Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL I Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale

CAPITOLUL I Domeniul de reglementare

Art. 1. -

Prezenta lege cuprinde dispozițiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal, având ca principal obiect punerea de acord a legislației penale existente cu prevederile acestuia, precum și stabilirea regulilor pentru soluționarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a Codului penal.

Art. 2. -

În cuprinsul prezentei legi, prin Codul penal din 1969 se înțelege Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (5), Modele (5)

(1) Dispozițiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în situațiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracțiunii, inclusiv a formei de vinovăție, cerută de legea nouă pentru existența infracțiunii. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Dispozițiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situația în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (28), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

Pedeapsa aplicată pentru o infracțiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depășește maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete. Reviste (4)

(2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel. Reviste (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Decăderile, interdicțiile și incapacitățile decurgând din condamnări pronunțate în baza legii vechi își produc efectele până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerea reabilitării judecătorești, în măsura în care fapta pentru care s-a pronunțat condamnarea este prevăzută și de legea penală nouă și dacă decăderile, interdicțiile și incapacitățile sunt prevăzute de lege.

Art. 7. - Jurisprudență

Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracțiunea sau infracțiunile prevăzute de legea nouă, având aceleași elemente constitutive.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

Dispozițiile art. 4 se aplică în mod corespunzător și pedepselor aplicate prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în titlul II.

CAPITOLUL III Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pedepsele cu închisoarea aplicate în baza dispozițiilor Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității nu vor fi luate în considerare la stabilirea stării de recidivă potrivit dispozițiilor Codului penal.

(2) Infracțiunile comise în timpul minorității, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispozițiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea renunțării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o infracțiune comisă ulterior condamnării definitive. Reviste (1)

Art. 10. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.

Art. 11. - Jurisprudență

Dispozițiile art. 62 din Codul penal privind amenda care însoțește pedeapsa închisorii nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării în vigoare a acestuia și nu vor fi avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii și complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se aplică în cazul infracțiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia. Reviste (1)

Art. 13. -

(1) În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) și (4) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referință pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și amenzilor definitive stabilite pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referință pentru o zi-amendă, utilizat pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) și (4) din Codul penal, fiind de 2.000 lei. Reviste (1)

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii se face după cum urmează: Jurisprudență

a) dacă amenda a fost definitiv aplicată anterior intrării în vigoare a Codului penal, înlocuirea se face în baza art. 631 din Codul penal din 1969, fără ca durata pedepsei închisorii să poată depăși maximul zilelor-amendă determinat potrivit art. 61 alin. (4) din Codul penal pentru fapta care a atras condamnarea; Jurisprudență

b) dacă amenda a fost aplicată după data intrării în vigoare a Codului penal pentru infracțiuni comise anterior acestei date, înlocuirea se va face potrivit dispozițiilor din legea în baza căreia s-a aplicat amenda. Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 64 din Codul penal nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării sale în vigoare, chiar dacă amenda a fost aplicată în baza art. 61 din Codul penal. Jurisprudență, Modele (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969. Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanța va avea în vedere sfera obligațiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate față de durata termenului de încercare sau supraveghere. Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (3)

În aplicarea dispozițiilor referitoare la legea penală mai favorabilă intervenită în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, aplicabilă potrivit Codului penal din 1969, este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal.

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Măsura educativă a libertății supravegheate pronunțată în baza Codului penal din 1969 se execută potrivit dispozițiilor acestuia.

(2) Dacă măsura prevăzută la alin. (1) se revocă după intrarea în vigoare a Codului penal din altă cauză decât comiterea unei infracțiuni, libertatea supravegheată se înlocuiește cu internarea într-un centru educativ pe o perioadă de un an.

(3) În cazul revocării libertății supravegheate datorită săvârșirii unei noi infracțiuni, instanța va dispune, ținând seama de gravitatea infracțiunii comise, o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal. Reviste (1)

Art. 19. - Modele (1)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare dispusă în baza Codului penal din 1969 se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată egală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centrul de reeducare și până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani.

(2) Perioada executată din măsura educativă a internării în centrul de reeducare, precum și durata reținerii și arestării preventive se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării în centrul educativ. Reviste (1)

(3) În cazul în care, potrivit Codului penal din 1969, s-a dispus prelungirea duratei măsurii educative a internării într-un centru de reeducare, măsura se va executa într-un centru educativ.

Art. 20. - Reviste (2)

Pedeapsa amenzii executabilă, aplicată pentru infracțiuni comise în timpul minorității în baza Codului penal din 1969 și neexecutată în tot sau în parte până la intrarea în vigoare a Codului penal, se înlocuiește cu măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână, ținând seama și de partea care a fost executată din amendă.

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității, se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pedeapsa închisorii care depășește 20 de ani, aplicată pentru infracțiuni comise în timpul minorității, se va înlocui cu internarea într-un centru de detenție pe o perioadă de 15 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul pluralității de infracțiuni, înlocuirea prevăzută la alin. (1) și (2) se face cu privire la pedeapsa rezultantă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Partea executată din pedeapsa închisorii, precum și durata reținerii și arestării preventive se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării în centrul de detenție. Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal. Jurisprudență

(2) În cazul în care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea prevăzute la alin. (1) se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni, pedeapsa închisorii se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani. Jurisprudență

(3) În situația prevăzută la alin. (2), pedeapsa amenzii a cărei executare a fost suspendată se înlocuiește cu măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână pe o durată de 6 săptămâni.

(4) Dacă în termenul de încercare al suspendării executării unei pedepse pentru infracțiuni comise în timpul minorității condamnatul a săvârșit din nou o infracțiune, instanța revocă suspendarea și înlocuiește pedeapsa potrivit alin. (2) sau (3), după care: Jurisprudență

a) dacă noua infracțiune a fost comisă în timpul minorității, se stabilește și pentru aceasta o măsură educativă, iar apoi se aplică măsura educativă cea mai grea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă noua infracțiune a fost comisă după majorat, se aplică o sancțiune rezultantă stabilită potrivit art. 129 alin. (2) din Codul penal. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infractiuni la regimul rutier. Concurs de infractiuni. Executarea pedepsei - Mădălina Moceanu
Din perspectiva regimului sancționator al concursului de infracțiuni, Curtea constată că legea penală mai favorabilă potrivit art.5 cod penal este codul penal 1969, având în vedere că sporul de pedeapsă prev. de art.34 alin.1 lit.b) cod penal 1968 nu este obligatoriu, și raportat la faptul că art. 39 alin.1 lit.b) cod penal în vigoare din data de 01.02.2014 prevede aplicarea în mod obligatoriu pe lângă pedeapsa cea mai grea a unui spor de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.
Potrivit art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Dispoziții referitoare la Codul penal
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei. Revocare. Codul penal din 1969. Aplicarea legii penale mai favorabile
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Constituirea unui grup infracțional organizat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Modele:
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității
Cerere de revocare a internării minorului aflat în centrul de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Referințe în cărți:
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați în Dosarul nr. 1.296/233/2014, prin Încheierea de ședință din data de 16 mai 2014, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracțiuni săvârșite în timpul minorității se înlocuiește cu a) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 5 ani
Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune
Decizia nr. 4/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București Secția I penală în Dosarul nr. 200/93/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014, din 12.05.2014
;
se încarcă...