Contravenții" | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL V
Contravenții"

3. La articolul 49, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot."

4. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

Contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e) și f), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei."

5. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) ofițerii și subofițerii de poliție, pentru faptele prevăzute la lit. a)-c) și f);".

6. La articolul 51, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. a)-c) și f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, care va aplica sancțiunea."

7. Articolele 52-58 se abrogă.

8. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. f) se confiscă."

Art. 76. -

La articolul 7 din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;".

Art. 77. -

Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) confecționarea fără drept de însemne de decorații;

b) portul fără drept al însemnelor decorațiilor.

(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de poliție.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul 84 se abrogă.

Art. 78. -

Alineatul (8) al articolului 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Desfășurarea activității de asigurare în sau din România fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ori desfășurarea activității fără înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Art. 79. - Reviste (3)

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni de corupție infracțiunile prevăzute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci când acestea sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 din Codul penal.

(2) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție infracțiunile prevăzute la art. 10-13.

(3) Dispozițiile prezentei legi sunt aplicabile și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute la art. 181-185, prin sancționarea cărora se asigură protecția fondurilor și a resurselor Uniunii Europene."

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Infracțiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită, prevăzută la art. 290 din Codul penal, trafic de influență, prevăzută la art. 291 din Codul penal, și cumpărare de influență, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispozițiile art. 308 din Codul penal se aplică în mod corespunzător."

3. Articolul 61 se abrogă.

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Faptele de luare de mită sau trafic de influență săvârșite de o persoană care:

a) exercită o funcție de demnitate publică;

b) este judecător sau procuror;

c) este organ de cercetare penală sau are atribuții de constatare ori de sancționare a contravențiilor;

d) este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime."

5. Articolele 8, 81, 82 și 9 se abrogă.

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;

b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinației subvențiilor;

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice."

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesnește efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă."

8. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 131. -

În cazul infracțiunii de șantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime."

9. Articolul 132 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (2)

"

Art. 132. -

În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime."

10. Articolele 14, 17 și 18 se abrogă. Reviste (4)

11. La capitolul III "Infracțiuni", titlul secțiunii a 41-a se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Contravenții"
Contravenții"
Contravenții"
Contravenții"
Sancțiuni"
Contravenții"
Reviste:
Infracțiunile de corupție
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
;
se încarcă...