Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI")
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R1024

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 04 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 14.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

întrucât:

(1) Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne impune statelor membre să coopereze mai eficient și să facă schimb de informații între ele și cu Comisia. Deoarece mijloacele practice de realizare a acestor schimburi de informații adeseori nu sunt specificate în actele respective, este nevoie să se prevadă aranjamente practice corespunzătoare.

(2) Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este o aplicație software care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Comisie în cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informații și asistența reciprocă. În special, ΙΜΙ ajută autoritățile competente să își identifice omologii din alte state membre, să gestioneze schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple și uniforme, și să depășească barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite și traduse în prealabil. Comisia ar trebui să furnizeze utilizatorilor IMI orice funcționalitate de traducere suplimentară existentă care corespunde nevoilor acestora, este compatibilă cu cerințele de securitate și de confidențialitate pentru schimbul de informații în cadrul IMI și poate fi oferită la un cost rezonabil, dacă este disponibilă.

(3) Pentru a depăși barierele lingvistice, IMI ar trebui, în principiu, să fie disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii.

(4) Scopul IMI ar trebui să fie îmbunătățirea modului de funcționare a pieței interne, prin furnizarea unui instrument eficace, ușor de utilizat, pentru punerea în aplicare a cooperării administrative dintre statele membre și dintre statele membre și Comisie, facilitând astfel aplicarea actelor Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament.

(5) Comunicarea Comisiei din 21 februarie 2011 intitulată "O mai bună guvernanță a pieței unice prin intensificarea cooperării administrative: o strategie pentru extinderea și dezvoltarea Sistemului de informare al pieței interne (Internal Market Information System – "IMI")" prevede planuri pentru posibila extindere a IMI la alte acte ale Uniunii. Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată "Actul privind piața unică: Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – "Împreună pentru o nouă creștere"" subliniază importanța IMI pentru întărirea cooperării dintre actorii implicați, inclusiv la nivel local, contribuind astfel la o mai bună guvernanță a pieței unice. Prin urmare, este necesară stabilirea unui cadru juridic solid pentru IMI și a unui set de norme comune pentru a se asigura că IMI funcționează eficient.

(6) În cazul în care aplicarea unei dispoziții a unui act al Uniunii impune statelor membre să facă schimb de date cu caracter personal și prevede scopul acestei prelucrări, o asemenea dispoziție ar trebui considerată un temei juridic corespunzător pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub rezerva condițiilor stabilite la articolele 8 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. IMI ar trebui privit, în principal, ca un instrument utilizat pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, care altfel ar avea loc prin intermediul altor mijloace, inclusiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei obligații juridice impuse autorităților și organismelor statelor membre prin acte ale Uniunii. Datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului prin intermediul IMI ar trebui culese, prelucrate și utilizate numai în scopuri care sunt conforme cu cele pentru care au fost culese inițial și ar trebui să facă obiectul tuturor garanțiilor relevante.

(7) Pe baza principiului respectării vieții private din momentul conceperii, IMI a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor și a permis protecția datelor încă de la introducerea sa, în special datorită restricțiilor impuse cu privire la accesul la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului în cadrul IMI. Prin urmare, IMI oferă un nivel considerabil mai ridicat de protecție și de securitate comparativ cu alte metode de schimb de informații, cum ar fi poșta, telefonul, faxul sau poșta electronică.

(8) Cooperarea administrativă prin mijloace electronice între statele membre și între statele membre și Comisie ar trebui să fie conformă cu normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4). Definițiile utilizate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui să se aplice, de asemenea, în sensul prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...