Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Furnizarea serviciilor de certificare -
SECȚIUNEA a 3-a
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor

Art. 23. -

(1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligația de a suspenda certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;

b) în cazul în care o hotărâre judecătorească dispune suspendarea;

c) în cazul în care informațiile conținute în certificat nu mai corespund realității, dacă nu se impune revocarea certificatului;

d) în orice alte situații care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligația de a revoca certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;

b) la decesul sau punerea sub interdicție a semnatarului;

c) în cazul în care o hotărâre judecătorească irevocabilă dispune revocarea;

d) dacă se dovedește în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor informații eronate sau false;

e) în cazul în care informațiile esențiale conținute în certificat nu mai corespund realității;

f) atunci când confidențialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;

g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;

h) în orice alte situații care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgență pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va înscrie mențiunea de suspendare sau de revocare a certificatului în registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate prevăzut la art. 17, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilă terților de la data înscrierii sale în registrul electronic de evidență a certificatelor.

Art. 24. -

(1) În cazul în care furnizorul de servicii de certificare intenționează să înceteze activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, el va informa, cu cel puțin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.

(2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligația ca, în situația în care se află în imposibilitate de a continua activitățile legate de certificarea semnăturilor electronice și nu a putut prevedea această situație cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților să se producă, să informeze autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre imposibilitatea continuării activităților. Informarea trebuie să se refere la existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activitățile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiții:

a) furnizorul de servicii de certificare va înștiința fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel puțin 30 de zile înainte, despre intenția sa de transferare a activităților legate de certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va menționa identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia intenționează să îi transfere activitățile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum și termenul și condițiile în care refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), ale cărui activități nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înștiințării titularilor de certificate și va lua măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum și pentru asigurarea prelucrării datelor personale, în condițiile legii.

(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților legate de certificarea semnăturilor electronice, în înțelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, falimentul, precum și orice altă cauză de încetare a activității, cu excepția aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 33 alin. (2) și (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Principii generale
Definiții
Dispoziții comune
Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Autoritatea de reglementare și supraveghere
Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Acreditarea voluntară
Omologarea
;
se încarcă...