Universul Juridic nr. 5/2019

Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc
de Silviu-Dorin Șchiopu

22 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I. Aspecte introductive

Considerentul (74) al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD)(1) prevede că "operatorul ar trebui [...] să fie în măsură să demonstreze conformitatea activităților de prelucrare (s.n.) cu prezentul regulament" iar considerentul (82) precizează că "în vederea demonstrării conformității cu prezentul regulament, operatorul [...] ar trebui să păstreze evidențe ale activităților de prelucrare (s.n.) aflate în responsabilitatea sa". Subliniem faptul că întocmirea și păstrarea acestor evidențe a activităților de prelucrare (nu a datelor cu caracter personal prelucrate) constituie o obligație ce nu exista sub vechea reglementare(2) , fiind introdusă odată cu punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 la data de 25 mai 2018.

Potrivit art. 30 alin. (5) RGPD, obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare nu se aplică unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați, cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date, astfel cum se prevede la art. 9 alin. (1) RGPD, sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, astfel cum se menționează la art. 10 RGPD.

Prin urmare, această obligație revine chiar și operatorilor cu mai puțin de 250 de angajați, atunci când fie prelucrarea este susceptibilă să genereze un risc oarecare (nu doar un risc ridicat) pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate (ex. compromiterea reputației), fie prelucrarea datelor cu caracter personal nu este ocazională (ex. prelucrarea datelor privind angajații), fie privește categorii speciale de date(3), fie privește date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni (ex. datele din hotărârea penală prin care s-a soluționat latura civilă). De aceea, chiar dacă operatorul are sub 250 de angajați, prelucrările de date care nu sunt ocazionale sau sunt susceptibile să genereze un risc ori privesc vreuna din categorii de date amintite mai sus vor trebui evidențiate de operator în registrul activităților de prelucrare(4).

De asemenea, potrivit considerentului (82) și art. 30 alin. (4) RGPD, operatorul are obligația de a coopera cu autoritatea de supraveghere(5) și de a pune la dispoziția acesteia, la cerere, aceste evidențe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare respective și eventuala atragere a răspunderii operatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către acesta sau în numele său.

II. Executorul judecătoresc - operator de date cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor definește în cadrul art. 4 punctul 2 prelucrarea ca "orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea". Același articol, la punctul 7, precizează că operator înseamnă "persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal".

Având în vedere definițiile de mai sus, precum și faptul că, potrivit art. 63 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești(6) , biroul executorului judecătoresc are arhivă și registratură proprie iar potrivit art. 92 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000(7) executorul judecătoresc răspunde de depozitarea și conservarea arhivei biroului(8) , nu putem decât concluziona că executorii judecătorești au calitatea de operatori de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679(9) . Subliniem că, prin natura activității desfășurate, executorii judecătorești nu vor avea calitatea de persoană împuternicită de operator nici măcar în raport cu clienții lor(10) , ci numai calitatea de operator de date cu caracter personal.

III. Registrul activităților de prelucrare efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc

Cum fiecare operator are obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea sa, în cazul prelucrărilor efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, obligația de a întocmi și păstra acest registru revine executorului judecătoresc titular al acelui birou.

În cazul societății civile profesionale ce reunește executori judecătorești asociați, se pune problema dacă aceștia au și calitatea de operatori asociați în sensul art. 26 alin. (1) RGPD. Această calificare este deosebit de importantă deoarece în ipoteza operatorilor asociați, potrivit art. 26 alin. (3) RGPD, persoana vizată își poate exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori, adică fiecare operator sau persoană împuternicită răspunde pentru întreaga daună cauzată de prelucrarea efectuată sub control comun (răspundere solidară) pentru a se asigura astfel că persoana vizată este efectiv compensată(11) .

Pe de o parte, potrivit art. 26 alin. (1) RGPD, atunci când "doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare (s.n.), aceștia sunt operatori asociați" care au obligația de a stabili într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, prin intermediul unui acord între ei, "cu excepția cazului și în măsura în care responsabilitățile operatorilor sunt stabilite [...] în dreptul intern care se aplică acestora". Pe de altă parte, potrivit art. 81 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000, în cazul în care în cadrul biroului funcționează mai mulți executori judecătorești asociați, fiecare executor judecătoresc își exercită personal profesia și răspunde individual pentru lucrările și activitatea sa.

Față de cele de mai sus considerăm că exercitarea personală a profesiei nu exclude ab initio posibilitatea ca executorii judecătorești asociați să fie în același timp și operatori asociați, cel puțin cu privire la unele serii de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum în cazul datelor privind personalul auxiliar necesar pentru desfășurarea activității biroului. De aceea, în practică, stabilirea calității de operatori asociați a executorilor judecătorești se va face în urma unei analize de la caz la caz, avându-se în vedere clauzele contractului de societate civilă, precum și organizarea în fapt a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul societății profesionale de executori judecătorești(12).

De asemenea, precizăm că, în cazul operatorilor asociați, fiecare dintre aceștia trebuie să înregistreze în registrul propriu activitățile de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor, aceeași înregistrare urmând a figura în registrul fiecărui operator asociat(13). Astfel, fiecare dintre executorii judecătorești asociați va trebui să păstreze un registru distinct al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal iar ca urmare, de regulă, nu vor avea un registru unic al societății civile profesionale de executori judecătorești, ci tot atâtea evidențe ale activităților de prelucrare, câți executori judecătorești funcționează în cadrul acelui birou/societate profesională.

Totuși, în privința celorlalte registre ținute de executorii judecătorești pentru lucrările și activitatea lor, s-a precizat că, atunci când în biroul respectiv funcționează mai mulți executori judecătorești asociați, aceștia au posibilitatea ca fiecare să țină registre separate, dacă prevăd acest lucru în contractul de societate civilă, iar în caz contrar, în aceleași registre se vor evidenția separat lucrările și onorariile pe numele fiecărui executor judecătoresc(14). De aceea, și în privința evidențelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, nu este obligatorie păstrarea a mai multe registre distincte, ci pot fi prevăzute mai multe secțiuni în cadrul aceluiași registru, câte una pentru executor judecătoresc asociat. În cazul unui registru fără secțiuni distincte, la fiecare operațiune de prelucrare identificată prin scopul său se va menționa executorul judecătoresc ce efectuează respectiva prelucrare.

* Este extras din volumul Conferintei internationale "Procesul civil si executarea silita. Trecut, prezent, viitor", Târgu Mureș, Ed. Universul Juridic, 2018.

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 119 din 4 mai 2016, cu Rectificarea la Regulamentul (UE) 2016/679, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 127 din 23 mai 2018. În continuare, brevitatis causa, vom utiliza mai ales acronimul românesc sub care este cunoscut: RGPD.

(2) A se vedea Directiva 95/46/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 281/31, Ediție specială, cap. 13/vol. 17, și legea sa de transpunere: Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din data de 12 decembrie 2001, abrogată prin art. V din Legea nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în M. Of. nr. 503 din data de 19 iunie 2018.

(3) Potrivit art. 9 alin. (1) RGPD, constituie categorii speciale de date cu caracter personal acele date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice și cele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...