Parlamentul României

Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se aprobă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare programul, program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilități de subvenționare totală a dobânzilor și/sau, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituțiile de credit.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare și de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă total subvenționată și/sau, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obținerea de finanțări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfășurării activității, cu posibilitatea prelungirii în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, fără a depăși durata programului."

2. La articolul 2, literele e) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției;

...............................................................................................

k) dobândă total subvenționată - alocația financiară nerambursabilă acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata totală a dobânzii aferente creditului contractat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

3. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale, în funcție de normele proprii de creditare ale acestora;".

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobânda total subvenționată în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție și activitățile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006."

5. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care beneficiarul nu solicită subvenționarea totală a dobânzii, criteriile de eligibililitate prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) nu sunt aplicabile.

(5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție."

6. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenționează total dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituțiile de credit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subvenționarea totală a dobânzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu instituția de credit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă cu următoarele facilități:

a) dobânda total subvenționată - subvenția acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., în proporție de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

b) garanții în numele și în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit. Garanția în numele și în contul statului se acordă numai în situația în care beneficiarul programului nu dispune de garanții suficiente pentru accesarea liniei de credit.

(2) Linia de credit cu dobândă subvenționată și/sau, după caz, cu garanție de stat este de maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilită de instituția de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia.

(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În baza convenției de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. și instituția de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. virează lunar instituției de credit partenere subvenția de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Subvenționarea totală a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație, iar garanțiile în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M."

8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu dobândă total subvenționată și, după caz, cu garanție de stat.

(2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

(3) Între instituția de credit finanțatoare, beneficiarul programului și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenție prin care se stabilește că instituția de credit finanțatoare, fără a solicita consimțământul beneficiarului, va urma instrucțiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont."

9. La articolul 12, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(12) Garanțiile prevăzute la art. 9 și 10 se execută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Convenția prevăzută la art. 9 alin. (3) va fi dusă la îndeplinire de către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și completa Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare, conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 19 noiembrie 2012.

Nr. 218.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...