Fondul Monetar Internațional - FMI

Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE

București, 9 iunie 2011

Dlui John Lipsky
Director general în exercițiu
Fondul Monetar Internațional
Washington, DC, 20431
S.U.A.

Stimate domnule Lipsky:

1. Noul program economic susținut de Fondul Monetar Internațional (FMI), Uniunea Europeană (UE) și de Banca Mondială (BM) își urmează traiectoria ce vizează impulsionarea creșterii potențiale și menținerea stabilității fiscale și financiare. Economia s-a stabilizat și creșterea se reia. Anticipăm în continuare o creștere de 11/2% în 2011, ce va ajunge la 33/4-4% în 2012, alimentată de exporturi puternice susținute și de o redresare treptată a cererii interne. Inflația este peste nivelul anticipat, datorită prețurilor majorate la alimente și energie. Acești factori, plus majorările ce vor trebui efectuate în continuare la prețurile administrate, vor menține inflația peste nivelul de 5% în restul anului, ceea ce face realizarea țintei stabilite de BNR pentru finele lui 2011 destul de improbabilă. Deficitul de cont curent s-a redus considerabil la 4,1% din PIB în 2010 și anticipăm că acesta se va menține sub 5% din PIB în 2011-2012. Pentru a contracara riscurile se impune continuarea implementării cu fermitate a politicilor, deoarece redresarea este în continuare vulnerabilă la evoluții negative pe piețele financiare internaționale, precum creșterea primelor de risc și influxuri de capital mai volatile, dar și la riscurile ce amenință redresarea zonei euro.

2. Rezultatele noastre în ceea ce privește țintele cantitative și agenda reformelor structurale pentru prima evaluare sunt bune (tabelele 1 și 2).

- Criterii de performanță cantitative și ținte indicative. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanță cantitative și țintele indicative stabilite pentru finele lunii martie 2011. Încadrarea în plafonul soldului bugetului general consolidat s-a realizat cu o marjă semnificativă de 0,2% din PIB. De asemenea, inflația s-a menținut în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflație în toată această perioadă.

- Criterii structurale de referință. Au fost finalizate planurile strategice de acțiune pentru principalele întreprinderi de stat (ÎS). Am finalizat, de asemenea, inventarierea arieratelor la nivelul bugetului general consolidat și cel al întreprinderilor de stat, dar pentru îndeplinirea criteriului de referință structural așteptăm situațiile finale auditate de la ÎS și anticipăm că acest criteriu de referință va fi îndeplinit până la data întâlnirii Consiliului director (acțiune prealabilă).

3. Având în vedere rezultatele noastre bune în cadrul programului macroeconomic susținut de Acordul stand-by (ASB), Guvernul României și Banca Națională a României (BNR) solicită finalizarea primei evaluări în cadrul ASB. Intenționăm să tratăm în continuare acest acord ca pe un acord de tip preventiv.

4. Considerăm că politicile prevăzute în scrisoarea din 10 martie 2010 și în această scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor programului nostru economic, dar suntem gata să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea obiectivelor sale. Conform practicii standard a aranjamentelor cu FMI, ne vom consulta cu FMI înainte de a modifica măsurile prevăzute în această scrisoare sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului și vom pune la dispoziția FMI și a Comisiei Europene (CE) informațiile necesare pentru monitorizarea programului.

Politica fiscală

5. Pentru anul 2011 ne menținem angajamentul față de ținta de deficit fiscal cash de 4,4% din PIB (sau în limita a 5% în termeni ESA) și suntem pe cale de a realiza această țintă. Veniturile (fără fonduri UE) s-au situat în primul trimestru ușor peste nivelul anticipat, în timp ce atât cheltuielile curente, cât și cele de capital au fost sub nivelul programat, fapt ce ne-a permis să realizăm ținta de deficit cu o marjă confortabilă. Pentru restul anului vom continua implementarea politicilor prezentate în SI din 10 martie 2011. Pe partea de cheltuieli, ne vom continua eforturile de a îmbunătăți și ierarhiza în funcție de priorități cheltuielile de capital, pentru a spori absorbția fondurilor UE (¶10), dacă este cazul prin utilizarea resurselor suplimentare alocate investițiilor în primul semestru1. Vom menține un control strâns asupra cheltuielilor curente, inclusiv prin raționalizarea în continuare a numărului de angajați în sectorul public (care a scăzut cu încă 15.000 de persoane, ajungând la 1,25 milioane în primul trimestru al anului 2011). Până la finele lunii august vom îmbunătăți legislația astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcționate către membrii vulnerabili ai societății, generând în același timp și economii semnificative la buget. Am majorat temporar dividendele distribuite de întreprinderile de stat (ÎS) din profiturile aferente anilor 2010 și 2011, ceea ce ne va permite să achităm facturile neplătite ce nu au fost acoperite în exercițiul de inventariere al arieratelor. În cazul în care redresarea economică va crea suficient spațiu fiscal, vom analiza posibilitatea unei reduceri treptate a contribuțiilor sociale. Ne vom continua, de asemenea, eforturile de a îmbunătăți administrarea fiscală pentru a ridica veniturile colectate din impozitele și taxele existente (¶9). Vom perfecționa sistemul de raportare pentru întreprinderile de stat (ÎS) ce vor fi adăugate bugetului general consolidat conform definiției ESA2 și, cu asistență tehnică de la Eurostat, ne vom dezvolta capacitatea de a măsura deficitul fiscal pe bază de angajamente (accrual). Odată ce acest sistem va fi pe deplin funcțional, vom solicita modificarea criteriului de performanță privind soldul bugetului general consolidat pentru a include și soldul operațional al acestor entități.

___________

1 După cum se menționează în scrisoarea noastră din luna martie, în cazul în care absorbția se îmbunătățește suficient de mult, vom identifica soluții de creare a unui spațiu fiscal mai mare pentru investiții de la mijlocul anului 2011.

2 Concret, vom solicita situații lunare privind veniturile și plățile în numerar și facturile restante, precum și situații fiscale trimestriale finale, ca și în cazul celorlalte entități ce fac parte din bugetul general consolidat, având aceleași termene-limită de transmitere.

6. Pentru 2012 ne menținem angajamentul de a reduce deficitul sub 3% din PIB (atât în cash, cât și în termeni ESA). Aceasta va presupune restricționarea în continuare a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor cu salariile și cu subvențiile, și ar putea impune și măsuri suplimentare care să compenseze includerea ÎS menționate anterior în bugetul general consolidat. Reformele în sănătate, reforma pensiilor și implementarea cu eficacitate a mecanismelor de testare în funcție de mijloacele de trai a programelor sociale vor continua să genereze economii. Vom limita cu strictețe modificările aduse ad hoc sistemului fiscal, pentru a asigura predictibilitate și stabilitate. Finalizăm Strategia fiscală pe termen mediu pentru intervalul 2012-2014 și vom utiliza acest proces pentru a perfecționa planificarea bugetară pentru anul 2012, pentru a ne asuma limitele de cheltuieli specificate și pentru a ne consolida angajamentul față de țintele Maastricht. Vom continua să sprijinim Consiliul Fiscal recent înființat, asigurându-i acestuia informațiile și finanțarea corespunzătoare.

7. Arieratele și facturile neplătite ale bugetului general consolidat (fără ÎS) s-au redus de la începutul anului. Arieratele se situează acum sub 0,2% din PIB (aproape în totalitate la nivelul autorităților locale). Am realizat o inventariere a arieratelor și facturilor neplătite la sfârșitul lui decembrie 2010 pentru tot sistemul bugetului general consolidat și pentru ÎS3. În urma acestui exercițiu s-au identificat în jur de 0,1% din PIB facturi neînregistrate în sectorul sănătate, la nivelul bugetului de stat neidentificându-se deloc facturi neînregistrate. La nivel local există facturi neînregistrate aferente unor plăți de TVA (în jur de 0,1% din PIB) în cadrul bugetului, care nu presupun transferuri de fonduri. Vom examina valabilitatea facturilor primite4 și nu se va mai permite efectuarea de plăți pentru facturi neînregistrate în acest exercițiu. La ÎS, arieratele au continuat să crească în primul trimestru al anului 2011, majorându-se cu aproape 0,1% din PIB. Am elaborat un plan de acțiune în ceea ce privește arieratele, plan ce cuprinde următoarele elemente-cheie:

___________

3 Pentru ÎS de la nivel local, inventarierea arieratelor și facturilor neplătite la sfârșitul lui decembrie va fi finalizată până la sfârșitul lunii iunie 2011.

4 Dacă este necesar, datele vor fi verificate cu ajutorul unor echipe de audit extern.

- După verificarea valabilității facturilor din sectorul de sănătate, arieratele vor fi integral plătite până la finele anului 2011. Continuarea reformelor în sănătate (¶12) este crucială pentru a preveni apariția altor arierate.

- La nivel local, noile amendamente aduse legii finanțelor publice locale vor împiedica acumularea de arierate, iar noua legislație va fi pusă în aplicare în mod viguros.

- În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul bugetului de stat și în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva UE nr. 7 în acest sens va fi transpusă în legislația românească în timp util.

- Pentru ÎS, problema arieratelor se va soluționa prin 6 mecanisme diferite: (i) societățile neviabile vor fi trecute în faliment, fapt ce va permite aplicarea procedurilor legale pentru soluționarea revendicărilor creditorilor; (ii) societățile ce dispun de lichidități suficiente vor fi obligate să își plătească arieratele după un calendar convenit; (iii) Guvernul va elabora acorduri prin care va anula sau va ierta arieratele către stat; (iv) acolo unde este cazul (și cu aviz din partea autorităților UE din domeniul concurenței), Guvernul va explora posibilitatea de a majora capitalul și/sau de a acorda sprijin financiar pentru asigurarea resurselor necesare pentru plata arieratelor; (v) Guvernul va concepe și va lansa mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS; și (vi) acolo unde este posibil, ar putea fi utilizate swapuri datorie-contra-acțiuni sau sume din privatizare pentru anularea arieratelor. Aceste mecanisme vor fi elaborate până la mijlocul lunii iulie (criteriu structural de referință) și ne vom consulta cu echipele FMI și ale UE și cu autoritățile UE din domeniul concurenței în conceperea acestor scheme. Participarea firmelor la aceste scheme va fi strict condiționată de executarea cu succes de către acestea a planurilor de acțiune convenite, care să ofere asigurări că nu se vor mai acumula arierate.

- Prima fază a procesului de integrare a sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăți de trezorerie a fost finalizată în luna martie. Faza următoare, proiectarea sistemului, inclusiv modulul de control și raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administrației, va fi finalizată până la finele lunii septembrie 2011.

8. Ne-am îmbunătățit strategia de finanțare și vom continua să ne concentrăm pe extinderea maturităților datoriei noastre interne, construind curba de randament și consolidând rezervele financiare. Suntem în curs de finalizare a documentației de lansare a unui program de "titluri în euro pe termen mediu" care va menține prezența noastră pe piețele externe în cadrul unor proceduri de emisiune mai flexibile și anticipăm că vom lansa prima emisiune de obligațiuni în cadrul acestui program până la mijlocul anului. Pentru a proteja finanțele publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute, ne angajăm ferm să continuăm majorarea rezervelor financiare până la un nivel care să asigure acoperirea necesarului de finanțare pentru aproximativ 4 luni în perioada 2011-2012 și să le menținem la acel nivel. După cum s-a menționat în precedenta SI, pentru a ne dezvolta capacitatea, în 2011 vom efectua o analiză formală a strategiei noastre de management al datoriei cu asistența experților de la FMI, CE și BM. Vom îmbunătăți, de asemenea, sistemele de tehnologie a informației ale Trezoreriei și o vom consolida cu personal cu experiență.

9. Îmbunătățirea administrării fiscale și combaterea evaziunii fiscale reprezintă elemente cruciale ale strategiei noastre de majorare a veniturilor. Înregistrăm progrese în implementarea recent aprobatei ordonanțe privind persoanele fizice cu averi mari și a hotărârii de Guvern privind metodele indirecte de control, dar se impun încă eforturi suplimentare. Până la finele lunii iunie 2011 vor fi realizate o strategie organizațională și un plan de implementare pentru incorporarea metodelor indirecte de control în cadrul funcțiilor noastre de asigurare a conformării. Vom aproba hotărârea Guvernului privind restructurarea ANAF (acțiune prealabilă), ce ne va permite să ocupăm schema de personal a Direcției Verificări fiscale până în iulie, și vom închide aproximativ 150 de unități regionale până la finele lunii septembrie. Totodată, până în luna septembrie 2011 vom elabora și implementa o strategie privind riscurile în materie de conformare aliniată celor mai bune practici. Cu asistență din partea FMI și CE, vom introduce taxarea simplificată a contribuabililor mici din domenii economice cheie, care se situează sub pragul de înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA, solicitând în același timp Consiliului de Miniștri al UE o modificare a plafonului de la care înregistrarea ca plătitor de TVA devine obligatorie la 50.000 euro (criteriu de referință structural pentru finele lui decembrie 2011). Ne propunem să realizăm o extindere a depunerii electronice și simplificarea în continuare a declarațiilor fiscale și a numărului de plăți ce trebuie efectuate, în vederea realizării unui ghișeu unic pentru plata obligațiilor fiscale. Ne vom continua eforturile de introducere a sistemelor informatice și de consolidare a departamentului de tehnologia informațiilor din ANAF pentru a îmbunătăți administrarea fiscală. Vom îmbunătăți, de asemenea, activitatea punctului central de examinare și de transmitere a potențialelor cazuri de fraudă și vom continua să întărim instrucțiunile de identificare a fraudei fiscale. Stimulentele fiind deja încorporate în salariul de bază, am elaborat o ordonanță de Guvern prin care se elimină baza legală pentru fondurile de stimulente cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012, iar această ordonanță va fi aprobată până la finele lunii august (criteriu de referință structural). Pentru a încuraja eforturile în colectarea impozitelor și taxelor, salariaților care lucrează în colectare li se vor putea acorda sporuri de performanță în limita procentului de 30% pe care îl reprezintă sporurile (definit în legislația de aplicare) pentru rezultate în creșterea susținută a veniturilor.

10. Absorbția accelerată a fondurilor UE continuă să reprezinte un obiectiv central al Guvernului. Ne concentrăm pe dezvoltarea capacității administrative a unităților ce gestionează fonduri; modernizarea și consolidarea cadrului legislativ și de reglementare în domeniul investițiilor publice și în alte domenii relevante pentru absorbția fondurilor UE. Guvernul a transferat unitatea de coordonare a instrumentelor structurale UE de la Ministerul Finanțelor Publice în subordinea primului-ministru și va consolida autoritatea și personalul acesteia. În mod deosebit, suntem ferm hotărâți să finalizăm toate proiectele de preaderare până la datele convenite, pentru a evita returnarea fondurilor către UE. Vom crea facilități pentru realocarea resurselor bugetare pe parcursul anului către acele ministere ce au cele mai bune rezultate în ceea ce privește absorbția fondurilor UE și care înregistrează cel mai ridicat grad de eficiență în implementarea proiectelor. Vom eficientiza procesul de achiziții publice prin elaborarea de documente standard de licitație în subsectoarele-cheie până la finele lunii septembrie, în scopul de a evita temeiurile de contestare a licitațiilor publice. Totodată, vom revizui Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 până la finele lunii iulie, pentru a asigura armonizarea acesteia cu directivele UE din domeniul achizițiilor publice.

11. Ne concentrăm pe prioritizarea investițiilor pentru a asigura finanțare suficientă pentru proiectele-cheie. Efectuăm o analiză cuprinzătoare a portofoliului existent de investiții pentru a prioritiza și evalua portofoliul existent de proiecte pentru a ne concentra pe cele a căror finanțare poate fi asigurată integral într-un orizont mediu de timp (de exemplu, 3-5 ani), a întrerupe proiectele cu prioritate redusă și pe cele neperformante ce nu pot fi integral finanțate în acest orizont de timp și a produce o bază de date până în luna iunie, un raport final și un plan de acțiune până la finele lui septembrie 2011 (criteriu de referință structural).

12. Ne continuăm eforturile de restructurare a sectorului de sănătate pentru a asigura funcționarea la standarde ridicate de calitate a sistemului de asistență medicală în limitele alocărilor bugetare, dar se impun acțiuni suplimentare pentru a se evita o permanentă neconcordanță între obligațiile de asigurare a serviciilor din domeniul sănătății și resursele disponibile. Arieratele au fost aproape eliminate, dar în exercițiul de inventariere a facturilor neplătite nu au fost acoperite facturi neplătite suplimentare în valoare de aproximativ 500 de milioane RON și din tendințele actuale reiese că va exista o diferență față de bugetul alocat, pe care o vom rezolva la rectificarea de la jumătatea acestui an. Economii semnificative pot fi așteptate la finalizarea măsurilor de restructurare actuale, dar probabil că până când aceste reforme vor fi pe deplin implementate se va impune alocarea unor sume suplimentare. Mai mult de atât, pe termen mediu, factorul de îmbătrânire a populației va trebui inclus în proiecțiile de cheltuieli.

13. Sunt în curs de derulare măsuri de reformă a sectorului de sănătate în următoarele domenii:

- Sporirea veniturilor. Pentru a îmbunătăți veniturile, în anul 2011 a fost coborât plafonul de la care pensionarii trebuie să plătească contribuție pentru asigurările de sănătate. S-a finalizat lucrul la mecanismul de aplicare a taxei de clawback pentru companiile farmaceutice și această taxă a intrat în vigoare la sfârșitul lunii aprilie. Actul normativ prin care se introduce o coplată modestă a serviciilor medicale a fost aprobat de către Senat și este în analiza Camerei Deputaților. Se așteaptă aprobarea acestui act normativ în lunile următoare, anticipându-se că această coplată va intra în vigoare în 2012.

- Măsuri privind cheltuielile globale. Continuă progresele în ceea ce privește implementarea noilor sisteme de tehnologia informațiilor. Este în curs de desfășurare auditarea registrelor de pacienți, această activitate urmând a fi finalizată până la finele anului 2011. Începând din 2012, noile carduri de sănătate de care vor beneficia toți participanții la sistem vor contribui la controlarea fraudei și abuzurilor din sistem și la mai buna monitorizare a angajamentelor de cheltuieli. Revizuim, cu asistență de la Banca Mondială, pachetul de servicii de bază asigurate de Guvern, pentru a exclude acoperirea unor servicii medicale costisitoare neesențiale. Acest nou pachet de servicii de bază va fi implementat anul viitor.

- Cheltuielile spitalelor. Este în curs de desfășurare restructurarea spitalelor. Din luna aprilie, 67 de spitale au fost eliminate din sistem, acestea fiind stimulate să se transforme în azile de bătrâni. Este în curs de implementare un plan de 3 ani de reducere a numărului de paturi de spital finanțate până la media UE pe cap de locuitor până în 2013, adaptând în același timp în mod corespunzător numărul de paturi de bolnavi cu boli acute. Din luna iulie, numărul de paturi va scădea de la 135.200 la 129.500. S-a aprobat legislația prin care se elimină obligația încheierii de contracte cu spitalele și se introduce contractarea pe baze concurențiale. În timp, aceasta va permite raționalizarea în continuare a numărului de spitale. Pentru 2011, obiectivul de reducere cu 10% a numărului de internări se va realiza printr-o reducere corespunzătoare a bugetelor spitalelor. Este în curs de desfășurare reclasificarea spitalelor și în baza acestei reclasificări se vor ajusta mecanismele de finanțare, astfel încât să se deconteze mai echitabil spitalele ce oferă tratamente mai complexe, reducând în același timp finanțarea celorlalte.

- Cheltuielile cu produsele farmaceutice. Se anticipează deja economii semnificative prin prețurile de referință și prin utilizarea mai mare a medicamentelor generice pentru listele A, B, C1 și C3. În ceea ce privește lista C2, vom elabora proceduri și mecanisme ce vor conduce la o reducere a cheltuielilor aferente acestor medicamente, inclusiv prețuri de decontare și, acolo unde este posibil, la o revizuire a listei de medicamente compensate și gratuite și la trecerea la medicamente generice. Pentru anul 2012, costurile farmaceutice pentru cele mai scumpe medicamente vor fi controlate în continuare prin aplicarea unor protocoale stricte de folosire a medicamentelor și printr-un modul nou de rețete electronice pentru Sistemul național informatic unic integrat din sănătate, cu respectarea unor proceduri stricte.

- Cheltuielile cu medicii de familie. Am redus cota de decontare per capita pentru medicii de familie de la 70% la 50%. Am început, de asemenea, să elaborăm plafoane orientative pentru serviciile trimestriale contractate cu spitalele și cu medicii - precum și pentru rețetele eliberate - și vom crea stimulente financiare pentru medicii care se încadrează în plafoanele orientative.

14. Îmbunătățirea eficienței protecției sociale va reprezenta în continuare o prioritate, mai ales în domeniul inspecției sociale. A fost elaborat un nou cod al asistenței sociale, care va consolida cele 54 de categorii de prestații sociale existente în 9. Eforturile noastre în sfera inspecțiilor sociale au avut rezultate semnificative, numărul de persoane care beneficiază de ajutoare de încălzire reducându-se la jumătate în 2011. În total, măsurile de reformă a prestațiilor sociale vor genera economii de aproximativ 0,8% din PIB în intervalul 2010-2013.

Sectorul financiar

15. Indicatorii agregați din sectorul bancar continuă să fie afectați de recesiunea din ultimii 2 ani. Împrumuturile neperformante au continuat să crească până la finele lunii martie, ajungând la 12,7% din totalul împrumuturilor (comparativ cu 11,9%, în decembrie 2010). Împrumuturile către sectorul privat s-au redus, la fel și depozitele. Cu toate acestea, sectorul bancar a revenit la profitabilitate în primul trimestru și se menține bine capitalizat, cu o rată medie de solvabilitate de 14,7%. Toate băncile au păstrat o rată de peste 11%. Într-o întâlnire a Inițiativei Europene de Coordonare Bancară ce a avut loc pe data de 16 martie, băncile-mamă ale celor mai mari 9 bănci străine din România și-au reafirmat angajamentele pe termen lung în ceea ce privește capitalul și expunerea față de România, fără a se stabili însă ținte cantitative. La finele lunii martie 2011, expunerea agregată a acestor bănci se situa la 97% din nivelul pe care îl avea la începerea Inițiativei. Vom întreține buna guvernanță a băncilor, inclusiv a băncilor de stat, și vom proteja independența operațională a acestora, asigurându-ne că toți directorii și managerii sunt considerați de către BNR ca având experiența corespunzătoare și fiind "potriviți și adecvați" responsabilităților ce le revin.

16. Vom continua să revizuim legislația FGD, legislația bancară și pe cea de lichidare a băncilor și vom efectua toate modificările necesare pentru a asigura concordanța reciprocă a acestor acte normative. Încă mai trebuie finalizată aprobarea de către Parlament a primelor amendamente la legislația de lichidare a băncilor. Aprobarea amendamentelor la Legea Fondului de garantare a depozitelor (FGD) ce permit utilizarea resurselor administrate de FGD (inclusiv prin garanții) pentru a facilita măsurile de restructurare autorizate de Banca Națională a României referitoare la transferul depozitelor, inclusiv a tranzacțiilor de achiziție și asumare, în cazul în care o astfel de utilizare ar fi mai puțin costisitoare decât plata directă a garanțiilor la depozite, a fost amânată datorită discuțiilor juridice referitoare la aspectele de închidere a băncilor, ce se poartă cu Comisia Europeană și cu Fondul. În consecință, acum anticipăm că acest criteriu de referință structural va fi finalizat până la finele lunii noiembrie 2011 (criteriu de referință structural modificat). Am finalizat faza de testare pentru lărgirea paletei de active ce pot fi acceptate ca garanții colaterale pentru operațiunile de împrumut ale BNR spre a include obligațiunile emise de instituții financiare internaționale și obligațiunile suverane denominate în euro; se anticipează implementarea acesteia până la finele lunii mai.

17. Ne menținem angajamentul de a introduce standardele de contabilitate SIRF în sistemul bancar începând din 2012. Pentru a realiza acest lucru, până la finele lunii iunie BNR va publica spre consultare propuneri privind filtrele prudențiale menite să asigure solvabilitatea, provizioanele și rezervele bancare prudențiale. Autoritățile vor asigura, până la finele anului 2011, că tratamentul prudențial al swapurilor datorie-contra-acțiuni nu are ca rezultat o slăbire a poziției financiare a băncilor5 și vor impune băncilor condiția de a institui metodologii de evaluare a capitalului la cea mai redusă valoare aplicabilă în conformitate cu încadrarea contabilă. BNR se va consulta de asemenea și cu reprezentanții industriei în ceea ce privește propunerile de reglementări care să asigure că împrumuturile în valută acordate populației au un preț corect care reflectă riscul pe care îl reprezintă acordarea de împrumuturi în valută unor împrumutați neasigurați (unhedged borrowers). Vom continua să ne consultăm cu experții FMI și ai CE înainte de introducerea sau amendarea altor aspecte ale cadrului de reglementare și vom depune eforturi pentru a evita adoptarea de inițiative legislative, cum ar fi actualul proiect de lege privind insolvența personală sau propunerile privind legea de colectare a creanțelor, ce ar putea submina disciplina debitorilor.

___________

5 Tratamentul prudențial al swapurilor creanțe-contra-acțiuni ar trebui să garanteze că: (i) implicarea instituțiilor de credit în astfel de operațiuni se desfășoară pe baza unui proces prudent de luare a deciziilor; (ii) valoarea acțiunilor este integral dedusă din fondurile proprii ale instituțiilor de credit pentru a se evita orice îmbunătățire artificială a indicatorilor prudențiali; și (iii) veniturile obținute prin eliberarea provizioanelor de pierderi din împrumuturi determinată de aceste operațiuni nu sunt impozitate, dacă nici cheltuielile inițiale nu au fost deductibile.

Politica monetară și valutară

18. Este improbabil ca ținta de inflație stabilită de BNR pentru 2011 să poată fi atinsă, datorită creșterii neanticipate a prețurilor internaționale la alimente și energie, precum și ajustării prețurilor administrate planificate pentru restul anului. Este probabil ca mai târziu în cursul anului să fie declanșat și intervalul de consultare pe inflație cu Fondul. Anticipăm acum că inflația va atinge un nivel maxim de 81/2% la mijlocul anului, înainte de a începe să scadă treptat până la puțin peste 5 procente la finalul lui 20116. Deși majorarea inflației de bază (core inflation) (fără creșterea TVA) este deocamdată limitată, inflația principală (headline inflation) constant ridicată prezintă riscuri de creștere a anticipațiilor inflaționiste și de apariție a efectelor de runda a doua. Pentru a elimina aceste presiuni, vom trece la o politică monetară strânsă și vom lua măsurile ce se impun pentru a ne asigura că este îndeplinită ținta de inflație pe 2012. În mod deosebit, vom continua să îmbunătățim managementul lichidităților astfel încât să aducem ratele de pe piața de capital cât mai aproape de rata de politică monetară. În același timp, BNR va rămâne vigilentă în ceea ce privește riscurile potențiale de revenire a influxurilor semnificative de capital pe măsură ce economia se redresează. Aprecierea leului (cam cu 4% față de euro) din ultimele luni a contribuit la temperarea presiunilor inflaționiste, fără a genera deocamdată efecte semnificative în ceea ce privește competitivitatea.

___________

6 Eliminarea subvențiilor de căldură de la bugetul de stat va reprezenta un risc de creștere de aproximativ 1/2 punct procentual la această prognoză de inflație, iar majorarea tarifelor la transport va impulsiona de asemenea inflația.

Reforme structurale

Întreprinderi de stat

19. Suntem în continuare ferm determinați să realizăm reforme profunde ale întreprinderilor de stat, mai ales ale celor din sectoarele-cheie pentru generarea creșterii, cum ar fi sectorul energetic și sectorul transporturilor. Țintele indicative privind soldurile operaționale și arieratele a 18 întreprinderi principale au fost realizate în primul trimestru și pentru fiecare dintre acestea au fost elaborate planuri de acțiune. Se lucrează la planurile de acțiune pentru restul întreprinderilor de stat, dar pentru respectarea criteriului de referință structural de la finele lunii iulie va fi nevoie de eforturi suplimentare. Am compilat datele privind arieratele la cele 154 de ÎS de la nivel central, după cum s-a convenit. A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a impune regiilor autonome și întreprinderilor cu subordonare locală obligația de a transmite trimestrial MFP principalii lor indicatori financiari și operaționali, și vom furniza informații financiare similare și pentru celelalte întreprinderi de stat subordonate administrației centrale, definite în MTÎ.

20. Pentru a îmbunătăți guvernanța ÎS, vom elabora și adopta legislația de îmbunătățire a guvernanței până la finele lunii august 2011 (criteriu de referință structural). Această prevedere legislativă va impune tuturor ÎS obligația de a avea cu regularitate audituri externe independente, de a raporta și publica trimestrial date financiare, de a consolida drepturile acționarilor minoritari și de a transfera controlul financiar al ÎS de la ministerele de resort la MFP. Legislația va cuprinde și un cod de aplicare pentru toate ÎS, care va asigura aplicarea principiilor OCDE privind guvernanța corporatistă. Vom interzice prelungirea contractelor managerilor actuali dincolo de 1 ianuarie 2012. Pentru cele mai mari societăți (ce vor fi stabilite până la finele lunii iulie), ce vor rămâne sub controlul statului, legislația va stipula că toate funcțiile principale de conducere (inclusiv directorul executiv și directorul economic) vor fi ocupate numai în urma unui proces internațional de selecție, derulat de firme de resurse umane recunoscute pe plan internațional. Acești manageri vor dispune totodată de o autonomie suficientă, care să le permită să administreze aceste companii fără imixtiuni necuvenite. Membrii din consiliile de administrație ale acestor societăți vor fi selectați de către acționari și evaluați de specialiști independenți, pentru a se asigura că aceștia sunt pe deplin calificați să își exercite funcțiile. Directorii și membrii în consiliile de administrație care ocupă posturi în prezent pot depune aplicații și se va analiza calificarea profesională a acestora. Acest proces de identificare a managerilor va începe până la finele lunii august și echipe de management privat vor fi selectate până la finele lunii decembrie, urmând a-și prelua atribuțiile cât de curând permite legea după acel moment. În cazurile în care urmează a fi vândute pachete minoritare de acțiuni, acest calendar poate fi modificat pentru a permite participarea noilor acționari minoritari. S-ar putea ca pentru punerea în aplicare a acestei prevederi să se impună modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, prin care se limitează remunerațiile.

21. Am trecut la eforturi accelerate de îmbunătățire a infrastructurii de transport și a operațiunilor ÎS din transporturi. Au fost aprobate proiecte suplimentare semnificative de infrastructură cu finanțare din fonduri UE și se trece la executarea acestora. Ca urmare a planurilor de acțiune ale principalelor întreprinderi, am rafinat planurile pe care le avem în acest domeniu. Măsurile cuprind următoarele:

Drumuri (CNADNR)

- CNADNR își va majora veniturile în 2011, în paralel cu eliminarea sau renegocierea contractelor neperformante. Vom majora de asemenea veniturile prin înființarea autorității unice de control rutier pentru transportul de marfă, care va asigura respectarea condițiilor privind masa încărcăturii și licențele.

- Până la finele lunii septembrie se vor aproba și restul standardelor de cost pentru construcția și întreținerea drumurilor și aceste standarde vor fi impuse pentru toate contractele noi.

- Până la finele lunii iulie personalul va fi redus cu 622 de posturi (față de finele anului 2010).

- Până la finele lunii august vom plăti arieratele CNADNR (actualmente de 737 milioane RON) datorate proiectelor de investiții.

Căi ferate

- Am început extinderea politicii de standarde de cost în sistemul feroviar, mai ales pentru achiziția de infrastructură feroviară și pentru repararea materialului rulant. Elaborăm planuri multianuale pentru achizițiile publice și investițiile în CFR Călători și CFR Marfă, în conformitate cu necesitățile de transport și în conformitate cu evoluțiile pieței. La CFR Infrastructură, CFR Călători și CFR Marfă vom continua să folosim active integral amortizate. Personalul restructurat va fi sprijinit prin oferirea de servicii de reintegrare și pregătire profesională. Arieratele ÎS din sectorul căi ferate vor fi soluționate prin diferite mecanisme, după cum se menționează în paragraful 7.

- Transport marfă - Restructurarea este în curs de desfășurare și anul acesta se anticipează reducerea personalului cu aproximativ 3.000 de salariați. Până la finele lui 2011 un pachet de 20% din acțiunile CFR Marfă va fi oferit prin ofertă publică (IPO) sau unui investitor strategic, urmând ca privatizarea totală să fie efectuată atunci când condițiile de piață permit acest lucru. Vom desemna un consultant juridic pentru privatizarea parțială până la mijlocul lunii iulie și până la finele lunii septembrie vom desemna o bancă de investiții pentru oferta publică (IPO). Până la finele lunii ianuarie se va angaja la CFR Marfă o echipă de management privat (după cum se menționează la ¶20). Filialele vor fi integrate în compania-mamă până la finele lunii septembrie, după cum se prevede în MTÎ.

- Transport pasageri - 3 (din 4) filiale vor fi integrate în CFR Călători până la finele lunii septembrie. Pierderile operaționale vor fi reduse cu 25% până la finele anului 2011 prin restructurare teritorială, prin reducerea personalului cu 1.000 de angajați, prin închiderea rutelor neviabile, prin reducerea numărului de trenuri acolo unde veniturile sunt mici, prin utilizarea de standarde de cost pentru procedurile de achiziții publice și prin reducerea obligațiilor de servicii publice cu aproximativ 5%. Se va implementa o mai bună recuperare a costurilor ce va permite ajustarea tarifelor până la finele lunii august.

- Infrastructură - Reducerea serviciilor va îmbunătăți semnificativ perspectivele financiare ale CFR Infrastructură. Evitând în același timp impactul negativ nenecesar asupra transportului de mărfuri, până la finalul lunii august 2011 vom finaliza închiderea a 1.000 kilometri de linii de cale ferată și vom elabora planuri de licitație competitivă pentru obligațiile de servicii publice și de întreținere a infrastructurii la linii pentru încă 20% din sistem sau vom închide aceste linii. Toate filialele, cu excepția celor precizate în MTÎ, vor fi integrate în companiamamă până la finele lunii septembrie. Pentru filiala Tipografia va fi continuată procedura de insolvență, iar filialele Telecomunicații și GEI Palat vor fi preluate la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Transportul metropolitan

- Până la finele lunii august vom aproba legislația prin care se înființează o nouă autoritate metropolitană de tranzit ce va administra Metrorex și sistemul de transport de suprafață din București (RATB). O altă lege va permite de asemenea și ajustări mai mari de tarife (peste indexarea cu inflația) în conformitate cu planul strategic de acoperire a cheltuielilor curente prin venituri și a cheltuielilor de capital prin subvenții. Totodată, Metrorex își va reduce costurile de mentenanță cu cel puțin 30% până la finalul anului 2011.

Transport aerian

- Până la finele lunii septembrie vom desemna un consultant juridic care să asigure consultanță pentru privatizarea a cel mult 20% din TAROM prin intermediul bursei de valori sau cu ajutorul unui investitor strategic până la mijlocul lunii iulie. Până la finele lunii septembrie vom desemna o bancă de investiții care să gestioneze o ofertă publică (IPO) și vom finaliza privatizarea parțială până la finele lunii decembrie. Până la finele lunii ianuarie se va angaja la TAROM o echipă de management privat (după cum se menționează la ¶20).

Desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă și TAROM va constitui criteriu de referință structural pentru finele lunii iunie.

22. Asigurarea furnizării eficiente de energie este esențială pentru creșterea sustenabilă. Sectorul energetic suferă în prezent din cauza unui volum mic de investiții datorat recesiunii economice, dominației firmelor de stat subcapitalizate și cu posibilități de eficientizare și faptului că prețurile și tarifele reglementate nu au fost integral ajustate (datorită preocupărilor legate de efectele pe care acest lucru l-ar putea avea asupra consumatorilor). Pentru a rezolva deficiențele de prețuri și cele legate de reglementare, (i) conform unui calendar prevăzut în MTÎ anexat, vom întreprinde acțiunile ce se impun pentru recâștigarea autonomiei financiare și operaționale a agenției de reglementare din domeniul energiei (ANRE), în conformitate cu legislația UE (al treilea pachet pe energie); (ii) ca acțiune prealabilă, se va aproba ordonanța de Guvern prin care se diferențiază prețurile CUG pentru consumatorii necasnici și pentru consumatorii casnici și se acordă ANRE autonomie deplină pentru a ajusta prețul CUG pentru consumatorii necasnici. Ajustarea la prețul integral CUG se va face în două etape: una în iunie/iulie și alta în T4; (iii) vom prezenta o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a prețurilor reglementate la energie și gaze naturale până la finele lunii septembrie 2011; (iv) vom defini, până la finele lui 2011, consumatorii vulnerabili, în concordanță cu legislația europeană, și vom crea mecanisme de protecție a acestora (în cooperare cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale); (v) vom elimina total, în conformitate cu directivele europene, prețurile reglementate la energie electrică și gaze pentru utilizatorii necasnici până la finele lui 2013 și vom finaliza procesul până la finele lui 2015; și (vi) ne vom asigura că noile contracte bilaterale semnate de producătorii de stat de energie electrică și gaze naturale vor fi încheiate în mod transparent și nediscriminatoriu prin OPCOM (pentru electricitate) și prin alte proceduri competitive (pentru gaze) și că prețurile din contractele existente vor fi ajustate la prețurile pieței cât de repede permite legea. Dacă procedurile contravenționale (de infringement) ale UE impun acțiunea mai rapidă, vom respecta condițiile pe care le impun aceste proceduri.

23. Capitalul și know-how-ul managerial atât de necesare vor fi atrase în sectorul energetic prin investitori privați minoritari (prin oferte publice - IPO sau prin vânzarea acțiunilor către parteneri strategici) la următoarele firme, cu aprobarea Guvernului: (i) Petrom (vânzarea unui pachet de 10% este în curs de desfășurare), (ii) Transelectrica (pachet de acțiuni de 15% și o majorare de capital); (iii) Transgaz (pachet de 15%); (iv) Romgaz (pachet de 15%). În toate cazurile vom desemna un consultant juridic pentru privatizare până la mijlocul lunii iulie (criteriu de referință structural), vom desemna o bancă de investiții pentru privatizare până la finele lunii septembrie și vom finaliza licitațiile până la sfârșitul anului 2011. Pentru a genera investiții suplimentare considerabile în strategia energetică, vom începe totodată procesul de oferire a unor pachete minoritare la Hidroelectrica și Nuclearelectrica (atât prin vânzarea de acțiuni existente, cât și prin majorare de capital), în vederea finalizării procesului până la finele lunii martie și, respectiv, iunie 2012. Strategia noastră de constituire a 2 campioni energetici naționali a fost blocată prin hotărâri judecătorești și, conform celor agreate în precedenta scrisoare de intenție, elaborăm o strategie alternativă. Spre a aduce investiții în sector, vom trece la privatizarea complexurilor energetice și a Electrica Serv, în deplină conformitate cu reglementările UE în materie de concurență. La CNH vom constitui unități separate cu personalitate juridică prin separarea activelor viabile de cele neviabile până la finele lunii decembrie după consultarea cu DG Concurență de la CE. Activele viabile vor fi ulterior privatizate, iar cele neviabile vor fi lichidate în conformitate cu reglementările UE. Și la Termoelectrica vom constitui unități separate cu personalitate juridică prin separarea activelor viabile de cele neviabile până la finele lunii ianuarie, după consultarea cu DG Concurență de la UE. Activele viabile vor fi pregătite pentru privatizare până în luna martie 2012. Vom lucra la identificarea unei soluții cuprinzătoare pentru problemele companiilor de energie termică până la finele lunii iulie.

24. Între alte ÎS, am finalizat evaluări ale companiilor Oltchim și Poșta Română. La Oltchim, intenționăm să privatizăm restul pachetului deținut de stat până la finalul anului 2011. Pentru a realiza acest lucru, în lunile ce urmează vom identifica o soluție la problema datoriilor mari pe care le are societatea. Și în acest caz vom desemna un consultant juridic pentru privatizarea participațiilor publice rămase către un investitor strategic până la finele lunii iunie, vom desemna o bancă de investiții pentru privatizare până la finele lunii septembrie și vom finaliza licitațiile până la sfârșitul anului 2011. Pentru Poșta Română, vom finaliza implementarea planului nostru de restructurare deja aprobat ce vizează eliminarea pierderilor până în anul 2012 cel târziu.

Piețele muncii

25. Am realizat reforme substanțiale ale legislației muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, își propune să flexibilizeze piața muncii prin promovarea contractelor de muncă cu termen fix și a celor temporare, prin prelungirea perioadelor de probă și prin creșterea flexibilității programului de lucru. În ceea ce privește Codul dialogului social, ce modifică negocierile colective și alte relații de muncă, acesta a fost de curând avizat de Curtea Constituțională și va fi foarte curând promulgat. Elementele-cheie ale reformei dialogului social includ majorarea pragului de reprezentativitate atât pentru sindicate, cât și pentru patronate, eliminarea contractului colectiv la nivel național și eliminarea extinderilor automate erga omnes la nivel sectorial. Suntem ferm determinați să ne asigurăm că noua legislație respectă directivele europene și principalele convenții ale UE și OIM.

26. Sunt în curs de implementare măsuri de reformă a sistemului judiciar menite să sporească eficacitatea acestuia, să unifice jurisprudența și să combată corupția, ceea ce va asigura un mediu de afaceri transparent și va impulsiona performanțele economice. Una dintre prioritățile de vârf ale Guvernului în ceea ce privește reforma în justiție o reprezintă implementarea cu succes a noilor coduri fundamentale de drept în România: Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală. Măsurile ce vor fi adoptate în vederea implementării acestor coduri se vor decide după finalizarea studiilor de impact ce sunt actualmente în curs de realizare. Vom întreprinde de asemenea reforme și în sectorul agricol - inclusiv prin accelerarea identificării și înregistrării terenurilor agricole - cu scopul de a îmbunătăți siguranța alimentară și de a crește perspectivele de export.

Modificarea și monitorizarea programului

27. Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări periodice, prin acțiuni prealabile, criterii de performanță cantitative și ținte indicative, prin criterii de referință structurale. Țintele cantitative pentru finele lunii septembrie 2011 și criteriile permanente de performanță sunt prezentate în tabelul 1 și în MTÎ în care a fost adăugat un ajustor la criteriul de performanță privind soldul bugetului general consolidat la finele lunii iunie, iar acțiunile prealabile și criteriile de referință structurale sunt prezentate în tabelul 2. Înțelegerile dintre autoritățile române și echipa FMI cu privire la criteriile de performanță cantitative și la măsurile structurale descrise în această scrisoare sunt detaliate în Memorandumul tehnic de înțelegere anexat.

Gheorghe Ialomițianu,
ministrul finanțelor publice
Mugur Constantin Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României

ANEXE

Tabelul 1. România: Ținte cantitative în cadrul noului program

2010 decembrie realizat 2011
martie
iunie septembrie decembrie
program preliminar program program indicativ
I. Criterii cantitative de performanță
1. Variația cumulată a activelor externe nete (milioane euro)1/2/3 20.026 -50 119 250 500 500
2. Soldul cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)4/5 -33.621 -7.289 -5.254 -12.600 -17.500 -23.953
3. Stocul arieratelor bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale (miliarde lei) 0,19 0,20 0,13 0,20 0,15 0,10
4. Plafonul garanțiilor bugetului general consolidat emise de la finele lui 2008
(valoare nominală, în miliarde lei)
7,6 14,0 8,1 14,0 14,0 14,0
II. Criterii de performanță permanente
5. Neacumularea de arierate la datoria externă 0 0 0 0 0 0
III. Consultări pe inflație
6. Rata inflației la 12 luni în prețuri de consum
Interval exterior (limita superioară) ... 9,0 ... 8,8 6,2 5,7
Interval interior (limita superioară) ... 8,0 ... 7,8 5,2 4,7
Punct central 8,0 7,0 8,0 6,8 4,2 3,7
Interval interior (limita inferioară) ... 6,0 ... 5,8 3,2 2,7
Interval exterior (limita inferioară) ... 5,0 ... 4,8 2,2 1,7
IV. Ținte orientative
7. Cheltuieli primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE
și asistență socială, milioane lei)4/
131.938 32.000 30.670 64.000 95.100 128.200
8. Soldul operațional (venituri fără impozite și dobânzi), exclusiv subvențiile, pentru ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei) -6,4 -1,7 -0,7 -2,7 -3,6 -4,0
9. Stocul de arierate al ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei) 18,1 19,5 19,2 19,5 19,0 18,0
10. Stocul arieratelor bugetelor locale (miliarde lei) 0,91 0,95 0,82 0,90 0,85 0,80
Articol din memorandum
Veniturile bugetului general consolidat, fără fonduri EU (milioane lei)4/ 159,141 40,100 40,238 82,250 127,000 171,000

1/ Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2/ Fluxuri cumulate față de stocul la sfârșitul lunii decembrie 2010.

3/ Pentru ținta pentru martie 2011, pentru tranșa de la BM de 300 milioane euro se aplică un ajustor la ținta de 250 milioane euro.

4/ Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011).

5/ Ținta pentru martie 2011 este ajustată de la -6.300 la -7.289, reflectând cheltuieli mai mari de capital (6.798) decât cele definite în MTÎ (5.740) și venituri suplimentare.

Tabelul 2. România: Performanțe în cadrul primei evaluări și condiționalități noi propuse

Măsura Data vizată Comentariu
Acțiuni prealabile
1. Finalizarea exercițiului de inventariere a arieratelor și facturilor neplătite la nivelul bugetului general consolidat și al ÎS la sfârșitul lunii decembrie 2010 (¶019)
2. Aprobarea hotărârii de Guvern privind restructurarea ANAF (¶9)
3. Aprobarea unei ordonanțe de Guvern prin care se diferențiază prețurile CUG între prețuri pentru consumatorii necasnici și prețuri pentru consumatorii casnici și se acordă ANRE autonomie deplină pentru a ajusta prețul CUG pentru consumatorii necasnici (¶22)

Criterii de performanță cantitative
1.Soldul total al bugetului general consolidat
2. Plafonul garanțiilor bugetului general consolidat
3. Plafon al arieratelor interne ale bugetului de stat și sistemului asigurărilor sociale
4. Neacumularea de arierate externe la plată
5. Plafon active externe nete

Ținte indicative cantitative
1. Plafonul cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat
2. Plafonul arieratelor interne ale autorităților locale
3. Plafonul soldului operațional și arieratelor întreprinderilor de stat principale generatoare de pierderi

Interval de consultare pe inflație
Interval interior
Interval exterior

Criterii de referință structurale
1. Elaborarea planurilor strategice de acțiune pentru principalele ÎS (după cum se menționează în MTÎ) (¶19)
2. Finalizarea exercițiului de inventariere a arieratelor și facturilor neplătite la nivelul bugetului general consolidat și al ÎS la sfârșitul lunii decembrie 2010 (¶19)
3. Introducerea unui sistem simplificat pentru contribuabilii mici care se situează sub plafonul de înregistrare TVA, cu asistență de la FMI și CE, și solicitarea în
același timp a aprobării Consiliului de Miniștri al UE pentru a majora plafonul de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine obligatorie la 50.000 euro (¶9)
4. Eliminarea prin ordonanță de Guvern a bazei legale pentru fondurile de stimulente, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012
5. Amendarea legislației în sensul de a permite utilizarea resurselor fondului de garantare a depozitelor pentru a facilita restructurarea băncilor, inclusiv tranzacții de achiziții și asumare (¶16)
6. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent, în care să se stabilească prioritatea și să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte a căror finanțare poate fi asigurată integral, examinarea viabilității proiectelor vechi, a celor cu prioritate redusă și a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, și producerea unui raport final și a unui plan de acțiune (¶11)

Criterii de referință structurale noi
1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând: (i) desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz (¶21,
¶23); (ii) elaborarea de planuri de acțiune pentru restul ÎS de la nivel central (¶19); (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS (¶17)
2. Aprobarea legislației de îmbunătățire a guvernanței ÎS (¶20)

Cu cel puțin 5 zile înainte de ședința Comitetului executiv
31 martie 2011
31 martie 2011
31 martie 2011
31 martie 2011
31 martie 2011


31 martie 2011
31 martie 2011
31 martie 201131 martie 2011
31 martie 2011


30 aprilie 2011

30 aprilie 2011

30 iunie 2011


30 iunie 2011

31 iulie 2011


30 septembrie
201115 iulie 2011
31 august 2011

Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit


Îndeplinit
Îndeplinit
ÎndeplinitÎndeplinit
Îndeplinit


Îndeplinit

Reprogramat ca acțiune prealabilă
Reprogramat pentru
31 decembrie 2011


Reprogramat pentru
31 august 2011
Reprogramat pentru
30 noiembrie 2011

ROMÂNIA: MEMORANDUM TEHNIC DE ÎNȚELEGERE (MTÎ)

9 iunie 2011

1. Prezentul memorandum tehnic de înțelegere (MTÎ) definește variabilele incluse în criteriile de performanță cantitative și în țintele indicative specificate în Scrisoarea de intenție (SI), premisele principale, metodele care vor fi utilizate pentru evaluarea performanței programului și obligațiile în materie de raportare în vederea asigurării unei monitorizări adecvate a evoluțiilor economico-financiare. Criteriile de performanță cantitative și țintele indicative, precum și criteriile de performanță structurale pentru 2011 sunt prezentate în tabelele 1 și, respectiv, 2 ale SI.

2. În accepțiunea programului, ratele de schimb ale leului românesc (RON) față de euro se stabilesc la 4,2848 RON = 1 euro, față de dolarul SUA la 3,2045 RON = 1 $, față de yenul japonez la 3,9400 RON = 100 ¥ și față de lira sterlină la 4,9673 RON = 1 £, ratele fiind cele postate pe website-ul Băncii Naționale a României (BNR) la data de 31 decembrie 2010. Ratele de schimb față de alte valute, acolo unde sunt aplicabile, vor fi de asemenea acelea postate pe website-ul BNR în data de 31 decembrie 2010.

3. În accepțiunea programului, bugetul general consolidat include entitățile definite în bugetul pe 2011. Acestea sunt: guvernul central (bugetul de stat, trezoreria, entitățile de stat autofinanțate incluse în buget etc.), autoritățile locale, fondurile de asigurări sociale (pensii, sănătate și șomaj), Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și administrația Fondului Proprietatea. Prezenta definiție a bugetului general consolidat include de asemenea orice fonduri noi sau alte programe speciale bugetare și extrabugetare care ar putea fi create pe parcursul perioadei programului pentru a desfășura operații de natură fiscală, așa cum se definește în Manualul FMI pentru statisticile financiare guvernamentale 2001. Autoritățile vor informa imediat experții FMI cu privire la crearea oricărui astfel de fond sau program nou. După cum se precizează în SI (¶5) și (¶11) de mai jos, această definiție va fi extinsă pentru a cuprinde și întreprinderile de stat incluse în bugetul general consolidat în cadrul ESA95, după finalizarea evaluării efectuate de către Eurostat.

Criterii de performanță cantitative, ținte indicative, banda de consultare pe inflație
și criterii de performanță permanente

A. Limita privind variația activelor externe nete

4. În accepțiunea programului, activele externe nete (AEN) sunt definite ca AEN ale BNR minus obligațiile de trezorerie față de Fondul Monetar Internațional.

5. AEN ale BNR sunt definite ca valoarea în euro a activelor externe brute ale BNR (inclusiv rezervele obligatorii ale sistemului bancar comercial ținute la BNR) minus pasivele externe brute ale BNR și vor fi măsurate pe baza definițiilor operaționale ale BNR, și nu a celor contabile. Activele și pasivele externe denominate în non-euro vor fi convertite în euro la ratele de schimb ale programului.

6. Activele externe brute ale BNR se definesc ca incluzând deținerile de DST ale BNR, poziția rezervelor țării la FMI, deținerile de numerar, titluri și depozite în străinătate în valute străine convertibile. Se exclud din rezervă: (i) aurul și alte metale prețioase; (ii) activele în valute neconvertibile; (iii) active nelichide; (iv) orice active care sunt angajate, colateralizate sau se află sub o altă obligație, dacă acestora nu le este asociat și un pasiv extern brut; (v) creanțe asupra rezidenților; și (vi) creanțe în valută derivând din instrumente derivate în monede străine vizavi de moneda națională (cum ar fi futures, forwards, swaps și options).

7. Pasivele externe brute ale BNR se definesc ca toate pasivele în valute străine față de rezidenți și nerezidenți, inclusiv angajamentele de vânzare de valute străine decurgând din instrumente derivate (cum ar fi futures, forwards, swaps și options), și tot creditul nerambursat de la FMI, dar excluzând: (i) depozitele de valute străine ale băncilor legate de rezervele obligatorii: și (ii) depozitele în valute străine ale Guvernului la BNR. Prezenta definiție are ca scop aducerea conceptului de pasive externe mai aproape de definiția balanței de plăți, pe care se bazează țintele.

Limita pentru variația cumulată a activelor externe nete de la începutul anului
(în milioane euro)1

___________

1 CP = criteriu de performanță; date la finele lunii. Fluxurile în 2011 sunt cumulative de la începutul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011). Stocurile din 2011 sunt obținute prin adăugarea stocurilor din 2011 stocului final al anului 2010.

2010 2011
Decembrie
(stoc)
Martie realizat CP Iunie CP Septembrie Decembrie
(indicativ)
Variația cumulată a AEN
Poziția din memorandum:
Active externe brute
20.026

32.432
1192

996
250

1.000
500

1.000
500

1.000

2 CP îndeplinit cu o ajustare pentru suma de 300 milioane euro virați de Banca Mondială.

8. Țintele AEN vor fi ajustate în sus (în jos) cu surplusul (deficitul) din tragerile în cadrul programului legate de proiecția de bază. Tragerile în program se definesc ca trageri externe de la creditorii oficiali (Banca Mondială și CE) care sunt utilizabile pentru finanțarea bugetului de stat total. Țintele AEN vor fi de asemenea ajustate în sus cu creșterea rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale ținute la BNR față de finele lui decembrie 2010 (6.797 milioane euro), măsurate la ratele de schimb ale programului.

Tragerile externe din program - proiecții de bază (în milioane euro)

2011
Martie Iunie Septembrie Decembrie
Fluxuri cumulate de la finele anului precedent 1.200 1.650 2.050 2.050

B. Mecanismul de consultare pentru rata inflației la 12 luni

9. Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflației la 12 luni în prețuri de consum [așa cum sunt măsurate de indexul prețurilor de consum (IPC) publicat de Institutul Național de Statistică] sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflației IPC an-pean se află în afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autoritățile vor efectua o consultare cu FMI cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul programului. În plus, BNR va avea discuții cu experții FMI în cazul în care rata inflației IPC an-pe-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru în tabelul de mai jos.

2010
Decembrie
(realizat)
2011
Martie (realizat) Iunie (țintă) Septembrie
(țintă)
Decembrie
(indicativ)
Interval exterior (limita superioară)
Interval interior (limita superioară)
Efectiv/Punct central
Interval exterior (limita inferioară)
Interval interior (limita inferioară)
8,0 8,0 8,8
7,8
6,8
5,8
4,8
6,2
5,2
4,2
3,2
2,2
5,7
4,7
3,7
2,7
1,7

C. Criteriu de performanță privind soldul bugetului general consolidat

10. Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial prin soldul cash al bugetului general consolidat. Autoritățile se vor consulta cu experții FMI cu privire la măsurile de corecție în cazul unor derapaje ale veniturilor și finanțării guvernamentale.

Limita cumulată pentru soldul bugetului general consolidat1 (în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
-33.621
-5.254
-12.600
-17.500
-23.953

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011).

11. Deficitul bugetar va fi măsurat de deasupra liniei utilizându-se datele execuției bugetare. Odată ce sistemul de raportare pentru ÎS va fi pe deplin funcțional, ținta de deficit bugetar va fi modificată în conformitate cu definiția extinsă a bugetului general consolidat, ce va include următoarele ÎS7: Compania Națională a Huilei - S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Fondul Proprietatea, Metrorex - S.A., Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Societatea Națională a Cărbunelui - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători, Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radio Constanța, Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A., Termoelectrica - S.A., Acvavalor - S.A., Aeroportul Arad - S.A., Aeroportul Iași - R.A., Aeroportul Internațional Baia Mare - R.A., Aeroportul Satu Mare - R.A., Aeroportul Ștefan Cel Mare Suceava - R.A., Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureș - R.A., Aeroportul Tulcea, Citadin - S.A. Hunedoara, Edil Therma Hunedoara, Goscomloc - S.A., Gospodărie Orășenească - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu", T.S.P. Ecoterm - S.A., Termica - S.A.

___________

7 Lista ÎS ce vor fi incluse în definiția bugetului general consolidat va fi determinată de Eurostat în lunile următoare, incluzând și posibile revizuiri ale ÎS deja incluse.

12. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va furniza de asemenea date lunare pentru a măsura deficitul sub linie. Soldul bugetului general consolidat măsurat sub linie va include:

+ (i) finanțarea externă netă, excluzând câștigurile și pierderile din reevaluare;

+ (ii) variația creditului intern net din sistemul financiar, excluzând câștigurile și pierderile din reevaluarea depozitelor denominate în valute străine și incluzând ajustări pentru:

+ (a) fonduri UE primite și necheltuite încă (plăți în avans);

+ (b) cereri de rambursare ale Guvernului din fonduri UE;

+ (c) obligații ale Fondului Proprietatea neplătite încă;

+ (iii) variația stocului de titluri de stat emise, net de schimbările de reevaluare;

+ (iv) variații nete ale altor finanțări.

13. Dacă diferența dintre deficitul bugetului general consolidat măsurat deasupra liniei și sub linie este mai mare de 200 milioane lei pe fiecare trimestru pe parcursul lui 2011, MFP se va consulta cu experții FMI.

14. În cazul în care veniturile bugetare, exclusiv fonduri nerambursabile, vor depăși valoarea proiectată în cadrul programului, ținta de deficit va fi ajustată în jos cu o jumătate din surplus pentru a permite cheltuieli suplimentare de capital, reducând în același timp deficitul. Tabelul următor înfățișează veniturile bugetare, exclusiv fonduri nerambursabile cumulate proiectate pentru 2011, față de care se vor compara veniturile realizate.

Venituri cumulate proiectate în bugetul general consolidat, exclusiv fonduri UE1 (în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (proiecție)
Finele lui septembrie 2011 (proiecție)
Finele lui decembrie 2011 (proiecție)
159.141
40.238
82.250
127.000
171.000

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din 1 ianuarie 2011).

15. Criteriul de performanță pentru soldul bugetului general consolidat pe primul semestru al anului 2011 va fi ajustat în jos de la -12.600 cu valoarea cu care cheltuielile de capital (inclusiv cheltuieli aferente fondurilor UE) depășesc 15.000 milioane lei, până la o limită de -14.000 milioane.

D. Criteriu de performanță limitând emiterea de garanții guvernamentale către sectorul privat nefinanciar și întreprinderile publice

16. Emiterea de garanții guvernamentale către sectorul privat nefinanciar și către întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul este stabilit la 14 miliarde RON, dar poate fi ajustat în sus cu până la 9,6 miliarde RON pentru garanții destinate finanțării proiectului Nabucco. Pe parcursul misiunilor de evaluare viitoare vor fi renegociate ținte revizuite pentru a se permite garanții publice rezonabile în contextul privatizării pachetelor majoritare de acțiuni la întreprinderile de stat și al securitizării arieratelor interne.

Plafon pentru garanțiile din bugetul general consolidat nou-emise de la finele anului 2008 până la: (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
7,6
8,1
14
14
14

E. Criteriu de performanță privind stocul de arierate interne al bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale

17. Criteriul de performanță stabilit cu privire la stocul de arierate la nivelul bugetului de stat și al fondurilor sociale (definite în ¶ 3 mai sus) are în vedere eliminarea lor pe durata programului. Stocul va fi măsurat net de arieratele interguvernamentale, dar Guvernul va raporta atât arieratele brute, cât și arieratele nete. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepțiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadență cu 90 de zile (în conformitate cu definiția cheltuielilor din ESA95).

Stocul de arierate la nivelul bugetului de stat și al fondurilor sociale (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (stoc, realizat)
Finele lui martie 2011 (stoc, preliminar)
Finele lui iunie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui septembrie 2011 (criteriu de performanță)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
0,19
0,15
0,20
0,15
0,10

F. Criterii de performanță permanente privind neacumularea de arierate externe la nivelul bugetului general consolidat

18. La nivelul bugetului general consolidat nu se vor acumula arierate la plățile externe pe durata programului. În accepțiunea acestui criteriu de performanță, un arierat la plată externă va fi definit ca o plată a bugetului general consolidat care nu a fost efectuată în termen de 7 zile de la data scadenței. Criteriul de performanță se va aplica pe bază permanentă.

G. Ținta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat

19. Ținta indicativă privind cheltuielile curente primare ale bugetului general consolidat este definită ca incluzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile, exclusiv fonduri UE (specificate în categoria de împrumuturi externe nerambursabile), subvenții, transferuri către entități publice, pensii (categoria de asistență socială din bugetul asigurărilor sociale), ajutorul de stat și alte cheltuieli din categoria alte transferuri, Fondul de rezervă și alte cheltuieli clasificate în tabelele de raportare lunară. Ținta cheltuielilor curente va fi ajustată pentru a reflecta cheltuielile suplimentare datorate acordurilor de swap dintre autoritățile locale și întreprinderile publice cu suma cheltuită în trimestrul respectiv.8

___________

8 Acordurile de swap implică anularea reciprocă a unor obligații fiscale restante ale întreprinderilor publice cu arieratele datorate acelor întreprinderi publice de către autorități (administrația locală).

Variația cumulată a cheltuielilor curente primare ale bugetului general consolidat1 (în milioane lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (realizat)
Finele lui iunie 2011 (indicativ)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
131.938
30.670
64.000
95.600
128.550

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând cu 1 ianuarie 2011).

H. Țintă indicativă privind arieratele la nivelul bugetelor locale

20. Ținta indicativă privind stocul de arierate interne la nivelul bugetelor locale are în vedere neacumularea de noi arierate și reducerea lor pe durata programului. În caz de necesitate, Guvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate. În accepțiunea programului, arierate înseamnă sume de plată trecute de scadență cu 90 de zile (în conformitate cu definiția cheltuielilor din ESA95).

Stocul de arierate la nivelul bugetelor locale (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (stoc, realizat)
Finele lui martie 2011 (stoc, preliminar)
Finele lui iunie 2011 (indicativ)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
0,91
0,82
0,90
0,85
0,80

I. Monitorizarea întreprinderilor publice

21. Întreprinderile de stat sunt definite ca fiind toate companiile, institutele de cercetare și regiile autonome în care ponderea capitalului public este de peste 50% inclusiv, deținut de autoritățile locale sau centrale, sau filiale ale entităților publice în care ponderea cumulată a capitalului public este de peste 50% inclusiv.

22. Se stabilește o țintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru soldul agregat operațional (EBIT - earnings before interest and tax - câștiguri înainte de dobânzi și impozite și taxe), exclusiv subvenții, acumulat pe an calendaristic, pentru următoarele întreprinderi publice: C.N. Căi Ferate C.F.R. - S.A., C.N. de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., C.N. a Huilei - S.A., C.N. Poșta Română - S.A., Complexul Energetic Turceni - S.A., S.C. Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., S.C. Metrorex - S.A., S.N. de Transport Feroviar "C.F.R. Marfă" - S.A., S.N. Transport "C.F.R. Călători" - S.A., C.N. Tarom - S.A., S.C. Electrocentrale București - S.A., S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A., S.C. Oltchim - S.A., S.C. Termoelectrica - S.A., S.N. a Lignitului Oltenia - S.A., S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., S.C. Intervenții Feroviare - S.A., S.C. Telecomunicații C.F.R. - S.A. Datele vor fi furnizate împreună cu rezultatele operaționale de către companie. Țintele vor fi următoarele:

Limita soldului agregat operațional1 (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (preliminar)
Finele lui iunie 2011 (indicativ)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
-6,4
-0,7
-2,7
-3,6
-4,0

1 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra din martie 2011 este cumulativă începând din ianuarie 2011).

23. Se stabilește o țintă indicativă trimestrială pentru anul 2011 pentru stocul de arierate al întreprinderilor de stat enumerate la ¶22 de mai sus. Datele vor fi furnizate la nivel de companie. Țintele vor fi următoarele:

Plafonul stocului de arierate (în miliarde lei)
Finele lui decembrie 2010 (realizat)
Finele lui martie 2011 (preliminar)
Finele lui iunie 2011 (indicativ)
Finele lui septembrie 2011 (indicativ)
Finele lui decembrie 2011 (indicativ)
18,1
19,2
19,5
19,0
18,0

24. Țintele indicative trimestriale pentru soldul operațional agregat (¶22) și stocul de arierate (¶23) pentru întreprinderile de stat enumerate la ¶22 mai sus vor fi revizuite la data celei de-a doua evaluări, în conformitate cu planurile de acțiune de reducere a arieratelor și cu datele auditate la finalul lui 2010 (ambele vor fi disponibile la acea dată).

J. Măsurile ce se vor lua pentru a se asigura autonomia operațională și financiară a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

25. Pentru a soluționa deficiențele în materie de prețuri și reglementare, se vor întreprinde următorii pași în vederea restaurării autonomiei operaționale și financiare a autorității de reglementare în domeniul energiei, în conformitate cu legislația UE (al treilea pachet pe energie), până la termenele prevăzute mai jos (SI, ¶22):

a) înaintarea spre aprobare a unui proiect la DG Energie până la 1 iunie 2011;

b) aprobarea de către Guvern a versiunii revizuite în conformitate cu observațiile DG Energie și transmiterea către Parlament în termen de două săptămâni de la data primirii răspunsului de la DG Energie;

c) aprobarea de către Parlament se anticipează a fi obținută în următoarele 4 luni.

K. Cerințe de raportare

26. Performanța în cadrul programului va fi monitorizată în baza datelor furnizate FMI de BNR și MFP, după cum este prezentat în tabelul de mai jos. Autoritățile vor transmite cu promptitudine experților FMI orice revizuiri de date, precum și orice alte informații necesare pentru monitorizarea acordului cu FMI.

România: Furnizarea de date către FMI

Articol Periodicitate
De furnizat de Ministerul Finanțelor Publice
Date lunare preliminare privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95
Date finale trimestriale privind conturile bugetului general consolidat, inclusiv întreprinderile publice definite pe baza ESA95
Deficitul BGC utilizând definiția ESA95
Date preliminare privind finanțarea sub linie pentru BGC
Date finale trimestriale privind finanțarea sub linie pentru BGC Total sume de plată și arierate totale ale BGC, inclusiv bugete locale
Stocul de arierate externe ale bugetului administrației centrale
Datoria publică și garanții guvernamentale nou-emise
Date lunare preliminare privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE
Date finale trimestriale privind cheltuielile primare ale BGC, net de fonduri UE
Soldul operațional, profituri, stocul de arierate și cheltuielile de personal ale principalelor întreprinderi publice (definite la
¶22 și 23) după total cheltuieli
Date privind granturile pentru proiecte UE (rambursări și avansuri), cheltuieli de capital și subvenții acoperite de avansurile UE sau eligibile pentru rambursări UE legate de proiecte sprijinite de UE convenite specific cu UE
Soldul încasărilor din privatizări înregistrate în contul Trezoreriei Statului, detalii despre sume revendicate din aceste încasări și ieșirile nete proiectate
Lunar, pe 25 a lunii următoare

Trimestrial, date cash, în a 35-a zi după termen
Trimestrial, date accrual, în a 55-a zi după termen

Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni
Lunar, cu un decalaj de nu mai mult de 35 de zile după termen
Trimestrial, nu mai târziu de 45 de zile după termen
Preliminar lunar, în decursul lunii următoare
Trimestrial, în termen de 55 de zile
Zilnic, cu un decalaj de nu mai mult de 7 zile
Lunar, în termen de o lună
Datele lunare preliminare vor fi raportate către experții FMI în termen de 25 de zile
Trimestrial, în termen de 35 de zile după termen

Trimestrial, în termen de 30 de zile

Lunar, în termen de 3 săptămâni de la finele fiecărei luni

Lunar, în termen de două săptămâni de la finele fiecărei luni
De furnizat de Banca Națională a României
Date AEN, pe componente, atât conform ratei de schimb din program, cât și celei reale

Date privind analiza monetară în formatul convenit cu experții
FMI
Schema plăților contractuale externe ale sectorului bancar scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda și amortizarea (pentru împrumuturile pe termen mediu și lung)
Schema plăților contractuale externe ale sectorului corporatist
scadente în următoarele 4 trimestre, dobânda și amortizarea
(pentru împrumuturile pe termen mediu și lung)
Stocul datoriei externe pe termen scurt a băncilor și corporațiilor
Balanța de plăți în formatul FMI utilizat actualmente pentru raportare
Expunerea (depozite, împrumuturi, împrumuturi subordonate) ale: (i) băncilor-mamă străine către subsidiarele lor din România; (ii) IFI; și (iii) alți creditori către bănci din România (în monedă națională și străină)
Săptămânal, în fiecare luni după săptămâna de raportare și cu un decalaj de 3 zile lucrătoare în cazul datelor de final de trimestru
Lunar, în termen de 30 de zile de la finele lunii

Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni


Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni


Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni
Lunar, 45 de zile după finele fiecărei luni

Lunar, 20 de zile după finele fiecărei luni

ANEXĂ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatelor ÎS monitorizate

C. N. de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 600 de posturi (față de sfârșitul anului 2010) până la mijlocul lunii iulie
• Plata arieratelor datorate proiectelor de investiții (actualmente în valoare de 737 milioane RON) până la finele lunii august
• Aprobarea restului de standarde de cost pentru construcția și întreținerea drumurilor până la finele lunii septembrie, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Înființarea autorității unice de control până la finele lunii septembrie, entitate care va asigura respectarea prevederilor legale privind masa maximă admisibilă a încărcăturii și a reglementărilor referitoare la emiterea și utilizarea licențelor de transport marfă
• Majorarea veniturilor prin extinderea sistemului electronic de control al taxei de drum în 2011
• Reducerea costurilor prin renegocierea sau rezilierea contractelor neperformante

S. N. de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.

• Finalizarea planurilor multianuale de achiziții publice și investiții până la finele lunii iunie
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea unui pachet de 20% din acțiuni prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la mijlocul lunii iulie
• Reducerea personalului cu încă 3.000 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la mijlocul lunii iulie
• Reorganizarea și reducerea regionalelor feroviare de la 8 la 4 până la finele lunii iulie
• Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii iunie, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Desemnarea unei bănci de investiții pentru privatizare până la finele lunii septembrie
• Integrarea filialelor până la finele lunii septembrie, cu excepția Societății Comerciale de Transport Maritim și de Coastă "C.F.R. Ferry-Boat" - S.A. și Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A.
• Publicarea prospectului de privatizare până la finele lunii octombrie
• Finalizarea privatizării unui pachet de 20% din acțiuni până la finele anului 2011
• Numirea unei echipe de management privat până la finele lunii ianuarie 2012
• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate, inclusiv prin notificarea în cadrul contractelor și prin trecerea la măsuri legale împotriva companiilor cu arierate substanțiale

S. N. Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 1.000 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii iulie
• Reducerea obligațiilor de servicii publice de la 59 milioane tren/km la 54 milioane tren/km până la finele lunii iulie
• Finalizarea planurilor multianuale de achiziții publice și investiții până la finele lunii iunie
• Aprobarea restului de standarde de cost pentru întreținerea materialului rulant până la finele lunii iunie, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Amendarea Legilor nr. 36/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și nr. 205/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței pentru a permite ajustarea tarifelor peste indexarea cu inflația, diferențiat în funcție de categoria de tren (IC, IR și R), până la finele lunii august
• Integrarea a 3 (din 4) filiale până la finele lunii septembrie

C. N. Căi Ferate C.F.R. - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 1.500 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii iulie
• Aprobarea restului de standarde de cost pentru construcția și întreținerea infrastructurii feroviare până la finele lunii iunie, standarde ce vor fi impuse pentru toate contractele noi
• Finalizarea închiderii a 1.000 km de linie de cale ferată până la finele lunii august
• Continuarea procedurii de insolvență a filialei Tipografia, integrarea filialelor GEI Palat și Telecomunicații în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și integrarea celorlalte filiale în compania-mamă până la finele lunii septembrie, cu excepția filialelor Electrificare și S.C. Informatică Feroviară - S.A.
• Publicarea licitațiilor pentru obligațiile de servicii publice și întreținere infrastructură pentru secțiile propuse a fi trecute în categoria neinteroperabilelor, reprezentând încă 20% din sistem, și închiderea acestora până la finele lunii octombrie, în cazul în care licitațiile nu au succes

S. C. Intervenții Feroviare - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 30 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii august

S. C. Electrificare C.F.R. - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 110 posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii august

S. C. Telecomunicații C.F.R. - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 100 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii august

S. C. Metrorex - S.A.

• Amendarea Legilor nr. 36/2001 și nr. 205/2002 pentru a permite ajustarea tarifelor peste indexarea cu inflația până la finele lunii august
• Adoptarea legii de înființare a unei noi autorități metropolitane de tranzit până la finele lunii august
• Reducerea costurilor de întreținere cu 30% până la finele anului 2011

C. N. Tarom - S.A.

• Eliminarea tuturor arieratelor până la finele lunii iunie
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea a maximum 20% din acțiuni prin ofertă publică (IPO) sau către un investitor strategic până la mijlocul lunii iulie și a unei bănci de investiții pentru privatizare până la finele lunii septembrie, în vederea finalizării privatizării până la finele anului 2011
• Numirea unei echipe de management privat până la finele lunii ianuarie 2012
• Eforturi continue de reducere a costurilor (cum ar fi renegocierea contractelor, reduceri voluntare de personal, întreruperea liniilor și zborurilor selectate etc.) și de majorare a veniturilor (cum ar fi strategii alternative de vânzare și politici de optimizare a prețurilor)

C. N. Poșta Română - S.A.

• Reducerea numărului de subunități poștale cu aproximativ 900 până la finele lunii iulie
• Reducerea suplimentară cu cel puțin 70 de posturi administrative până la finele lunii iulie
• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate
• Rambursarea integrală a arieratelor (în funcție de hotărârile judecătorești, acolo unde este cazul)
• Continuarea implementării acțiunilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 572/2010 privind aprobarea Strategiei de restructurare și modernizare a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. și aducerea de posibile modificări planului de reorganizare pentru creșterea eficienței actului managerial și îmbunătățirea rezultatelor financiare pentru atingerea țintei de aducere a companiei pe profit la sfârșitul anului 2012

S. C. Oltchim - S.A.

• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea pachetului de acțiuni rămas în proprietatea statului până la finele lunii iunie și a unei bănci de investiții pentru privatizare până la finele lunii septembrie, în vederea finalizării privatizării până la finele anului 2011

S. C. Termoelectrica - S.A.

• Reducerea personalului cu cel puțin 300 de posturi față de sfârșitul anului 2010 până la finele lunii iunie
• Continuarea desființării unei capacități de producție (față de finalul anului 2010) de 50 MW până la finele lunii iunie și de încă 100 MW până la finalul anului 2011
• Derularea unor procese de atragere de investiții prin înființarea de societăți mixte de tip Independent Power Producer (IPP) pentru unele platforme ale centralelor termoelectrice din patrimoniu

• Separarea activelor viabile de cele neviabile în persoane juridice până la finele lunii decembrie
• Pregătirea pentru privatizare a părților viabile până la finele lunii martie 2012
• Consolidarea continuă a eforturilor de a colecta facturile neîncasate, inclusiv prin notificarea în cadrul contractelor și prin trecerea la măsuri legale împotriva companiilor cu arierate substanțiale

S. C. Electrocentrale București - S.A.

• Negocierea plății facturilor restante, rezultatul urmând a fi raportat până la finele lunii iulie
• Demararea măsurilor de restructurare în vederea pregătirii pentru privatizare

S. C. Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.

• Negocierea posibilităților de plată a arieratelor cu clienții și compania-mamă până la finele lunii iunie
• Evaluarea posibilităților de separare a părților neviabile (ce vor fi lichidate) până la mijlocul lunii iulie
• Desemnarea consultantului juridic pentru privatizarea pachetului majoritar prin ofertă publică (IPO) sau cu un investitor strategic și a unei bănci de investiții pentru privatizare
• Continuarea restructurării conform Hotărârii Guvernului nr. 760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S.A., Servicii Energetice Dobrogea - S.A., "Servicii Energetice Moldova" - S.A., "Servicii Energetice Oltenia" - S.A., "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.

S. C. Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A.

• Pregătirea pentru privatizare

S. C. Complexul Energetic Turceni - S.A.

• Reducerea personalului cu 200 de posturi (față de sfârșitul anului 2010) până la finele lunii septembrie
• Analiza posibilităților de renegociere a creditului cu JBIC în condiții de creștere a eficienței economice a societății
• Adoptarea de măsuri în direcția privatizării pachetului majoritar prin IPO (desemnarea consultantului juridic, a unei bănci de investiții și publicarea prospectului de privatizare)

C. N. a Huilei - S.A.

• Separarea activelor viabile de cele neviabile în persoane juridice până la finele lunii decembrie
• Pregătirea pentru privatizare a părților viabile până la finele lunii martie 2012

• Lichidarea activelor neviabile în conformitate cu reglementările UE

S. N. a Lignitului Oltenia - S.A.

• Negocierea cu clienții, inclusiv ÎS, plata arieratele către SNLO, ceea ce ar permite SNLO să își reducă propriile arierate, rezultatele urmând a fi prezentate la mijlocul lunii iulie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...