Contravenții" | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL XIII
Contravenții"

3. La articolul 50, literele i) și m) vor avea următorul cuprins:

"

i) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerilor;

..............................................................................................

m) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător și actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei de votare;".

4. Articolele 52-61 se abrogă.

Art. 202. -

Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 107 se abrogă. Reviste (1)

2. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

"

Art. 108. -

(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depășește limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depășește limita prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopții;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național;

d) de personal silvic.

(3) Tentativa se pedepsește."

3. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

"

Art. 109. -

(1) Pășunatul în pădurile sau în suprafețele de pădure în care acesta este interzis constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei;

c) cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) în timpul nopții;

b) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național."

4. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

"

Art. 110. -

(1) Furtul de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori, puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, precum și al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier național constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a materialului lemnos depășește valoarea prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras depășește de 50 de ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopții;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național;

d) de personal silvic."

5. Articolele 111-113 se abrogă.

6. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

"

Art. 114. -

Nerespectarea obligației prevăzute la art. 30 alin. (1) constituie infracțiune silvică și se pedepsește cu amendă."

7. Articolele 115-116 și 120 se abrogă. Reviste (1)

8. Articolul 123 va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 123. -

Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se stabilește anual, prin lege, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură."

Art. 203. -

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Menținerea sau repunerea în funcționare a instalațiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcționarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă."

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la instalarea, construcția sau montajul instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepsește."

3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Scoaterea neautorizată din funcțiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranță și control instalate în condițiile legii la instalații/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerințele de securitate nucleară sau de radioprotecție, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalațiile/echipamentele prevăzute la anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizării de funcționare, de către persoane care nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se pedepsește cu amendă."

4. Articolul 24 se abrogă.

Art. 204. -

Anexa "Infracțiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J." la Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 205. -

Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Anexa poate fi modificată prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping."

2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Fabricarea, prepararea, procesarea și transformarea de steroizi anabolici sintetici, testosteron și derivați ai săi, eritropoietină, hormoni de creștere și substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește."

3. Articolele 20 și 21 se abrogă.

4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Persoana care a comis infracțiunea prevăzută la art. 19 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit o astfel de infracțiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege."

5. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.

Art. 206. -

Articolul 101 din Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) desfășurarea de activități de intervenții active necuprinse în program și/sau desfășurate de operatori economici care nu au primit licența de operare de la administrație;

b) acordarea de licențe de operare fără respectarea prevederilor prezentei legi;

c) utilizarea de către operatorii sistemului, în acțiunile de intervenții active, a unor mijloace tehnice neatestate, potrivit prezentei legi;

d) nerespectarea regimului de lucru cu explozivi sau alți agenți chimici dăunători pe timpul intervențiilor active în atmosferă.

(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani următoarele fapte, dacă au condus la dezastre naturale meteorologice de proporții:

a) nerespectarea tehnologiei de intervenții active stabilite prin documentații și instrucțiuni de exploatare;

b) desfășurarea de experiențe de cercetare științifică și dezvoltare necuprinse în program sau în afara unor programe științifice aprobate;

c) nerespectarea de către operatorii sistemului a procedurilor, a protocoalelor sau a calității produselor meteorologice specializate."

Art. 207. -

Alineatul (2) al articolului II din Legea nr. 268/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, se abrogă.

Art. 208. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu amendă și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:

a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit;

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile;

e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;

f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit sau acvacultură;

g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor ori produselor din pește obținute din pescuit;

i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;

l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate."

2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:

a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepsește."

3. Articolul 681 se abrogă.

Art. 209. -

Articolul 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amendă.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă."

Art. 210. -

Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Refuzul de declarare de către unitățile de raportare a datelor și informațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și informațiilor de piață, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor și informațiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei."

Art. 211. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 75/2009, se abrogă.

Art. 212. -

Alineatul (2) al articolului 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care auditorul statutar este condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru fapte penale legate de exercitarea activității de audit statutar sau i se aplică pedeapsa complementară a interzicerii de a desfășura o asemenea activitate ori se ia măsura de siguranță a exercitării acestei activități, se va comunica o copie a hotărârii judecătorești Camerei, pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. În acest scop, Camera urmărește stadiul derulării acțiunilor penale îndreptate împotriva auditorilor statutari."

Art. 213. -

La articolul 6 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate;".

Art. 214. -

Articolul 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Este nedemn și nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical:

a) asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei;

b) asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei."

Art. 215. -

Alineatul (1) al articolului 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Persoanele fizice și juridice care au obligația raportării tranzacțiilor suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării terorismului aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanțe de urgență."

Art. 216. -

Alineatul (1) al articolului 20 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:

a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceștia documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor;

b) nedeclararea, la termenele stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

c) neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniu a obligațiilor ce decurg din prezenta ordonanță."

Art. 217. -

Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, precum și pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege."

2. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Desfășurarea, fără drept, cu titlu profesional, a activităților de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) constituie infracțiunea de camătă și se pedepsește potrivit Codului penal.

(2) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

3. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

Utilizarea unei denumiri specifice unei instituții financiare nebancare, cu încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă."

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

Împiedicarea fără drept a exercitării, potrivit prezentei legi, a competențelor de monitorizare și supraveghere ale Băncii Naționale a României constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

Art. 218. -

Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, se abrogă.

Art. 219. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

b) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;

c) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituri;

d) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiași autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locație;

e) organizarea de jocuri-concurs cu câștiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicație, televiziune ori radio, prin care se condiționează obținerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligență sau perspicacitate și care presupun o taxă de participare.

(3) Înțelesul noțiunilor de concursuri clandestine și jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

2. Articolul 24 se abrogă.

Art. 220. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 183 va avea următorul cuprins:

"

Art. 183. -

Prestarea fără drept cu titlu profesional a serviciilor de plată prevăzute la art. 8 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

2. Articolul 184 va avea următorul cuprins:

"

Art. 184. -

Împiedicarea fără drept a exercitării potrivit prezentei legi a competențelor de supraveghere ale Băncii Naționale a României constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

Art. 221. -

La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) comiterea de către administratorii întreprinderilor mici și mijlocii din industria berii a oricărei infracțiuni cu privire la regimul fiscal, asupra căreia instanțele judecătorești competente s-au pronunțat prin hotărâre judecătorească definitivă, indiferent de data pronunțării;".

Art. 222. -

Articolul 143 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 223. -

Alineatul (4) al articolului 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 224. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 112, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului."

2. La articolul 112, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Încălcarea dispozițiilor alin. (6) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) sunt nule de drept."

3. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale și nu pot fi emise decât de instituțiile acreditate, pentru programele și formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din urmă caz, în cadrul instituției care emite diploma trebuie să existe o altă specializare acreditată într-un domeniu înrudit cu specializarea autorizată."

4. La articolul 201, alineatul (3) se abrogă.

Art. 225. -

Articolul 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Exportul, reexportul, alte operațiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afara teritoriului vamal al României și tranzitul internațional pe teritoriul vamal al României de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și operațiunile de intermediere cu aceste produse, efectuate fără licență, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani."

Art. 226. -

Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată prin Legea nr. 195/2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Efectuarea de teste pe oameni, în sensul prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul CLP, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Art. 227. -

Alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituții sau unități sanitare se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la sesizarea instituțiilor ori unităților sanitare, în baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanței de judecată prin care s-a dispus internarea medicală, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariția persoanei respective este întemeiată."

Art. 228. -

Articolul 31 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, se abrogă.

Art. 229. -

Alineatele (1) și (2) ale articolului 218 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 218. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta persoanei care, prin amenințări ori prin violențe, împiedică ori obligă un angajat sau un grup de angajați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei.

(2) Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă."

Art. 230. -

Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 28 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani."

2. Articolele 9, 11 și 12 se abrogă.

Art. 231. -

Articolul 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, se abrogă.

Art. 232. -

Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă."

3. Articolul 18 se abrogă.

4. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Împiedicarea, fără drept, sub orice formă, a personalului cu atribuții de control din cadrul autorităților competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în timpul programului normal de lucru, în sedii și incinte cu scopul efectuării controlului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei."

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

Art. 233. -

Articolul 63 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import;

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea și/sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d) refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

e) introducerea în țară a deșeurilor în scopul eliminării și/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară și/sau a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2) Tentativa se pedepsește."

Art. 234. -

Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Exploatarea lemnului de pe pajiștile împădurite fără obținerea studiilor de transformare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă."

2. La articolul 29 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) schimbarea destinației suprafeței de pajiște în alte categorii de folosință fără aprobările legale în vigoare."

3. La articolul 29 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la lit. h)."

Art. 235. - Reviste (1)

Dispozițiile art. 5 se aplică în mod corespunzător și pedepselor aplicate prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării in vigoare a prezentei legi, pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în prezentul titlu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Contravenții"
Contravenții"
Contravenții"
Contravenții"
Sancțiuni"
Contravenții"
Reviste:
Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
;
se încarcă...