Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2012 până la 12 septembrie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 640/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 69.376 din 8 octombrie 2012,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin creează cadrul juridic și organizatoric pentru furnizarea fructelor proaspete în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.

Art. 2. -

În elaborarea caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în școli, autoritățile contractante vor respecta specificațiile tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția inspecții de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin personalul de specialitate din cadrul direcțiilor județene pentru agricultură, respectiv a Municipiului București, va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că merele distribuite în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli respectă standardele de comercializare specifice.

Art. 4. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

București, 5 noiembrie 2012.

Nr. 243.

ANEXĂ

SPECIFICAȚIILE TEHNICE
ale caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în școli

1. Caracteristici generale

În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minimă de 100 grame, încadrate la categoria "Extra" și/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevăzut în anexa I "Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3" partea B "Standarde de comercializare specifice" - partea 1 "Standard de comercializare pentru mere" la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate.

Se vor asigura transportul și distribuția zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (școli).

2. Cantități solicitate

Cantitățile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, cu nominalizarea localităților, școlilor și a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, și se vor anexa caietelor de sarcini elaborate de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

3. Calitatea și prezentarea merelor și marcajul

Merele trebuie să respecte prevederile anexei I "Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3" - partea B "Standarde de comercializare specifice" - partea 1 "Standard de comercializare pentru mere" la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu ușurință a acestora.

Pe ambalaje trebuie inscripționate în mod obligatoriu:

- denumirea produsului;

- cantitatea netă, exprimată în kilograme, și numărul de bucăți;

- mențiunea privind greutatea minimă de 100 grame/bucată;

- condițiile de depozitare;

- denumirea și adresa furnizorului;

- mențiunea privind lotul;

- mențiunea "Produs distribuit gratuit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare. Este interzisă comercializarea!";

- data expirării.

Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport și manipulare.

Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli vor fi însoțite de:

- buletine de analiză privind conținutul reziduurilor de pesticide și metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distribuției fructelor, aferente loturilor respective. Dacă în perioada derulării distribuției apar situații independente de voința furnizorului, de natură să afecteze loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, acestea vor fi însoțite de buletine de analize privind conținutul de alți contaminanți. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare naționale sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN 17025;

- avize de expediție care trebuie să indice denumirea produsului, soiul, categoria, numărul lotului din care s-au furnizat și cantitatea de mere furnizată, exprimată în kilograme, și numărul de bucăți; și de

- certificate de conformitate emise conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2008 privind stabilirea atribuțiilor Inspecției de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea și Valorificarea Legumelor și Fructelor.

4. Mijloace necesare pentru transport și distribuție (precum și spații de depozitare)

Pentru transport și distribuție se vor utiliza autovehicule care să asigure integritatea merelor până la destinatar.

Pentru depozitare, școlile vor asigura și vor folosi spații special amenajate pentru păstrarea merelor în condiții de igienă.

5. Modul de distribuție

Distribuția se va realiza zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru și unui orar aprobate de autoritatea contractantă, după cum urmează:

- zone cu distribuție zilnică: localități aflate la o distanță de maximum 25 km de sediul furnizorului de mere;

- zone cu distribuție bisăptămânală: localități aflate la distanță situată în intervalul 25-50 km de sediul furnizorului de mere;

- zone cu distribuție săptămânală: localități aflate la o distanță mai mare de 50 km de sediul furnizorului de mere.

Distribuția merelor se va face numai de către persoane având cunoștințe minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens și având efectuat controlul medical periodic.

Indiferent de modul de distribuție - zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, fiecare elev va primi câte un măr zilnic.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...