Parlamentul României

Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

În condițiile legii lucrările de reparație, întreținere curentă, punere în valoare, cercetare, restaurare, consolidare și conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt în sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, după caz."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5 -

(1) Finanțarea lucrărilor de cercetare, conservare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Finanțarea lucrărilor de reparație, întreținere curentă și a celor de punere în valoare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se poate face și din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Activitățile și lucrările prevăzute la art. 4, pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, se realizează în conformitate cu Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

(2) Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se elaborează pentru perioade de 5 ani de către Ministerul Culturii și Cultelor, se avizează de Comisia Națională a Monumentelor Istorice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial cuprinde măsuri cu caracter administrativ și măsuri cu caracter tehnic cu privire la aceste monumente și la zona lor de protecție.

(4) Realizarea Programului de protecție și gestiune se detaliază prin planuri anuale de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

(5) Planurile anuale de protecție și gestiune sunt elaborate de consiliul județean pe teritoriul căruia se află monumentul istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză, precum și a consiliului local respectiv, și sunt avizate de Ministerul Culturii și Cultelor și de autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniu.

(6) Monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigură, fără plată, de către Ministerul de Interne.

(7) Imobilele care sunt monumente istorice sau perimetrul ori împrejmuirile siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt marcate, prin grija primarului localității, cu sigla «Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial», prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție se elaborează sau se actualizează prin includerea prevederilor și reglementărilor de urbanism și amenajare a teritoriului din programele de protecție și gestiune, în termen de 12 luni de la aprobarea acestora.

(2) Finanțarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Planurile zonale de amenajare a teritoriului și, după caz, planurile urbanistice generale sau zonale pentru localitățile, respectiv zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Intervențiile asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, asupra imobilelor din zonele lor de protecție și asupra acestor zone sunt avizate, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și Cultelor și, după caz, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; acestea sunt comunicate Comitetului patrimoniului mondial, în conformitate cu reglementările Convenției UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural și cultural, prin grija Ministerului Culturii și Cultelor."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Se instituie titlul «Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial», care se acordă unităților administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se află monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

(2) Prin grija primarului localității titlul se înscrie pe panouri aflate la intrările în localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localității, cu litere albe pe fond maro, și este însoțit de sigla patrimoniului mondial.

(3) Pentru șederea pe o durată mai mare de 48 de ore în unitățile administrativ-teritoriale declarate «Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial» autoritățile administrației publice locale pot stabili o taxă care va fi încasată de persoanele fizice sau juridice care asigură servicii de cazare turistică; sumele reprezentând aceste taxe se fac venit la bugetul local.

(4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevăzute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial."

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

a) cooperează cu organismele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice, pentru punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;

b) colaborează cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, pentru aplicarea planurilor anuale de protecție și gestiune;

c) participă, în condițiile legii, la cofinanțarea din bugetele proprii, precum și din venituri extrabugetare a lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (2);

d) includ obiectivele specifice prevăzute în Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial în programele și planurile de dezvoltare economico-socială și urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, și în autorizațiile pe care le emit, potrivit legii;

e) iau măsurile tehnice și administrative necesare pentru prevenirea degradării monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, în colaborare cu direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București;

f) monitorizează și controlează aplicarea reglementărilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, a programelor și planurilor de protecție și gestiune;

g) înființează în structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, stabilesc sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

h) emit autorizația de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară și punere în siguranță a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

i) asigură, împreună cu direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, aplicarea siglei «Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial» și controlează întreținerea acesteia de către proprietar;

j) urmăresc aplicarea măsurilor de pază și protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, semnalând de urgență orice nerespectare a legii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravențională sau penală."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se sancționează potrivit legii."

9. La articolul 12, alineatul (1) partea introductivă, literele a) și b) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare a imobilelor cu regim de monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, fără avizele prevăzute în prezenta ordonanță;

b) realizarea, modificarea sau desființarea de construcții în zonele de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, fără avizul Ministerului Culturii și Cultelor și, după caz, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;

................................................................................

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 150.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) și e), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei."

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Contravențiile se constată și amenzile se aplică de către:

a) specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d);

b) inspectorii teritoriali ai Inspecției de Stat în Construcții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) și e)."

11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat și vor fi repartizate Ministerului Culturii și Cultelor care le va utiliza exclusiv pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial."

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se vor aplica și monumentelor istorice pentru care România a depus la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO dosarul pentru includerea acestora în Lista patrimoniului mondial."

13. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune se stabilesc de Ministerul Culturii și Cultelor, în conformitate cu reglementările UNESCO din domeniu, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Îndrumarea metodologică în vederea aplicării prezentei ordonanțe se realizează, potrivit competențelor specifice și în conformitate cu reglementările UNESCO, de Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 19 octombrie 2001.

Nr. 564.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...