Parlamentul României

Legea nr. 195/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 08 noiembrie 2012.

În vigoare de la 11 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 36, 51, 52, 62 și 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv a contractelor sectoriale, și a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării și securității, care au ca obiect:".

2. La articolul 3 punctul 4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) ori e);".

3. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanță de urgență prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare și valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 56. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații:".

4. La articolul 9 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca terț susținător în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat."

5. La articolul 22, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) contractelor destinate activităților specifice structurilor de informații;".

6. La articolul 51 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro. Fără a fi afectată aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la inițierea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, Parlamentul, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobă respectiva solicitare în termen de 15 zile de la primirea acesteia."

7. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii 1 a cap. II, nu depășește echivalentul în lei a 75.000 euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ."

8. La articolul 102, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări, respectiv noi servicii care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit printr-o procedură de cerere de oferte, de licitație restrânsă, de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau de dialog competitiv;

- valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;

- în anunțul/invitația de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăși 5 ani de la atribuirea contractului inițial, în afara situațiilor excepționale determinate de luarea în considerare a duratei de viață preconizate a oricăruia dintre articolele, instalațiile sau sistemele livrate și dificultățile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza;".

9. La articolul 127, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 127. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile/invitațiile prevăzute la art. 126 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice."

10. La articolul 128, alineatele (2)-(5) se abrogă.

11. La articolul 128, alineatul (6) și litera b) a alineatului (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică fiecare anunț de intenție/anunț de participare/invitație de participare transmis/transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul/invitația respectiv/respectivă este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimată a acestuia.

...............................................................................................

b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare."

12. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 154. -

(1) Criteriile de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție, precum și nivelul cerințelor minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească.

(3) Criteriile de calificare și selecție precizate în cadrul anunțului/invitației de participare trebuie să fie aceleași cu cele precizate în cadrul documentației de atribuire.

(4) Orice modificare și/sau completare a criteriilor de calificare și selecție precizate conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepția modificărilor dispuse prin decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau a celor operate de către autoritatea contractantă ca erate, dar doar în cazul în care publicarea eratelor s-a făcut cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor."

13. La articolul 156, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;".

14. La articolul 161, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 și 156."

15. Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 174. -

(1) În cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire cel puțin ordinea descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați.

(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alin. (1), pot fi, alături de preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, costuri de utilizare, costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii postvânzare și asistență tehnică, termen de livrare sau de execuție, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea și caracteristicile operaționale, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza, în mod clar, în anunțul/invitația de participare, precum și în documentația de atribuire, factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora.

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți.

(5) Orice modificare și/sau completare a factorilor de evaluare precizați conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire."

16. După articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 1791, cu următorul cuprins:

"

Art. 1791 . -

Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial."

17. Articolul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 181. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică în următoarele cazuri:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme;

b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 179, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) autoritatea contractantă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 64 alin. (2) lit. a), art. 79 alin. (2) lit. a), art. 94 alin. (2) lit. a) sau art. 114 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care se dispune eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligației autorității contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege:

a) criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul invitației/anunțului de participare, precum și în documentația de atribuire au fost modificați;

b) pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori ori omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)."

18. La articolul 185 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;".

19. La articolul 188, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Fără a afecta prevederile alin. (1), în orice caz, un contract poate să nu fie considerat ca lipsit de efecte dacă consecințele acestui lucru ar periclita serios însăși existența unui program de apărare sau de securitate, esențial pentru interesele în materie de securitate națională."

20. La articolul 189, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) încălcarea prevederilor art. 13;

...............................................................................................

e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția celor referitoare la anunțul de atribuire, și/sau neîndeplinirea de către autoritățile contractante a obligației de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice;".

21. La articolul 189, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cu privire la anunțul de atribuire;".

22. La articolul 189, literele j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

j) schimbarea criteriului de atribuire precizat în invitația/anunțul de participare și în documentația de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;

...............................................................................................

l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentația de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite în invitația/anunțul de participare și prin documentația de atribuire;".

23. La articolul 189, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

"

x) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informațiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat."

24. La articolul 190, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 190. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 189 lit. e1), o), u) și w) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 189 lit. a), c), k), n), r), t), v) și x) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei."

25. La articolul 193 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006;".

26. La articolul 193 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

"

g) modificarea criteriilor de calificare și selecție și/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuți în cadrul invitației/anunțului de participare;

h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor și, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare."

27. La articolul 193, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazuri temeinic justificate, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părților, suspendarea executării contractului."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 1 noiembrie 2012.

Nr. 195.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...