Parlamentul României

Legea nr. 199/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 14 noiembrie 2012.

În vigoare de la 17 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Agenția are în structura sa o unitate centrală și filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unități de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca filialele teritoriale să aibă personalitate juridică.

(4) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este de 1.500."

2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Numărul filialelor teritoriale, competența teritorială a acestora și relațiile funcționale cu Agenția se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Activitatea fiecărei filiale teritoriale este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unități de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare."

4. La articolul 5, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) coordonează și îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, efectuat de filialele teritoriale;".

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Agenția exploatează, administrează, întreține și repară amenajările de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică și pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătățiri funciare, sunt obligați să achite Agenției un tarif de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare tarif IF, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) administrarea amenajărilor de irigații;

b) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitațională a apei;

d) administrarea, întreținerea și repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.

Tariful IF se calculează și se plătește distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări.

(2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenței, se aprobă modul de calcul și de colectare, precum și termenele de plată aferente tarifului IF.

(3) Cuantumul tarifului IF se aprobă anual de către Agenție, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

(4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.

(5) Soldul tarifului IF rămas neutilizat la finele anului se evidențiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

(6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția procedează la compensarea debitelor, reprezentând tariful IF, constatate de Agenție, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare exclusiv bugetul de stat.

(7) Modalitatea de compensare se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2)."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Agenția contractează cu terți elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcții, exploatare, întreținere și reparații, inclusiv achiziționarea sau închirierea echipamentului necesar desfășurării activităților sale, precum și a echipamentelor de intervenție pentru a face față situațiilor de urgență, inclusiv pentru lucrările de întreținere curentă în amenajările de îmbunătățiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislației privind achizițiile publice."

8. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Serviciile de exploatare și întreținere curente prevăzute la alin. (1) se pot realiza și cu personalul propriu al Agenției."

9. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) tariful IF și tarife percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare;".

10. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

"

k1) scoaterea din funcțiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătățiri funciare sau părți de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;".

11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Conducerea Agenției este asigurată de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care își desfășoară activitatea potrivit regulamentului de organizare și funcționare al Agenției.

(2) Președintele consiliului de conducere și membrii acestuia sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Componența, atribuțiile și competențele consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Agenției.

(4) Consiliul de conducere își numește un secretar, care nu este membru al acestuia.

(5) Membrii consiliului de conducere nu sunt salariații Agenției.

(6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autorităților din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția celor nominalizați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cât dețin funcția din minister.

(7) Membrii consiliului de conducere și secretarul acestuia vor primi o indemnizație de ședință, care se plătește din veniturile proprii ale Agenției. Cuantumul indemnizației de ședință se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, și va fi de până la 20% din salariul directorului general.

(8) Conducerea activității curente a Agenției este asigurată de către directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.

(9) Drepturile salariale ale directorului general și directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcție, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

(10) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(11) Atribuțiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției.

(12) Activitatea curentă a filialelor teritoriale este condusă de directori, numiți prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.

(13) Personalul Agenției este angajat pe bază de contract individual de muncă și se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice."

12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cuantumul tarifelor, stabilite în condiții concurențiale, pentru serviciile de exploatare, întreținere și reparații ale acestei infrastructuri, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aprobă de către directorul general al Agenției."

13. La articolul 19, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

«Art. 25. -

(1) Dizolvarea, lichidarea și repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum și reorganizarea organizațiilor și federațiilor și modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.

(2) În cazul dizolvării organizației sau federației, bunurile obținute conform prevederilor art. 27 și cele achiziționate ori edificate din bani publici și rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenției, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.

(3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizației sau federației vor fi repartizate conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.»"

14. La articolul 19, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 și 52, cu următorul cuprins:

"

51. La anexa nr. 1, poziția a șaptea va avea următorul cuprins:

« Amenajare de îmbunătățiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreținută și reparată de Agenție, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.»

52. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:

«2. Bunurile din amenajările de desecare și drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitațională și cu pompare, inclusiv stațiile de pompare aferente acestora.»"

15. La articolul 19, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

7. În tot cuprinsul legii, precum și în actele normative în vigoare, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» se înlocuiește cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administrația/Administrație» se înlocuiește cu sintagma «Agenția/Agenție», după caz."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 1 noiembrie 2012.

Nr. 199.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...