Fondul Monetar Internațional - FMI

Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE

Dnei Christine Lagarde
Director general
Fondul Monetar Internațional
Washington, DC, 20431
S.U.A.

București, 14 septembrie 2011

Stimată doamnă Lagarde:

1. Programul economic susținut de Fondul Monetar Internațional (FMI), Uniunea Europeană (UE) și de Banca Mondială (BM) generează rezultate concrete, contribuind la consolidarea creșterii potențiale și păstrarea stabilității fiscale și financiare. Economia s-a stabilizat, iar creșterea a fost reluată, fiind alimentată de exporturi puternice. Anticipăm în continuare o creștere de 11/2% în 2011, ce va ajunge la 31/2-4% în 2012, deși există riscuri ca aceasta să fie mai redusă datorită incertitudinilor din mediul internațional și a provocării reprezentate de absorbția fondurilor UE destinate investițiilor. O recoltă favorabilă va contribui la creștere în 2011 și va modera presiunile inflaționiste care erau evidente la începutul anului din cauza prețurilor globale ridicate la alimente și energie. Cu toate acestea, realizarea țintei de inflație stabilite de BNR pentru finele lui 2011 rămâne improbabilă, în special datorită necesității de a majora în continuare prețurile administrate. Se anticipează că deficitul de cont curent se va menține sub 5% din PIB în 2011-2012, pe fondul rezultatelor îmbunătățite din domeniul comerțului. Pentru a contracara riscurile, se impune continuarea implementării cu fermitate a politicilor, deoarece redresarea este în continuare vulnerabilă la evoluții negative pe piețele financiare internaționale, dar și la riscurile ce amenință redresarea zonei euro.

2. Rezultatele noastre în ceea ce privește țintele cantitative și agenda reformelor structurale pentru cea de-a doua evaluare sunt foarte bune (tabelele 1 și 2).

• Criterii de performanță cantitative și ținte indicative. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanță cantitative stabilite pentru finele lunii iunie 2011. Toate țintele indicative au fost de asemenea atinse, cu excepția pragului pentru arierate al principalelor întreprinderi de stat (ÎS). Încadrarea în plafonul soldului bugetului general consolidat s-a realizat cu o marjă semnificativă de 0,4% din PIB. De asemenea, inflația a depășit marginal intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflație și ne-am consultat în acest sens cu personalul Fondului, conform cerințelor programului.
• Criterii structurale de referință. Am înregistrat progrese semnificative în privința reformelor pentru întreprinderile de stat (ÎS). Am desemnat deja consilieri juridici pentru Oltchim, Transelectrica, Transgaz și Romgaz. Pentru majoritatea ÎS ale administrației centrale, planurile de acțiune sunt finalizate și elaborăm mecanisme menite să faciliteze restructurarea arieratelor ÎS. Ne propunem să îndeplinim restul componentelor acestui criteriu structural de referință până la data reuniunii Consiliului director.

3. Având în vedere rezultatele noastre foarte bune în cadrul programului macroeconomic susținut de Acordul stand-by (ASB), Guvernul României și Banca Națională a României (BNR) solicită finalizarea celei de-a doua evaluări în cadrul ASB. Intenționăm să tratăm în continuare acest acord ca pe un acord de tip preventiv.

4. Considerăm că politicile prevăzute în scrisorile din 10 martie 2011 și 9 iunie 2011 și în această scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor programului nostru economic, dar suntem gata să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea obiectivelor sale. Conform practicii standard a aranjamentelor cu FMI, ne vom consulta cu FMI înainte de a modifica măsurile prevăzute în această scrisoare sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului și vom pune la dispoziția FMI și a Comisiei Europene (CE) informațiile necesare pentru monitorizarea programului.

Politica fiscală

5. Pentru 2011, suntem pe cale să realizăm ținta de deficit fiscal cash de 4,4% din PIB (sau în limita a 5 procente în termeni ESA). Veniturile (fără fonduri UE) s-au situat în cel de-al doilea trimestru ușor peste nivelul anticipat, în timp ce atât cheltuielile curente, cât și cele de capital au fost sub nivelul programat, fapt ce ne-a permis să realizăm criteriul de performanță cu o marjă confortabilă. Pentru restul anului vom continua implementarea politicilor prezentate în SI din martie și iunie 2011. Menținem un control strâns asupra cheltuielilor curente și am redus numărul de angajați în sectorul public mai rapid decât anticipasem (cu încă 18.000 de posturi în cel de-al doilea trimestru al anului 2011). Suntem deci pe traiectoria cea bună pentru respectarea angajamentului asumat de a menține cheltuielile cu salariile sub 7,5% din PIB în anul 2011. Până la sfârșitul lunii august vom elimina subvențiile de încălzire acordate de la bugetul de stat, îmbunătățind în același timp legislația, astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcționate către membrii vulnerabili ai societății și să genereze economii la buget. Administrațiile locale vor avea de asemenea obligația de a include în buget și a finanța integral subvențiile de încălzire pe care le acordă. Așa cum am convenit anterior, vom aloca de asemenea fonduri suplimentare, pentru casa de sănătate în cel de-al doilea semestru, pentru acoperirea facturilor neachitate, inclusiv a acelora identificate în exercițiul de inventariere efectuat pentru evaluarea precedentă, evitând astfel acumularea de noi arierate. Aceste alocări vor fi condiționate de progrese concrete în implementarea programului de reformă în domeniul sănătății (¶13). Ne vom continua de asemenea eforturile de a îmbunătăți și a prioritiza cheltuielile capitale pentru a majora absorbția fondurilor UE. Până la sfârșitul lunii septembrie vom finaliza o evaluare cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent și vom elabora un raport și un plan de acțiune pentru a prioritiza și evalua proiectele (criteriu structural de referință).

6. Pentru a apropia rezultatele măsurării soldului fiscal prin metoda cash și prin metoda ESA, vom începe monitorizarea lunară a ÎS1 selectate; odată ce acest sistem va fi pe deplin funcțional, vom solicita modificarea criteriului general privind soldul general al bugetului general consolidat pentru a include soldul operațional al acestor entități. Vom continua, de asemenea, să îmbunătățim sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat (ÎS) care urmează să fie adăugate definiției ESA a bugetului general consolidat și, cu ajutorul asistenței tehnice oferite de Eurostat, ne vom îmbunătăți capacitatea de a măsura deficitul fiscal pe bază de angajamente (accrual).

___________

1 Definiția extinsă a administrației centrale va include următoarele ÎS: Compania Națională a Huilei - S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale - S.A., Fondul Proprietatea, Metrorex - S.A., Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați - S.A., Societatea Națională a Cărbunelui - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - S.A., Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radio Constanța - S.A., Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A. și Termoelectrica - S.A.

7. Pentru anul 2012 ne menținem angajamentul de a aduce deficitele cash și ESA sub 3% din PIB. Vom stabili anvelopa bugetară cash în concordanță cu acest obiectiv și vom identifica măsuri suplimentare prin care să îl realizăm2. Realizarea acestei ținte va presupune restricționarea susținută a cheltuielilor. Se anticipează că reformele deja întreprinse asupra sistemului de pensii și a programelor de consolidare și a mecanismelor de testare în funcție de mijloacele de trai a programelor sociale vor genera economii. Implementarea susținută a reformelor în sectorul de sănătate și restructurarea întreprinderilor publice incluse în bugetul general consolidat vor fi și ele cruciale pentru atingerea țintelor pentru anul 2012. Pentru a finaliza revenirea totală la nivelurile salariale anterioare reducerii temporare de 25% din anul 2010, vom implementa alte majorări salariale în cursul anului 2012. Aceste majorări vor fi însă condiționate de progresul înregistrat în reducerea numărului de angajați din sectorul public prin plecări naturale din sistem, astfel încât să fie menținut nivelul cheltuielilor totale cu salariile la cel mult 7,2% din PIB. Continuăm să fim complet dedicați unor politici salariale responsabile în sectorul public, care să asigure sustenabilitate fiscală și să ajute la păstrarea competitivității.

___________

2 Deficitul final cash necesar pentru a atinge un deficit ESA va fi convenit în cursul misiunii de evaluare din octombrie, în funcție de concluziile evaluării Eurostat ce este în curs de desfășurare în prezent.

8. Suntem determinați să continuăm aplicarea unei politici fiscale responsabile pe termen mediu, în concordanță cu strategia noastră fiscală și cu Legea responsabilității fiscale. Vom limita cu strictețe modificările aduse ad-hoc sistemului fiscal, pentru a asigura predictibilitate și stabilitate. Cu asistență tehnică de la FMI, vom revizui până la sfârșitul acestui an sistemul fiscal, pentru a acoperi lacunele și a spori eficiența acestuia. În cazul în care redresarea economică va crea suficient spațiu fiscal, vom analiza posibilitatea reducerii contribuțiilor sociale. Vom continua să sprijinim Consiliul Fiscal independent, asigurând acestuia informațiile și finanțarea corespunzătoare.

9. Arieratele și facturile neplătite ale bugetului general consolidat (fără ÎS) s-au redus de la începutul anului. Arieratele se situează acum sub 0,2% din PIB (aproape în totalitate la nivelul autorităților locale). La ÎS monitorizate în cadrul programului, arieratele s-au stabilizat în cel de-al doilea trimestru al anului 2011 la 3,6% din PIB. Cu toate acestea, concluzia exercițiului de inventariere pentru alte ÎS ale administrației centrale a evidențiat arierate suplimentare (de aproximativ 0,4% din PIB), iar pentru ÎS ale administrațiilor locale încă mai colectăm date. Cu asistență din partea echipelor Fondului și CE, am elaborat un plan de acțiune pentru gestionarea arieratelor, cu următoarele elemente-cheie:

• În sectorul sănătate, ne păstrăm angajamentul de a plăti integral arieratele până la sfârșitul anului 2011 și de a preveni apariția de noi arierate. Cu toate acestea, alocările bugetare suplimentare către acest sector vor fi condiționate strict de progresul reformelor sistemului, pentru a împiedica acumularea de noi arierate.
• La nivel local, noile amendamente aduse legii finanțelor publice locale împiedică acumularea de arierate noi. Vom investiga posibilitatea de a extinde prevederile acestei legi pentru a încerca să limităm acumularea de arierate și la nivelul ÎS din cadrul administrațiilor locale.
• În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul bugetului de stat și în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva 7 în materie a UE va fi transpusă în legislația românească în timp util.

• Pentru ÎS, înregistrăm progrese în stabilirea mecanismelor pentru reducerea semnificativă a arieratelor în ÎS monitorizate în cadrul programului: (i) societățile neviabile vor fi trecute în faliment, fapt ce va permite aplicarea procedurilor legale pentru soluționarea revendicărilor creditorilor; (ii) societățile ce dispun de lichidități suficiente vor fi obligate să își plătească arieratele după un calendar convenit; (iii) Guvernul a elaborat acorduri neutre din punctul de vedere al impactului bugetar prin care va anula sau va scuti de la plata arieratelor către stat; (iv) acolo unde este cazul, încercăm să obținem avizul din partea autorităților UE din domeniul concurenței pentru elaborarea unor planuri de a majora capitalul și/sau de a acorda sprijin financiar pentru plata arieratelor; (v) dezvoltăm mecanisme pentru a facilita restructurarea și a securiza arieratele ÎS; și (vi) acolo unde este posibil, se vor utiliza swapuri datorie-contra-acțiuni sau sume din privatizare pentru anularea arieratelor. Participarea firmelor la aceste scheme va fi strict condiționată de executarea cu succes de către acestea a planurilor de acțiune convenite, care să ofere asigurări că nu se vor mai acumula arierate. Anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor ÎS cu cel puțin 4 miliarde (0,8% din PIB) RON până la sfârșitul anului 2011, cu reduceri suplimentare așteptate în 2012.
• Următoarea fază a procesului de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți al trezoreriei, proiectarea sistemului, inclusiv a modulului de control și raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administrației, va fi finalizată până la finele lunii decembrie 2011. Acest sistem va contribui la controlul angajamentelor de plată pentru a evita acumularea viitoare de arierate.
• Pentru a preveni posibilele arierate viitoare datorate unor contracte nefinanțate, ne vom asigura că toate angajamentele asumate la nivelul administrației centrale în cadrul proiectelor de capital multianuale sunt reflectate în mod corespunzător în evidențele fiscale și că noile garanții emise pentru finanțarea de către bănci a acestor proiecte sunt înregistrate în mod transparent în limitele plafonului programului de garantare de 14 miliarde RON.

10. Ne-am îmbunătățit strategia de finanțare și vom continua să ne concentrăm pe extinderea maturităților datoriei noastre interne, construind curba de randament și consolidând rezervele financiare. Am lansat programul nostru de titluri în euro pe termen mediu cu o emisiune în luna iunie de 1,5 miliarde euro și ne propunem să continuăm să emitem cu regularitate obligațiuni externe o dată sau de două ori pe an, atât în euro, cât și în dolari, la o serie de maturități. Ne păstrăm angajamentul de a consolida rezervele financiare la un nivel care să asigure acoperirea necesarului de finanțare pentru aproximativ 4 luni în perioada 2011-2012, cu scopul de a proteja finanțele publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute. Pentru a ne dezvolta capacitatea, în 2011 vom efectua o analiză formală a strategiei noastre de management al datoriei cu asistența experților de la FMI, CE și BM, până la finele anului 2011. Vom continua de asemenea să îmbunătățim sistemele de tehnologie a informației ale trezoreriei și o vom consolida cu personal cu experiență.

11. Îmbunătățirea administrării fiscale și combaterea evaziunii fiscale reprezintă elemente cruciale ale strategiei noastre de majorare a veniturilor. Înregistrăm progrese în implementarea recent aprobatei ordonanțe privind persoanele fizice cu averi mari și a hotărârii Guvernului privind metodele indirecte de control, dar se impun încă eforturi suplimentare. Câteva dintre progresele-cheie sunt prezentate mai jos:

• Am elaborat o strategie organizațională și un plan de implementare pentru încorporarea metodelor indirecte de audit în funcțiile noastre de asigurare a conformării, având ca scop începerea controalelor fiscale la persoane fizice în 2012. Totodată, vom extinde sfera de acoperire a inspecției fiscale la marii contribuabili.
• Am aprobat hotărârea de guvern privind restructurarea ANAF și am închis 141 de unități regionale până la sfârșitul lunii iulie. Acest lucru va permite reducerea costurilor de colectare și ocuparea schemei de personal a Direcției verificări fiscale.
• Totodată vom elabora și vom implementa o strategie de risc în materie de conformare, conform bunelor practici, până la sfârșitul lunii septembrie 2011. Ca un prim pas, am înființat deja un departament responsabil cu evaluarea riscului în cadrul ANAF.
• Cu ajutor din partea FMI și a CE, vom introduce un sistem simplificat de impozitare pentru contribuabili mici din sectoare economice cheie care se situează sub pragul de înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA. Am solicitat deja Consiliului de Miniștri al UE majorarea plafonului de la care înregistrarea ca plătitori de TVA devine obligatorie la 50.000euro (criteriu structural de referință, sfârșitul lunii decembrie 2011). Vom revizui totodată procesele de rambursare a TVA pentru exportatori, în sensul raționalizării semnificative a intervalului de timp în care sunt efectuate aceste rambursări.
• Ne propunem să realizăm o extindere a depunerii electronice și simplificarea în continuare a declarațiilor fiscale și a numărului de plăți ce trebuie efectuate, în vederea realizării unui ghișeu unic pentru declararea și plata obligațiilor fiscale. Ne vom continua eforturile de modernizare a proceselor de activitate, de introducere a sistemelor informatice și de consolidare a structurilor organizatorice ale ANAF pentru a îmbunătăți fundamental administrarea fiscală.
• Stimulentele fiind deja încorporate în salariul de bază pentru majoritatea instituțiilor, am elaborat o ordonanță a Guvernului prin care se elimină baza legală pentru fondurile de stimulente, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012, iar această ordonanță va fi aprobată până la finele lunii august (criteriu structural de referință). Pentru celelalte instituții, procesul de încorporare a stimulentelor în salarii va fi finalizat până la sfârșitul lunii decembrie 2011, prin legea salarizării unitare a personalului bugetar în 2012.

12. Îmbunătățirea absorbției fondurilor UE continuă să reprezinte o provocare dificilă și sunt necesare eforturi suplimentare în acest sens. Am elaborat un plan de acțiuni prioritare în domeniul managementului de proiecte, finanțării, achizițiilor publice, capacității administrative, al auditului și controlului și am început să producem rapoarte trimestriale privind implementarea acestor priorități. Suntem determinați să implementăm acțiunile definite în acest plan în cadrul termenelor-limită stabilite. Guvernul a transferat unitatea de coordonare a instrumentelor structurale UE de la Ministerul Finanțelor Publice în subordinea primului-ministru și va consolida autoritatea acesteia. Am creat facilități pentru realocarea resurselor bugetare pe parcursul anului către acele ministere ce au cele mai bune rezultate în ceea ce privește absorbția fondurilor UE și care înregistrează cel mai ridicat grad de eficiență în implementarea proiectelor. Vom eficientiza procesul de achiziții publice prin elaborarea de documente standard de licitație în subsectoarele-cheie până la finele lunii noiembrie, în scopul de a reduce temeiurile de contestare a licitațiilor publice, și vom revizui Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 pentru a asigura armonizarea deplină a acesteia cu directivele UE din domeniul achizițiilor publice. În vederea evitării problemelor identificate în ceea ce privește deficiențele la cererile de rambursare înaintate către UE, am suspendat temporar depunerea de noi cereri până la momentul în care se vor putea efectua controale suplimentare în acest sens. Sperăm să implementăm un proces îmbunătățit de depunere a acestor cereri până la sfârșitul lunii septembrie.

13. Ne concentrăm pe prioritizarea investițiilor pentru a asigura finanțare suficientă pentru proiectele-cheie. Efectuăm o analiză cuprinzătoare a portofoliului existent de investiții și am creat o bază de date ce cuprinde toate proiectele guvernamentale. Această bază de date va fi utilizată pentru a prioritiza și evalua proiectele, pentru a ne concentra pe cele a căror finanțare poate fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (de exemplu, 3-5 ani), a întrerupe proiectele cu prioritate redusă și pe cele neperformante ce nu pot fi integral finanțate în acest orizont de timp și a produce un raport final și un plan de acțiune până la finele lunii septembrie 2011 (criteriu structural de referință).

14. În sectorul sanitar, deși am luat unele măsuri importante de restructurare cu scopul de a elimina ineficiențele în cadrul sistemului spitalicesc, cum ar fi reducerea internărilor și a numărului de paturi prin închiderea spitalelor mici, acestea nu au fost suficiente pentru a stabiliza costurile în creștere din sectorul de sănătate. Arieratele au fost aproape eliminate, dar în exercițiul de inventariere nu au fost acoperite facturi neplătite suplimentare în valoare de aproximativ 500 milioane RON din anul 2010 și pentru ca pe viitor să se asigure încadrarea cheltuielilor în limitele alocate va fi necesară aplicarea de mecanisme adecvate. Ne vom asigura că nu se vor acumula alte arierate în acest sector, mai întâi prin alocarea sumei de 300 milioane RON la rectificarea bugetară de la jumătatea anului, având ca destinație achitarea facturilor neplătite, urmând ca până la sfârșitul anului să se disponibilizeze resurse suplimentare. Alocările suplimentare vor fi însă condiționate strict de progresul restructurării. În anul 2012 ne vom asigura că alocările bugetare sunt în concordanță cu un program de cheltuieli realist, încorporând în același timp economiile generate de reforme. Pe termen mediu, dat fiind faptul că nivelul de cheltuieli din sectorul de sănătate în România este printre cele mai scăzute din UE ca procent din PIB, vom asigura finanțare adecvată, în conformitate cu recomandarea Comisiei prezidențiale din 2008 privind politica în sectorul de sănătate, pentru a finanța integral sistemul și a include în necesitățile de cheltuieli factorul de îmbătrânire a populației.

15. Pentru a gestiona derapajele bugetare din sistemul de sănătate și a asigura un sistem de sănătate de o calitate mai bună, vom realiza o reformă fundamentală a sistemului. Pentru a stopa creșterea cheltuielilor, vom încuraja limitarea costurilor prin plafoane bugetare și vom încerca să reducem sfera de cuprindere a pachetului de bază printr-o concentrare mai mare pe distribuirea costurilor și pe asigurările private de sănătate. Până la sfârșitul anului 2011 (criteriu structural de referință) vom elabora pe baza acestor principii amendamente cuprinzătoare ce vor fi aduse legislației din domeniul sănătății, acestea urmând a fi aprobate până la sfârșitul lunii martie 2012. Legislația va include modificări cum ar fi:

• Măsuri privind cheltuielile globale. Vom defini un pachet de bază revizuit, pentru a exclude acoperirea unor servicii medicale costisitoare neesențiale, pachet care să fie implementat anul viitor, cu asistență tehnică acordată prin proiectele finanțate de Banca Mondială. Serviciile care depășesc sfera de acoperire de bază vor fi furnizate prin asigurarea suplimentară, inclusiv cea privată.
• Cheltuielile cu produsele farmaceutice. (i) Vom revizui prețurile de decontare și lista medicamentelor compensate și gratuite și, acolo unde este posibil, vom trece la medicamente generice pentru lista C2 până la sfârșitul lunii octombrie 2011.
• Sporirea veniturilor. Vom accelera semnificativ măsurile privind veniturile cu scopul de a stopa cererea în exces și a reduce deficitul structural din sistem. (i) Mecanismele anterioare pentru taxa de clawback pentru companiile farmaceutice nu au produs rezultatele așteptate. Vom impune o taxă de clawback revizuită pentru companiile farmaceutice, bazată pe creșterea costurilor acestora sau pe depășirea unui plafon prestabilit (criteriu de referință structural). (ii) Vom introduce coplată pentru serviciile medicale până la sfârșitul anului 2011.
• Continuă progresele în ceea ce privește implementarea noilor sisteme de tehnologie a informațiilor în sectorul de sănătate. Este în curs de desfășurare auditarea registrelor de pacienți, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2011. La începutul anului 2012, vom lansa noile carduri de sănătate de care vor beneficia toți participanții la sistem, ce vor contribui la controlarea fraudei și abuzurilor din sistem și la mai buna monitorizare a angajamentelor de cheltuieli. Vom începe de asemenea să aplicăm protocoale stricte de utilizare a medicamentelor și un nou modul electronic de rețete pentru Sistemul informatic național de sănătate, respectând proceduri stricte. De asemenea, vom internaliza Sistemul conturilor naționale de sănătate și vom iniția dezvoltarea Sistemului de evaluare a tehnologiei sănătății până la sfârșitul anului 2011. Aceste mecanisme vor asigura menținerea în viitor a cheltuielilor în limita alocărilor.

16. Îmbunătățirea eficienței protecției sociale rămâne o prioritate, inclusiv în domeniul inspecției sociale. Eforturile noastre au generat rezultate semnificative, numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire scăzând cu aproximativ 54% în sezonul 2010-2011 față de sezonul 2009-2010 datorită noilor criterii de eligibilitate. A fost elaborată o nouă lege a asistenței sociale, care va consolida categoriile de prestații sociale existente, grupându-le în nouă categorii, și va înăspri criteriile de eligibilitate. Legea ar trebui să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii septembrie și să intre în vigoare în ianuarie 2012. Aceasta va fi urmată de modificări importante aduse legislației secundare. În total, măsurile de reformă a prestațiilor sociale vor genera economii de aproximativ 0,8% din PIB în intervalul 2010-2013.

Sectorul financiar

17. Sectorul bancar se menține bine capitalizat, cu o rată medie de solvabilitate de 14,2% la finele lunii iunie. Creșterea împrumuturilor neperformante a încetinit în ultimul trimestru, atingând nivelul de 13,4% din totalul împrumuturilor la sfârșitul lunii iunie, comparativ cu 12,7% la sfârșitul lunii martie. Creditarea bancară către sistemul corporatist a crescut în cel deal doilea trimestru, însă creșterea reală a rămas negativă la nivel anual, lucru care - alături de provizioanele suplimentare - a continuat să afecteze profitabilitatea bancară.

18. Aprobarea amendamentelor la legea fondului de garantare a depozitelor (FGD) este pe cale a fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie 2011 (criteriu de referință revizuit). Amendamentele vor permite utilizarea resurselor administrate de FGD (inclusiv prin garanții) pentru a facilita măsurile de restructurare autorizate de Banca Națională a României referitoare la transferul depozitelor, inclusiv tranzacțiilor de achiziție și asumare, în cazul în care o astfel de utilizare ar fi mai puțin costisitoare decât plata directă a garanțiilor la depozite. Am revizuit legislația FGD, precum și legislația bancară și cea de lichidare a băncilor și vom efectua modificări până la sfârșitul lunii octombrie pentru a asigura concordanța între aceste acte normative și a introduce în legislație competențe de bridge-bank. În acest context, banca de tip bridge-bank va fi o bancă temporară, cu servicii complete, autorizată și supravegheată de BNR cu scopul de a facilita vânzarea sa integrală sau parțială către achizitori privați eligibili, de îndată ce acest lucru este posibil. Parlamentul urmează să aprobe modificările anterioare la legislația privind lichidarea până la finele lunii septembrie. Alături de FGD vom continua să dezvoltăm și să consolidăm procedurile și planificarea de urgență pentru a implementa acestei noi competențe de restructurare cu prioritate. Paleta de garanții colaterale eligibile pentru operațiunile de împrumut ale BNR a fost lărgită pentru a include obligațiunile în lei emise de instituții financiare internaționale și obligațiunile de stat în valută.

19. Ne menținem angajamentul de a introduce standardele de contabilitate SIRF în sistemul bancar începând din 2012. Pentru a oferi băncilor timp suficient ca să implementeze modificările, până la finele lunii septembrie 2011 vom finaliza tratamentele prudențiale și fiscale ale filtrelor de reglementare, pentru a menține solvabilitatea, provizioanele și rezervele bancare prudențiale. Sumele nete obținute din eliberarea provizioanelor datorită noului tratament contabil și care sunt tratate, în consecință, drept câștiguri reținute din provizioane specifice de susținere a capitalului reglementat nu vor fi impozitate. Până la finele lunii octombrie 2011, BNR va introduce de asemenea măsuri de reglementare pentru a asigura că împrumuturile în valută acordate populației au un preț corect care reflectă riscul pe care îl reprezintă acordarea de împrumuturi în valută unor împrumutați neasigurați (unhedged borrowers). Vom continua să ne consultăm cu experții FMI și ai CE înainte de introducerea sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare și vom depune eforturi pentru a evita adoptarea de inițiative legislative ce ar putea submina disciplina debitorilor.

Politica monetară și valutară

20. În ciuda unei scăderi puternice a inflației anuale în lunile iunie și iulie, ținta de inflație stabilită de BNR pentru 2011 este improbabil să poată fi atinsă, datorită creșterii prețurilor internaționale la alimente și energie la începutul anului, precum și ajustării prețurilor administrate planificate pentru restul anului.3. Intervalul interior de consultare pe inflație cu Fondul a fost depășit marginal la finele lunii iunie (tabelul 1) și ar putea să continue să fie activat și mai târziu în cursul anului, în baza proiecțiilor curente. Anticipăm acum că inflația va continua să scadă față de nivelul său maxim de 8,4% din luna mai, până la aproximativ 5% la sfârșitul anului 2011. Cu toate acestea, suntem în continuare vigilenți față de riscul ca nivelul constant ridicat al inflației principale (headline inflation) să poată avea ca rezultat creșterea anticipațiilor inflaționiste. Majorarea inflației de bază (core inflation) din ultimul an (fără efectul TVA) sugerează de asemenea și riscuri de propagare a șocurilor generate de oferta mare. Pentru a elimina aceste presiuni, vom menține tendința de înăsprire a politicii monetare și vom lua măsurile ce se impun pentru a ne asigura că este îndeplinită ținta de inflație pe 2012. În mod deosebit, vom continua să îmbunătățim managementul lichidităților astfel încât să aducem ratele de pe piața de capital cât mai aproape de rata de politică monetară. În același timp, BNR va rămâne vigilentă în ceea ce privește riscurile potențiale aferente fluxurilor de capital datorate volatilității existente pe piețele financiare internaționale.

___________

3 Eliminarea subvențiilor de încălzire de la bugetul de stat se anticipează că va adăuga aproximativ jumătate de punct procentual la IPC spre finalul anului 2011, iar majorarea tarifelor pentru electricitate și transporturi va impulsiona de asemenea inflația.

Reforme structurale

Întreprinderi de stat

21. Înregistrăm progrese în implementarea obiectivului nostru ambițios de a realiza reforme profunde ale întreprinderilor de stat. În conformitate cu planurile de restructurare discutate în cadrul ultimei evaluări, au fost implementate măsuri la 18 ÎS principale, care au contribuit la atingerea cu o marjă lejeră a țintei indicative privind soldurile operaționale ale acestor companii, stabilită pentru al doilea trimestru. Cu toate acestea, ținta indicativă pentru arierate a fost ratată. Am întărit de asemenea monitorizarea ÎS de la nivelul administrației centrale prin extinderea bazei noastre de date și vom dezvolta o bază de date similară pentru ÎS de la nivel local.

22. Restructurarea ÎS de la nivelul administrației centrale avansează. Am finalizat planurile de acțiune pentru o mare parte din cele 154 de companii menționate în ultima SI și majoritatea măsurilor identificate în cadrul ultimei evaluări au fost implementate. În săptămânile care urmează vom finaliza acest proces pentru aceste societăți. Pentru restul ÎS de la nivelul administrației centrale care se regăsesc în prezent în baza noastră de date vom elabora planuri până la sfârșitul lunii decembrie.

23. Se înregistrează progrese și în cadrul procesului de privatizare. Deși oferta recentă pentru un pachet suplimentar de acțiuni de 9,8% la Petrom nu a avut succes, ne păstrăm angajamentul de a respecta calendarul convenit pentru privatizarea pachetelor minoritare de acțiuni la alte societăți și vom reoferi spre vânzare acțiuni ale Petrom în cadrul unui proces prietenos pentru piață la începutul anului 2012. Vor fi oferite spre vânzare acțiuni la alte societăți publice în 3 grupuri, începând cu Transelectrica în octombrie și Transgaz în decembrie4. Pentru primul grup deja am desemnat consultanții juridici pentru toate societățile, cu excepția Tarom, pentru care ne așteptăm să finalizăm acest proces până la sfârșitul lunii octombrie. De asemenea, până la finele lunii octombrie, vom desemna consultantul pentru tranzacție pentru primul grup și consultantul juridic pentru cel de-al doilea (criteriu structural de referință). În acest proces ne vom consulta cu echipele FMI și CE. În afară de privatizări, vom continua pregătirile pentru soluționarea situației financiare a Termoelectrica. Până la finele anului 2011, intenționăm fie să utilizăm procedurile ANAF pentru a prelua activele companiei, fie să demarăm procedura de faliment. În ambele cazuri vom extrage și vom valorifica rapid activele viabile.

___________

4 Primul grup cuprinde: (i) Oltchim (vânzarea acțiunilor publice rămase către investitori strategici); (ii) Romgaz (IPO pentru un pachet de acțiuni de 15%); (iii) Tarom (investiție strategică sau IPO pentru 20% din acțiuni); (iv) Transelectrica (SPO pentru un pachet de acțiuni de 15% plus o majorare ulterioară de capital de aproximativ 12%); (v) Transgaz (SPO pentru un pachet de acțiuni de 15%).

Cel de-al doilea grup conține: (i) Termoelectrica (vânzare completă a filialelor Galați și Brăila și continuarea procesului de creare a unor societăți mixte cu investitori strategici la ELCEN cu scopul construirii unor noi grupuri energetice, cu capital majoritar privat, în București și Constanța); (ii) Hidroelectrica (IPO pentru un pachet de acțiuni de 10% pentru majorarea capitalului); (iii) Petrom (va fi relansată SPO pentru 9,84% din acțiuni).

Cel de-al treilea grup include: (i) Electrica Serv (privatizare majoritară a întregii societăți); (ii) Nuclearelectrica (cel puțin 10% prin majorare de capital); (iii) noua companie creată prin fuziunea celor 3 filiale de furnizare rămase ale Electrica (înregistrată la registrul comerțului ca S.C. Electrica Furnizare - S.A.) și activitatea de furnizare a Electrica (privatizare majoritară); (iv) cele 3 filiale de distribuție rămase ale Electrica (privatizare majoritară), în concordanță cu decizia CNSAT.

24. Pentru a îmbunătăți guvernanța ÎS, vom elabora și vom adopta legislația de îmbunătățire a guvernanței până la finele lunii octombrie 2011 (criteriu structural de referință revizuit de la sfârșitul lunii august). Această prevedere legislativă va impune tuturor ÎS obligația de a avea cu regularitate audituri externe independente, de a raporta și a publica trimestrial date financiare, de a consolida drepturile acționarilor minoritari și de a transfera controlul financiar al ÎS de la ministerele de resort la MFP. Legislația va cuprinde și un cod de aplicare pentru toate ÎS, care va asigura aplicarea principiilor OCDE privind guvernanța corporatistă. Pentru cele mai mari societăți ce vor rămâne sub controlul majoritar al statului (societăți ce sunt prezentate în MTÎ), legislația va stipula că toate funcțiile principale de conducere (inclusiv directorul executiv și directorul economic) vor fi ocupate numai în urma unui proces internațional de selecție, derulat de firme de resurse umane recunoscute pe plan internațional. Acești manageri vor dispune totodată de o autonomie suficientă care să le permită să administreze aceste companii fără imixtiuni necuvenite. Membrii consiliilor de administrație ale acestor societăți vor fi selectați de către acționari și evaluați de specialiști independenți (fără legătură cu societățile existente sau cu Guvernul), pentru a se asigura că aceștia sunt pe deplin calificați să își exercite funcțiile. Directorii și membrii consiliilor de administrație care ocupă posturi în prezent pot depune aplicații și se va analiza calificarea profesională a acestora. Acest proces de identificare a managerilor va începe până la finele lunii octombrie, iar echipele de management privat vor fi selectate până la finele lunii decembrie, urmând a-și prelua atribuțiile cât de curând permite legea după acel moment. În cazurile în care urmează a fi vândute pachete minoritare semnificative de acțiuni, acest calendar poate fi modificat pentru a permite participarea noilor acționari minoritari. S-ar putea ca pentru punerea în aplicare a acestei prevederi să se impună modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011, doar pentru noii manageri privați. Pe baza experienței acumulate în urma acestui exercițiu și în funcție de rezultatele managementului actual, suntem ferm hotărâți ca în cursul anului 2012 să majorăm numărul ÎS cu management privat.

25. În sectorul transporturilor am continuat să implementăm măsuri pentru reducerea cheltuielilor și majorarea veniturilor societăților publice, în conformitate cu măsurile stipulate în scrisoarea noastră din 9 iunie 2011. Pentru sectorul de căi ferate aproape am finalizat implementarea standardelor de cost pentru achiziția de infrastructură și menținerea materialului rulant. Pentru a aduce sectorul feroviar mai aproape de viabilitatea economică, vom continua procesul de închidere a 1.000 kilometri de cale ferată. În plus, vom scoate la licitație restul de 1.600 kilometri conveniți și, în cazul în care licitația eșuează, îi vom închide. Reducerile de personal au fost aprobate și sunt deja implementate în mare parte. Pentru a majora veniturile, am pregătit baza legală pentru ajustarea tarifelor pentru tranzitul metropolitan și transportul feroviar de călători, urmând să implementăm aceste tarife în lunile ce vor urma. În mod asemănător, autoritatea unică de control rutier pentru transportul de marfă este creată și sunt în curs de aplicare măsuri menite să ducă la mai buna colectare a taxelor.

26. Pentru sectorul energetic avem în vedere reforme majore. Strategia noastră de a forma 2 campioni energetici naționali rămâne blocată de hotărârile judecătorești și începem să implementăm o strategie alternativă, care include privatizarea parțială a unei serii de societăți energetice conform celor menționate mai sus. În consecință, vom recomanda autorității relevante să modifice în mod oficial decizia de a înființa acești 2 campioni. Pentru a rezolva cadrul de stabilire a prețurilor și de reglementare din sectorul energetic vom lua următoarele măsuri: (i) pentru a restaura autonomia financiară și funcțională a agenției de reglementare din domeniul energiei (ANRE), în conformitate cu legislația UE (al treilea pachet pe energie), până la jumătatea lunii septembrie vom elabora un proiect de lege pe marginea căruia ne vom consulta cu Comisia Europeană și care va fi în concordanță cu comentariile primite de la aceasta; (ii) vom majora prețul, în vederea unei mai bune alinieri la CUG, pentru consumatorii industriali cu 8% până la sfârșitul lunii septembrie (acțiune prealabilă), fără a modifica însă prețul pentru consumatorii casnici; (iii) vom prezenta o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a prețurilor reglementate la energie și gaze naturale până la finele lunii decembrie 2011; (iv) vom defini, până la finele anului 2011, consumatorii vulnerabili, în concordanță cu legislația europeană, și vom crea mecanisme de protecție a acestora (în cooperare cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale); (v) vom elimina total, în conformitate cu directivele europene, prețurile reglementate la energie electrică și gaze pentru utilizatorii industriali până la finele anului 2013 și vom finaliza procesul până la finele anului 2015; (vi) vom asigura faptul că noile contracte bilaterale sunt încheiate în mod transparent și nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) și prin alte proceduri competitive (pentru gaze) și că prețurile acestora vor fi ajustate la prețurile pieței cât de repede permite legea5; și (vii) vom aproba un act normativ prin care să se introducă obligația de a publica toate contractele bilaterale noi ale societăților de stat generatoare de gaze și electricitate și prevederea că termenele stipulate în contractele existente nu vor putea fi prelungite.

___________

5 Dacă procedurile contravenționale (de infringement) ale UE impun o acțiune mai rapidă, vom respecta aceste proceduri.

Piețele muncii și reforma judiciară

27. Am realizat reforme substanțiale ale legislației muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, a îmbunătățit flexibilitatea pieței muncii prin promovarea contractelor de muncă cu termen fix și a celor temporare, prin prelungirea perioadelor de probă și prin creșterea flexibilității programului de lucru. Începând cu luna aprilie s-a înregistrat un număr semnificativ de contracte noi (600.000). În ceea ce privește Codul dialogului social, ce modifică negocierile colective și alte relații de muncă, acesta a fost de curând promulgat și în prezent elaborăm norme de implementare a sa, ce vor fi elaborate până la sfârșitul lunii august. Elementele-cheie ale reformei dialogului social includ majorarea pragului de reprezentativitate, eliminarea contractului colectiv la nivel național și eliminarea extinderilor automate erga omnes la nivel sectorial. Suntem ferm determinați să ne asigurăm că noua legislație respectă directivele europene și principalele convenții ale UE și OIM și ne vom consulta cu OIM spre sfârșitul acestui an.

28. Sunt în curs de implementare măsuri de reformă a sistemului judiciar menite să sporească eficacitatea acestuia, să unifice jurisprudența și să combată corupția, ceea ce va asigura un mediu de afaceri transparent și va impulsiona performanțele economice. Una din prioritățile de vârf ale Guvernului în ceea ce privește reforma în justiție o reprezintă implementarea cu succes a noilor coduri fundamentale de drept în România: Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală. Măsurile ce vor fi adoptate în vederea implementării acestor coduri se vor decide după finalizarea studiilor de impact ce sunt actualmente în curs de realizare. Vom întreprinde de asemenea reforme și în sectorul agricol inclusiv prin accelerarea identificării și înregistrării terenurilor agricole - cu scopul de a îmbunătăți siguranța alimentară și de a crește perspectivele de export.

Modificarea și monitorizarea programului

29. Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări periodice, prin acțiuni prealabile, criterii de performanță cantitative și ținte indicative, prin criterii structurale de referință. Țintele cantitative pentru finele lunii septembrie 2011 și finele lunii decembrie 2011 și criteriile permanente de performanță sunt prezentate în tabelul 1; unde au fost modificate și criteriul de performanță privind activele externe nete la finele lunii septembrie și ajustorul soldului bugetului general consolidat (și în MTÎ); iar acțiunile prealabile și criteriile structurale de performanță sunt prezentate în tabelul 2. Înțelegerile între autoritățile române și echipa FMI cu privire la criteriile de performanță cantitative și la măsurile structurale descrise în această scrisoare sunt detaliate în Memorandumul tehnic de înțelegere anexat.

Gheorghe Ialomițianu,
ministrul finanțelor publice
Mugur Constantin Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României

ANEXE

Tabelul 1. România: Ținte cantitative în cadrul Programului

2010 decembrie realizat 2011
martie iunie
sept. program decembrie
program
realizat program preliminat
I. Criterii cantitative de performanță
1. Plafonul variației cumulate a activelor externe nete (milioane euro)1/2 20.026 119 250 1896 250 500
2. Soldul cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)3/4 -33.621 -5.254 -13.280 -11.260 -17.500 -23.953
3. Stocul arieratelor bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale (miliarde lei) 0,19 0,13 0,20 0,11 0,15 0,10
4. Plafonul garanțiilor bugetului general consolidat emise de la finele anului 2008
(valoare nominală, în miliarde lei)
7,6 8,1 14,0 6,0 14,0 14,0
II. Criterii de performanță permanente
5. Neacumularea de arierate la datoria externă 0 0 0 0 0 0
III. Consultări pe inflație
6. Rata inflației la 12 luni în
prețuri de consum
Interval exterior (limita superioară) ... ... 8,8 ... 6,2 5,7
Interval interior (limita superioară) ... ... 7,8 ... 5,2 4,7
Punct central 7,9 8,0 6,8 8,0 4,2 3,7
Interval interior (limita inferioară) ... ... 5,8 ... 3,2 2,7
Interval exterior (limita inferioară) ... ... 4,8 ... 2,2 1,7
IV. Ținte orientative
7. Cheltuielile primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE și asistență socială, milioane lei)4/ 131.938 30.670 64.000 62.578 96.350 130.700
8. Soldul operațional (venituri fără impozite și dobânzi), exclusiv subvențiile, pentru ÎS principale (definitive în MTÎ) (miliarde lei) -6,8 -0,7 -2,7 -1,8 -3,6 -4,0
9. Stocul de arierate al ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei) 17,9 19,2 19,5 19,7 19,3 16,0
10. Stocul arieratelor bugetelor locale (miliarde lei) 0,91 0,82 0,90 0,81 0,85 0,80
Articol din Memorandum
Veniturile bugetului general consolidat, fără fonduri UE (milioane lei) 159,141 40,238 82,250 82,701 128,352 173,360

1/ Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2 Fluxuri cumulate față de stocul la decembrie 2010.

3/ Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (ex. cifra la martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011).

4/ CP ajustat pentru finele lunii iunie.

Tabelul 2. România: Performanțe în cadrul celei de-a doua evaluări și condiționalitate nou-propusă

Măsura Data vizată Comentariu
Acțiuni prealabile
1. Majorarea prețului la gaze pentru clienții industriali pentru a alinia acest preț la formula CUG cu 8 procente


Criterii cantitative de performanță
1. Soldul total al bugetului general consolidat
2. Plafonul garanțiilor bugetului general consolidat
3. Plafonul arieratelor interne ale bugetului de stat și sistemului asigurărilor sociale
4. Neacumularea de arierate externe la plată
5. Plafon active externe nete

Ținte cantitative indicative
1. Plafonul cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat
2. Plafonul soldului operațional al principalelor ÎS
3. Plafonul stocului de arierate la ÎS
4. Plafonul stocului de arierate ale autorităților locale

Interval de consultare pe inflație
Interval interior
Interval exterior

Criterii de referință structurale
1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând (i) desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz; (ii) elaborarea de planuri de acțiune pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS.
2. Aprobarea legislației de îmbunătățire a guvernanței ÎS.

3. Eliminarea prin ordonanță de guvern baza legală pentru toate fondurile de stimulente, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012.
4. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent, în care să se stabilească prioritatea și să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte a căror finanțare poate fi asigurată integral, examinarea viabilității proiectelor vechi, a celor cu prioritate redusă și a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, și producerea unui raport final și a unui plan de acțiune
5. Amendarea legislației în sensul de a permite utilizarea resurselor fondului de garantare a depozitelor pentru a facilita restructurarea băncilor, inclusiv tranzacții de achiziții și asumare
6. Introducerea unui sistem simplificat pentru contribuabilii mici care se situează sub plafonul de înregistrare TVA, cu asistență de la FMI și CE, și solicitarea în același timp a aprobării Consiliului de miniștri ai UE pentru a majora plafonul de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine obligatorie la 50.000 euro

Criterii de referință structurale noi
1. Desemnarea consultanților pentru reforma ÎS (i) selectarea consultanților de tranzacție pentru grupul 1 și (ii) a consultanților juridici pentru grupul 2
2. Impunerea unei taxe revizuite de clawback companiilor farmaceutice, taxă care să aibă la bază creșterea costurilor acestora peste un nivel prestabilit
3. Elaborarea de amendamente comprehensive la legislația din domeniul sanitar care să soluționeze deficiențele bugetare ce persistă în acest sector și să asigure servicii sanitare de calitate.

Cu cel puțin 5 zile înainte de ședința Comitetului Executiv


30 iunie 2011
30 iunie 2011
30 iunie 2011
30 iunie 2011
30 iunie 2011


30 iunie 2011
30 iunie 2011
30 iunie 2011
30 iunie 2011


30 iunie 2011
30 iunie 2011


15 iulie 2011
31 august 2011

31 august 2011

30 septembrie 2011
30 noiembrie 2011


31 decembrie 2011

31 octombrie 2011

30 noiembrie 2011

31 decembrie 2011Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit


Îndeplinit
Îndeplinit
Neîndeplinit
Îndeplinit


Neîndeplinit
Îndeplinit


Parțial îndeplinit
Reprogramat pentru
31 octombrie 2011


Reprogramat pentru
30 septembrie 2011

ROMÂNIA: MEMORANDUM TEHNIC DE ÎNȚELEGERE (MTÎ)
14 septembrie 2011

1. Prezentul Memorandum tehnic de înțelegere (MTÎ) definește variabilele incluse în criteriile de performanță cantitative și în țintele indicative specificate în Scrisoarea de intenție (SI), premisele principale, metodele care vor fi utilizate pentru evaluarea performanței programului și obligațiile în materie de raportare în vederea asigurării unei monitorizări adecvate a evoluțiilor economico-financiare. Criteriile de performanță cantitative și țintele indicative și criteriile de performanță structurale pentru 2011 sunt prezentate în tabelele 1 și, respectiv, 2 ale SI.

2. În accepțiunea programului ratele de schimb ale leului românesc (RON) față de euro se stabilesc la RON 4,2848 = 1 euro, față de dolarul SUA la RON 3,2045 = 1 $, față de yenul japonez la RON 3,9400 = 100 ¥ și față de lira sterlină la RON 4,9673 = 1 £, ratele fiind cele postate pe website-ul Băncii Naționale a României (BNR) la data de 31 decembrie 2010. Ratele de schimb față de alte valute, acolo unde sunt aplicabile, vor fi de asemenea acelea postate pe website-ul BNR în data de 31 decembrie 2010.

3. În accepțiunea programului, bugetul general consolidat include entitățile definite în bugetul pe 2011. Acestea sunt: guvernul central (bugetul de stat, trezoreria, entitățile de stat autofinanțate incluse în buget etc.), autoritățile locale, fondurile de asigurări sociale (pensii, sănătate și șomaj), Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și administrația Fondului Proprietatea. Prezenta definiție a bugetului general consolidat include de asemenea orice fonduri noi sau alte programe speciale bugetare și extrabugetare care ar putea fi create pe parcursul perioadei programului pentru a desfășura operații de natură fiscală, așa cum se definește în "Manualul FMI pentru Statisticile Financiare Guvernamentale 2001". Autoritățile vor informa imediat experții FMI cu privire la crearea oricărui astfel de fond sau program nou. După cum se precizează în SI (¶5) și (¶11) de mai jos, această definiție va fi extinsă pentru a include și întreprinderile de stat cuprinse în bugetul general consolidat în cadrul ESA95, după finalizarea evaluării efectuate de către Eurostat.

Criterii de performanță cantitative, ținte indicative, banda de consultare pe inflație
și criterii de performanță permanente

A. Limita privind variația activelor externe nete

4. În accepțiunea programului, activele externe nete (AEN) sunt definite ca AEN ale BNR minus obligațiile de trezorerie față de Fondul Monetar Internațional.

5. AEN ale BNR sunt definite ca valoarea în euro a activelor externe brute ale BNR (inclusiv rezervele obligatorii ale sistemului bancar comercial ținute la BNR) minus pasivele externe brute ale BNR și vor fi măsurate pe baza definițiilor operaționale ale BNR și nu a celor contabile. Activele și pasivele externe denominate în non-euro vor fi convertite în euro la ratele de schimb ale programului.

6. Activele externe brute ale BNR se definesc ca incluzând deținerile de DST ale BNR, poziția rezervelor țării la FMI, deținerile de numerar, titluri și depozite în străinătate în valute străine convertibile. Se exclud din rezervă: (i) aurul și alte metale prețioase; (ii) activele în valute neconvertibile; (iii) active nelichide; (iv) orice active care sunt angajate, colateralizate sau se află sub o altă obligație, dacă acestora nu le este asociat și un pasiv extern brut; (v) creanțe asupra rezidenților; și (vi) creanțe în valută derivând din instrumente derivate în monede străine vizavi de moneda națională (cum ar fi futures, forwards, swaps și options).

7. Pasivele externe brute ale BNR se definesc ca toate pasivele în valute străine față de rezidenți și nerezidenți, inclusiv angajamentele de vânzare de valute străine decurgând din instrumente derivate (cum ar fi futures, forwards, swaps și options) și tot creditul nerambursat de la FMI, dar excluzând (i) depozitele de valute străine ale băncilor legate de rezervele obligatorii; și (ii) depozitele în valute străine ale Guvernului la BNR. Prezenta definiție are ca scop aducerea conceptului de pasive externe mai aproape de definiția balanței de plăți, pe care se bazează țintele.

Limita pentru variația cumulată a activelor externe nete de la începutul anului (în mil. euro)1)

___________

1) CP = criteriu de performanță; date la finele lunii. Fluxurile în 2011 sunt cumulative de la începutul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011). Stocurile din 2011 sunt obținute prin adăugarea rulajelor din 2011 stocului final al anului 2010.

2010 2011
Decembrie
(stoc)
Martie
(realizat)
Iunie
(realizat)
Septembrie
(CP)
Decembrie
(CP)
Variația cumulată a AEN
Poziția din Memorandum:
Active externe brute
20.026

32.432
1192)

996
1.896

2.793
250

1.000
500

1.000

2) CP îndeplinit cu o ajustare pentru suma de 300 de milioane de euro virați de Banca Mondială.

8. Țintele AEN vor fi ajustate în sus (în jos) cu surplusul (deficitul) din tragerile în cadrul programului legate de proiecția de bază. Tragerile în program se definesc ca trageri externe de la creditorii oficiali (Banca Mondială și CE) care sunt utilizabile pentru finanțarea bugetului de stat total. Țintele AEN vor fi de asemenea ajustate în sus cu creșterea rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale ținute la BNR față de finele lui decembrie 2010 (6.797 milioane euro), măsurate la ratele de schimb ale programului.

Tragerile externe din Program - Proiecții de bază (în mil. euro)

2011
Martie Iunie Septembrie Decembrie
Fluxuri cumulate de la finele anului precedent 1.200 1.650 2.050 2.050

B. Mecanismul de consultare pentru rata inflației la 12 luni

9. Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflației la 12 luni în prețuri de consum [așa cum sunt măsurate de indexul prețurilor de consum (IPC) publicat de Institutul Național de Statistică] sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflației IPC an-pe-an se află în afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autoritățile vor efectua o consultare cu FMI cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul programului. În plus, BNR va avea discuții cu experții FMI în cazul în care rata inflației IPC an-pe-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru în tabelul de mai jos.

2010 decembrie (realizat) 2011
Martie
(realizat)
Iunie
(realizat)
Septembrie
(țintă)
Decembrie
(țintă)
Interval exterior (limita superioară)
Interval interior (limita superioară)
Efectiv/Punct central
Interval exterior (limita inferioară)
Interval interior (limita inferioară)7,98,08,0
6,2
5,2
4,2
3,2
2,2
5,7
4,7
3,7
2,7
1,7

C. Criteriu de performanță privind soldul bugetului general consolidat

10. Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial prin soldul cash al bugetului general consolidat. Autoritățile se vor consulta cu experții FMI cu privire la măsurile de corecție în cazul unor derapaje ale veniturilor și finanțării guvernamentale.

Limita cumulată pentru soldul bugetului general consolidat1

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011).

(în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (realizat)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (criteriu de performanță)
-33.621
-5.254
-11.260
-17.500
-23.953

11. Deficitul bugetar va fi măsurat de deasupra liniei utilizându-se datele execuției bugetare. Odată ce sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat (ÎS) va fi pe deplin funcțional, ținta de deficit bugetar va fi modificată în conformitate cu definiția extinsă a bugetului general consolidat, ce va include următoarele ÎS6: Compania Națională a Huilei - S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Fondul Proprietatea, Metrorex - S.A., Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Societatea Națională a Cărbunelui - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători, Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radio Constanța, Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A., Termoelectrica - S.A.

___________

6 Lista ÎS ce vor fi incluse în definiția bugetului general consolidat va fi determinată de Eurostat în lunile următoare, cuprinzând și posibile revizuiri ale ÎS deja incluse.

12. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va furniza de asemenea date lunare pentru a măsura deficitul sub linie. Soldul bugetului general consolidat măsurat sub linie va include:

+ (i) finanțarea externă netă, excluzând câștigurile și pierderile din reevaluare;

+ (ii) variația creditului intern net din sistemul financiar, excluzând câștigurile și pierderile din reevaluarea depozitelor denominate în valute străine și incluzând ajustări pentru:

+ (a) fonduri UE primite și necheltuite încă (plăți în avans);

+ (b) cereri de rambursare ale Guvernului din fonduri UE;

+ (c) obligații ale fondului proprietatea neplătite încă;

+ (iii) variația stocului de titluri de stat emise, net de schimbările de reevaluare;

+ (iv) variații nete ale altor finanțări.

13. Dacă diferența dintre deficitul bugetului general consolidat măsurat deasupra liniei și sub linie este mai mare de 200 de milioane de lei pe fiecare trimestru pe parcursul anului 2011, MFP se va consulta cu experții FMI.

14. În cazul în care veniturile bugetare exclusiv fonduri nerambursabile (inclusiv cele încasate în planurile de reducere a arieratelor) vor depăși valoarea proiectată în cadrul programului, criteriul de performanță privind soldul bugetului general consolidat va fi ajustat în sus cu o jumătate din surplus pentru a permite cheltuieli suplimentare de capital reducând în același timp deficitul. Tabelul următor înfățișează veniturile bugetare exclusiv fonduri nerambursabile cumulate proiectate pentru 2011, față de care se vor compara veniturile realizate.

Venituri cumulate proiectate în bugetul general consolidat, exclusiv fonduri UE1 (în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (realizat)
Finele lui septembrie 2011 (proiecție)
Finele lui decembrie 2011 (proiecție)
159.141
40.238
82.701
128.352
173.360

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011).

15. Criteriul de performanță pentru soldul bugetului general consolidat la finele lunii septembrie 2011 (măsurat cumulat de la începutul anului) va fi ajustat în jos cu valoarea cu care cheltuielile de capital (inclusiv cheltuieli aferente fondurilor UE și planurilor de reducere a arieratelor) depășesc 25.944 milioane lei, până la o limită de 1.400 milioane lei.

D. Criteriu de performanță limitând emiterea de garanții guvernamentale către sectorul privat nefinanciar și întreprinderile publice

16. Emiterea de garanții guvernamentale către sectorul privat nefinanciar și către întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul este stabilit la 14 miliarde RON, dar poate fi ajustat în sus cu până la 9,6 miliarde RON pentru garanții destinate finanțării Proiectului Nabucco. Pe parcursul misiunilor de evaluare viitoare vor fi renegociate ținte revizuite pentru a se permite garanții publice rezonabile în contextul privatizării pachetelor majoritare de acțiuni la întreprinderile de stat și al securitizării arieratelor interne.

Plafon pentru garanțiile din bugetul general consolidat nou-emise de la finele anului 2008 până la: (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (realizat)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (criteriu de performanță)
7,6
8,1
6,0
14
14

E. Criteriu de performanță privind stocul de arierate interne al bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale

17. Criteriul de performanță stabilit cu privire la stocul de arierate la nivelul bugetului de stat și al fondurilor sociale (definite în ¶ 3 mai sus) are în vedere eliminarea lor pe durata programului. Stocul va fi măsurat net de arieratele interguvernamentale, dar Guvernul va raporta atât arieratele brute, cât și arieratele nete. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepțiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadență cu 90 de zile (în conformitate cu definiția cheltuielilor din ESA95).

Stocul de arierate la nivelul bugetului de stat și al fondurilor sociale (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (preliminar)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (criteriu de performanță)
0,19
0,15
0,11
0,15
0,10

F. Criterii de performanță permanente privind neacumularea de arierate externe la nivelul bugetului general consolidat

18. La nivelul bugetului general consolidat nu se vor acumula arierate la plățile externe pe durata programului. În accepțiunea acestui criteriu de performanță, un arierat la plată externă va fi definit ca o plată a bugetului general consolidat, care nu a fost efectuată în termen de 7 zile de la data scadenței. Criteriul de performanță se va aplica pe bază permanentă.

G. Ținta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat

19. Ținta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat este definită ca incluzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile exclusiv fonduri UE (specificate în categoria de împrumuturi externe nerambursabile), subvenții, transferuri către entități publice, pensii (categoria de asistență socială din bugetul asigurărilor sociale), ajutorul de stat și alte cheltuieli din categoria alte transferuri, Fondul de rezervă și alte cheltuieli clasificate în tabelele de raportare lunară. Cifrele realizate (față de care se va compara ținta) vor include plățile aferente planurilor de reducere a arieratelor.

Variația cumulată a cheltuielilor curente primare ale bugetului general consolidat1 (în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (realizat)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
131.938
30.670
62.578
96.350
130.700

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând cu 1 ianuarie 2011).

H. Țintă indicativă privind arieratele la nivelul bugetelor locale

20. Ținta indicativă privind stocul de arierate interne la nivelul bugetelor locale are în vedere neacumularea de noi arierate și reducerea lor pe durata programului. În caz de necesitate, guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepțiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadență cu 90 de zile (în conformitate cu definiția cheltuielilor din ESA95).

Stocul de arierate la nivelul bugetelor locale (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (realizat)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
0,91
0,82
0,81
0,85
0,80

I. Monitorizarea întreprinderilor publice

21. Întreprinderile de stat sunt definite ca fiind toate companiile, institutele de cercetare și regiile autonome în care ponderea cumulată a capitalului public este de peste 50% inclusiv, deținut direct sau indirect de autoritățile locale sau centrale.

22. Se stabilește o țintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru soldul agregat operațional (EBIT - earnings before interest and taxes - câștiguri înainte de dobânzi, impozite și taxe), exclusiv subvenții, acumulat pe an calendaristic, pentru următoarele întreprinderi publice: C.N. Căi Ferate CFR - S.A., C.N. de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., C.N. a Huilei - S.A., C.N. Poșta Română - S.A., Complexul Energetic Turceni - S.A., S.C. Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., S.C. Metrorex - S.A., S.N. de Transport Feroviar "CFR Marfă" - S.A., S.N. Transport "CFR Călători" - S.A., C.N. Tarom - S.A., S.C. Electrocentrale București - S.A., S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A., S.C. Oltchim - S.A., S.C. Termoelectrica - S.A., S.N. a Lignitului Oltenia - S.A., S.C. Electrificare CFR - S.A., S.C. Intervenții Feroviare - S.A., S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A. Datele vor fi furnizate împreună cu rezultatele operaționale de către companie. Țintele vor fi următoarele:

Limita soldului agregat operațional1 (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (preliminar)
Finele lui iunie 2011 (preliminar)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
-6,6
-0,7
-1,8
-3,6
-4,0

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din ianuarie 2011).

În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată sau pachetul său majoritar este privatizat ori este comasată cu o companie nelistată mai sus, ținta agregată menționată mai sus va fi ajustată cu ținta inițială a soldului operațional pentru acea companie.

23. Se stabilește o țintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru stocul de arierate al întreprinderilor de stat enumerate la ¶22 de mai sus. Datele vor fi furnizate la nivel de companie. Țintele vor fi următoarele:

Plafonul stocului de arierate (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (preliminar)
Finele lui iunie 2011 (preliminar)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
17,9
19,2
19,7
19,3
16,0

În eventualitatea în care una dintre aceste companii este lichidată sau pachetul său majoritar este privatizat ori este comasată cu o companie nelistată mai sus, ținta agregată menționată mai sus va fi ajustată cu ținta inițială a soldului operațional pentru acea companie.

J. Management privat la principalele întreprinderi de stat

24. În conformitate cu cele menționate în Scrisoarea de intenție ¶23, se vor selecta echipe de management privat cel puțin la următoarele întreprinderi de stat: (i) C.N. Poșta Română - S.A., (ii) C.N. Tarom - S.A., (iii) S.N. de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A., (iv) S.C. Electrificare CFR - S.A., (v) S.N. a Lignitului Oltenia - S.A., (vi) S.C. Electrica Furnizare S.A., (vii) S.C. Hidroelectrica, (viii) C.N. Romarm aparat central, (ix) S.C. Oltchim - S.A. Totodată, se are în vedere selectarea de echipe de management privat în cursul anului 2012 pentru următoarele societăți suplimentare: (i) C.N. Căi Ferate CFR - S.A., (ii) S.N. Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., (iii) S.N. Nuclearelectrica, (iv) S.N. Transgaz, (v) C.N. Transelectrica și (vi) S.N. Romgaz.

K. Cerințe de raportare

25. Performanța în cadrul programului va fi monitorizată în baza datelor furnizate FMI de BNR și MFP după cum este prezentat în tabelul de mai jos. Autoritățile vor transmite cu promptitudine experților FMI orice revizuiri de date, precum și orice alte informații necesare pentru monitorizarea acordului cu FMI.

România: Furnizarea de date către FMI

Articol Periodicitate
De furnizat de Ministerul Finanțelor Publice
Date lunare preliminare privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95
Date finale trimestriale privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95

Deficitul BGC utilizând definiția ESA95

Date preliminare privind finanțarea sub linie pentru BGC
Date finale trimestriale privind finanțarea sub linie pentru BGC

Total sume de plată și arierate totale ale BGC, inclusiv bugete locale

Stocul de arierate externe ale bugetului administrației centrale

Datoria publică și garanții guvernamentale nou-emise
Date lunare preliminare privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE

Date finale trimestriale privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE
Date preliminare privind soldul operațional, profiturile, stocul de arierate și cheltuielile de personal pentru fiecare dintre principalele întreprinderi publice definite la ¶22
Date finale privind soldul operațional, profiturile, stocul de arierate și cheltuielile de personal pentru fiecare dintre principalele întreprinderi publice definite la ¶22

Date privind granturile pentru proiecte UE (rambursări și avansuri), cheltuieli de capital și subvenții acoperite de avansurile UE sau eligibile pentru rambursări UE legate de proiecte sprijinite de UE convenite specific cu UE
Soldul CTS în RON

Soldul celor două conturi în valută utilizate pentru finanțarea bugetară și pentru răscumpărarea datoriei publice (media și finele perioadei)
Soldul încasărilor din privatizări înregistrate în contul Trezoreriei Statului, detalii despre sume revendicate din aceste încasări și ieșirile nete proiectate
Lunar, pe 25 a lunii următoare


Trimestrial, date cash, în a 35-a zi după termen
Trimestrial, date accrual, în a 55-a zi după termen


Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni

Lunar, cu un decalaj de nu mai mult de 35 zile după termen
Trimestrial, nu mai târziu de 45 zile după termen

Preliminar lunar, în decursul lunii următoare
Trimestrial, în termen de 55 zile

Zilnic, cu un decalaj de nu mai mult de 7 zile

Lunar, în termen de o lună
Datele lunare preliminare vor fi raportate către experții FMI în termen de 25 zile

Trimestrial, în termen de 35 zile după termen

Trimestrial, în termen de 30 de zile


Trimestrial, la finele lunii mai pentru anul precedent și finele lunii august pentru primul semestru al anului curent

Lunar, în termen de 3 săptămâni de la finele fiecărei luni


Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni
De furnizat de Banca Națională a României
Date AEN, pe componente, atât conform ratei de schimb din program, cât și celei reale

Date privind analiza monetară în formatul convenit cu experții
FMI

Schema plăților contractuale externe ale sectorului bancar scadente în următoarele patru trimestre dobânda și amortizare (pentru împrumuturile pe termen mediu și lung)

Schema plăților contractuale externe ale sectorului corporatist scadente în următoarele patru trimestre, dobânda și amortizare (pentru împrumuturile pe termen mediu și lung)

Stocul datoriei externe pe termen scurt al băncilor și corporațiilor Balanța de plăți în formatul FMI utilizat actualmente pentru raportare

Expunerea - depozite, împrumuturi, împrumuturi subordonate ale (i) băncilor-mamă străine către subsidiarele lor din România; (ii) IFI și (iii) altor creditori către bănci din România (în monedă națională și străină).
Săptămânal, în fiecare luni după săptămâna de raportare și cu un decalaj de 3 zile lucrătoare în cazul datelor de final de trimestru

Lunar, în termen de 30 de zile de la finele lunii


Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luniLunar, 45 de zile după finele fiecărei luniLunar, 45 de zile după finele fiecărei luni
Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni


Lunar, 20 de zile după finele fiecărei luni

ANEXĂ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatelor ÎS monitorizate

C. N. de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

• Înființarea autorității unice de control până la finele lunii septembrie 2011
• Majorarea veniturilor prin extinderea sistemului informatic pentru taxa de drum până la finele anului 2011
• Reducerea costurilor prin aplicarea de standarde de cost atât pentru contractele existente, printr-un proces de renegociere, cât și pentru contractele noi

S. N. de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

• Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii august 2011, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Amendarea bugetului companiei până la finele lunii septembrie 2011, pentru că majorarea de capital inclusă inițial nu este cuprinsă în rectificarea bugetară guvernamentală
• Contractarea serviciilor de consultanță pentru studiul privind principiul investitorului privat precaut și criteriile de încredințare a ajutorului de restructurare în eventualitatea recapitalizării societății până la finele lunii octombrie 2011
• Integrarea tuturor filialelor până la finele lunii octombrie 2011, inclusiv Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă "C.F.R. Ferry-Boat" - S.A., cu excepția Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A.

• Fuziunea companiilor de întreținere de la Marfă și Călători (Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A. și Societatea Comercială de Reparații locomotive C.F.R. SCRL Brașov - S.A.), pentru a fi direct deținute de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, până la finele lunii decembrie 2011
• Numirea echipei de management privat și a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii decembrie 2011 sau până în ianuarie 2012 în cazul în care până la finele anului 2011 se va fi privatiza un pachet minoritar de acțiuni
• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate, inclusiv prin notificarea în cadrul contractelor și prin trecerea la măsuri legale împotriva companiilor cu arierate substanțiale

S. N. Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A.

• Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii august 2011, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Ajustarea tarifelor peste inflație până la mijlocul lunii septembrie 2011
• Utilizarea plăților ce vor fi primite de la Guvern pentru tarife sociale de tren (în jur de 0,2 miliarde RON) în scopul reducerii arieratelor până la finele lunii septembrie 2011
• Integrarea a 3 (sau 4) filiale până la finele lunii noiembrie 2011
• Fuziunea companiilor de întreținere de la Marfă și Călători (Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A. și Societatea Comercială de Reparații locomotive C.F.R. SCRL Brașov - S.A.), pentru a fi direct deținute de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, până la finele lunii decembrie 2011
• Diferențierea tarifelor în funcție de categoria de tren (IC, IR și R) până la finele lunii decembrie 2011
• Numirea echipei de management privat și a membrilor consiliului de administrație în cursul anului 2012, dacă experiența cu managementul privat la ÎS se dovedește pozitivă
• Reducerea costurilor de operare și sporirea atractivității transportului pe cale ferată prin demararea înlocuirii materialului rulant cu vagoane diesel și unități electrice multiple în baza unui program pe termen lung

C. N. Căi Ferate CFR - S.A.

• Subordonarea filialelor GEI Palat și Telecomunicații Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la finele lunii septembrie 2011
• Integrarea tuturor filialelor, cu excepția filialelor Electrificare, GEI Palat, S.C. Informatică Feroviară - S.A., Telecomunicații și Tipografia în compania-mamă până la finele lunii octombrie 2011
• Publicarea licitațiilor pentru obligațiile de servicii publice și întreținere a infrastructurii pentru 1.600 kilometri de cale ferată extinsă până la finele lunii octombrie 2011, aducând numărul total de kilometri de linie aflat sub management privat la 4.000 de kilometri
• Finalizarea închiderii a 1.000 de kilometri de cale ferată, inițial prevăzută pentru finele lunii august, până la finele lunii decembrie 2011
• Utilizarea majorării de capital anticipată a fi efectuată de Guvern și strict condiționată de măsuri de reformă pentru reducerea arieratelor la bugetul general consolidat și la furnizorii de electricitate până la finele lunii decembrie 2011
• Închiderea tuturor liniilor extinse de cale ferată pentru care licitațiile nu au avut succes până la finele lunii aprilie 2012
• Continuarea procedurii de insolvență a filialei Tipografia; dacă lichidarea nu poate fi evitată, va fi demarat imediat procesul de privatizare a companiei

• Numirea echipei de management privat și a membrilor consiliului de administrație în cursul anului 2012, dacă experiența cu managementul privat la ÎS se dovedește pozitivă

S. C. Intervenții Feroviare - S.A.

• Integrarea în compania-mamă până la finele lunii septembrie 2011

S. C. Electrificare CFR - S.A.

• Reducerea personalului la 2.775 de posturi până la finele lunii august 2011
• Numirea echipei de management privat și a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii decembrie 2011

S. C. Telecomunicații C.F.R. - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 100 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii august 2011
• Finalizarea procesului de transformare a S.C. Telecomunicații - S.A. într-o companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
• Elaborarea legislației prin care se creează noul cadru de furnizare a serviciilor de telecomunicații în sistem integrat

S. C. Metrorex - S.A.

• Ajustarea tarifelor peste nivelul inflației până la finele lunii august 2011
• Adoptarea legii de înființare a unei noi autorități de transport metropolitan până la finele lunii august 2011
• Reducerea costurilor de întreținere cu 30% până la finele anului 2011
• Efectuarea pașilor ce se impun pentru a include Metrorex pe lista potențialilor beneficiari ai Programului operațional sectorial - Transporturi pentru utilizarea de fonduri structurale UE

C. N. Tarom - S.A.

• Elaborarea planului de dezvoltare TAROM 2012-2016 (semnarea contractului de servicii de consultanță cu IATA Consulting până la finele lunii august 2011)
• Desemnarea băncii de investiții/SSIF (societate de servicii de investiții financiare) ce va asigura și serviciile de consultanță juridică în vederea privatizării a minimum 20% din acțiuni prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la finele lunii octombrie 2011
• Publicarea prospectului până la mijlocul lunii decembrie 2011
• Finalizarea privatizării până la finele anului 2011

• Numirea unei echipe de management privat și a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii ianuarie 2012
• Reducerea costurilor (cum ar fi renegocierea contractelor, reduceri voluntare de personal, întreruperea liniilor și zborurilor selectate etc.) și de majorare a veniturilor (cum ar fi strategii alternative de vânzare și politici de optimizare a prețurilor)
• Reducerea costurilor prin extinderea programului de economie a consumului de ulei

C. N. Poșta Română - S.A.

• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate
• Numirea unei echipe de management privat și a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii decembrie 2011
• Reducerea subunităților poștale de la 7.100 la finele lui 2010 la aproximativ 5.800 până la finele lunii decembrie 2011

S. C. Oltchim - S.A.

• Numirea unei echipe de management privat și a membrilor consiliului de administrație până la finele lunii decembrie 2011
• Desemnarea unei bănci de investiții pentru privatizarea integrală până la finele lunii octombrie 2011, publicarea prospectului de SPO până la finele lunii noiembrie și finalizarea privatizării până la finele anului 2011.

S. C. Termoelectrica - S.A.

• Desemnarea consultantului juridic și a consultantului de tranzacție pentru vânzarea activelor viabile (inclusiv societăți mixte) și demararea executării silite de către ANAF până la finele lunii octombrie 2011
• Continuarea desființării unei capacități de producție (față de finalul anului 2010) de 150 MW până la finele lunii octombrie 2011
• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate
• Vânzarea integrală a activelor viabile până la finele anului 2011, inclusiv a Electrocentrale Galați și a actualei filiale de la Brăila
• Depunerea cererii de lichidare a celorlalte părți din Termoelectrica până la finele anului 2011

S. C. Electrocentrale București - S.A.

• Eliminarea tuturor arieratelor către Romgaz până la finele lunii septembrie 2011
• Utilizarea plăților de la Guvern primite în cadrul schemelor de reducere a arieratelor aferente încălzirii centrale (în jur de 0,1 miliarde lei) pentru reducerea arieratelor până la finele lunii septembrie 2011
• Continuarea procesului de creare de societăți mixte cu investitori strategici în scopul creării unor noi grupuri energetice cu participare privată majoritară în București și Constanța

S. C. Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.

• Separarea companiilor în companii regionale și pregătirea pentru privatizare a tuturor companiilor până la finele lunii decembrie 2011
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a companiilor regionale prin ofertă publică (IPO) sau cu un investitor strategic până la finele anului 2011
• Desemnarea consultantului de tranzacție pentru privatizare până la finele lunii martie 2012
• Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012 și depunerea cererii de lichidare pentru toate filialele pentru care privatizarea nu a reușit până la finele lunii septembrie 2012
• Continuarea evaluării posibilităților de a vinde sau închiria activele

S. C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A.

• Finalizarea fuziunii celor 3 filiale de furnizare ale Electrica în S.C. Electrica Furnizare - S.A. până la finele lunii decembrie 2011
• Numirea unei echipe de management privat și a membrilor consiliului de administrație la S.C. Electrica Furnizare - S.A. până la finele lunii decembrie 2011
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a S.C. Electrica Furnizare - S.A. prin ofertă publică (IPO) sau cu un investitor strategic până la finele anului 2011
• Desemnarea consultantului de tranzacție pentru privatizare până la finele lunii martie 2012
• Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012

S. C. Complexul Energetic Turceni - S.A.

• Reducerea personalului cu 200 de posturi (față de sfârșitul anului 2010) până la finele lunii septembrie 2011
• Crearea unui nou producător de energie prin fuziunea SNLO cu cele 3 complexuri energetice de la Craiova, Rovinari și Turceni până la finele lunii decembrie 2011
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea majoritară a nou-createi companii prin ofertă publică (IPO) sau cu un investitor strategic până la finele anului 2011
• Desemnarea consultantului de tranzacție pentru privatizare până la finele lunii martie 2012
• Finalizarea privatizării până la finele lunii iunie 2012 C.N. a Huilei - S.A.
• Transmiterea prenotificării planului de restructurare ce include separarea activelor și pasivelor în părți viabile și neviabile la DG Concurență din cadrul Comisiei Europene până la mijlocul lunii august 2011
• Transmiterea notificării oficiale incluzând evaluarea activelor și pasivelor până la finele lunii septembrie 2011

• Reducerea personalului cu cel puțin 900 de posturi (față de sfârșitul anului 2010) până la finele lunii octombrie 2011
• Demararea executării silite de către ANAF pentru a se prelua părțile viabile ale CNH în schimbul obligațiilor fiscale de îndată ce actele normative în acest sens au fost aprobate
• Aprobarea actelor normative necesare pentru separare, la o lună după aprobarea DG Concurență din cadrul Comisiei Europene
• Comasarea activelor viabile într-un nou producător de energie, împreună cu centralele de la Mintia și Paroșeni
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea pachetului majoritar la noul producător de energie până la finele lunii decembrie 2011
• Desemnarea consultantului de tranzacție pentru privatizarea pachetului majoritar la noul producător de energie până la finele lunii martie 2012
• Definitivarea privatizării majoritare a noului producător de energie până la finele lunii iunie 2012

S. N. a Lignitului Oltenia - S.A.

• Utilizarea sumelor primite de la Guvern în cadrul schemelor de reducere a arieratelor aferente încălzirii centrale și apei grele (aproximativ 0,4 miliarde RON) pentru reducerea arieratelor până la finele lunii septembrie 2011
• Continuarea negocierii cu clienții, inclusiv ÎS, pentru plata arieratelor datorate SNLO
• Crearea unui nou producător de energie prin comasarea SNLO cu cele 3 complexuri energetice de la Craiova, Rovinari și Turceni până la finele lunii decembrie 2011 (vezi mai sus punctul referitor la Complexul Energetic Turceni - S.A.)
• Numirea unei echipe de management privat și a membrilor consiliului de administrație la noua companie până la finele lunii decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...