Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 10/2017

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cerința semnăturii electronice bazate pe un certificat calificat. Mandat de reprezentare a asocierii dat fără îndeplinirea condițiile legale. Riscurile (ne)transmiterii (integrale a) ofertei (prin fax)
de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția de contencios administrativ și fiscal

28 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• licitație electronică

• semnătură electronică

• certificat digital

Instanța

Curtea de Apel Târgu Mureș, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 502 din 11 august 2017

Jurisprudență

Există două tipuri de certificate digitale, simple și calificate, pe baza cărora se poate semna cu semnătura electronică.

Legea face distincție clară între semnătura electronică și semnătura electronică extinsă, pentru ultima fiind cerute, cumulativ, patru condiții exprese.

Petenta nu a contestat faptul că cei doi ofertanți nu ar deține certificat digital calificat, ci faptul că ofertele nu ar avea semnătura electronică extins, întrucât documentele ar fi de tip "pdf", și nu ".p7s sau echivalente". Însă, de vreme ce fișierele celor doi ofertanți au fost semnate cu o semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, nu se poate susține, cu temei, că aceasta ar fi una simplă, și nu una extinsă.

Faptul că fișierele au fost de tip "pdf" nu schimbă regimul juridic al semnăturii electronice a cărei forță juridică este conferită de certificatul digital calificat, cu atât mai mult cu cât și fișierele tip "pdf" au încorporată semnătura electronică extinsă, într-o astfel de situație.

Împuternicirea conferită persoanei care să reprezintă asocierea poartă o dată la care această asociere nu era constituită și, mai mult, anunțul de participare nu era încă publicat în SEAP, în cuprinsul împuterniciri nefăcându-se nicio referire la vreo procedură de atribuire, cu atât mai puțin la una specifică, împuternicirea neconținând nici drepturile și obligațiile specifice unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice, ci se referă doar la mandatarea persoanei fizice pentru semnarea, cu semnătura sa electronică, a oricărui înscris care emană de la societate.

În acest context, îndeplinită condiția prevăzută în fișa de date achiziție, referitoare la semnarea ofertei tehnice, a documentelor de calificare și a răspunsului la solicitările de clarificări, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită de acesta.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, ceea ce înseamnă că orice risc al transmiterii unei oferte incomplete în ceea ce privește numărul de pagini conținute de aceasta, revine ofertantului care, până la data limită de depunere a ofertelor, stabilită de autoritatea contractantă, are obligația de a depune toate diligențele pentru ca oferta să fie integrală în ceea ce privește conținutul informațiilor.

Asupra plângerii de față, Prin Decizia nr. 1481/C5/1246/1247/16.06.2017 a CNSC s-au respins atât excepția lipsei de interes în formularea contestațiilor de către S.C. F.ES.R.L și S.C. F.E S.R.L., invocată de către entitatea contractantă, precum și, ca nefondate, contestațiile formulate de S.C, F.ES.R.L. și S.C. F.E S.R.L, în contradictoriu cu entitatea contractantă SC H SA; fiind admise cererile de intervenție formulate de S.C. R.S.E.S.R.L. și S.C. F.E S.R.L În considerentele deciziei, Consiliul a reținut următoarele: Prin contestația nr. 447/19.04.2017, înregistrată la Consiliu sub nr. 14467/19.04.2017, SC F.ESRL, în calitate de asociat în cadrul asocierii SC G. SRL & SC F.E.F.W.T GMBH, a contestat adresa nr. 443/203/27.03.2017 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire prin "licitație deschisă", online, fără etapă finală de licitație electronică, a contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014- 2020", coduri CPV 71356200-0, 71241000-9, 71322000-1, 79418000-7 (Rev.2), inițiată de SC H SA, în calitate de entitate contractantă, și a solicitat următoarele: - anularea răspunsului entității contractante nr. UIP 482/203/ 443/203/11.04.2017 ia notificarea prealabilă nr. 391/05.04.2017;

- anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 27.03.2017 ca netemeinic și nelegal;

- remedierea încălcării legislației achiziției publice constând în aprecierea de către comisia de evaluare, în mod netemeinic și nelegal, a caracterului admisibil al ofertelor clasate pe locurile 1, 2 și 3, respectiv, ale asocierii SC R.S.E.SRL & B.DA/S, SC T.E.SA si asocierea SC F.E SRL& S.M.S&

E.S.E.A.T.S& SC S. SRL & C. SRL & R.SRL;

- constatarea caracterului admisibil al criticilor sale cu privire la inacceptabilitatea și neconformîtatea ofertelor prezentate de către ofertanții clasați pe locurile 1-3;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...