Guvernul României

Hotărârea nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 09 noiembrie 2012.

În vigoare de la 09 noiembrie 2012 până la 09 ianuarie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 951/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Subvenționarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional se realizează prin Programul național de protecție socială "Bursa profesională".

Art. 2. -

(1) "Bursa profesională" se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) De "Bursa profesională" beneficiază și copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România sau ai străinilor, respectiv cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional.

Art. 3. -

(1) "Bursa profesională" se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

(2) Elevii declarați repetenți nu beneficiază de "Bursa profesională" pentru anii de studiu pe care îi repetă.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Art. 4. -

(1) "Bursa profesională" se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.

(2) Cererea de acordare a "Bursei profesionale" se înregistrează pentru fiecare an școlar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris.

Art. 5. -

Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de "Bursa profesională" și de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional se constituie o comisie de acordare a "Bursei profesionale", desemnată de consiliul de administrație al unității de învățământ, înainte de începerea anului școlar.

(2) Comisia are următoarele atribuții:

a) afișarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la "Bursa profesională" și a prezentei hotărâri;

b) primirea cererilor pentru acordarea "Bursei profesionale", aprobarea listei cu beneficiari și a sumelor cuvenite;

c) afișarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";

d) transmiterea către inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";

e) monitorizarea absențelor elevilor care beneficiază de "Bursa profesională" și retragerea sau încetarea acordării bursei, conform prevederilor art. 7.

Art. 7. -

(1) "Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absențe nemotivate în luna precedentă.

(2) "Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistrează cel puțin 20 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puțin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an școlar.

(3) "Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puțin 40 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an școlar.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, începând cu luna următoare constatării situațiilor sus-menționate, pe o lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului școlar, respectiv din anul școlar următor, după caz.

(5) Acordarea "Bursei profesionale" încetează la pierderea calității de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Art. 8. -

(1) La nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București se constituie o comisie de monitorizare a acordării "Bursei profesionale", stabilită de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) centralizează listele cu beneficiarii și cu sumele cuvenite, primite de la unitățile de învățământ, în baza cărora solicită Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului fondurile aferente.

Art. 9. -

(1) La nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se constituie o comisie națională de monitorizare a acordării "Bursei profesionale".

(2) Componența și atribuțiile comisiei naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 10. -

(1) Fondurile pentru finanțarea "Bursei profesionale" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Sumele reprezentând "Bursa profesională" se repartizează unităților de învățământ de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București.

Art. 11. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (2), pentru anul în curs cererea de acordare a "Bursei profesionale" se înregistrează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (1), bursa cuvenită pentru luna noiembrie 2012 este în cuantum de 500 lei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa
p. Ministrul delegat pentru administrație,
Constantin Cătălin Chiper,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.062.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...