Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 1181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2012 până la 31 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.181/1.413/1.806

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Daniel Chițoiu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și
protecției sociale,
Mariana Câmpeanu

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S. A.

Sediul/Adresa: Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 153B

Cod unic de înregistrare: RO 14949758

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012

- mii lei -
INDICATORI Nr.
rd.
2011 BVC 2012
Realizat Propuneri
0 1 2 3 4 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 78.083 80.405
1 Venituri din exploatare, din care: 2 78.013 80.335
a) din producția vândută 3 77.566 80.000
b) din vânzarea mărfurilor 4 0 5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0
c1 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0
c2 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0
d) producția de imobilizări 8 416 300
e) alte venituri din exploatare 9 31 30
- venituri conform OUG 95/2002 9a 0
2 Venituri financiare, din care: 10 70 70
a) din imobilizări financiare 11 0
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0
c) din dobânzi 13 13 20
d) alte venituri financiare 14 57 50
3 Venituri extraordinare 15 0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 77.821 80.135
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 77.499 79.765
a) cheltuieli materiale 18 9.652 16.180
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 295 330
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 5
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.327 17.737
d1 ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) 22 12.852 13.237
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.640 3.725
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.710 2.770
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 65 67
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 672 692
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 193 196
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 835 775
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 385 265
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0
d3.2) tichete de masă 32 450 460
d3.3) tichete de vacantă 33 0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 50
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM 34 0 500
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 0
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.320 1.400
h) ch. cu prestațiile externe 37 48.739 43.007
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 166 607
i1) contract de mandat 39 80,3 80,3
i2) ch. de protocol, din care: 40 38 5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 14 13,5
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0
i4) ch. cu sponsorizarea 45 34 8
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 0
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 500
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 322 370
a) cheltuieli privind dobânzile 49 263 310
b) alte cheltuieli financiare 50 59 60
3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 262 270
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 116 41
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 153 229
1 Rezerve legale 55 13 14
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 140 215
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 7 16
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 126 183
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 7 16
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
VII. CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65
a) cheltuieli materiale 66
b) cheltuieli salariale 67
c) cheltuieli privind prestări servicii 68
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69
e) alte cheltuieli 70
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 1.320 1.407
1 Surse proprii 72 1.320 1.400
2 Alocații de la buget 73 0
3 Credite bancare 74 0
a) - interne 75 0
b) - externe 76 0
4 Fonduri europene 77 0
5 Alte surse 78 571 7
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 1.891 1.407
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 1.526 1.102
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 365 305
a) interne 82 365 305
b) externe 83 0
X. REZERVE, din care: 84 13 14
XI. 1 Rezerve legale 85 13 14
2 Rezerve statutare 86 0
3 Alte rezerve 87 0
XII. DATE DE FUNDAMENTARE 88
1 Venituri totale 89 78.083 80.405
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 77.821 80.135
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 244 244
4 Nr. mediu de salariați total 92 244 244
5 Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: 93 13.686 14.012
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 12.845 13.230
b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 834 775
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 97 4.387 4.518
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 98 4.674 4.785
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92) 99 320 330
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP) 100
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore programate conf. normelor de deviz/nr.mediu de salariați) 101 1.194 1.254
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 997 997
11 Plăți restante 103
a) prețuri curente 104 1.857 1.747
b) prețuri comparabile 105 1.920 1.747
12 Creanțe restante 106
a) prețuri curente 107 1.403 1.400
b) prețuri comparabile 108 1.451 1.400
;
se încarcă...