Parlamentul României

Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, emisă în temeiul art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, literele b) și d) vor avea următorul cuprins:

"

b) resurse turistice - componente ale mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală.

Resursele turistice pot fi:

- naturale: elemente geologice, geomorfologice, de climă, de floră și de faună, peisaje, zăcăminte de substanțe minerale și alți factori;

- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice și de artă, muzee, elemente de folclor și artă populară etc.;

........................................................................................

d) structură de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistice includ:

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică;

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii;

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic;

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport:

1. transport rutier: autocare etc.;

2. transport feroviar: trenulețe, trenuri de cremalieră etc.;

3. transport fluvial și maritim: ambarcațiuni cu scop turistic;

4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de tratament balnear: unități de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în același edificiu ori în edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentație și de tratament balnear, eventual de agrement);"

2. La articolul 2, după litera n) se introduce litera o) cu următorul cuprins:

"

o) export de servicii turistice - prestarea de servicii turistice către turiști străini, în țară sau în străinătate, a căror contravaloare se încasează în valută, indiferent de modalitatea de încasare - numerar, ordin de plată, cărți de credit."

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Omologarea pârtiilor de schi și a traseelor turistice se face de către Ministerul Turismului împreună cu consiliile județene și, după caz, Ministerul Tineretului și Sportului, Consiliul General al Municipiului București, pe raza cărora se află acestea, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului."

4. La finalul articolului 20 se introduce o nouă liniuță cu următorul cuprins:

"

- organizarea de centre de informare turistică în localitățile cu activitate turistică."

5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Pregătirea profesională din domeniul activităților de turism se realizează în unitățile de învățământ de stat sau private autorizate de Ministerul Educației și Cercetării și cu avizul Ministerului Turismului."

6. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Persoana fizică însărcinată să asigure conducerea operativă a unei agenții de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să dețină brevet de turism prin care i se atestă capacitatea profesională."

7. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 27 decembrie 2001.

Nr. 755.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...