunere a Pachetului Energie 3 în legislația română. Proiectul de lege prevede un regim unbundling corespunzător și definirea categoriilor de consumatori vulnerabili. Înainte de aprobarea acestei legi, ne vom consulta cu echipa Comisiei Europene și vom conveni cu Banca Mondială și FMI amendamentele ce se impun pentru a se asigura independența financiară și funcțională deplină a autorității de reglementare (ANRE). Deși cu oarecare întârziere față de planul nostru inițial, vom aproba prevederile legislative pentru electricitate prin ordonanță de urgență până la mijlocul lunii martie 2012 și o vom înainta Parlamentului spre aprobare. Pentru gaze, prevederile legislative vor fi elaborate până la finele lunii aprilie 2012.

- Ne menținem angajamentul de a realiza funcționarea deplină a pieței energiei pentru a asigura stimularea corespunzătoare a investițiilor în energie și creșterea eficienței energetice vitală pentru creșterea economică viitoare. Vom trece acum la implementarea dereglementării anterior convenite a prețurilor la electricitate, în totală conformitate cu regulamentul UE. Până la 22 februarie 2012, vom transmite Comisiei Europene, Băncii Mondiale și FMI traducerea în limba engleză a unei foi de parcurs pentru electricitate, care va include toate specificațiile relevante, mai ales măsurile de protejare a consumatorilor vulnerabili și de asigurare a concurenței. De îndată ce va fi pe deplin agreată cu IFI, vom aproba foaia de parcurs pentru electricitate prin memorandum de Guvern (acțiune prealabilă) și o vom include în proiectul de lege menționat mai sus.

- În sectorul electricitate, procesul va începe cu o ajustare de 5% a tarifelor reglementate pentru consumatorii casnici și industriali ce se va efectua mai târziu în cursul anului 2012. ANRE va majora apoi treptat cota de electricitate obținută de pe piața dereglementată de către companiile de distribuție pentru consumatorii industriali ai acestora, începând de la 15% în septembrie 2012 și ajungând la 100% până la finele anului 2013. De la 1 ianuarie 2014 vor fi eliminate prețurile reglementate pentru consumatorii industriali. Se va aplica mecanismul de transmitere a electricității achiziționate de către companiile de distribuție prevăzut în regulamentul de furnizare a energiei electrice. Pentru gospodării, tarifele nereglementate vor fi introduse treptat, începând din anul 2013 și finalizându-se până în 2017.

- În sectorul gazelor naturale, vom elabora până la finele lunii aprilie 2012 (în consultare cu industria petrolului și gazelor) un proiect de pachet ce va conține măsuri fiscale, de redevențe și de reglementare pentru sectorul petrol și gaze. Pachetul va acoperi explorarea petrolului și gazelor, producția de petrol și gaze, depozitarea gazelor și distribuția și livrarea de gaze. Pachetul va include o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru consumatorii industriali și consumatorii casnici și măsuri de protejare a consumatorilor vulnerabili. În paralel, vom accelera negocierile în derulare pentru Acordul interguvernamental pentru gaze naturale (IGA) cu Rusia și ne vom strădui de asemenea să luăm măsuri pentru diversificarea ofertei de gaze. Suntem determinați să dezvoltăm o platformă de comercializare a gazelor naturale. În acest sens, vom desemna un operator de sistem până la 1 aprilie 2012, având ca scop începerea operațiunilor de la 1 ianuarie 2013. În final, suntem pe deplin conștienți că nerespectarea de către Parlament a dreptului de veto exprimat de președinte cu privire la interdicția exportului de gaze ar putea duce la suspendarea programului, această acțiune contravenind principiilor de bază ale pieței unice UE. Vom încerca în mod activ să evităm această nerespectare.

- A început procesul de reziliere a tuturor contractelor bilaterale de energie ale ÎS încheiate în afara OPCOM. Cele care nu pot fi reziliate pe termen scurt sunt renegociate în prezent, pentru a se asigura neprelungirea duratei acestora, reducerea cantităților, ajustarea prețurilor, după cum permit condițiile pieței și termenii contractelor publicate. Totodată, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, susținut de Ministerul Justiției (în limitele competențelor sale legale), va evalua opțiunile de reziliere a tuturor contractelor bilaterale existente și va informa IFI cu privire la concluziile la care au ajuns până la finele lunii februarie 2012. Noile contracte bilaterale vor continua să fie încheiate în mod transparent și nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) și prin alte proceduri concurențiale (pentru gaze), condițiile contractuale urmând a fi publicate. De îndată ce noua platformă de tranzacționare a gazelor naturale va fi funcțională, contractele bilaterale de gaze vor fi tranzacționate prin această platformă.

- Ministerul Administrației și Internelor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor asigura aplicarea cu celeritate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate. Până la finele lunii martie 2012 vom elabora un raport privind prețurile pentru consumatorii finali la încălzirea centralizată comparativ cu cele recomandate de autoritatea de reglementare și cu cele prevăzute în bugetele autorităților locale, raport ce va include și informații despre plățile efective. Aceasta ne va permite să evaluăm dacă recentele modificări legislative au contribuit la îmbunătățirea finanțării sistemului de încălzire centralizată din România.

Întreprinderile de stat

18. Continuăm să implementăm măsurile de îmbunătățire a performanțelor ÎS. Datele preliminare indică faptul că am îndeplinit țintele indicative stabilite la trimestrul 4 pentru soldul operațional și arieratele la principalele companii. Deși am realizat îmbunătățiri majore la unele companii, încă mai trebuie adoptate măsuri substanțiale. Majoritatea planurilor de restructurare a ÎS de la nivel central au fost transmise, dar calitatea acestor planuri variază. Până la mijlocul lunii februarie 2012 ministerele de resort vor transmite planurile revizuite la MFP în conformitate cu instrucțiunile date de echipă referitoare la scopul și conținutul acestor planuri pentru toate entitățile ce au avut peste 20 de angajați și o cifră de afaceri de peste 1 milion RON în anul 2010.

19. În ceea ce privește privatizarea, scopul nostru rămâne acela de a oferi în lunile ce urmează pachete minoritare și majoritare într-o serie de companii. Vom încerca să obținem consultanță de specialitate privind strategia de ansamblu și vom raționaliza cadrul administrativ de privatizare, cu scopul de a atrage cei mai buni consultanți și de a obține prețul cel mai mare posibil într-o manieră prietenoasă pentru piață. După cum se menționează în Scrisoarea noastră de intenție anterioară, consultanții de tranzacție vor avea sarcina de a elabora rapoarte de evaluare și de a recomanda și justifica oferta de preț pentru acțiuni în vederea încheierii cu succes a tranzacției. Acțiunile de privatizare planificate sunt următoarele:

- Primul grup de companii care vor fi oferite până la finele lunii aprilie 2012 include: (i) Oltchim (vânzarea acțiunilor publice rămase către un investitor strategic), (ii) Transelectrica (SPO pentru un pachet de acțiuni de 15% plus o majorare ulterioară de capital de aproximativ 12%), (iii) Transgaz (SPO pentru un pachet de acțiuni de 15%); și (iv) Cuprumin (privatizare integrală).

- Al doilea grup de companii include (i) Poșta Română (pachet minoritar), (ii) Romgaz (IPO pentru un pachet de acțiuni de 15%), (iii) Electro Serv (privatizare majoritară a companiei create prin fuziunea companiilor Transilvania Sud, Transilvania Nord și Muntenia Nord), și (iv) Tarom (IPO de 20%). Desemnarea consultanților de tranzacție pentru acest grup se va finaliza până în aprilie 2012.

- Al treilea grup include (i) Hidroelectrica (IPO de 10% pentru majorarea de capital); (ii) Electrica Serv (privatizare majoritară a tuturor companiilor regionale rămase); (iii) Nuclearelectrica (IPO de cel puțin 10% prin majorare de capital); (iv) S.C. Electrica Furnizare - S.A. (incluzând și activitatea de furnizare transferată de la S.C. Electrica - S.A., privatizare majoritară); și (v) CFR Marfă (privatizare majoritară). Desemnarea consultanților juridici pentru acest grup va fi finalizată până la finele lunii aprilie 2012.

- Următoarele companii vor fi oferite spre privatizare până la finele lunii decembrie 2012/începutul anului 2013: (i) noua companie producătoare de energie Hunedoara care se va înființa până în aprilie 2012 prin fuzionarea centralelor electrice Paroșeni și Mintia și cele 4 mine viabile de la CNH (privatizare majoritară), (ii) noul producător de energie Oltenia ce va fi creat prin fuziunea SNLO și a celor 3 complexuri energetice de la Craiova, Rovinari și Turceni (privatizare majoritară) și (iii) Elcen București (privatizare majoritară).

20. Pe lângă privatizări, vom continua pregătirile pentru rezolvarea situației financiare a companiei Termoelectrica. Activele valoroase vor fi extrase sau vor fi vândute și partea din companie rămasă va fi plasată în procedură de lichidare voluntară (finele lunii aprilie 2012).

21. Am început implementarea prevederilor legii guvernanței corporatiste generale, legea a cărei adoptare a marcat o ameliorare semnificativă a cadrului de guvernare corporatistă a ÎS din România. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a solicitat și primit oferte pentru o firmă care să asiste în procesul de selectare a echipelor de management privat pentru principalele ÎS ce rămân în proprietatea majoritară a statului. Noile echipe de management și membrii consiliilor de administrație vor fi selectați până la finele lunii aprilie 2012 pentru a-și prelua ulterior mandatele cât de repede permite legea. În cazurile în care vor fi vândute pachete minoritare semnificative, acest calendar ar putea fi ajustat pentru a permite participarea noilor acționari minoritari. Pentru ÎS din portofoliul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii procesul corespondent va începe până la finele lunii februarie. Ne menținem cu fermitate angajamentul de a crește numărul ÎS cu echipe de management privat în cursul anului 2012.

Alte reforme structurale

22. Continuăm implementarea reformelor din domeniul pieței muncii și asistenței sociale adoptate în anul 2011. Noul Cod de dialog social va intra în vigoare în acest an, deoarece acum s-a ajuns la un acord între partenerii sociali în privința definirii sectoarelor pentru contractele colective de muncă. Vom continua consultarea cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru a ne asigura că noul Cod de dialog social respectă convențiile de bază ale OIM. Legea asistenței sociale, care are scopul de a raționaliza prestațiile sociale și de a spori eficiența protecției sociale, a fost adoptată de Parlament. Lucrăm în prezent la legislația secundară în domeniul asistenței sociale. Legislația implementată recent a demonstrat deja un impact pozitiv. Noul Cod al muncii a contribuit la redresarea nivelului de ocupare a forței de muncă și a dus la majorarea ponderii contractelor de muncă pe perioadă determinată. Aplicarea noii legi a pensiilor a redus drastic numărul pensionărilor anticipate și rata de fraudă în rândul cererilor de pensii de handicap; cu toate acestea, în sistemul de pensii se menține un deficit.

23. Ne menținem angajamentul de a îmbunătăți intrarea pe piețele de comerț cu amănuntul pentru a menține un mediu concurențial, pentru a încuraja inovarea și a spori eficiența. În acest sens, am eliminat la începutul lunii februarie 2012 barierele nejustificate în calea deschiderii magazinelor mari de comerț cu amănuntul.

Tabelul 1. Ținte cantitative în cadrul Programului

2010 2011 2012
decembrie realizat martie realizat iunie realizat septembrie realizat decembrie program decembrie preliminar martie program iunie program septembrie indicativ decembrie indicativ
I.
1
2.
3.
4.


II.
5.

III.
6.
IV.
7.

8.

9.
10.
11.
Criterii cantitative de performanță
Plafonul variației cumulate a activelor externe nete (milioane euro)1/2
Plafonul soldului cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)3
Limita stocului arieratelor bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale (miliarde lei) Limita garanțiilor bugetului general consolidat emise de la finele lui 2008 (valoare
nominală, în miliarde lei)

Criterii de performanță permanente
Neacumularea de arierate la datoria externă

Consultări pe inflație
Rata inflației la 12 luni în prețuri de consum
Interval exterior (limita superioară) Interval interior (limita superioară) Punct central
Interval interior (limita inferioară) Interval exterior (limita inferioară)

Ținte orientative
Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri
UE și asistență socială, milioane lei)
Plafonul soldului operațional (venituri fără impozite și dobânzi), exclusiv subvențiile, pentru ÎS principale [definite în MTI (miliarde lei)]
Limita stocului de arierate al ÎS principală [definite în MTI (miliarde lei)]4
Limita stocului arieratelor bugetelor locale (miliarde lei) Limita execuției Programului PNDI (milioane lei)5
20.026
-33.621
0,19
7,60
...
...
7,9
...
...131.938

-6,8

17,9
0,91
...
119
-5.254
0,13
8,10
...
...
8,0
...
...30.670

-0,7

19,2
0,82
...
1.896
-11.260
0,11
6,00
...
...
8,0
...
...62.578

-1,8

19,7
0,81
...
292,8
-13.685
0,10
5,80
...
...
3,5
...
...94.133

-2,4

18,5
0,82
...
-500
-23.953
0,10
14,00
5,7
4,7
3,7
2,7
1,7130.700

-4,0

15,9
0,80
...
-457
-23.837
0,09
6,50
...
...
5,1
...
...128.317

-2,0

14,9
0,75
...
0
-3.100
0,08
14,00
4,1
3,1
2,1
1,1
0,132.000

-1,5

17,0
0,70
200
250
-6,800
0,06
14,00
4,4
3,4
2,4
1,4
0,464.800

-2,2

15,0
0,50
400
250
-8.500
0,04
14,00
5,9
4,9
3,9
2,9
1,996.350

-2,7

12,5
0,45
700
450
-12.210
0,02
14,00
5,2
4,2
3,2
2,2
1,2130.850

-3,2

9,0
0,30
1.000

1 Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2 Fluxuri cumulate față de stocul la decembrie 2010. Ținta pentru septembrie este ajustată în jos de la 500 de milioane la -500 de milioane datorită emisiunii cu întârziere a euroobligațiunilor.

3 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011).

4 Ținte indicative ajustate pentru finele lunii septembrie și finele lunii decembrie 2011, reflectând fuziunea ÎS aflate sub monitorizare.

5 Cifre cumulate în cursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2012 este cumulativă de la 1 ianuarie 2012).

Tabelul 2. România: Performanțe în cadrul celei de-a patra evaluări

Măsura Data vizată Comentariu
Acțiune prealabilă
1. Aprobarea unei foi de parcurs pentru dereglementarea prețurilor la electricitate conform celor specificate în MTÎ
Criterii cantitative de performanță
1. Plafon active externe nete
2. Plafonul soldului total al bugetului general consolidat
3. Limita arieratelor interne ale bugetului de stat și sistemului asigurărilor sociale
4. Limita garanțiilor bugetului general consolidat
5. Neacumularea de arierate externe la plată


Ținte cantitative indicative
1. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat
2. Plafonul soldului operațional al principalelor ÎS
3. Limita stocului de arierate la ÎS
4. Limita stocului de arierate ale autorităților locale
Interval de consultare pe inflație


Interval interior
Interval exterior


Criterii de referință structurale
1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând: (i) desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz; (ii) elaborarea de planuri de acțiune pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS.
2. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent, în care să se stabilească prioritatea și să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte a căror finanțare poate fi asigurată integral, examinarea viabilității proiectelor vechi, a celor cu prioritate redusă și a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, și producerea unui raport final și a unui plan de acțiune.

3. Elaborarea de amendamente comprehensive la legislația din domeniul sanitar care să soluționeze deficiențele bugetare ce persistă în acest sector și să asigure servicii sanitare de calitate.
4. Elaborarea de măsuri de reducere cu 20% a înregistrării în scopuri de TVA a micilor contribuabili până la finele lunii septembrie 2012 (față de nivelul de la finele lunii septembrie 2011).
5. Desemnarea consultanților de tranzacție pentru grupul 2 și a consultantului juridic pentru grupul 3, conform celor prevăzute în MPEF.


Criteriu structural nou
1. O majorare de 5% a prețului la electricitate pentru consumatorii industriali și casnici

Cu 5 zile înainte de data ședinței Consiliului director FMI


31 decembrie 2011
31 decembrie 2011
31 decembrie 2011
31 decembrie 2011
31 decembrie 2011


31 decembrie 2011
31 decembrie 2011
31 decembrie 2011
31 decembrie 2011

31 decembrie 2011
31 decembrie 2011


15 iulie 2011


30 septembrie 201131 decembrie 201131 decembrie 201115 februarie 201230 iunie 2012

Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit


Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Parțial îndeplinit
Parțial îndeplinitParțial îndeplinitÎndeplinit
Parțial îndeplinit

Parțial îndeplinit

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...