Banca Națională a României - BNR

Normele nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2016, fiind abrogat prin Regulament 7/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 53 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I Accesul participanților pe piața primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari

Art. 1. -

(1) În vederea dobândirii calității de dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, instituțiile solicitante trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția operațiuni de piață, în cursul trimestrului IV, următoarea documentație:

(1.1) instituțiile de credit, așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare:

a) cerere pentru dobândirea calității de dealer primar (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1);

b) copie a certificatului de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

c) copia autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operațiunile:

(i) tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;

(ii) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;

(iii) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;

d) dovada dobândirii statutului de participant în cadrul Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit în continuare sistemul SaFIR (copia contractului de participare la sistemul SaFIR);

e) prezentarea organigramei instituției, în care vor fi evidențiate compartimentele pentru tranzacționarea și, respectiv, evidența titlurilor de stat;

f) prezentarea schiței spațiilor specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare) necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat;

g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienții, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat, relația cu alți dealeri primari, limite de competență, precum și formularistica folosită;

h) copia documentelor ce atestă existența dotărilor tehnice specifice activităților de tranzacționare și custodie:

(i) echipamente informatice;

(ii) sisteme de evidență, gestiune și control;

(iii) sisteme de baze de date securizate;

(iv) echipament de suport informațional (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);

(v) echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

(vi) sisteme de stocare și arhivare a informațiilor;

i) lista cu specimene de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentanții autorizați ai instituției de credit atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operațiunilor cu titluri de stat;

j) prezentarea personalului implicat în efectuarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața primară, specificându-se numele și prenumele, funcția, precum și atribuțiile acestora, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Națională a României documente referitoare la operațiuni cu titluri de stat pe piața primară. Pentru acestea din urmă se va specifica și documentul cu care se legitimează;

(1.2) societățile de servicii de investiții financiare, așa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare:

a) cerere pentru dobândirea calității de dealer primar (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1);

b) copia certificatului de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

c) copii ale documentelor eliberate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operațiunile:

(i) tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;

(ii) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;

(iii) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;

d) copii ale documentelor care să ateste existența unui cont curent deschis la un agent de decontare care este participant în Sistemul cu decontare brută în timp real, denumit în continuare sistemul ReGIS, și care a dobândit calitatea de dealer primar;

e) prezentarea organigramei instituției, în care vor fi evidențiate compartimentele pentru tranzacționarea și, respectiv, evidența titlurilor de stat;

f) prezentarea schiței spațiilor specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare) necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat;

g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienții, relația cu alți dealeri primari, limite de competență, precum și formularistica folosită;

h) copia documentelor ce atestă existența dotărilor tehnice specifice activităților de tranzacționare și custodie:

(i) echipamente informatice;

(ii) sisteme de evidență, gestiune și control;

(iii) sisteme de baze de date securizate;

(iv) echipament de suport informațional (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);

(v) echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

(vi) sisteme de stocare și arhivare a informațiilor;

i) lista cu specimene de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentanții autorizați ai societății de servicii de investiții financiare atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operațiunilor cu titluri de stat;

j) prezentarea personalului implicat în efectuarea operațiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele și prenumele, funcția, precum și atribuțiile acestora, competențele și limitele valorice până la care se poate angaja persoana respectivă, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Națională a României documente referitoare la operațiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmă se va menționa și documentul cu care se legitimează;

k) orice alte documente pe care Banca Națională a României le consideră necesar a fi prezentate de către solicitant în susținerea cererii de dobândire a calității de dealer primar.

(2) Instituțiile care, la data intrării în vigoare a Regulamentului, dețin calitatea de dealeri primari în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României își mențin calitatea de dealer primar până la evaluarea anuală stabilită conform art. 27.

Art. 2. -

(1) În intervalul 15-31 ianuarie al anului următor depunerii documentației complete prevăzute la art. 1, Banca Națională a României, în baza recomandărilor Comitetului de evaluare constituit conform prevederilor art. 36 din Regulament, după analiza documentației prezentate de solicitanți și întocmirea evaluării anuale, va decide asupra cererii de dobândire a calității de dealer primar și va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, respectiv aprobarea sau respingerea cererii, cu menționarea motivelor de respingere.

(2) În cazul instituțiilor de credit, Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață aprobă sau respinge cererile de acces, cu consultarea Direcției supraveghere a Băncii Naționale a României ca autoritate de supraveghere competentă.

(3) În cazul societăților de servicii de investiții financiare, Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață aprobă sau respinge cererile de acces, cu consultarea autorității de supraveghere competente, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(4) Procedura de contestare de către solicitanți a hotărârii Băncii Naționale a României de respingere a cererii de dobândire a calității de dealer primar este cea prevăzută la art. 57 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 3. -

Instituțiile care au dobândit calitatea de dealer primar vor putea să desfășoare activitățile ce decurg din această calitate începând cu data primirii de la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață a notificării privind aprobarea cererii.

Art. 4. -

Dealerii primari vor notifica în termen de 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat, Băncii Naționale a României - Direcția operațiuni de piață asupra oricăror situații care conduc la modificarea condițiilor avute în vedere la analizarea documentației pe baza căreia s-a obținut accesul pe piața primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însoțite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață va reanaliza documentația depusă și va decide asupra îndeplinirii în continuare a condițiilor de acces.

Art. 5. -

Documentele aferente cererilor de dobândire a calității de dealer primar, notificările privind aprobarea/respingerea cererilor, precum și cele privind modificarea condițiilor avute în vedere la aprobarea cererilor vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României Direcția operațiuni de piață potrivit reglementărilor în materie.

Art. 6. -

(1) Listele cu specimenele de semnături vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, cu termen permanent.

(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Națională a României - Direcția operațiuni de piață, dealerul primar are obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operațiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.

Art. 7. -

(1) Banca Națională a României poate retrage calitatea de dealer primar în următoarele situații:

a) la cererea dealerului primar;

b) ca urmare a nerespectării obligațiilor stabilite la art. 7 din Regulament;

c) dacă împotriva dealerului primar au fost inițiate procedura de faliment, în cazul instituțiilor de credit, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările și completările ulterioare, și procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru celelalte entități;

d) dacă a avut loc o fuziune sau divizare;

e) în cazul în care calitatea de dealer primar a fost obținută pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

f) în cazul instituțiilor de credit ale căror autorizații de funcționare au fost retrase de Banca Națională a României;

g) în cazul societăților de servicii de investiții financiare ale căror autorizații/avize au fost retrase de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Hotărârea de retragere a calității de dealer primar va fi comunicată în scris instituției implicate, precum și Ministerului Finanțelor Publice și autorității de supraveghere competente, prin orice mijloace de comunicare consacrate în cadrul pieței respective, care pot asigura confirmarea primirii hotărârii.

(3) Procedura de contestare de către dealerii primari a hotărârii Băncii Naționale a României de retragere a calității de dealer primar este cea prevăzută la art. 57 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 312/2004.

Art. 8. -

În cazul fuziunii sau divizării, în care este implicat cel puțin un dealer primar, Banca Națională a României va analiza îndeplinirea condițiilor de acces de către noua instituție, solicitând, după caz, documentele necesare.

Art. 9. -

Întreaga documentație va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora.

CAPITOLUL II Piața primară a titlurilor de stat

Art. 10. -

(1) Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume și cont propriu, cât și în nume propriu și în contul clienților. Clienții dealerilor primari pot fi intermediarii pieței secundare, alții decât dealerii primari, precum și orice alți deținători înregistrați, persoane juridice și fizice, rezidente și nerezidente.

(2) La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anunțate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumpărare exclusiv în nume și cont propriu.

SECȚIUNEA 1 Tipuri de oferte

Art. 11. -

(1) În funcție de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexele la prezentele norme, după cum urmează:

a) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică (anexa nr. 3.1);

b) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică (anexa nr. 3.2);

c) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.1);

d) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.2);

e) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de  - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.3);

f) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație - ofertă competitivă (anexa nr. 5.1);

g) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/ dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 5.2);

h) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/ dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț - ofertă competitivă (anexa nr. 5.3).

(2) Ofertele transmise la Banca Națională a României trebuie întocmite în limba română.

(3) Transmiterea ofertelor se va efectua conform prevederilor cuprinse în Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, cu respectarea termenelor-limită stabilite prin prospectele de emisiune aferente.

Art. 12. -

(1) Toate ofertele transmise la Banca Națională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opțiunilor proprii și a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienților. Fiecare ofertă transmisă la Banca Națională a României trebuie să fie însoțită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților respectivi. Dealerii primari au obligația de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienților. Modificări (1)

(2) În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) și ale art. 31 alin. (2) din Regulament, ale prezentelor norme și ale normelor proprii date în aplicarea acestor reglementări, pot fi asimilate ordinelor de cumpărare ale clienților mesajele SWIFT, conversațiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicare, autentificate de dealerul primar. Dacă solicitarea de cumpărare a clienților a fost făcută telefonic, ulterior (dar nu mai târziu de data plasării) aceștia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă. Ofertele/Ordinele de cumpărare lansate de clienții nerezidenți și atașate în copie ofertei de cumpărare transmise de dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

a) să fie redactate în limba română;

b) să fie însoțite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.

Art. 13. -

În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitație, dealerii primari, precum și fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu nivele diferite ale ratei dobânzii/discontului. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe nivele ale ratei dobânzii/discontului) și transmit la Banca Națională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele nr. 4.1.-5.3.

Art. 14. -

(1) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin Regulament, precum și structura formularelor de ofertă prezentate în anexele nr. 3.1-5.3 sunt respinse, fiind anulate de către Comisia de licitație/subscripție.

(2) Anularea respectivelor oferte de cumpărare depuse este adusă la cunoștința dealerului primar, prin notificarea acestuia de către Banca Națională a României, cu specificarea motivelor care au stat la baza anulării.

(3) În mod excepțional, președintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei depuse. În categoria erorilor de formă se încadrează neconcordanțele existente între elementele înscrise în cuprinsul ofertei de cumpărare, incluzând, dar fără a se limita la:

a) datele emisiunii;

b) elementele definitorii ale prețului;

c) discrepanțe între total ofertă și tranșe componente;

d) defalcare eronată între categoriile structurate în cadrul tranșei;

e) datele caracteristice ale clientului.

Art. 15. -

(1) În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clienților. În prospectul de emisiune, Ministerul Finanțelor Publice stabilește atât categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât și limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii și/sau limite minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.

(2) Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleași caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentară de oferte necompetitive prevăzută în prospectul de emisiune al respectivelor instrumente. Procedura de lucru privind desfășurarea acestei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive este prevăzută în secțiunea a 2-a.

Art. 16. -

În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, Banca Națională a României notifică dealerii primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operațiunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume și cont propriu, în nume propriu și în contul clienților cu conturi individuale, precum și în nume propriu și în contul global de clienți deschis de alți intermediari;

b) dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificați asupra motivelor nealocării de titluri de stat.

Art. 17. -

Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare se vor completa și se vor transmite de către Banca Națională a României conform prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaște rezultatul adjudecării.

SECȚIUNEA a 2-a Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive

Art. 18. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate prevedea în prospectele de emisiune de titluri de stat de tip benchmark organizarea unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv dealerilor primari, în ziua lucrătoare următoare derulării licitației de referință.

(2) Valoarea maximă a titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive nu poate fi mai mare de 15% din valoarea anunțată prin prospect a licitației de referință, iar prețul de vânzare al acestor titluri este prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

Art. 19. -

(1) Dealerii primari care sunt clasați în primele 5 locuri în ultima evaluare disponibilă (trimestrială sau anuală) și care au adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință au dreptul să subscrie la sesiunea de oferte necompetitive cota-parte prevăzută la art. 24 alin. (2) din Regulament.

(2) Pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului și data publicării de către Banca Națională a României a primului clasament trimestrial de evaluare a activității dealerilor primari, clasamentul primilor 5 dealeri primari se va stabili în ordinea descrescătoare a ponderii valorii adjudecării în nume propriu de titluri de stat efectuate de dealerii primari, în totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanțelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat. Pentru efectuarea acestui clasament, prin valoarea adjudecată se înțelege costul (prețul cu discont), în cazul certificatelor de trezorerie și valoarea nominală, în cazul obligațiunilor de stat, pentru titlurile plasate pe piața internă în anul 2012, denominate în monedă națională și/sau în valută. Pentru emisiunile în valută calculele se vor efectua la cursul de schimb al monedei naționale contra monedei în care este denominată emisiunea de titluri de stat, publicat de Banca Națională a României în ziua lucrătoare precedentă datei emisiunii respective.

Art. 20. -

(1) În ziua desfășurării licitației de referință, după ce au fost publicate de către Banca Națională a României rezultatele licitației, dealerii primari menționați la art. 19 vor primi notificarea de adjudecare la licitația de referință, în care va fi specificată valoarea titlurilor de stat pe care aceștia au dreptul să le subscrie la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive. Această valoare va fi calculată ca multiplu de valoare nominală individuală, cu încadrarea în limita maximă admisă pentru dealerul primar respectiv, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Regulament.

(2) În termen de o oră de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dealerii primari vor transmite Băncii Naționale a României intenția privind participarea la sesiunea suplimentară și cantitatea de titluri de stat pe care doresc să le achiziționeze. Intenția anunțată reprezintă angajament ferm din partea dealerilor primari și va purta semnăturile a două dintre persoanele autorizate să angajeze dealerul primar în operațiunile cu titluri de stat pe piața primară, conform listei cu specimenele de semnături (anexa nr. 2). Valorile transmise de dealerii primari vor fi calculate ca multiplu de valoare nominală individuală, cu încadrarea în limita maximă transmisă prin notificarea prevăzută la alin. (1).

(3) Intenția privind participarea la sesiunea de oferte necompetitive se va transmite prin intermediul serviciului de poștă electronică securizată Lotus Notes sau, în caz de nefuncționare a acestuia, printr-o metodă agreată de comun acord cu reprezentanții Băncii Naționale a României.

Art. 21. -

(1) În cazurile în care:

a) cel puțin unul dintre dealerii primari menționați la art. 19 nu își manifestă intenția de participare la sesiunea suplimentară; sau

b) valoarea pe care dealerii primari menționați la art. 19 doresc să o subscrie este inferioară celei la care au dreptul, conform celor specificate în art. 24 alin. (2) din Regulament; sau

c) cel puțin unul dintre dealerii primari clasați în primele 5 locuri în ultima evaluare disponibilă [ori în clasamentul întocmit conform celor prevăzute la art. 19 alin. (2)] nu îndeplinește condiția de adjudecare în nume propriu a minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, titlurile de stat rămase disponibile vor fi oferite celorlalți dealeri primari care au adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință. În cazul în care aceștia transmit la sesiunea suplimentară oferte de subscriere ce depășesc numărul titlurilor de stat disponibile, alocarea acestor titluri va fi efectuată proporțional, după alocarea aferentă primilor 5 dealeri primari.

(2) Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat achiziționate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează:

Vd = N * (Pm+ Da),

unde:

Vd = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare;

N = numărul de titluri de stat adjudecate;

Pm = prețul mediu de adjudecare la licitația de referință;

Da = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.

Art. 22. -

Exemple privind metodologia de lucru și calcule aferente desfășurării sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate în anexa nr. 6.

SECȚIUNEA a 3-a Conturi de evidență a titlurilor de stat și decontarea operațiunilor cu titluri de stat

Art. 23. -

(1) În vederea derulării operațiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidență a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acționează.

(2) Dealerii primari au obligația de a comunica Băncii Naționale a României simbolurile complete ale conturilor de evidență a titlurilor de stat deschise pentru clienții în contul cărora transmit oferte de cumpărare pe piața primară, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu cu o zi lucrătoare anterior prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienți. Situația deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 7.

(3) La deschiderea conturilor de evidență a titlurilor de stat pentru clienți trebuie avute în vedere următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

a) pentru clienți persoane juridice, cu conturi individuale:

(i) denumirea completă și abrevierea oficială (dacă există);

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa completă a sediului central al clientului;

(iv) telefon, fax, e-mail;

(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;

b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale:

(i) numele, prenumele și inițiala tatălui;

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă);

(iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu;

(v) seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți;

(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;

c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în sistemul SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 18 alin. (2.1) din Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008:

(i) denumirea completă și abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);

(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;

(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;

(v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.

(4) Dealerii primari au obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior depunerii de oferte de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze și să comunice Băncii Naționale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.

Art. 24. -

Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 8.

Art. 25. -

(1) Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața primară, precum și plata obligațiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, ale sistemului cu decontare brută în timp real - ReGIS și cu celelalte reglementări ale Băncii Naționale a României în domeniu.

(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.

CAPITOLUL III Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari

Art. 26. -

(1) În vederea întocmirii clasamentelor trimestriale și anuale privind performanța dealerilor primari, Banca Națională a României monitorizează și analizează în permanență conduita acestora, urmărind:

a) îndeplinirea condițiilor de acces pe piața primară a titlurilor de stat de către dealerii primari, conform art. 5 din Regulament;

b) îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 7 din Regulament;

c) activitatea desfășurată de dealerii primari pe piața primară și secundară a titlurilor de stat.

(2) În vederea efectuării analizei privind performanța dealerilor primari pe piața secundară a titlurilor de stat, prevăzută la alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni dealerii primari au obligația de a transmite Direcției plăți - Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României lista tuturor tranzacțiilor de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț, cu decontare în luna precedentă efectuării raportării.

(3) Raportarea se va transmite sub forma unui fișier Excel, folosindu-se serviciul de poștă electronică securizată Lotus Notes, în conformitate cu prevederile anexei nr. 9.

Art. 27. -

Prima evaluare anuală se va efectua în ianuarie 2014, pentru activitatea desfășurată de dealerii primari în anul 2013, iar prima evaluare trimestrială, de natură statistică, se va efectua în aprilie 2013, pentru activitatea dealerilor primari desfășurată în primul trimestru din 2013.

Art. 28. -

Cursul de schimb utilizat pentru calculele aferente titlurilor de stat denominate în monedă străină este cursul de schimb al monedei naționale cu respectiva valută, publicat pe website-ul Băncii Naționale a României în ziua lucrătoare precedentă efectuării decontării operațiunii.

Art. 29. -

La întocmirea evaluărilor, valorile utilizate sunt următoarele:

a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obținută prin scăderea discontului din valoarea nominală a titlului de stat;

b) în cazul obligațiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;

c) în cazul tranzacțiilor de pe piața secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacțiilor.

Art. 30. -

Metodologia de calcul al indicatorilor necesari pentru evaluarea activității dealerilor primari este prezentată în anexa nr. 10.1.

CAPITOLUL IV Sancțiuni și măsuri

Art. 31. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentelor norme conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 43 și/sau a măsurilor prevăzute la art. 44 din Regulament.

(2) Sancțiunile și măsurile aplicate conform alin. (1) sunt comunicate de Banca Națională a României instituției sancționate și autorității de supraveghere competente și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 32. -

(1) Având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2005 se va interpreta ca referire la Regulament.

(2) Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României se va interpreta ca referire la prezentele norme.

Art. 33. -

(1) Anexele nr. 1-10.2 fac parte integrantă din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentând baza de date utilizată pentru exemplificările din anexele nr. 6 și 10.1. Modificări (1)

(2) Datele prezentate în anexele nr. 6, 10.1 și, respectiv, 10.2 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive și nu implică obligații din partea Ministerului Finanțelor Publice, a Băncii Naționale a României sau a oricărui participant la operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat.

Art. 34. -

Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1 la norme

- Model -

[ANTET oficial]

Nr. de înregistrare/Data
.....................................

Către

Banca Națională a României

Domnului/Doamnei ........................

Director

Direcția operațiuni de piață

CERERE
pentru dobândirea calității de dealer primar

........................................................ [denumirea completă a instituției solicitante], cu sediul social în ............................, str. ................................. nr. ......, telefon .................., telex ................., fax ......................., înmatriculată în registrul comerțului cu nr. ...................., având codul fiscal nr. ......................../având codul unic de înregistrare ........................, atribut fiscal ......... și număr de ordine în registrul comerțului ........................, prin reprezentant legal/împuternicit legal al acestuia ........................................................................................................, solicităm dobândirea calității de dealer primar în vederea efectuării de operațiuni cu titluri de stat, începând cu 1 februarie ........................... [se va completa anul].

Anexăm prezentei cereri documentația prevăzută de reglementările în vigoare privind piața primară a titlurilor de stat, după cum urmează:

.........................................

.........................................

.........................................

Pentru evaluarea performanței, efectuată conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menționăm că tranzacțiile cu titluri de stat desfășurate pe piața primară și secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidență titluri de stat:

- ............................................
- ............................................
[simbol cont evidență titluri de stat]
; .....................................................................
; .....................................................................
[denumire dealer primar sau intermediar pe piața secundară]
[Semnături autorizate și ștampila]
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 2 la norme

- Model -

[ANTET oficial]

Nr. de înregistrare/Data
.....................................

Către

Banca Națională a României

Domnului/Doamnei ........................

Director

Direcția operațiuni de piață

LISTA
cu specimenele de semnături
ale persoanelor desemnate să angajeze ............................... în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară

...................................................................... (denumirea completă a dealerului primar) desemnează fiecare dintre următoarele persoane ca având semnătură autorizată pentru a angaja ......................................................................... (denumirea completă a dealerului primar) în legătură cu operațiunile aferente pieței primare a titlurilor de stat lansate de către Ministerul Finanțelor Publice și certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este original.

Numele
Titulari
Prenumele Funcția Semnătura
......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
Înlocuitori
......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

Corespondența în legătură cu operațiunile pieței primare a titlurilor de stat va fi adresată domnului/doamnei ..........................................., funcția ..........................., departament ......................., telefon ........................., fax ..................... .

[Semnături autorizate și ștampila]
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 3.1 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon dobândă plasate prin subscripție publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data/Perioada subscripției Data emisiunii Data scadenței Rata dobânzii
(%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat
(buc.)
Valoarea nominală individuală (moneda) Valoarea nominală totală (moneda)
TOTAL, din care: ***** *****
1. - în cont propriu
2. - în contul clienților - TOTAL ***** *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .................................................... (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la ..................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în .............................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus nivelul ratei ...................................................................................................... (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 3.2 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripție publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data/Perioada subscripției Data emisiunii Data scadenței Rata discont (%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

DEFALCARE Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat
(buc.)
Valoarea nominală individuală (moneda) Costul total (moneda)
TOTAL, din care: ***** *****
1. - în cont propriu
2. - în contul clienților - TOTAL ***** *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la .........................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus nivelul ratei ...................................................................................................... (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 4.1 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii Data scadenței

B. Elementele ofertei:

DEFALCARE Simbol cont titluri de stat Valoarea investită totală (moneda)
În contul clienților - TOTAL *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la .........................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ............................................................................. (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 4.2 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenței Valoarea nominală individuală (moneda) Rata cuponului (%)

B. Elementele ofertei:

DEFALCARE Simbol cont titluri de stat Valoarea nominală totală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda)
În contul clienților - TOTAL ******
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la .........................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ............................................................................. (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 4.3 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ......
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data sesiunii suplimentare Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenței Valoarea nominală individuală (RON) Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat
Dealer primar
Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală
(RON)
Prețul mediu licitația de referință (%) Costul net total
(RON)
Dobânda acumulată totală
(RON)
Costul brut total
(RON)
XXXX0

(unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar)

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei cuponului conform prospectului de emisiune plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere. Modificări (1)

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 5.1 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ DE CUMPĂRARE
pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitație
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Valoarea nominală individuală Data licitației Data emisiunii Data scadenței

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Rată discont (%) Preț (%) Randament (%) Cost (moneda)
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienților - TOTAL
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
2.
.
.
.
TOTAL GENERAL ***** ********

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere. Modificări (1)

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la ........................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei .......................................................................................... (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere. Modificări (1)

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 5.2 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
Element licitat: rata dobânzii
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii Data scadenței Valoarea nominală individuală (moneda)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Rata dobânzii (%)
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienților - TOTAL
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
2.
.
.
.
TOTAL GENERAL ***** *********

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la .........................................................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ................................................................................................. (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 5.3 la norme

Instituția
Adresa
Cont evidență titluri de stat
Telefon
Fax

Către

Banca Națională a României

Data .................

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
Element licitat: preț
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii/
redeschiderii
Data scadenței Valoarea nominală individuală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda) Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Cotația prețului (%) Costul net total (moneda) Dobânda acumulată totală (moneda) Costul brut total (moneda)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienților - TOTAL
din care:
- nume clienți
2.
.
.
.
TOTAL GENERAL *** ********* ******* ******* *******

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............................................................ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naționale a României, deschis la ........................................................... suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ................................................................. (Se va completa moneda, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ................................................................................................. (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(Semnături autorizate și ștampila)
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția ................................ Funcția ................................

ANEXA Nr. 6 la norme

METODOLOGIE
de lucru și calcule aferente sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive

SECȚIUNEA 1 Metodologia aferentă trimestrului 1 2013

Pentru exemplificare se definesc ca ipoteze de lucru următoarele:

1. în anul 2012 au activat pe piața primară 7 dealeri primari (denumiți în continuare DP A, DP B,..., DP G),

2. la sfârșitul anului 2012, clasamentul întocmit conform prevederilor art. 19 alin. (2) din norme este:

Locul ocupat în clasamentul adjudecărilor în nume propriu pentru anul 2012 Dealerul primar
Locul 1 DP B
Locul 2 DP E
Locul 3 DP D
Locul 4 DP A
Locul 5 DP F
Locul 6 DP G
Locul 7 DP C

Exemplul nr. 1:

Prima licitație pentru care emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 1 2013 are următoarele caracteristici (vezi anexa nr. 10.2 la norme - Bază de date pentru piața primară în trimestrul 1 2013, datele pentru Licitația 3):

- ISIN: RO1318DBN200

- Emisiune nouă

- Tip: obligațiuni de stat de tip benchmark

- Maturitate inițială: 5 ani

- Denominare: RON

- Suma anunțată prospect: 300 mil. RON

- Se organizează sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 45 mil. RON (15% din suma anunțată).

- Data plasamentului (licitația de referință): 31.01.2013

- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 1.02.2013

- Data emisiunii: 4.02.2013

- Data scadenței: 23.04.2018

La licitația de referință se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200
(licitația de referință)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -
DP A Nume propriu 74,60 44,60
Clienți 1,00 1,00
DP B Nume propriu 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00
DP C Nume propriu 279,75 179,75
Clienți 50,00 20,00
DP D Nume propriu 71,90 71,90
Clienți 0,00 0,00
DP E Nume propriu 63,75 43,75
Clienți 15,00 15,00
DP F Nume propriu 100,00 10,00
Clienți 25,00 5,00
DP G Nume propriu 35,00 0,00
Clienți 14,00 14,00
TOTAL: 730,00 405,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se stabilește conform prevederilor art. 23 alin. (1) și art. 24 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, prin următoarele etape:

• Pentru fiecare din primii 5 clasați dealeri în ultimul clasament disponibil se verifică dacă este îndeplinită condiția de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, astfel:
Locul deținut în clasament
DP
Suma adjudecată în nume propriu Suma anunțată prospect Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare
1. DP B 0,00 300,00 0,00% nu
2. DP E 43,75 300,00 14,58% da
3. DP D 71,90 300,00 23,97% da
4. DP A 44,60 300,00 14,87% da
5. DP F 10,00 300,00 3,33% da
• Pentru fiecare din primii 5 clasați dealeri în ultimul clasament disponibil care au îndeplinit condiția de adjudecare se calculează suma maximă pe care o pot subscrie la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:
Locul deținut în clasament
DP
Suma oferită de Ministerul Finanțelor Publice Suma maximă pentru subscriere
(% din suma oferită)
Suma maximă pentru subscriere (valoarea)
2. DP E 45,00 mil. RON 25% 11,25 mil. RON
3. DP D 45,00 mil. RON 18% 8,10 mil. RON
4. DP A 45,00 mil. RON 12% 5,40 mil. RON
5. DP F 45,00 mil. RON 10% 4,50 mil. RON
• Conform art. 24 alin. (3) și (4) din Regulament, Banca Națională a României notifică fiecăruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat după încheierea licitației de referință, dacă se califică pentru sesiunea de oferte necompetitive și, în caz afirmativ, cantitatea care poate fi subscrisă de către fiecare în parte. În termen de o oră de la momentul notificării, dealerii primari vor transmite Băncii Naționale a României intenția de a participa sau nu, precum și cantitatea pe care doresc să o subscrie, în limita prevăzută mai sus:
Locul deținut în clasament DP Suma maximă pentru subscriere
(valoarea)
Suma intenționată pentru subscriere
2. DP E 11,25 mil. RON 11,25 mil. RON
3. DP D 8,10 mil. RON 8,10 mil. RON
4. DP A 5,40 mil. RON 5,40 mil. RON
5. DP F 4,50 mil. RON 0 mil. RON
TOTAL: 24,75 mil. RON

În cazul exemplificat, dealerii E, D și A intenționează să subscrie suma maximă alocată, iar dealerul F nu intenționează să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive.

• Conform art. 24 alin. (5) din Regulament, în cazul în care suma oferită spre subscriere este mai mare decât suma rezervată pentru primii 5 dealeri primari, fie că aceștia nu au îndeplinit condiția de adjudecare la licitația de referință (DP B), fie își manifestă intenția de a nu subscrie (DP F) sau de a subscrie o sumă mai mică decât au dreptul, diferența va fi oferită celorlalți dealeri clasați pe locurile 6 și 7, cu condiția ca aceștia să fi îndeplinit condiția de adjudecare, astfel:
Locul obținut în clasament DP Suma adjudecată în nume propriu Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare Suma maximă pentru subscriere (valoarea)
6. DP G 0,00 0,00% nu -
7. DP C 179,75 59,92% da 20,25 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfășurată în data de 1.02.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200
(sesiunea de oferte necompetitive)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -
DP A Nume propriu 5,40 5,40
DP B Nume propriu 0,00 0,00
DP C Nume propriu 20,25 20,25
DP D Nume propriu 8,10 8,10
DP E Nume propriu 11,25 11,25
DP F Nume propriu 0,00 0,00
DP G Nume propriu 0,00 0,00
TOTAL: 45,00 45,00

Astfel, cumulând rezultatele celor două sesiuni de licitație, pentru emisiunea RO1318DBN200 din 4.02.2013, s-au înregistrat următoarele rezultate totale:

RO1318DBN200
(TOTAL)
4.02.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -
DP A Nume propriu 80,00 50,00
Clienți 1,00 1,00
DP B Nume propriu 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00
DP C Nume propriu 300,00 200,00
Clienți 50,00 20,00
DP D Nume propriu 80,00 80,00
Clienți 0,00 0,00
DP E Nume propriu 75,00 55,00
Clienți 15,00 15,00
DP F Nume propriu 100,00 10,00
Clienți 25,00 5,00
DP G Nume propriu 35,00 0,00
Clienți 14,00 14,00
TOTAL: 775,00 450,00

Exemplul nr. 2:

A doua licitație pentru care emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 1 2013 are următoarele caracteristici (vezi anexa nr. 10.2 la norme, datele pentru Licitația 6):

- ISIN: RO1318DBN200

- Redeschidere

- Tip: obligațiuni de stat de tip benchmark

- Maturitate inițială: 5 ani

- Denominare: RON

- Suma anunțată prospect: 400 mil. RON

- Se organizează sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 60 mil. RON (15% din suma anunțată).

- Data plasamentului (licitația de referință): 14.03.2013

- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 15.03.2013

- Data emisiunii: 18.03.2013

- Data scadenței: 23.04.2018

La licitația de referință organizată în data de 14.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200
(licitația de referință)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -
DP A Nume propriu 292,80 117,80
Clienți 10,00 10,00
DP B Nume propriu 104,00 64,00
Clienți 0,00 0,00
DP C Nume propriu 79,20 54,20
Clienți 25,00 15,00
DP D Nume propriu 50,00 0,00
Clienți 25,00 25,00
DP E Nume propriu 20,00 10,00
Clienți 30,00 30,00
DP F Nume propriu 144,00 119,00
Clienți 30,00 30,00
DP G Nume propriu 50,00 0,00
Clienți 15,00 15,00
TOTAL: 875,00 490,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:

• Verificarea condiției de adjudecare pentru primii 5 dealeri:
Locul obținut în clasament DP Suma adjudecată în nume propriu Suma anunțată prospect Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare
1. DP B 64,00 400,00 16,00% da
2. DP E 10,00 400,00 2,50% da
3. DP D 0,00 400,00 0,00% nu
4. DP A 117,80 400,00 29,45% da
5. DP F 119,00 400,00 29,75% da
• Suma maximă pentru subscriere pentru primii 5 dealeri:
Locul deținut în clasament DP Suma oferită de Ministerul Finanțelor Publice Suma maximă pentru subscriere (% din suma oferită) Suma maximă pentru subscriere (valoarea)
1. DP B 60,00 mil. RON 35% 21,00 mil. RON
2. DP E 60,00 mil. RON 25% 15,00 mil. RON
4. DP A 60,00 mil. RON 12% 7,20 mil. RON
5. DP F 60,00 mil. RON 10% 6,00 mil. RON
• Comunicarea intenției de participare a primilor 5 dealeri:
Locul deținut în clasament DP Suma maximă pentru subscriere
(valoarea)
Suma intenționată pentru subscriere
1. DP B 21,00 mil. RON 21,00 mil. RON
2. DP E 15,00 mil. RON 5,00 mil. RON
4. DP A 7,20 mil. RON 7,20 mil. RON
5. DP F 6,00 mil. RON 6,00 mil. RON
TOTAL: 39,20 mil. RON

Dealerii B, A și F doresc să subscrie suma maximă alocată, iar dealerul E dorește să subscrie mai puține titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive decât ar avea dreptul.

• Redistribuirea sumei rămase disponibile celorlalți dealeri:

Locul deținut în clasament DP Suma adjudecată în nume propriu Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare Suma maximă pentru subscriere (valoarea)
6. DP G 0,00 0,00% nu -
7. DP C 54,20 13,55% da 20,80 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfășurată în data de 15.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200
(sesiunea de oferte necompetitive)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
DP A Nume propriu 7,20 7,20
DP B Nume propriu 21,00 21,00
DP C Nume propriu 20,80 20,80
DP D Nume propriu 0,00 0,00
DP E Nume propriu 5,00 5,00
DP F Nume propriu 6,00 6,00
DP G Nume propriu 0,00 0,00
TOTAL: 60,00 60,00

Astfel, rezultatele cumulate ale celor două sesiuni de licitație pentru emisiunea RO1318DBN200 din 18.03.2013 sunt:

RO1318DBN200
(TOTAL)
18.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -
DP A Nume propriu 300,00 125,00
Clienți 10,00 10,00
DP B Nume propriu 125,00 85,00
Clienți 0,00 0,00
DP C Nume propriu 100,00 75,00
Clienți 25,00 15,00
DP D Nume propriu 50,00 0,00
Clienți 25,00 25,00
DP E Nume propriu 25,00 15,00
Clienți 30,00 30,00
DP F Nume propriu 150,00 125,00
Clienți 30,00 30,00
DP G Nume propriu 50,00 0,00
Clienți 15,00 15,00
TOTAL: 935,00 550,00

SECȚIUNEA a 2-a Metodologia utilizată începând cu trimestrul 2 2013

La prima evaluare trimestrială efectuată la începutul lunii aprilie 2013 pentru activitatea desfășurată în trimestrul 1 2013 (vezi anexa nr. 10.1 la norme - Metodologie calcul indicatori necesari pentru evaluarea activității dealerilor primari) se obține următorul clasament:

Clasament T1 2013 Dealer primar
Locul 1 DP E
Locul 2 DP F
Locul 3 DP D
Locul 4 DP C
Locul 5 DP A
Locul 6 DP B
Locul 7 DP G

La stabilirea eligibilității participării la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive desfășurate în trimestrul 2 2013 se va lua în considerare acest clasament, așa cum este detaliat în exemplul nr. 3.

Exemplul nr. 3:

Emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 2 2013 pentru emisiunea cu următoarele caracteristici:

- ISIN: RO1323DBN300

- Emisiune nouă

- Tip: obligațiuni de stat de tip benchmark

- Maturitate inițială: 10 ani

- Denominare: RON

- Suma anunțată prospect: 700 mil. RON

- Sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 70 mil. RON (10% din suma anunțată).

- Data plasamentului (licitației de referință): 18.04.2013

- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 19.04.2013

- Data emisiunii: 22.04.2013

- Data scadenței: 17.06.2023

La licitația de referință organizată în data de 14.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1323DBN300
(sesiunea de referință)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON -

DP A
Nume propriu 150,00 15,00
Clienți 10,00 10,00

DP B
Nume propriu 125,00 80,00
Clienți 30,00 25,00

DP C
Nume propriu 300,00 95,00
Clienți 15,00 15,00

DP D
Nume propriu 475,00 215,00
Clienți 5,00 5,00

DP E
Nume propriu 20,00 20,00
Clienți 0,00 0,00

DP F
Nume propriu 315,00 145,00
Clienți 60,00 50,00

DP G
Nume propriu 50,00 25,00
Clienți 0,00 0,00
TOTAL: 1.555,00 700,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:

• Verificarea condiției de adjudecare pentru primii 5 dealeri:
Locul deținut în clasament
DP
Suma adjudecată în nume propriu Suma anunțată prospect Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare
1. DP E 20,00 700,00 2,86% da
2. DP F 145,00 700,00 20,71% da
3. DP D 215,00 700,00 30,71% da
4. DP C 95,00 700,00 13,57% da
5. DP A 15,00 700,00 2,14% da
• Suma maximă pentru subscriere pentru primii 5 dealeri:
Locul deținut în clasament DP Suma oferită de Ministerul Finanțelor Publice Suma maximă pentru subscriere (% din suma oferită) Suma maximă pentru subscriere (valoarea)
1. DP E 70,00 mil. RON 35% 24,50 mil. RON
2. DP F 70,00 mil. RON 25% 17,50 mil. RON
3. DP D 70,00 mil. RON 18% 12,60 mil. RON
4. DP C 70,00 mil. RON 12% 8,40 mil. RON
5. DP A 70,00 mil. RON 10% 7,00 mil. RON
• Comunicarea intenției de participare a primilor 5 dealeri:
Locul deținut în clasament DP Suma maximă pentru subscriere
(valoarea)
Suma intenționată pentru subscriere
1. DP E 24,50 mil. RON 10,00 mil. RON
2. DP F 17,50 mil. RON 15,00 mil. RON
3. DP D 12,60 mil. RON 10,00 mil. RON
4. DP C 8,40 mil. RON 8,40 mil. RON
5. DP A 7,00 mil. RON 7,00 mil. RON
TOTAL: 50,40 mil. RON
• Redistribuirea sumei rămase disponibile celorlalți dealeri:
Locul obținut în clasament DP Suma adjudecată în nume propriu Procentaj adjudecare Respectă condiția de adjudecare Suma maximă pentru subscriere (valoare)
6. DP B 80,00 11,43% da 19,60 mil. RON
7. DP G 25,00 3,57% da 19,60 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfășurată în data de 19.04.2013 dealerii B și G subscriu în total o sumă mai mare decât cea rămasă disponibilă, așa încât alocarea între ei se face proporțional, înregistrându-se următoarele rezultate:

RO1323DBN300
(sesiunea de oferte necompetitive)
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
DP A Nume propriu 7,00 7,00
DP B Nume propriu 15,00 10,89
DP C Nume propriu 8,40 8,40
DP D Nume propriu 10,00 10,00
DP E Nume propriu 10,00 10,00
DP F Nume propriu 15,00 15,00
DP G Nume propriu 12,00 8,71
TOTAL: 77,40 70,00

Astfel, pentru emisiunea RO1323DBN300 din 22.04.2013 s-au înregistrat următoarele rezultate totale:

RO1323DBN300
(TOTAL)
22.04.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 157,00 22,00
Clienți 10,00 10,00

DP B
Nume propriu 140,00 90,89
Clienți 30,00 25,00

DP C
Nume propriu 308,40 103,40
Clienți 15,00 15,00

DP D
Nume propriu 485,00 225,00
Clienți 5,00 5,00

DP E
Nume propriu 30,00 30,00
Clienți 0,00 0,00

DP F
Nume propriu 330,00 160,00
Clienți 60,00 50,00

DP G
Nume propriu 62,00 33,71
Clienți 0,00 0,00
TOTAL: 1.632,40 770,00

ANEXA Nr. 7 la norme

ANTET oficial ........................................
(denumirea dealerului primar)

Nr. de înregistrare/Data
.....................................

Către

Banca Națională a României

SITUAȚIA
deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat

Nr. crt. Denumirea clientului Categoria clientului* CUI** Simbolul contului

* Se completează, după caz: instituția de credit (rezidentă/nerezidentă), clientul individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), contul global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.

** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.

[Semnături autorizate și ștampila]
Numele: ..............................
(LS)
Numele: ..............................
(LS)
Funcția: ................................ Funcția: ................................

ANEXA Nr. 8 la norme

STRUCTURA ȘI CODIFICAREA
conturilor de evidență a titlurilor de stat

Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare sistemul SaFIR, sunt următoarele:

A A A A B C C C C C C C C C C C C C

AAAA - reprezintă cod deținător cont și este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC:

B - reprezintă cod categorie cont:

0 - pentru dețineri proprii;

1 - pentru dețineri clienți cu cont individual și clienți cu cont global, alții decât cei menționați la categoria "2";

2 - pentru dețineri în contul intermediarilor secundari și al instituțiilor de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu;

CCCCCCCCCCCCC - reprezintă codul clientului și identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.

Pentru clienții intermediari secundari și instituții de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deținătorului respectiv.

Exemple:

- cont dealer primar nume

- cont client individual al unui dealer primar, alții decât cei menționați la categoria "2":

- cont global de clienți deschis la dealerul primar de un alt intermediar:

- cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar și/sau instituție de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu:

ANEXA Nr. 9 la norme

RAPORT
privind tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț efectuate pe piața secundară a titlurilor de stat în perioada ..................................................................... [Se va completa luna pentru care se face raportarea.]

Nr. crt. Referința 1 Referința 2
1 Referința tranzacție 1 (16!n) Referința tranzacție 2 (16!n)

NOTĂ:

Referința tranzacție 1 reprezintă referința din sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare sistemul SaFIR, a operațiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, efectuate în nume și cont propriu de dealerul primar cu un client.

Referința tranzacție 2 reprezintă referința din Sistemul SaFIR a operațiunii de sens contrar cu același client și pe aceeași emisiune pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază față de prețul tranzacției 1.

16!n reprezintă formatul în care se prezintă informația, respectiv câmp numeric de 16 caractere.

ANEXA Nr. 10.1 la norme

METODOLOGIE
de calcul al indicatorilor necesari pentru evaluarea activității dealerilor primari

SECȚIUNEA 1 Evaluarea trimestrială

Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament, pentru evaluarea trimestrială a performanței dealerilor primari se urmăresc următoarele criterii:

1. activitatea pe piața primară - 40 de puncte;

2. activitatea pe piața secundară - 50 de puncte;

3. criterii calitative - 10 puncte.

1. Evaluarea performanței dealerilor primari pe piața primară:

Pentru exemplificarea metodologiei de calcul al indicatorilor aferenți pieței primare se vor folosi informațiile prezentate în anexa nr. 10.2 la norme - Bază de date pentru piața primară în trimestrul 1 2013.

Pentru evaluarea activității dealerilor primari pe piața primară în trimestrul 1 2013 se vor calcula următorii indicatori:

1.1. Ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu și lung:

Pentru a calcula indicatorii aferenți emisiunilor pe termen mediu și lung se vor lua în calcul licitațiile 1 (maturitate 2 ani), 3 (maturitate 5 ani) și 6 (maturitate 5 ani), toate denominate în RON. Valorile ponderate adjudecate de fiecare dealer primar în trimestrul 1 (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la aceste 3 licitații) și, respectiv, suma totală adjudecată de emitent (denumit în continuare MFP) la cele 3 licitații pe termen mediu și lung în această perioadă sunt:

T1 - Indicator 1.1
Titluri pe termen mediu și lung (DBN/DBE)
Dealerii Valoarea adjudecată ponderată
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
900,00
740,00
1.100,00
320,00
670,00
1.140,00
60,00
Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP 5.940,00

DBN/DBE reprezintă titluri de stat cu maturitate inițială mai mare de un an, denominate în RON, respectiv EUR.

Procentajele adjudecărilor fiecărui dealer primar raportat la total adjudecări MFP sunt:

T1 - Indicator 1.1
Titluri pe termen mediu și lung (DBN/DBE)
Dealerii Procentajul adjudecărilor
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
15,15%
12,46%
18,52%
5,39%
11,28%
19,19%
1,01%

În stabilirea punctajelor obținute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:

• Dealerii primari care au obținut procentaj mai mare sau egal cu 10% (DP A, DP B, DP C, DP E, DP F) primesc 20 de puncte.
• Ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate (594 mil. RON).
• Dealerii primari care au obținut un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulament, nu primesc niciun punct. Această condiție se verifică raportând valoarea ponderată adjudecată în nume propriu de către fiecare dealer în perioada evaluată (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la toate cele 6 licitații) la valoarea ponderată totală adjudecată de către MFP, astfel:
T1 - Toate titlurile de stat
Dealerii Valoarea adjudecată ponderată Procentaj adjudecare
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
1.141,04
1.153,81
1.309,57
582,39
784,18
1.421,87
78,21
14,05%
14,20%
16,12%
7,17%
9,65%
17,50%
0,96%
Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP 8.122,83

În cazul exemplificat, DP G are un procentaj al adjudecărilor mai mic de 2%, deci primește 0 puncte la acest indicator.

În consecință, punctajele obținute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 1.1
Titluri pe termen mediu și lung (DBN/DBE)
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
20,00
20,00
20,00
10,77
20,00
20.00
0,00

1.2. Ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen scurt:

Pentru a calcula indicatorii aferenți emisiunilor pe termen scurt se vor lua în calcul licitațiile 2 (maturitate 1 an), 5 (maturitate 6 luni), denominate în RON, și 4 (maturitate 1 an), denominată în EUR. Pentru cea denominată în EUR, valorile adjudecate sunt convertite în RON, la cursul de schimb valabil din ziua decontării emisiunii (4,5522 RON/EUR). Valorile ponderate adjudecate de fiecare dealer primar în trimestrul 1 (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la aceste 3 licitații) și, respectiv, suma totală adjudecată de MFP la cele 3 licitații pe termen scurt în această perioadă sunt:

T1 - Indicator 1.2
Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)
Dealerii Valoarea adjudecată ponderată
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
241,04
413,81
209,57
262,39
114,18
281,87
18,21
Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP 2.182,83

CTN/CTE reprezintă titluri de stat cu maturitate inițială de până la un an, denominate în RON, respectiv EUR.

Procentajele adjudecărilor fiecărui dealer primar raportat la total adjudecări MFP sunt:

T1 - Indicator 1.2
Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)
Dealerii Procentajul adjudecărilor
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
11,04%
18,96%
9,60%
12.02%
5,23%
12,91%
0,83%

În stabilirea punctajelor obținute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:

• Dealerii primari care au obținut procentaj mai mare sau egal cu 10% (DP A, DP B, DP D, DP F) primesc 10 puncte.
• Ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate (218,28 mil. RON).
• Dealerii primari care au obținut un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulament, nu primesc niciun punct (conform calculului de la indicatorul precedent, DP G are un procentaj al adjudecărilor mai mic de 2%, deci primește 0 puncte la acest indicator).

În consecință, punctajele obținute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 1.2
Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
10,00
10,00
9,60
10,00
5,23
10,00
0,00

1.3. Rata de acceptare a ofertelor competitive

Pentru a calcula ratele de acceptare a ofertelor competitive la fiecare din cele 6 licitații organizate în perioada evaluată se vor utiliza valorile subscrise și adjudecate de către dealeri în nume propriu în cadrul licitațiilor de referință (la sesiunile suplimentare se plasează numai oferte necompetitive), astfel:

DP A Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 180,00 100,00 55,56%
Licitația 2 200,00 150,00 75,00%
Licitația 3 74,60 44,60 59,79%
Licitația 4 227,61 91,04 40,00%
Licitația 5 0,00 0,00 0,00%
Licitația 6 292,80 117,80 40,23%
Rata de acceptare medie 45,10%
DP B Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 200,00 200,00 100,00%
Licitația 2 500,00 200,00 40,00%
Licitația 3 0,00 0,00 0,00%
Licitația 4 136,57 113,81 83,33%
Licitația 5 100,00 100,00 100,00%
Licitația 6 104,00 64,00 61,54%
Rata de acceptare medie 64,15%
DP C Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 0,00 0,00 0,00%
Licitația 2 0,00 0,00 0,00%
Licitația 3 279,75 179,75 64,25%
Licitația 4 318,65 136,57 42,86%
Licitația 5 100,00 73,00 73,00%
Licitația 6 79,20 54,20 68,43%
Rata de acceptare medie 41,42%
DP D Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 0,00 0,00 0,00%
Licitația 2 100,00 100,00 100,00%
Licitația 3 71,90 71,90 100,00%
Licitația 4 77,39 77,39 100,00%
Licitația 5 100,00 85,00 85,00%
Licitația 6 50,00 0.00 0,00%
Rata de acceptare medie 64,17%
DP E Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 250,00 195,00 78,00%
Licitația 2 0,00 0,00 0,00%
Licitația 3 63,75 43,75 68,63%
Licitația 4 113,81 59,18 52,00%
Licitația 5 75,00 55,00 73,33%
Licitația 6 20,00 10,00 50,00%
Rata de acceptare medie 53,66%
DP F Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 900,00 300,00 33,33%
Licitația 2 500,00 125,00 25,00%
Licitația 3 100,00 10,00 10,00%
Licitația 4 91,04 31,87 35,01%
Licitația 5 200,00 125,00 62,50%
Licitația 6 144,00 119,00 82,64%
Rata de acceptare medie 41,41%
DP G Valoarea subscrisă Valoarea adjudecată Rata de acceptare
Licitația 1 300,00 30,00 10,00%
Licitația 2 200,00 0,00 0,00%
Licitația 3 35,00 0,00 0,00%
Licitația 4 45,52 18,21 40,00%
Licitația 5 50,00 0,00 0,00%
Licitația 6 50,00 0,00 0,00%
Rata de acceptare medie 8,33%

Dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive plasate (DP D) primește 5 puncte; ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar, conform art. 38 lit. c) pct. (iii) din Regulament, astfel:

T1 - Indicator 1.3
Rata de acceptare
Dealeri Rata medie de acceptare Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
45,10%
64,15%
41,42%
64,17%
53,66%
41,41%
8,33%
3,51
5,00
3,23
5,00
4,18
3,23
0,65

1.4. Regularitatea adjudecării într-un procent de minimum 2% la emisiunile de titluri de stat

Pentru calcularea acestui indicator sunt luate în calcul adjudecările în nume propriu atât la licitațiile de referință, cât și la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, astfel:

DP A Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 100,00 970,00 10,31%
Licitația 2 150,00 1.000,00 15,00%
Licitația 3 50,00 450,00 11,11%
Licitația 4 91,04 682,84 13,33%
Licitația 5 0,00 500,00 0,00%
Licitația 6 125,00 550,00 22,73%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 5
DP B Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 200,00 970,00 20,62%
Licitația 2 200,00 1.000,00 20,00%
Licitația 3 0,00 450,00 0,00%
Licitația 4 113,81 682,84 16,67%
Licitația 5 100,00 500,00 20,00%
Licitația 6 85,00 550,00 15,45%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 5
DP C Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 0,00 970,00 0,00%
Licitația 2 0,00 1.000,00 0,00%
Licitația 3 200,00 450,00 44,44%
Licitația 4 136,57 682,84 20,00%
Licitația 5 73,00 500,00 14,60%
Licitația 6 75,00 550,00 13,64%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 4
DP D Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 0,00 970,00 0,00%
Licitația 2 100,00 1.000,00 10,00%
Licitația 3 80,00 450,00 17,78%
Licitația 4 77,39 682,84 11,33%
Licitația 5 85,00 500,00 17,00%
Licitația 6 0,00 550,00 0,00%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 4
DP E Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 195,00 970,00 20,10%
Licitația 2 0,00 1.000,00 0,00%
Licitația 3 55,00 450,00 12,22%
Licitația 4 59,18 682,84 8,67%
Licitația 5 55,00 500,00 11,00%
Licitația 6 15,00 550,00 2,73%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 5
DP F Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 300,00 970,00 30,93%
Licitația 2 125,00 1.000,00 12,50%
Licitația 3 10,00 450,00 2,22%
Licitația 4 31,87 682,84 4,67%
Licitația 5 125,00 500,00 25,00%
Licitația 6 125,00 550,00 22,73%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 6
DP G Valoarea adjudecată Valoarea adjudecată MFP Procentaj adjudecare
Licitația 1 30,00 970,00 3,09%
Licitația 2 0,00 1.000,00 0,00%
Licitația 3 0,00 450,00 0,00%
Licitația 4 18,21 682,84 2,67%
Licitația 5 0,00 500,00 0,00%
Licitația 6 0,00 550,00 0,00%
Numărul de licitații cu adjudecări peste 2% 2

Dealerul primar care a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MFP la toate emisiunile de titluri de stat organizate în perioada analizată (DP F) obține 5 puncte, ceilalți dealeri primari sunt evaluați în mod relativ, raportând numărul de emisiuni în care au întrunit criteriul de mai sus la numărul total de emisiuni de titluri de stat organizate în perioada analizată, conform art. 38 lit. d) pct. (ii) din Regulament, astfel:

T1 - Indicator 1.4
Regularitatea adjudecării
Dealerii Numărul de licitații cu procentaj adjudecare >2% Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
5
5
4
4
5
6
2
4,17
4,17
3,33
3,33
4,17
5,00
1,67

În total pentru activitatea desfășurată pe piața primară în trimestrul 1 2013, dealerii primari au obținut următorul punctaj:

T1 - Piața primară
Dealerii Indicator 1.1 Indicator 1.2 Indicator 1.3 Indicator 1.4 Punctajul total
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
20,00
20,00
20,00
10,77
20,00
20,00
0,00
10,00
10,00
9,60
10,00
5,23
10,00
0,00
3,51
5,00
3,23
5,00
4,18
3,23
0,65
4,17
4,17
3,33
3,33
4,17
5,00
1,67
37,68
39,17
36,16
29,10
33,58
38,23
2,32

2. Evaluarea performanței dealerilor primari pe piața secundară

Pentru evaluarea activității dealerilor primari pe piața secundară în trimestrul 1 2013 se vor calcula următorii indicatori:

2.1. Ponderea totală a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața locală

Pentru calcularea acestui indicator se iau în calcul valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, efectuate în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, și totalul valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, derulate pe piața secundară în perioada analizată, cu următoarele precizări:

• Fiecărei tranzacții luate în calcul i se aplică un coeficient de multiplicare, conform art. 7 alin. (2) din Regulament, în funcție de maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat la data decontării tranzacției, ca în exemplul de mai jos:
Data decontării tranzacției ISIN Valoarea decontată (echivalent mil. RON) Scadența Maturitatea reziduală* Coeficientul Valoarea ponderată (echivalent mil. RON)
9.01.2013 RO1315DBN100 6,34 30.04.2015 2,30 2 12,68
4.03.2013 RO1314CTE100 184,43 19.02.2014 0,96 1 184,43
8.03.2013 RO1314CTE100 32,27 19.02.2014 0,95 1 32,27
29.03.2013 RO1314CTN100 95,73 22.01.2014 0,82 1 95,73
29.03.2013 RO1314CTN100 0,01 22.01.2014 0,82 1 0,01
29.03.2013 RO1315DBN100 28,73 30.04.2015 2,09 2 57,46
29.03.2013 RO1318DBN200 30,47 23.04.2018 5,07 4 121,88

* Maturitatea reziduală se calculează după formula:

Maturitate rezidualăani = (Data scadenței - Data decontării)nr. zile/365
• Tranzacțiile realizate cu contrapartide, altele decât dealerii primari, vor avea atașat un coeficient de multiplicare de două ori mai mare decât cel aferent tranzacțiilor derulate cu dealerii primari. În calcularea totalului tranzacționat pe piață, tranzacțiile la care nu participă niciun dealer primar vor primi un coeficient de multiplicare de 1, ca în exemplul următor:
Cont vânzător(1) Cont cumpărător(2) Valoare ponderată (echivalent mil. RON) Multiplicator contrapartidă Valoarea ponderată inclusiv multiplicator contrapartidă (echivalent mil. RON)
Altul Altul 12,68 1 12,68
DPF0 DPA1 184,43 2 368,86
DPA1 DPA0 32,27 2 64,54
Altul DPE0 95,73 2 191,46
DPD0 DPE0 0,01 1 0,01
Altul DPA1 57,46 1 57,46
Altul DPC1 121,88 1 121,88

(1) Cont vânzător - se consideră conturile terminate în cifra 0 ca fiind conturi proprii ale dealerilor, iar cele terminate în cifra 1 ca fiind conturi ale clienților dealerilor primari; "altul" reprezintă orice alt participant la piața secundară: dealeri secundari, clienți ai acestora etc.

(2) Cont cumpărător - se consideră conturile terminate în cifra 0 ca fiind conturi proprii ale dealerilor, iar cele terminate în cifra 1 ca fiind conturi ale clienților dealerilor primari; "altul" reprezintă orice alt participant la piața secundară: dealeri secundari, clienți ai acestora etc.

• În totalul aferent fiecărui dealer se iau în calcul atât tranzacțiile de vânzare, cât și cele de cumpărare. La calcularea volumului total al pieței, fiecare tranzacție se consideră o singură dată, ca în exemplul următor:

ISIN

Cont vânzător

Cont cumpărător
Valoarea ponderată, inclusiv multiplicator contrapartidă (echivalent mil. RON)
RO1315DBN100 Altul Altul 12,68
RO1315DBN100 DPD0 DPF0 0,02
RO1315DBN100 DPA1 Altul 1,03
RO1315DBN100 DPF0 DPE1 18,04
RO1315DBN100 DPD0 DPF0 50,05
RO1315DBN100 DPD0 DPF0 50,05
RO1315DBN100 Altul Altul 12,73
RO1314CTE100 DPF0 DPA1 368,86
RO1314CTE100 DPA1 DPA0 64,54
RO1314CTN100 Altul DPE0 191,46
RO1314CTN100 DPD0 DPE0 0,01
RO1318DBN200 DPE0 DPC1 1,68
RO1318DBN200 Altul DPC1 121,88
RO1314CTN100 Altul DPE0 191,46
Total piață titluri pe termen mediu și lung 268,16
Total piață titluri pe termen scurt 816,33
Total general piață 1.084,49

La categoria titluri pe termen mediu și lung DP F are o valoare ponderată a tranzacțiilor de 18,04 pe vânzare și 100,12 pe cumpărare, adică 118,16 în total. Raportând la totalul pieței de titluri pe termen mediu și lung de 268,16, DP F are o pondere a tranzacțiilor de 44,06%.

La categoria titluri pe termen scurt DP F are o valoare ponderată a tranzacțiilor de 368,86 pe vânzare și 0 pe cumpărare, adică 368,86 în total. Raportând la totalul pieței de titluri pe termen scurt de 816,33, DP F are o pondere a tranzacțiilor de 45,19%.

Ținând cont de precizările anterioare se consideră următoarele rezultate privind activitatea dealerilor primari pe piața secundară a titlurilor de stat în trimestrul 1 2013:

T1 - Indicator 2.1.a
Titluri pe termen mediu și lung (DBN/DBE)
Dealerii Valoarea ponderată vânzare (echivalent mil. RON) Valoarea ponderată cumpărare (echivalent mil. RON) Total (echivalent mil. RON) Procentajul tranzacțiilor
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP `F
DP G
732,64
187,47
541,98
187,84
2.744,28
3.193,23
205,84
323,89
309,46
797,32
288,84
2.989,01
2.573,25
0,00
1.056,53
496,93
1.339,30
476,68
5.733,29
5.766,48
205,84
5,71%
2,69%
7,24%
2,58%
30,98%
31,16%
1,11%
Total piață OS 18.503,71
T1 - Indicator 2.1.b Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)
Dealerii Valoarea ponderată vânzare (echivalent mil. RON) Valoarea ponderată cumpărare (echivalent mil. RON) Total (echivalent mil. RON) Procentajul tranzacțiilor
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
220,34
90,54
6,18
5.951,00
13.548,87
1.864,54
18,95
190,78
295,73
5.594,59
14.984,59
1.455,47
2.573,25
0,00
411,12
386,27
5.600,77
20.935,59
15.004,34
4.437,79
18,95
1,25%
1,17%
17,00%
63,56%
45,55%
13,47%
0,06%
Total piață CT 32.938,33

În stabilirea punctajelor obținute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:

• Dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unei categorii de titluri de stat primește punctajul maxim aferent categoriei respective (20 de puncte pentru categoria titluri pe termen mediu și lung, 15 puncte pentru categoria titluri pe termen scurt) - în cazul exemplificat, DP F primește punctaj maxim pentru tranzacții cu titluri pe termen mediu și lung și DP D primește punctaj maxim pentru tranzacții cu titluri pe termen scurt.
• Toți ceilalți dealeri primari sunt punctați raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie în parte.
• Dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% în cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectivă; în cazul exemplificat, DP G nu primește niciun punct pentru categoria titluri pe termen mediu și lung, iar DP A, DP B și DP G nu vor primi niciun punct pentru categoria titluri pe termen scurt.

În consecință, punctajele obținute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.1.a
Titluri pe termen mediu și lung (DBN/DBE)
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
3,66
1,72
4,65
1,65
19,88
20,00
0,00
T1 - Indicator 2.1.b
Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
0,00
0,00
4,01
15,00
10,75
3,18
0,00

2.2. Numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzacționate

Acest indicator reprezintă numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu și lung pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, tranzacționate în nume propriu de fiecare dealer primar, a căror valoare tranzacționată în nume propriu reprezintă minimum 2% din volumul total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei, conform exemplului următor:

Data decontării tranzacției ISIN Cont vânzător Cont cumpărător Valoarea decontată (mil.)
29.03.2013 RO1318DBN200 DPB0 DPE0 0,21
29.03.2013 RO1315DBN100 DPA1 DPA0 0,04
29.03.2013 RO1315DBN100 DPA0 DPA1 0,04
29.03.2013 RO1318DBN200 DPE0 DPE1 5,21
29.03.2013 RO1318DBN200 DPC0 Altul 30,47
29.03.2013 RO1315DBN100 DPC0 DPF0 4,58
29.03.2013 RO1315DBN100 DPC1 DPE0 15,16
29.03.2013 RO1318DBN200 Altul DPD0 30,47
Total tranzacții decontate în 29.03.2013 86,18
- cu ISIN RO1315DBN100 19,82
- cu ISIN RO1318DBN200 66,36
29.03.2012 RO1315DBN100 RO1318DBN200
Valoarea decontată Procentajul Valoarea decontată Procentajul
DPA0 0,08 0,40% 0,00 0,00%
DPB0 0,00 0,00% 0,21 0,32%
DPC0 4,58 23,11% 30,47 45,92%
DPD0 0,00 0,00% 30,47 45,92%
DPE0 15,16 76,49% 5,42 8,17%
DPF0 4,58 23,11% 0,00 0,00%
DPG0 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Eliminând pentru fiecare dealer primar seriile de titluri de stat pe care au tranzacționat mai puțin de 2% din volumul total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei, numărul de serii tranzacționate în data de 29.03.2013 de către fiecare dealer primar se regăsește în tabelul următor:

Dealerii Numărul seriilor tranzacționate
DP A 0
DP B 0
DP C 2
DP D 1
DP E 2
DP F 1
DP G 0

Pentru a stabili punctajul aferent acestui indicator se calculează media aritmetică a numărului de serii tranzacționate în fiecare zi în care sunt efectuate tranzacții.

Pentru exemplificare se consideră că în trimestrul 1 2013 se înregistrează tranzacții în 62 de zile lucrătoare, iar numărul zilnic de serii tranzacționate de DP A a fost 0 în 19 zile, 1 în 35 de zile și 2 în 8 zile. Astfel, numărul mediu zilnic de serii tranzacționate de către DP A este (0 * 19 + 1 * 35 + 2 * 8)/62 = 0,82.

Ținând cont de aceste precizări se iau în considerare următoarele rezultate:

T1 - Indicator 2.2
Numărul mediu zilnic de serii tranzacționate
Dealerii Numărul mediu zilnic
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
0,82
0,37
0,24
1,08
1,43
0,78
0,12

În stabilirea punctajelor obținute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:

• Dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 10 puncte - în cazul exemplificat, DP E primește punctajul maxim.
• Toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 10 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar.

În consecință, punctajele obținute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.2
Numărul mediu zilnic de serii tranzacționate
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
5,73
2,59
1,68
7,55
10,00
5,45
0,84

2.3. Ponderea tranzacțiilor reversibile realizate

Acest indicator se calculează ca raport între valoarea ponderată a tranzacțiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, buy-sell back realizate de dealerul primar în nume propriu și valoarea ponderată totală a tranzacțiilor de acest tip derulate în perioada de calcul, conform următorului exemplu:

T1 - Indicator 2.3
Ponderea tranzacțiilor reversibile

Dealerii
Valoarea ponderată vânzare
(echivalent mil. RON)
Valoarea ponderată cumpărare
(echivalent mil. RON)
Total
(echivalent mil. RON)
Procentajul tranzacțiilor reversibile
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
35,75
178,00
113,01
1.327,30
455,69
256,11
357,78
223,18
153,25
707,57
469,00
1.176,17
31,57
186,00
258,93
331,25
820,58
1.796,30
1.631,86
287,68
543,78
6,69%
8,55%
21,19%
46,38%
42,13%
7,43%
14,04%
Total piață tranzacții reversibile
3.873,20

În stabilirea punctajelor obținute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:

• Dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 5 puncte - în cazul exemplificat, DP D primește punctajul maxim.
• Toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar.

În consecință, punctajele obținute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.3
Ponderea tranzacțiilor reversibile
Dealerii Punctajul
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
0,72
0,92
2,28
5,00
4,54
0,80
1,51

În total pentru activitatea desfășurată pe piața secundară în trimestrul 1 2013, dealerii primari au obținut următorul punctaj:

T1 - Piața secundară
Dealerii Indicator 2.1.a Indicator 2.1.b Indicator 2.2 Indicator 2.3 Punctajul total
DP A DP B DP C DP D DP E DP F DP G 3,66
1,72
4,65
1,65
19,88
20,00
0,00
0,00
0,00
4,01
15,00
10,75
3,18
0,00
5,73
2,59
1,68
7,55
10,00
5,45
0,84
0,72
0,92
2,28
5,00
4,54
0,80
1,51
10,11
5,23
12,62
29,20
45,17
29,43
2,35

3. Criterii calitative

Se consideră că în trimestrul 1 2013 aspectele calitative activității derulate de dealerii primari au fost evaluate astfel:

T1 - Criterii calitative

Dealerii
Indicator 3.1
Activitatea derulată pe piața primară și secundară
Indicator 3.2
Activitatea de marketing și distribuție a titlurilor de stat

Punctajul total
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
5,00
5,00
4,50
4,75
5,00
5,00
5,00
3,75
4,50
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
8,75
9,50
9,50
9,75
10,00
9,75
10,00

4. Clasamentul trimestrial

Rezultatul final obținut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor obținute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabilește prin ierarhizare în ordine descrescătoare după punctajul obținut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.

Clasament general T1
Dealerii Piața primară Piața secundară Criteriile calitative Punctajul total Locul obținut
DP A DP B DP C DP D DP E DP F DP G 37,68
39,17
36,16
29,10
33,58
38,23
2,32
10,11
5,23
12,62
29,20
45,17
29,43
2,35
8,75
9,50
9,50
9,75
10,00
9,75
10,00
56,54
53,90
58,28
68,05
88,75
77,41
14,67
5
6
4
3
1
2
7

Astfel, ierarhia obținută în urma evaluării pe trimestrul 1 2013 este:

Clasament T1 2013 Dealerul primar
Locul 1 DP E
Locul 2 DP F
Locul 3 DP D
Locul 4 DP C
Locul 5 DP A
Locul 6 DP B
Locul 7 DP G

SECȚIUNEA a 2-a Evaluarea anuală

Cu ocazia efectuării evaluării anuale se verifică și îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7 din Regulament, calculele efectuându-se în mod similar cu cele de la indicatorii utilizați pentru evaluările periodice.

1. Verificarea îndeplinirii obligațiilor

1.1. Adjudecarea în cont propriu și/sau în contul clienților a minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către MFP, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută

Pentru piața primară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligația 1.1
Dealerii
(nume propriu + clienți)
Valoarea adjudecată Procentaj adjudecare
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
16.817,17
19.215,58
7.185,12
1.808,58
4.587,48
3.617,17
1.501,47
30,73%
35,11%
13,13%
3,30%
8,38%
6,61%
2,74%
Valoarea totală adjudecată de MFP 54.732,57

Astfel, la sfârșitul anului 2013, toți dealerii primari și-au îndeplinit această obligație, cu excepția DP G.

1.2. Valoarea ponderată a titlurilor de stat adjudecate în nume propriu trebuie să fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către MFP, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută

Pentru piața primară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligația 2.1
Dealerii
(nume propriu)
Valoarea ponderată adjudecată Procentaj adjudecare ponderată
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
24.871,75
27.415,85
10.818,21
3.805,23
4.752,98
2.999,11
1.115,45
19,86%
21,89%
8,64%
3,04%
3,80%
2,39%
0,89%
Valoarea ponderată totală adjudecată de MFP 125.237,58

Astfel, la sfârșitul anului 2013, toți dealerii primari și-au îndeplinit această obligație, cu excepția DP G.

1.3. Valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat românești emise pe piața locală, derulate în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, în ultimele 12 luni, trebuie să reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară.

Pentru tranzacțiile din piața secundară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligația 1.3
Dealerii
(nume propriu)
Valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor Procentaj tranzacționare
DP A
DP B
DP C
DP D
DP E
DP F
DP G
23.125,28
5.124,81
27.856,88
45.589,02
75.777,18
25.004,69
7.510,74
6,25%
1,38%
7,52%
12,31%
20,47%
6,75%
2,03%
Valoarea ponderată totală a tranzacțiilor 370.259,67

Astfel, la sfârșitul anului 2013, toți dealerii primari și-au îndeplinit această obligație, cu excepția DP B.

2. Efectuarea evaluării anuale

Evaluarea anuală se realizează respectând aceeași metodologie ca și la cea trimestrială, însă utilizând adjudecările pe piața primară și tranzacțiile pe piața secundară efectuate pe parcursul întregului an, nu cumulând punctajele obținute de dealerii primari în fiecare trimestru.

ANEXA Nr. 10.2 la norme

Bază de date pentru piața primară în trimestrul 1 2013

SECȚIUNEA 1 Informații generale emisiuni

T1 2013 Licitația 1 Licitația 2 Licitația 3
ISIN RO1315DBN100 RO1314CTN100 RO1318DBN200
Tip emisiune Emisiune nouă Emisiune nouă Emisiune nouă
Categorie instrument(1) OS CT OS
Denominare RON RON RON
Data emisiunii 7.01.2013 23.01.2013 4.02.2013
Data scadenței 30.04.2015 22.01.2014 23.04.2018
Sumă prospect 500 mil. RON 1.000 mil. RON 300 mil. RON
SSON(2) Nu - Da
Sumă SSON(3) - - 45 mil. RON
Maturitate inițială 2 ani 1 an 5 ani
Maturitate reziduală(4) 2,31 ani 1 an 5,22 ani
Coeficient(5) 2 1 4

- continuarea tabelului precedent

T1 2013 Licitația 4 Licitația 5 Licitația 6
ISIN RO1314CTE100 RO1313CTN200 RO1318DBN200
Tip emisiune Emisiune nouă Emisiune nouă Redeschidere
Categorie instrument(1) CT CT OS
Denominare EUR RON RON
Data emisiunii 20.02.2013 6.03.2013 18.03.2013
Data scadenței 19.02.2014 4.09.2013 23.04.2018
Sumă prospect 150 mil. EUR(6) 500 mil. RON 400 mil. RON
SSON(2) - - Da
Sumă SSON(3) - - 60 mil. RON
Maturitate inițială 1 an 6 luni 5 ani
Maturitate reziduală(4) 1 an 0,5 ani 5,10 ani
Coeficient(5) 1 1 4

(1) Categorii instrumente:

- obligațiuni de stat de tip benchmark - OS;

- certificate de trezorerie - CT.

(2) SSON = sesiune suplimentară de oferte necompetitive; această sesiune se poate ține numai pentru emisiunile de obligațiuni de stat de tip benchmark, în cazul în care emitentul decide să suplimenteze emisiunea respectivă și își publică decizia în prospectul lunar de emisiuni. În exemplul construit, emitentul decide să nu suplimenteze prima emisiune, însă suplimentează emisiunile 3 și 6.

(3) În prospectul de emisiuni lunare, pentru emisiunile pentru care este prevăzută sesiune de oferte necompetitive, emitentul anunță și suma pe care intenționează să o suplimenteze, în valoare de maximum 15% din suma anunțată pentru licitația de referință.

(4) Maturitatea reziduală se calculează după formula:

Maturitate reziduală(ani) = (Data scadenței - Data emisiunii sau redeschiderii)(nr. zile)/365

(5) Coeficientul de multiplicare aferent fiecărei emisiuni va fi calculat folosind tabelul de mai jos, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare Regulament:

Maturitate* (ani) 0-1 >1-3 >3-5 >5-7 >7-10 >10-15 >15
Coeficient 1 2 3 4 5 6 7

* Pentru piața primară, maturitatea aferentă titlurilor nou-emise o reprezintă maturitatea inițială a seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise se ia in calcul maturitatea reziduală a acestora.

(6) Cursul valabil în ziua decontării acestei emisiuni este 4,5522 RON/EUR (publicat în ziua precedentă).

SECȚIUNEA a 2-a Rezultate adjudecare

Licitația 1

RO1315DBN100
7.01.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 180,00 100,00 200,00
Clienți 20,00 20,00 40,00

DP B
Nume propriu 200,00 200,00 400,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP C
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP D
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 50,00 25,00 50,00

DP E
Nume propriu 250,00 195,00 390,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP F
Nume propriu 900,00 300,00 600,00
Clienți 100,00 100,00 200,00

DP G
Nume propriu 300,00 30,00 60,00
Clienți 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 2.000,00 970,00 1.940,00

Licitația 2

RO1314CTN100
23.01.2013

Suma subscrisă
- mil. RON -

Suma adjudecată
- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 200,00 150,00 150,00
Clienți 50,00 50,00 50,00

DP B
Nume propriu 500,00 200,00 200,00
Clienți 300,00 225,00 225,00

DP C
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP D
Nume propriu 100,00 100,00 100,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 60,00 0,00 0,00

DP F
Nume propriu 500,00 125,00 125,00
Clienți 100,00 100,00 100,00

DP G
Nume propriu 200,00 0,00 0,00
Clienți 50,00 50,00 50,00
TOTAL: 2.060,00 1.000,00 1.000,00

Licitația 3

RO1318DBN200
(licitația de referință)
4.02.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 74,60 44,60 178,40
Clienți 1,00 1,00 4,00

DP B
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP C
Nume propriu 279,75 179,75 719,00
Clienți 50,00 20,00 80,00

DP D
Nume propriu 71,90 71,90 287,60
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 63,75 43,75 175,00
Clienți 15,00 15,00 60,00

DP F
Nume propriu 100,00 10,00 40,00
Clienți 25,00 5,00 20,00

DP G
Nume propriu 35,00 0,00 0,00
Clienți 14,00 14,00 56,00
TOTAL: 730,00 405,00 1.620,00
RO1318DBN200
(SSON)
4.02.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -
DP A Nume propriu 5,40 5,40 21.60
DP B Nume propriu 0,00 0,00 0,00
DP C Nume propriu 20,25 20,25 81,00
DP D Nume propriu 8,10 8,10 32,40
DP E Nume propriu 11,25 11,25 45,00
DP F Nume propriu 0,00 0,00 0,00
DP G Nume propriu 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 45,00 45,00 180,00
RO1318DBN200
(TOTAL)
4.02.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 80,00 50,00 200,00
Clienți 1,00 1,00 4,00

DP B
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP C
Nume propriu 300,00 200,00 800,00
Clienți 50,00 20,00 80,00

DP D
Nume propriu 80,00 80,00 320,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 75,00 55,00 220,00
Clienți 15,00 15,00 60,00

DP F
Nume propriu 100,00 10,00 40,00
Clienți 25,00 5,00 20,00

DP G
Nume propriu 35,00 0,00 0,00
Clienți 14,00 14,00 56,00
TOTAL: 775,00 450,00 1.800,00

Licitația 4

RO1314CTE100 20.02.2013 Suma subscrisă
- echivalent mil. RON -
Suma adjudecată
- echivalent mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- echivalent mil. RON -

DP A
Nume propriu 227,61 91,04 91,04
Clienți 22,76 22,76 22,76

DP B
Nume propriu 136,57 113,81 113,81
Clienți 45,52 45,52 45,52

DP C
Nume propriu 318,65 136,57 136,57
Clienți 22,76 22,76 22,76

DP D
Nume propriu 77,39 77,39 77,39
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 113,81 59,18 59,18
Clienți 4,55 4,55 4,55

DP F
Nume propriu 91,04 31,87 31,87
Clienți 13,66 13,66 13,66

DP G
Nume propriu 45,52 18,21 18,21
Clienți 45,52 45,52 45,52
TOTAL: 1.165,36 682,84 682,84

Licitația 5

RO1313CTN200
6.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată
- mil. RON -
Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 0,00 0,00 0,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP B
Nume propriu 100,00 100,00 100,00
Clienți 25,00 25,00 25,00

DP C
Nume propriu 100,00 73,00 73,00
Clienți 12,00 12,00 12,00

DP D
Nume propriu 100,00 85,00 85,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 75,00 55,00 55,00
Clienți 20,00 15,00 15,00

DP F
Nume propriu 200,00 125,00 125,00
Clienți 10,00 0,00 0,00

DP G
Nume propriu 50,00 0,00 0,00
Clienți 10,00 10,00 10,00
TOTAL: 702,00 500,00 500,00

Licitația 6

RO1318DBN200
(sesiunea de referință)
18.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON - Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 292,80 117,80 471,20
Clienți 10,00 10,00 40,00

DP B
Nume propriu 104,00 64,00 256,00
Clienți 0,00 0,00 0,00
RO1318DBN200
(sesiunea de referință)
18.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON - Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP C
Nume propriu 79,20 54,20 216,80
Clienți 25,00 15,00 60,00

DP D
Nume propriu 50,00 0,00 0,00
Clienți 25,00 25,00 100,00

DP E
Nume propriu 20,00 10,00 40,00
Clienți 30,00 30,00 120,00

DP F
Nume propriu 144,00 119,00 476,00
Clienți 30,00 30,00 120,00

DP G
Nume propriu 50,00 0,00 0,00
Clienți 15,00 15,00 60,00
TOTAL: 875,00 490,00 1.960,00
RO1318DBN200
(SSON)
18.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON - Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -
DP A Nume propriu 7,20 7,20 28,80
DP B Nume propriu 21,00 21,00 84,00
DP C Nume propriu 20,80 20,80 83,20
DP D Nume propriu 0,00 0,00 0,00
DP E Nume propriu 5,00 5,00 20,00
DP F Nume propriu 6,00 6,00 24,00
DP G Nume propriu 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 60,00 60,00 240,00
RO1318DBN200
(TOTAL)
18.03.2013
Suma subscrisă
- mil. RON -
Suma adjudecată - mil. RON - Suma adjudecată ponderată
- mil. RON -

DP A
Nume propriu 300,00 125,00 500,00
Clienți 10,00 10,00 40,00

DP B
Nume propriu 125,00 85,00 340,00
Clienți 0,00 0,00 0,00

DP C
Nume propriu 100,00 75,00 300,00
Clienți 25,00 15,00 60,00

DP D
Nume propriu 50,00 0,00 0,00
Clienți 25,00 25,00 100,00

DP E
Nume propriu 25,00 15,00 60,00
Clienți 30,00 30,00 120,00

DP F
Nume propriu 150,00 125,00 500,00
Clienți 30,00 30,00 120,00

DP G
Nume propriu 50,00 0,00 0,00
Clienți 15,00 15,00 60,00
TOTAL: 935,00 550,00 2.200,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...