Parlamentul României

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 14 din 30

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

6. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliție, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare."

7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Nu constituie infracțiune faptele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenția câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deținătorului temporar, victimă iminentă a unei infracțiuni de violență săvârșite împotriva sa."

Art. 117. -

La alineatul (2) al articolului 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările și completările ulterioare, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) dacă oricare dintre administratorii persoanei juridice a devenit incapabil sau a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România ori într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

..............................................................................................

f) când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronunțat o hotărâre definitivă pentru infracțiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 656/2002, republicată, sau pentru orice altă infracțiune contra regimului fiscal;".

Art. 118. -

Articolul 311 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 119. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 431 va avea următorul cuprins:

"

Art. 431. -

(1) Furnizarea de informații contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacții prin compensare, precum și în cadrul executării obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a participa la proceduri de achiziții publice pe o perioadă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și înțelegerea contractantului cu membri ai Oficiului sau cu operatori economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare."

2. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Contractantului care săvârșește o contravenție prin încălcarea dispozițiilor prezentului act normativ i se va interzice participarea la orice altă achiziție de acest tip în România pe o durată de la un an la 3 ani."

Art. 120. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 106, alineatul (3) și articolele 138 și 139 se abrogă.

2. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 140 Desfășurarea unor activități interzise de lege

Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizații ori grupări dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum și inițierea, organizarea și participarea la manifestații sau întruniri care aduc atingere ordinii publice și siguranței naționale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

3. Articolele 141 și 142 se abrogă.

4. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 1431, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 1431

În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, referirea la măsura de siguranță a expulzării se consideră a fi făcută la pedeapsa accesorie, respectiv complementară, aplicată potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal."

Art. 121. - Jurisprudență (2)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolele 84-87 se abrogă. Reviste (1)

2. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 88. -

(1) Recoltarea mostrelor biologice se face în unitățile de asistență medicală autorizate sau în unitățile medicolegale și se efectuează numai în prezența unui reprezentant al poliției rutiere.

(2) Stabilirea concentrației de alcool sau a prezenței în organism de substanțe psihoactive se face în instituțiile medicolegale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătății.

(3) Stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.

(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.

(7) Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testați în trafic cu un mijloc certificat care indică prezența în organism a unor substanțe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice."

3. Articolele 89-94 se abrogă.

4. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) și la art. 339 alin. (3) și (4) din Codul penal."

5. La articolul 111, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), la art. 102 alin. (3) lit. a) și c) din prezenta ordonanță de urgență, precum și în cele menționate la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) și (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație.

...............................................................................................

(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g) și la alin. (3) lit. b) și e) din prezenta ordonanță de urgență, la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile."

6. La articolul 113 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;".

7. La articolul 114 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) și (4) din Codul penal;

..............................................................................................

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal."

8. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 1331, cu următorul cuprins:

"

Art. 1331. -

Substanțele sau produsele stupefiante prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, precum și medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc și se actualizează periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății."

9. La articolul 136, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) Ministerul Sănătății, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) și (7) și ale art. 125 litera a);".

Art. 122. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"

Art. 80. -

Evacuarea, aruncarea sau injectarea în zona costieră ori în zona de protecție a apelor uzate, deșeurilor, reziduurilor ori produselor de orice fel, care conțin substanțe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, bacterii ori microbi în cantități sau concentrații care pot schimba caracteristicile zonei, făcând-o astfel dăunătoare pentru sănătatea persoanelor, viața animalelor și mediu ori pentru fondul piscicol, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani."

2. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea de agregate minerale în zona costieră și în zonele de protecție;

b) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuștilor, tufelor și a culturilor perene din zona costieră;

c) continuarea activităților după încetarea drepturilor obținute în baza prezentei ordonanțe de urgență;

d) utilizarea produselor chimice toxice în exploatările piscicole situate în zona costieră;

e) introducerea în unitățile de acvacultură de specii exotice fără avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

f) utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor pe bază de azotați pentru îngrijirea pădurilor din zona costieră;

g) desecarea zonelor umede din zona costieră pentru înființarea de plantații;

h) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau introducerea în mediul din zona costieră a substanțelor prevăzute în anexa nr. 2;

i) utilizarea în zona costieră a materialelor de construcții neecologice, precum și a adezivilor toxici;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...